پایان نامه رایگان با موضوع ارزش گذاری، اقلام تعهدی، قلام تعهدی، مدیریت سود

دانلود پایان نامه ارشد

ها وبرآورد ها بوجود می آیند ( ودیعی و عظیمی فر، ۱۳۹۱).

سود حسابداری در سیستم تعهدی از دوجزء، جریان های نقدی واقلام تعهدی تشکیل شده است. هیئت تدوین استاندارد های حسابداری مالی اظهار داشته است که سود حسابداری که در مبنای تعهدی محاسبه می شود نسبت به اطلاعات جریان نقدی قدرت پیشگویی کنندگی بهتری برای پیش بینی جریان های نقدی آتی دارند. کمیته بین المللی استانداردهای حسابداری (سال 1995) نیز معتقد است اطلاعات در مورد عملکرد مالی و تغییر در وضعیت مالی که تحت مبنای تعهدی گزارش می شوند استفاده گنندگان ازاطلاعات مالی را در جهت ارزیابی توانایی شرکت برای ایجاد جریان های نقدی آتی یاری می رساند(کرمی و همکاران، 1390).
از آنجا که بر اساس اصول پذیرفته شده حسابداری مدیران در مورد زمان شناسایی درآمد ها و هزینه ها از آزادی عمل نسبی برخوردارند، برخی معتقدند که اقلام تعهدی حاصل اعمال متهورانه مدیریت در شناسایی، ثبت و گزارش رویدادها ودست مایه مدیران در تحریف صورت های مالی است. استفاده کنندگان از صورت های مالی همواره به قابل اتکا بودن و مفید بودن اقلام تعهدی به دید تردید می نگرند؛ چرا که مدیران قادرند با به کارگیری روش های مختلف حسابداری به شکل قانونی و درچارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری، سود شرکت را دستخوش تغییر و هم راستا با تمایلات شخصی خود سازند. با این وجود درک فرآیند شناسایی آن دسته از اقلام تعهدی که بر کیفیت سود تاثیر گذار است برای سرمایه گذاران دشوار بوده ومانع از تشخیص دقیق کیفیت سود شرکت توسط آنان می شود. ازاین رو ممکن است، تصمیمات آنان بر مبنای سود های گزارش شده ای که از کیفیت بالایی برخوردار نیست اتخاذ وبه از دست دادن منابع آنان منتهی گردد (زای، ۲۰۰۱). به طور کلی می توان ادعا کرد آنچه موجب جلب توجه صاحب نظران به کیفیت اقلام تعهدی به عنوان شاخصی از کیفیت سود می شود محتوای اطلاعاتی اجزای تشکیل دهنده اقلام تعهدی است، بعبارتی اجزای اقلام تعهدی قادراست اطلاعاتی پیرامون عملکرد شرکت ارائه دهد، لیکن بازاربه این اطلاعات به کندی واکنش نشان می دهد. بنابر این اجزای اقلام تعهدی می تواند به عنوان شاخص تعیین بهبود یا زوال شرکت مورد توجه قرار گیرد (پالپو،۲۰۰۰).
یک عامل بنیادی در آزمون مدیریت سود در شرکت ها، تخمین عامل اختیار و اعمال نظر مدیران در تعیین سود است. بررسی ادبیات مبتنی برمدیریت سود، بیان گر وجود رویکرد های متفاوت با شناسه ای مختلف در تخمین و اندازه گیری اختیار مدیریت در تعیین سود گزارش شده است. یکی از مهمترین این رویکردها، مبتنی بر کاربرد اقلام تعهدی اختیاری به عنوان شاخصی برای تعیین و کشف مدیریت سود در واحد های تجاری است. هیلی39، دی آنجلو40 و جونز41 ، در طی انجام تحقیقاتی مطالعاتی در زمینه مدیریت سود، با به کارگیری اقلام تعهدی برای کشف مدیریت سود اقدام به ارائه مدل هایی کرده اند که در تحقیقات بعدی بارها آزمون شده اند. دچو وهمکاران42 با ارائه مدلی که از آن پس “مدل تعدیل شده جونز” نام گرفت،این مدل را با مدل های جونز، هیلی و دی آنجلو ونیز مدل صنعت مورد مقایسه قرار دادند وبه این نتیجه رسیدند که مدل تعدیل شده جونزاز قدرت بیشتری برای کشف مدیریت سود در واحد های تجاری برخوردار است( مشایخی وهمکاران،۱۳۸۴).
