پایان نامه رایگان با موضوع اجتماعی و فرهنگی، رویکرد تاریخی، آموزش عالی

دانلود پایان نامه ارشد

انسان محور و دنیامدارانه آن، که به عنوان یکی از نمودهای عصر مدرن ویژگی های معرفتی و فلسفی مدرنیته را در خود نمایان داشت، و نیز روش تجربه گرایانه و استقرایی آن در تقابل با روش عقلی و نقلی دانش پیشین، در ورود و نفوذ به جامعه سنتی – مذهبی ایران با چالش های عمده ای روبرو بوده است. این چالش ها عمدتا ناشی از مقاومت دیدگاه های سنتی مذهبی نسبت به ماهیت و نیز ساختار و سازمان اجتماعی علم مدرن در ایران بوده است. علم نوین به عنوان مظهری از مدرنیته با ویژگی های معرفت شناسانه و کارکردی و ساختاری خود با ورود به ایران، در برخورد با فرهنگ رایج و قدرت های پشتیبان و صاحب منفعت آن، مانند سایر مظاهر دنیای مدرن برای توسعه و پیشرفت خود با جریان های فکری مقاوم و معارض مختلفی مواجه شده است.
2.4.2 مفروضات اجتماعی
به نظر میرسد فرایند توسعه علم مدرن با توجه به خصلت های ساختارگرایانه و بروکراتیک آن، در ایجاد سازمان های اجتماعی و دستگاه های اداری و نهادی آن مانند سازمان آموزش عالی، دانشسرا ها و دانشگاه ها، مراکز و نهاد های علمی و در پی آن ظهور نقش های اجتماعی جدید و سیاست های مدیریتی لازم آن، در مواجهه با نگرش های داخلی و خارجی که در تقابل با این جریان بودند ، و نیز با توجه به عدم آمادگی اقتصادی و عدم ایجاد ظرفیت های اجتماعی و فرهنگی در درون کشور، با مناقشات و مخاطرات بسیاری مواجه بوده است.

2.5 مدل پژوهش
2.5.1 توسعه علم مدرن

3 فصل سوم
رویکرد تاریخی اجتماعی به علم و تحولات علمی در ایران معاصر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع اثبات گرایی، صاحب نظران، صنعت و دانشگاه، توسعه اقتصادی Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع حافظه جمعی، استان کرمان، روش تحقیق، طبقات اجتماعی