پایان نامه رایگان با موضوع اقلام تعهدی، قلام تعهدی، اقلام تعهدی اختیاری، کیفیت حسابرسی

دانلود پایان نامه ارشد

های بکار گرفته شده، موجب می شود تا سرمایه گذاران قیمت بیشتری را برای خرید این سهام بپردازند.
مشایخی و همکاران (1384) در تحقیق با عنوان ” نقش اقلام تعهدی اختیاری در مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” در جامعه آماری شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، داده های آماری مربوط به 95 شرکت عضو نمونه آماری تحقیق طی سال های 1377 تا 1382 بررسی گردید. دراین تحقیق، از آنجا که وجوه نقد حاصل از عملیات، کم تر می تواند مورد دستکاری و اعمال نظر مدیریت قرار گیرد معیار اصلی، عملکرد واحد تجاری در نظر گرفته شده است. همچنین در این مطالعه، مدیریت سود در شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را در یک دوره 2 ساله مورد بررسی قرار می دهدو بدین منظور اقلام تعهدی اختیاری از طریق مدل تعدیل شده جونز محاسبه شده و به عنوان معیار مدیریت سود در نظر گرفته می شود. نتایج حاصل از آزمون فرضیه تحقیق نشان داد که در شرکت های مورد مطالعه در این تحقیق مدیریت سود اعمال شده است. در واقع مدیریت در هنگام کاهش وجوه نقد حاصل از عملیات که بیان گر عملکرد ضعیف واحد تجاری بوده است؛ به منظور جبران این موضوع، اقدام به افزایش سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری کرده است.
اعتمادی و همکاران (1388) در پژوهشی با عنوان ” بررسی رابطه بین تخصص صنعت حسابرس و کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” تعداد 117 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در طی دوره زمانی 1381 تا1386 به منظور ارزیابی سطح مطلق اقلام تعهدی اختیاری و ضریب واکنش سود در شرکت هایی که توسط حسابرس متخصص صنعت، رسیدگی شده اند؛ بررسی شد. معیارهای کیفیت سود مورد استفاده در این تحقیق، سطح مطلق اقلام تعهدی اختیاری و ضریب واکنش سود است. نتایج حاصل از این بررسی نشان دهنده رابطه منفی میان تخصص صنعت حسابرس و سطح مطلق اقلام تعهدی اختیاری است، که مبین این موضوع است که شرکت هایی که صاحبکار مؤسسات حسابرسی متخصص صنعت هستند، از سود گزارش شده ی با کیفیت بهتری برخوردارند؛ بدین معنی که حسابرسان متخصص صنعت، در ارایه رسیدگی های با کیفیت تر، از حسابرسانی که متخصص صنعت نیستند، بهتر عمل می کنند. علاوه براین، رابطه مثبت مشاهده شده میان معیار تخصص صنعت حسابرس و ضریب واکنش سود، شواهدی مبنی بر واکنش مثبت بازار به کیفیت سود گزارش شده نشان می دهد. مثبت بودن رابطه میان معیارتخصص صنعت حسابرس و ضریب واکنش سود، مشابه با نتایج حاصل از بررسی سطح مطلق اقلام تعهدی اختیاری حاکی از این مدعاست که شرکت هایی که توسط حسابرسان متخصص صنعت رسیدگی می شوند، از سود با کیفیت تری نسبت به شرکت های رسیدگی شده توسط سایر حسابرسان برخوردار است که این موضوع در قالب واکنش بازاربه سود اعلام شده است. در نتیجه، سرمایه گذاران می توانند با توجه به تخصص صنعت حسابرس در مورد کیفیت سود گزارش شده توسط شرکت ها تصمیم مناسب اتخاذ نمایند.
حساس یگانه و آذین فر(1389) در پژوهشی با عنوان ” رابطه بین کیفیت حسابرسی واندازه مؤسسه حسابرسی” در جامعه آماری کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که حداقل یک بار بین سال های 1380تا 1383 توسط سازمان حسابرسی یا جامعه حسابداران رسمی، حسابرسی شده باشند. به دنبال بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی واندازه مؤسسه حسابرسی در ایران است و به همین منظور مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی در زمره حسابرس کوچک ( مؤسسات حسابرسی کوچک) و سازمان حسابرسی به دلیل کارکنان زیاد و قدمت بیشتررا به عنوان حسابرس بزرگ در نظر گرفت. همچنین برای بررسی کیفیت حسابرسی نیزمعیار پژوهشگران این تحقیق، مقایسه تحریفات کشف شده و گزارش شده در گزارش های حسابرسی به تفکیک پنج نوع تحریف شامل: 1- کشف تحریفات مالیاتی، 2- کشف تحریفات در برآوردهای حسابداری، 3- کشف تحریفات قوانین، 4- کشف تحریفات ناشی از اشتباه و5- کشف سایرتحریفات می باشد که از طریق مقایسه گزارش حسابرسی سال جاری و گردش سود و زیان انباشته سال آتی بدست آمده است. این تحقیق در پایان به این نتیجه رسید که بین اندازه حسابرس و کیفیت حسابرسی رابطه معنا داری وجود دارد. بدین معنا که مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی از کیفیت حسابرسی بالاتری برخوردار هستند و در کشف تحریفات با اهمیت توانا تر هستند.