2-4- تعیین ارزش شرکت ها وشناسایی شرکت های بیش ارزش گذاری شده
بررسی تاريخچه قيمت گذاری سهام
تاريخچه قيمت گذاری سهام در تقسيم بندی كه كلمن43 (2006) مطرح كرده، به قبل از قرن پانزدهم ميلادی برمی گردد. در اين تقسيم بندی پنج مرحله تكاملی برای ارزشيابی واحد تجاری بيان شده كه اشاره مختصری بدان خواهيم داشت:
مرحله اول: ارزش گذاری يك واحد تجاری تا قبل از قرن پانزدهم ميلادی، براساس ارزش موجودی كالا و اجناس آن بوده است . پس از ابداع سيستم حسابداری دوطرفه در قرن پانزدهم، سه واحد اندازه گيری بوجود آمد، شامل ارزشيابی بر پايه سودآوری واحد تجاری، ارزشيابی بر پايه ارزش خالص دارائی ها و ارزشيابی برپايه جريان نقدينگی.
مرحله دوم: تأكيد بر ارزشيابي كل واحد تجاری، جای خود را به تأكيد بر قيمت گذاري سهام واحد تجاری داد . در اين مرحله از نسبت هايی همچون نسبت قيمت سهام به سود هر سهم (P/E)، نسبت قيمت سهام به ارزش دفتری (P/B)، نسبت قيمت سهام به سود نقدی هرسهم (P/DPS) و نسبت قيمت سهام به جريان وجوه نقد، استفاده گرديد.
مرحله سوم : توجه سرمايه گذاران به معيارهايی از جمله جريان نقدی تنزيل شده (DCF) و ارزش زمانی پول جلب شد كه منجربه ايجاد مدل تنزيل سود نقدی (DDM)گرديد. تكنيك های (DCF) توسط جان ويليام44 در سال 1938 كه در كتاب خود از آن تحت عنوان تئوری ارزش سرمايه گذاری ياد كرده است، مورد استفاده قرارگرفت.
مرحله چهارم : محققان و دانشمندان به دنبال مدل های علمی تر و كاربردی تر رفتند، كه در راستای آن تئوری پرتفوی ( MPT) توسط هری ماركوئيتز45 در سال1952، مدل قيمت گذاری دارائی های سرمايه ای (CAPM) توسط ويليام شارپ46 در سال 1964 ، نظريه قيمت گذاري آربيتراژ (APT) بوسيله راس47 در دهه1970را پايه گذاري نمودند . درنهايت، مطالعات فاما و فرنچ48 در سال 1992 بود كه در ادامه مدل قيمت گذاری شركت های سرمايه ای، به نتايج ارزشمندی رسيد . بنابراين پايان بخش مرحله چهارم ارزشيابی سهام نظريه فاما و فرنچ، محسوب می شود.
مرحله پنجم : پس از تأكيد بر مدل های پرتفوليوی سهام، مدل های مبتنی بر بازده سهام ايجاد شد كه در آن به نرخ بازده سهام و ارزش فعلی سودهای آتی سهام تأكيد بيشتری شد . در اين روش با محاسبه جمع ارزش فعلی سودهای آتی و ارزش فعلی قيمت آتی سهام در يك دوره زمانی معين، نرخ بازده سهام مشخص شده و با نرخ بازده بازار يا نرخ بازده شركتهای مشابه مقايسه می شود و از اين طريق قيمت گذاری صورت گرفته و يا مورد ارزيابی قرار می گيرد (ودیعی و آسیابانی؛1388).
