پایان نامه رایگان با موضوع اقتصاد سنجی فضایی، آزمون فرضیه، نرخ بیکاری

دانلود پایان نامه ارشد

ge) برای آزمون وابستگی فضایی پسماندها معنی دارتر از آماره LM Error (Burridge) برای آزمون وجود همبستگی فضایی بین مقادیر با وقفه متغیروابسته باشد و آماره LM Error (Robust) برای آزمون وجود همبستگی بین پسماندها معنی دار و آماره LM Error (Robust) برای آزمون همبستگی بین مقادیر با وقفه متغیر وابسته معنی دار نباشد مدل مناسب مدلsem است.
4-13-2-نتایج آزمون برای مدل sdm
نتایج آزمونهای وابستگی ارائه شده همراه برآورد مدل بصورت زیر است:

======================================================================
*** Spatial Aautocorrelation Tests – Model= (sdm)
======================================================================
Ho: Error has No Spatial AutoCorrelation
Ha: Error has Spatial AutoCorrelation
– LM Error (Burridge) = 26.9890 P-Value Chi2(1) 0.0000
– LM Error (Robust) = 18.6062 P-Value Chi2(1) 0.0000
——————————————————————————
Ho: Spatial Lagged Dependent Variable has No Spatial AutoCorrelation
Ha: Spatial Lagged Dependent Variable has Spatial AutoCorrelation

– LM Lag (Anselin) = 16.9658 P-Value Chi2(1) 0.0000
– LM Lag (Robust) = 8.5830 P-Value Chi2(1) 0.0034
——————————————————————————
Ho: No General Spatial AutoCorrelation
Ha: General Spatial AutoCorrelation

– LM SAC (LMErr+LMLag_R) = 35.5719 P-Value Chi2(2) 0.0000
– LM SAC (LMLag+LMErr_R) = 35.5719 P-Value Chi2(2) 0.0000
——————————————————————————

نتایج آزمون با استفاده از مدل sdm هیچ یک از انواغ خود همبستگی را رد نمی کند.با توجه به اینکه در این مدل فرض می شود که خود همبستگی در پسماندها صفر است این مدل نیز مدل مناسبی نیست.
4-13-3-نتایج آزمون برای مدل sem
نتایج آزمونهای وابستگی برای مدل اجزاءخطا(sem ) بصورت زیر است:

===============================================================
*** Spatial Aautocorrelation Tests – Model= (sem)
Ho: Error has No Spatial AutoCorrelation
Ha: Error has Spatial AutoCorrelation
– LM Error (Burridge) = 20.5776 P-Value Chi2(1) 0.0000
– LM Error (Robust) = 20.6575 P-Value Chi2(1) 0.0000
——————————————————————————
Ho: Spatial Lagged Dependent Variable has No Spatial AutoCorrelation
Ha: Spatial Lagged Dependent Variable has Spatial AutoCorrelation

– LM Lag (Anselin) = 0.0550 P-Value Chi2(1) 0.8145
– LM Lag (Robust) = 0.1350 P-Value Chi2(1) 0.7133
——————————————————————————
Ho: No General Spatial AutoCorrelation
Ha: General Spatial AutoCorrelation

– LM SAC (LMErr+LMLag_R) = 20.7125 P-Value Chi2(2) 0.0000
– LM SAC (LMLag+LMErr_R) = 20.7125 P-Value Chi2(2) 0.0000
——————————————————————————

نتایج این آزمون حاکی از تایید همبستگی بین پسماندها و وجود همبستگی کلی است. وجود همبستگی فضایی بین مقادیر با وقفه متغیر وابسته رد می شودبنابراین از این مدل می توان برای این بررسی استفاده کرد.