نونهال نهر و همکاران (1389) در تحقیق با عنوان ” رابطه بین کیفیت حسابرسی و قابلیت اتکای اقلام تعهدی” در جامعه آماری کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه ای با حجم 74 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1380-1386 انجام شده است هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و قابلیت اتکای اقلام تعهدی است و جهت تعیین کیفیت حسابرسی از دو معیار اندازه مؤسسه حسابرسی و دوره تصدی حسابرس وبه منظورمحاسبه قابلیت اتکای اقلام تعهدی در پیروی از مدل ریچارد سون و همکاران از پایداری اقلام تعهدی استفاده شده است. در این پژوهش دو فرضیه اصلی مورد بررسی قرار گرفته است که شامل:
1- فرضیه اول: قابلیت اتکای اقلام تعهدی شرکت های حسابرسی شده با اندازه مؤسسه حسابرسی بزرگ تر در مقایسه با شرکت های حسابرسی شده با اندازه مؤسسه حسابرسی کوچک تر، بیشتر است.
2- فرضیه دوم: قابلیت اتکای اقلام تعهدی شرکت های حسابرسی شده با دوره تصدی حسابرس طولانی تر در مقایسه با شرکت های حسابرسی شده با دوره تصدی حسابرس کوتاه تر، بیشتر است.
نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهند، مقدار ضریب پایداری اقلام تعهدی برای کیفیت بالاتر حسابرس به مراتب بیشتراز مقدارضریب پایداری اقلام تعهدی برای کیفیت پایین تر حسابرس است. در مورد تایید فرضیه اول این پژوهش می توان چنین نتیجه گیری کرد که اندازه، قدمت ونام تجاری مؤسسات حسابرسی، نمونه هایی از شاخص های متمایز کننده کیفیت آن ها است؛ یعنی مؤسسات حسابرسی بزرگ تر و همچنین مؤسسات که نام تجاری مشهورتری نسبت به مؤسسات دیگر دارند، دارای کیفیت بالاتری هستند. از سوی دیگر مؤسسه حسابرسی با کیفیت تر باعث افزایش قابلیت اتکای اقلام تعهدی می شود. در مورد تایید فرضیه دوم این پژوهش می توان چنین نتیجه گیری کرد که انجام عملیات حسابرسی صاحبکار توسط یک مؤسسه طی سال های متمادی، بدلیل آشنایی تیم حسابرسی با عملیات حسابداری مربوط به آن صاحبکار، می تواند مؤثرتر صورت گرفته وباعث افزایش قابلیت اتکای اقلام تعهدی می شود.

ثقفی و معتمدی فاضل (1390) به بررسی رابطه میان کیفیت حسابرسی و کارایی سرمایه گذاری در شرکت های با امکانات سرمایه گذاری بالا پرداختند. هدف از این تحقیق، بررسی احتمال اثر گذاری کیفیت حسابرسی بالاتر بر کارایی سرمایه گذاری شرکت های با امکانات سرمایه گذاری زیاد، و همچنین تاثیر کیفیت حسابرسی درکاهش دستکاری اقلام تعهدی اختیاری در این شرکت ها می باشد. آنها به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، از تحلیل رگرسیون چند متغیره و اطلاعات مالی119 شرکت عضو جامعه آماری بین سال های 1388- 1382استفاده نمودند. در این تحقیق دو فرضیه زیر بررسی و آزمون شده است:
شرکت های با امکانات سرمایه گذاری زیاد، صرف نظر از بهره مندی از کیفیت حسابرسی بالاتر، از کارایی سرمایه گذاری یکسانی برخوردارند.
شرکت های با امکانات سرمایه گذاری زیاد، با بهره مندی از کیفیت حسابرسی بالاتر، از مدیریت سود پایین تری برخوردارند.
نتایج بدست آمده از تحقیق نشان داد که چنانچه شرکت های با امکانات سرمایه گذاری زیاد، از حسابرسان با کیفیت بالاتر استفاده کنند، سطح بالاتری از کارایی سرمایه گذاری را تجربه خواهند کرد. این در حالی است که کیفیت حسابرسی بالاتر، برخلاف انتظار، تاثیری در کاهش دستکاری در اقلام تعهدی اختیاری ندارد.
محمود آبادی و منصوری (1390)، نقش اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری در پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی آتی را مورد ارزیابی قرار دادند. هدف از این پژوهش تعیین این موضوع است که آیا اقلام تعهدی اختیاری و غیراختیاری نقش قابل ملاحظه ای در پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی آتی دارد؟ از این رو آنها تعداد 69 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را طی دوره زمانی سال های 1380 تا 1388 را مورد بررسی قرار دادند. محققین برای تجزیه وتحلیل داده ها و برآورد مدل های پژوهش، از مدل رگرسیون حداقل مربعات معمولی داده های ترکیبی به روش اثرات مشترک، اثرات ثابت یا اثرات تصادفی استفاده نمودند. برای آزمون هدف اصلی این تحقیق دو فرضیه زیر مطرح گردید:
بین اقلام تعهدی اختیاری و پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی آتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنا داری وجود دارد.