هر دارایی اعم از مالی یا واقعی ارزشی دارد. عامل کلیدی برای موفقیت در سرمایه گذاری و مدیریت دارایی ها درک ارزش و منابع اثرگذار بر ارزش آن دارایی است. تمام دارایی ها را می توان ارزشیابی کرد اما ارزشیابی بعضی دارایی ها ساده تر و بعضی پیچیده تر است. مفهوم ارزش به این سادگی نیست که گروهی از افراد تصور می کنند. ارزش هر دارایی به عوامل مختلفی مانند فردی که ارزش گذاری برای او صورت می گیرد، نوع ارزشی که باید اندازه گیری شود، زمانی که برآورد ارزش صورت می گیرد و همچنین به هدف ارزش گذاری بستگی دارد. ارزش یک مفهوم ایستا یا مشابه با مفاهیم دیگر نیست. ارزش هر دارایی به عوامل گوناگونی بستگی دارد که در زمان های مختلف ممکن است تغییر کنند.
مدل های ارزش گذاری سهام
سه روش اصلی در ارزش گذاری شرکتها وجود دارد:
1 – روش های مبتنی بر درآمد )روش های درآمدی یا income-Base)
2 – روش های مبتنی بر ضرایب قیمتی بازار )روش های نسبتی یا Marke Base )
3 – روش های دارایی محور )روش های مبتنی بر دارایی یا Asset-Base )
– روش های درآمدی )یا همان روش های تنزیل عایدی(، روش هایی هستند که اساس آنها بر مدلهای تنزیل جریانات نقدی دارایی استوار است و از طریق بدست آوردن ارزش فعلی جریانات نقد آتی منتسب به آن دارایی، ارزش ذاتی آن دارایی را بدست می آوریم. انواع روش های درآمدی به شرح ذیل می باشند:
مدل جریان نقد آزاد شرکت (FCFF)
مدل جریان نقد آزاد حقوق صاحبان سهام (FCFE)
مدل تنزیل سود نقدی (DDM)
مدل ارزش افزوده اقتصادی (EVA)
مدل درآمد پسماند (RI)
مدل ارزش فعلی تعدیل شده (APV)

روش های نسبتی شامل:
نسبت قیمت به سود یا ارزش بازار به سود خالص
نسبت قیمت به فروش
نسبت قیمت به ارزش دفتری
نسبت قیمت به جریان نقد
نسبت قیمت به سود عملیاتی

روش های دارایی محور
در روش ارزش گذاری مبتنی بر دارایی، ارزش ذاتی سهام شرکت، از طریق ارزش روز دارایی های شرکت منهای ارزش روز بدهی ها و حقوق صاحبان سهام ممتاز شرکت بدست می آید که شامل:
روش ارزش خالص دارایی
روش ارزش دفتری تعدیل شده
می باشد.
در بین شاخص های عملکردی شرکت های بورسی، نسبت E/P ابزاری رایج برای تحلیل وضعیت شرکتها، بازار و صنایع است که از طریق تقسیم قیمت بازار سهام به سود بدست می آید و بیانگر مبلغی است که سرمایه گذاران باید به ازای هر ریال سود بپردازند. نسبت E/P همچنین مبنایی برای ارزش گذاری سهام بوده و به روشهای مختلف به ارزیابی سهم و شاخص بازار کمک می کند. این نسبت ارزانی یا گرانی قیمت سهم را مشخص کرده و بعنوان یک شاخص متداول و جهانی براي ارزیابی ارزش سهام و عملکرد شرکت مورد استفاده قرار می گیرد. از آنجاکه مقایسه قیمت و سود هرسهم برای شرکت های مختلف به تنهایی معنادار نیست، بنابراین E/P این امکان را به وجود می آورد که ما بتوانیم یک مقیاس مشترك برای سنجش و ارزیابی ارزش شرکت ها و عملکرد آنها فراهم آوریم. البته این مقیاس باید در چارچوب عوامل موثر بر E/P و نیزعوامل کلان اقتصادی مورد تحلیل قرار گیرد بدین صورت که اگر یک تحلیل گر که از نسبت E/P به عنوان ابزار ارزش گذاری استفاده می کند، حداقل دو موضوع کلیدی اضافی را هم باید مد نظر قرار دهد:
تعیین محک مناسب برای مقايسه
تعیین دلايل تفاوت نسبت E/P یک شرکت با محک مذکور
در خصوص مورد اول )محک مناسب( حداقل سه راه وجود دارد:
الف- مقایسه E/P شرکت با متوسط E/P شرکت در سال های گذشته.