4-13-4-نتایج آزمون برای مدل sac
نتایج آزمون وابستگی برای مدل sac بصورت زیر است:

===============================================================
*** Spatial Aautocorrelation Tests – Model= (sac)
===============================================================
Ho: Error has No Spatial AutoCorrelation
Ha: Error has Spatial AutoCorrelation

– LM Error (Burridge) = 483.6472 P-Value Chi2(1) 0.0000
– LM Error (Robust) = 300.4947 P-Value Chi2(1) 0.0000
——————————————————————————
Ho: Spatial Lagged Dependent Variable has No Spatial AutoCorrelation
Ha: Spatial Lagged Dependent Variable has Spatial AutoCorrelation

– LM Lag (Anselin) =1645.8666 P-Value Chi2(1) 0.0000
– LM Lag (Robust) =1462.7141 P-Value Chi2(1) 0.0000
——————————————————————————
Ho: No General Spatial AutoCorrelation
Ha: General Spatial AutoCorrelation

– LM SAC (LMErr+LMLag_R) =1946.3613 P-Value Chi2(2) 0.0000
– LM SAC (LMLag+LMErr_R) =1946.3613 P-Value Chi2(2) 0.0000
——————————————————————————

نتایج بدست آمده از این آزمون هیچ یک از انواع خود همبستگی ذکر شده را رد نمی کند.بنابراین این مدل نیز می تواند مدل نهایی برای تخمین باشد.

4-14-انتخاب بین دو مدل sem وsac
برای رسیدن به بهترین مدل می توان از معیارهای اطلاعات آکائیک ،شوارتز ،R^2 و R ̅^2 استفاده کرد و به بهترین مدل رسید.نتایج در جدول (4-20) برای مقایسه آمده است:

جدول(4-20):مقایسه معیارهای اطلاعات و خوبی برازش دو مدل semوsac
معیارها
SEM
SAC
R^2
0.7483
0.3322
R ̅^2
0.7440
0.3322
Akaike Criterion
Schwarz Criterion
-2.87
-2.78

-0.0460
0.0410

منبع:یافته های تحقیق

تمامی معیارهای اطلاعات نشان از برتری مدل SEM نسبت به مدل SAC است.
4-15-نتایج برآورد با استفاده از مدل sem
نتایج برآورد مدل با استفاده از مدل sem در جدول(4-21) آمده است:

جدول(4-21)نتایج برآورد مدل sem
احتمال

آماره z

ضریب
متغیر
0.000

9.52

0.3113233
pland
0.000

4.19

0.2461332
cost
0.292

1.05-

-0.0592319
pop
0.005

2.82

0.1414744
gdp
0.485

0.70

0.0422038
un
0.000

7.36

5.481592
c

0.7395
R^2

0.7373
R ̅^2

-2.8591
Akaike

-2.8011
Schwarz

منبع:یافته های تحقیق

4-16-آزمونهای تشخیصی برای مدل sem برآورد شده
نتایج آزمونها به همراه تخمین مدل با استفاده از دستور spautoreg ارائه می شود.باتوجه به اینکه نتایج آزمون خودهمبستگی در قسمت قبل مورد بررسی قرار گرفت در این قسمت آزمونهای واریانس ناهمسانی و تصریح مدل مورد بررسی قرار می گیرد.

4-16-1-نتایج آزمون واریانس ناهمسانی برای مدل sem
نتایج آزمونهای واریانس ناهمسانی که همراه مدل ارائه شده است نشان می دهد که مدل دارای واریانس ناهمسانی است نتایج بصورت زیر است:

===============================================================
* Heteroscedasticity Tests – Model= (sem)
===============================================================
Ho: Homoscedasticity – Ha: Heteroscedasticity
——————————————————————————
– Hall-Pagan LM Test: E2 = Yh = 1.2037 P-Value Chi2(1) 0.2726
– Hall-Pagan LM Test: E2 = Yh2 = 1.1958 P-Value Chi2(1) 0.2742
– Hall-Pagan LM Test: E2 = LYh2 = 1.2115 P-Value Chi2(1) 0.2710
——————————————————————————
– Harvey LM Test: LogE2 = X = 2.8813 P-Value Chi2(2) 0.2368
– Wald LM Test: LogE2 = X = 7.1092 P-Value Chi2(1) 0.0077
——————————————————————————
– White Test -Koenker(R2): E2 = X = 14.1878 P-Value Chi2(5) 0.0145
– White Test -B-P-G (SSR): E2 = X = 18.3527 P-Value Chi2(5) 0.0025
——————————————————————————