بین اقلام تعهدی غیراختیاری و پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی آتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنا داری وجود دارد.
نتایج حاصل از پژوهش بیانگر این است که بین اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری و جریان های نقدی عملیاتی آتی ارتباط معناداری وجود ندارد. به عبارتی بر اساس نتایج حاصل از بررسی داده های این پژوهش، اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری توانایی پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی آتی را ندارند. دلیل این امر را می توان در ناکارایی بازار سرمایه و ضعف گزارشگری مالی در تهیه اطلاعات به هنگام عنوان کرد.
آقایی و همکاران (1391)، در تحقیق خود، به بررسی رابطه جایگزینی دستکاری فعالیت های واقعی و دستکاری اقلام تعهدی اختیاری پرداختند. هدف اصلی این پژوهش، بررسی توالی یا همزمانی انجام دستکاری اقلام تعهدی اختیاری و دستکاری فعالیت های واقعی با در نظر گرفتن عوامل محدود کننده آنهاست و تعداد 117 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1388-1380 برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. محققین در این پژوهش چهار فرضیه را مطرح کردند که عبارتند از:
بین دستکاری فعالیت های واقعی و عوامل هزینه آن رابطه ای منفی و معنی دار وجود دارد.
بین دستکاری اقلام تعهدی اختیاری با عوامل هزینه آن رابطه ای منفی و معنی دار وجود دارد.
بین دستکاری فعالیت های واقعی و عوامل هزینه دستکاری اقلام تعهدی اختیاری رابطه ای مثبت و معنی دار وجود دارد.
بین دستکاری اقلام تعهدی اختیاری و دستکاری فعالیت های واقعی رابطه ای منفی و معنی دار وجود دارد.
نتایج آزمون فرضیه ها نشان می دهد، شرکت هایی که دوره تصدی حسابرس آنها بالاست، کمتر تمایل دارﻧﺪ اﻗﻼم ﺗﻌﻬــﺪی اﺧﺘﻴــﺎری را دﺳــﺘﻜﺎری ﻛﻨﻨــﺪ. ﻫﻤﭽﻨــﻴﻦ، ﺷﺮﻛﺖﻫﺎیی ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ مؤسسات ﺣﺴﺎﺑﺮﺳـی ﺑـﺰرگ (دارای ﺷﻬﺮت زﻳﺎد) ﺣﺴﺎﺑﺮسی میﺷﻮﻧﺪ، ﻛﻤﺘﺮ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ دﺳﺘﻜﺎری اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪی اﺧﺘﻴﺎری دارﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪی ﻏﻴـﺮ ﻋـﺎدی در دوره ﻫـﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺗﻮاﻧﺎیی ﻣﺪﻳﺮان ﺑﺮای دﺳﺘﻜﺎری اﻗﻼم ﺗﻌﻬـﺪی دوره ﻫــﺎی آتی از ﻃﺮﻳــﻖ دﺳــﺘﻜﺎری اﻗــﻼم ﺗﻌﻬــﺪی اﺧﺘﻴﺎری، ﻛﺎﻫﺶ میﻳﺎﺑﺪ. از اﻳﻦ رو، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻓﺮﺿﻴﻪ ی دوم مبنی ﺑﺮ وﺟـﻮد راﺑﻄـﻪ ﻣﻌﻨـی دار ﻣﻨفی، ﺑـﻴﻦ دﺳـﺘﻜﺎری اﻗـﻼم ﺗﻌﻬـﺪی اﺧﺘﻴـﺎری و ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ آن ﺗﺎﻳﻴﺪ میﺷﻮدو ﻧﺘـﺎﻳﺞ اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺳﻮم ﻣﺒﻨـی ﺑـﺮ وﺟـﻮد راﺑﻄـﻪ ﻣﺜﺒـﺖ ﻣﻌنی دار ﺑﻴﻦ دﺳﺘﻜﺎری ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی واﻗﻌـی و ﻋﻮاﻣـﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ دﺳﺘﻜﺎری اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪی اﺧﺘﻴﺎری ﺗﺎﻳﻴﺪ میﺷﻮد.
مرادزاده فر و همکاران (1391)، رابطه بین ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺣﺴﺎﺑﺮسی، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺳﻮد و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم را بررسی کردند. ﻫﺪف اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﻳﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳخی ﺑﺮای اﻳﻦ ﺳﺆال اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﺎ در ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﺑـﺎ ﻛﻴﻔیت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳـی بالاتر در مقایسه با شرکت های با ﻛﻴفیت حسابرسی پایین تر، راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻜﻮس ﻗﻮی تری بین ﻛﻴﻔﻴﺖ اقلام ﺗﻌﻬﺪی (ﺑﺪﻳلی ﺑﺮای ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺳﻮد) و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع کیفیت حسابرسی، اقلام تعهدی، قلام تعهدی، اقلام تعهدی اختیاری Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع اقلام تعهدی، حقوق صاحبان سهام، صاحبان سهام، قلام تعهدی