ب- مقایسه E/P شرکت با متوسط E/P شرکت های قابل مقایسه مانند متوسط صنعت.
ج- مقایسه E/P شرکت با یک E/P تئوریک که از تحلیل پایه ای به دست آمده است.
در خصوص مورد دوم(ب) هنگام مقايسه E/P با يک معیار مناسب تحلیل گر باید مغایرت های اساسی بین آن دو را پیدا کرده و مشخص نمايد که آيا تفاوت بین آن ها می تواند بر اساس اصول اساسی تشريح گردد، که اگر اين چنین باشد سهم می تواند به طور مناسب ارزش گذاری شود. سه عامل اساسی که می تواند اختلاف بین E/P شرکت ها را تشريح کند عبارتند از: نرخ رشد سود، ريسک و درصد سود تقسیمی(کرمی وهمکاران، 1390).
درتحقیق حاضر، محقق ابتدا به تعیین ارزش شرکت ها وشناسایی شرکت های بالا ارزش گذاری شده می پردارد. برای انتخاب شرکت های بیش ارزش گذاری شده مطابق روش هومس و همکاران49 (2013) ، میانگین E/P کل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر را طی پنج سال محاسبه کرده؛ گروهی از شرکت ها که میانگین آن ها در پنج سال مورد مطالعه پژوهش بیش از میانگین کل شرکت ها باشد را به عنوان شرکت های بیش ارزش گذاری شده در نظر می گیریم. که در این تحقیق این مقدار 6.87 می باشد. لازم به ذکر است که شرکت هایی که E/P آن ها در نمونه مورد تحقیق کمتر ازمقدار فوق باشد به عنوان سایر شرکت ها در نظر گرفته شده است.
شرکتهایی که دارای نسبتE/P بالا بوده اند، درگروه شرکت های با ارزش بالا، طبقه بندی می شوند، استفاده از مبنای مذکور، نشانگر این ایده اصلی است که قیمت سبب پیشبرد سود است و همچنین نسبت E/P ، معیاری مرکب از الگوی ارزش گذاری بر پایه داده های حسابداری و الگوی مبتنی بر بازار سرمایه است. نسبت E/P بالا در شرکت های مذکور، نشان دهنده ی خوش بینی بازار نسبت به رشد خوب شرکت در آینده است. بعبارتی، سرمایه گذاران با تصور عملکرد بهتر شرکت درآینده، اقدام به ارزیابی بالای سهام و سرمایه گذاری می نمایند (هومس و همکاران، ۲۰۱۳).
بخش دوم: پیشینه تحقیق
در این بخش ضروری است تحقیقاتی که با موضوع پژوهش حاضر هم راستا هستند مورد بررسی قرار گیرند. نظر به اینکه تحقیقات مرتبط با موضوع پژوهش حاضر، اندک می‌باشند. در این بخش علاوه بر بررسی آنها، همچنین به مرور آن دسته از تحقیقات پرداخته میشود که در هدف یا متغیرها با این تحقیق مشابهت دارند نیز پرداخته میشود.
سوابق پژوهشی مربوط در جهان
بالسام و همکاران (2003) اقلام تعهدی اختیاری و ضرایب واکنش سود شرکت هایی را که توسط متخصصان صنعت، حسابرسی شده اند با شرکت هایی که توسط متخصصان صنعت رسیدگی نشده اند، مورد بررسی و مقایسه قرار دادند. در این تحقیق برای کنترل متغییر حسن شهرت حسابرس از صاحبکاران 6

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع کیفیت حسابرسی، اقلام تعهدی، قلام تعهدی، مبانی نظری Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع کیفیت حسابرسی، اقلام تعهدی، قلام تعهدی، اقلام تعهدی اختیاری