نتایج هر سه آزمون هال پاگان ،هاروی و وایت در جدول فوق نشان دهنده واریانس ناهمسانی در مدل sem برآوردشده است.بنابر این مدل را بایدبا استفاده از خطای معیار وایت تخمین زد .در تخمین با خطای معیار وایت ضرایب تغیر نکرده و تنها آماره Z با توجه به واریانس ناهمسانی تصحیح می گردد تا مقادیر احتمال و فواصل اطمینان قابل اعتماد باشند.

4-16-2-نتایج آزمون رمزی
همچنین نتایج آزمون تصریح مدل که به همراه تخمین مدل ارائه شده است نشان از تصریح صحیح مدل دارد:

===============================================================
*** REgression Specification Error Tests (RESET) – Model= (sem)
Ho: Model is Specified – Ha: Model is Misspecified
——————————————————————————
* Ramsey Specification ResetF Test
– Ramsey RESETF1 Test: Y= X Yh2 = 0.340 P-Value F(1, 235) 0.5601
– Ramsey RESETF2 Test: Y= X Yh2 Yh3 = 1.684 P-Value F(2, 234) 0.1878
– Ramsey RESETF3 Test: Y= X Yh2 Yh3 Yh4 = 1.159 P-Value F(3, 234) 0.3262

نتایج آزمون رمزی برای تصریح صحیح مدل فرضیه صفر مبنی بر تصریح صحیح مدل را رد نمی کند.

4-17-برآورد مدل با خطای مستحکم وایت
نتایج تخمین مدل اقتصاد سنجی فضایی بااستفاده از خطای مستحکم وایت برای تصحیح مقادیرآماره z با وجودواریانس ناهمسانی بااستفاده از دستور زیردر جدول (4-25) آمده است:
spautoreg depvar indepvars, wmfile(weight_file) model(sem) mfx(lin) vce(robust)

که در دستور فوق عبارت vce(robust)برای تخمین مدل با استفاده از خطای مستحکم وایت به دستورکلی اضافه شده است.

جدول(4-22):نتایج برآوردمدل به روش sem و با خطای مستحکم وایت با نرم افزار stata12 :
احتمال

آماره z

ضریب
متغیر
0.000

6.88

0.3113233
pland
0.000

4.13

0.2461332
cost
0.327

-0.98

-0.0592319
pop
0.009

2.63

0.1414744
gdp
0.454

0.75

0.0422038
un
0.000

7.80

5.481592
c

0.7395
R^2

0.7373
R ̅^2

-2.8591
Akaike

-2.8011
Schwa

منبع:یافته های تحقیق

-18-4 آزمون فرضیه های تحقیق
برای پاسخ به فرضیه های تحقیق نتایج مدلهای ایستا ،پویا و مدل فضایی تخمینی در جدول (4-32) آمده است:

جدول(4-32):خلاصه نتایج مدلهای کوتاه مدت و بلند مدت و پنل دیتای فضایی تخمینی:
GMM
GLS
Spatial panel
متغیر
0.18404843***
0.20243892***
0.3113233***
pland
0.30737264***
0.39212889***
0.2461332***
cost
0.25169774**
-0.02941433
-0.0592319
pop
-0.09930661
0.1373538**
0.1414744**
gdp
0.04809724
0.01591125
0.0422038
un
0.27889032***

hp(-1)
2.0011261
4.6576122***
5.481592***
c
legend: * p0.05; ** p0.01; *** p0.001
منبع:یافته های تحقیق

ضریب نرخ بیکاری در هیچ یک از مدلهای ایستا ،پویا

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع ریشه واحد، اثرات ثابت، رگرسیون، نرخ بیکاری Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع قیمت مسکن، تولید ناخالص داخلی، نرخ بیکاری، اقتصاد سنجی فضایی