پایان نامه رایگان با موضوع اثرات ثابت، رگرسیون، سریهای زمانی، سطح معنی داری

دانلود پایان نامه ارشد

رگرسیون ظاهر می‌شوند. در این الگو با استفاده از روش متغیرهای مجازی یا روش تفاضلگیری، اثرات متغیرهای غیرقابل مشاهده کنترل می‌شود. در روش متغیرهای مجازی، اثرات مشاهده نشده در الگو منظور میشوند، ولی وابستگی این مشاهدات با متغیرهای توضیحی مستقل در نظر گرفته نمی‌شود. الگوهای اثرات ثابت با توجه به وجود یا عدم وجود روند زمانی در جمله ثابت، به الگوهای اثرات ثابت دو طرفه یا یک طرفه قابل تفکیک هستند. در هر دو الگو شیب رگرسیون ها برای کلیه متغیرها در هر مقطع ثابت است. الگوي اثرات ثابت یک طرفه نیز به الگوهای اثرات ثابت زمانی که در آن جمله ثابت(عرض از مبداء) برای دوره‌های مختلف زمانی متفاوت و اثرات ثابت مقطعی که در آن جمله ثابت(عرض از مبداء) برای مقاطع مختلف متفاوت می‌باشد، تفکیک می‌شود. در الگوي اثرات ثابت دوطرفه نیز، شیب توابع در هر مقطع ثابت است، اما جمله ثابت(عرض از مبداء) هم با زمان و هم با مقطع تغییر میکند. شکل کلی این مدل به شرح زیر است(زراء نژاد و انوری، 1384):
مدل 4-3 +eit Yit = α1 + α2DUM2 + α3DUM3+ ∑βiXit
در این رابطه، Xit نشان دهندهی برداری از متغیرهای مستقل، DUM متغیر مجازی برای نشان دادن اثر مقطعی، Yit برداری از متغیرهای وابسته و eit جملات خطای معادله است.
نقطه ضعف مدلهاي اثر ثابت با استفاده از متغيرهاي مجازي اين است كه براي تشريح مدل، اغلب به متغيرهاي مجازي زيادي نياز است كه اين امر باعث كاهش درجه آزادي رگرسيون كاهش آمار آزمونهاي ضرايب مدل ميشود.
بنابراين، به جاي استفاده از متغيرهاي مجازي ميتوان از روش تفاضلگيري استفاده كرد. در اين روش، پس از محاسبه ارزش ميانگين متغيرهاي مشاهده شده ، اين مقادير از ارزش هاي متغيرها در مدل اوليه كم ميشود. در اين صورت اثر متغيرهاي مشاهده نشده اثرگذار بر متغير وابسته به صورت زير از مدل حذف ميشود:
مدل 5-3
در رابطه فوق متوسط خطاها در هر مقطع است و اندازه متوسط متغيرهاي مستقل و وابسته براي هر مقطع در طول زمان به صورت زير محاسبه ميشود:‌

مدل 6-3
اما با توجه به كاهش واريانس متغيرهاي توضيحي در مدل به دليل تقاضاگيري، حذف ضريب ثابت و همچنين كاهش درجه آزادي، براي حذف اثر متغيرهاي مشاهده نشده در هر مقطع روش اثر ثابت را ميتوان به صورت زير تغيير داد:‌
مدل7-3
در رابطه فوق با استفاده از روش تفاضل اول، اثر متغيرهاي مشاهده نشده از مدل حذف ميشود: اين مدل نيز به دليل وجود همبستگي بين اجزاء خطا كارايي لازم را ندارد، اما از مدل قبلي بهتر است.
ج) الگوي روش داده‌های ترکیبی با اثرات تصادفی137
در مدلهاي اثر ثابت، براي دستيابي به تخمين كارا از روش حذف متغيرهاي غيرقابل اندازهگيري اثرگذار در مدل استفاده میشود. به كارگيري اين روش موجب حذف بسياري از متغيرهاي مهم اثرگذار در رگرسيون دادههاي تركيبي ميشود. به اين دليل ميتوان با وارد كردن اين متغيرها در اجزاء خطا، به روشي ديگر اين مشكل را حل كرد. اين روش به مدل اثر تصادفي معروف است. اولين شرط براي استفاده از مدل اثر تصادفي آن است كه متغيرها به صورت تصادفي انتخاب شده باشند. در اين صورت به صورت يك متغير تصادفي است و مدل اولیه را ميتوان به صورت زير بازسازي كرد:
مدل 8-3
كه در آن جمله اخلال به صورت است. بنابراين، با اين روش اثر متغيرهاي غيرقابل اندازهگيري، در جمله خطا ظاهر ميشود.
شرط لازم استفاده از اين مدل، عدم وابستگي متغيرهاي به ساير متغيرهاي توضيحي در مدل است. اگر اين شرط برقرار نباشد، تخمين مدل اثر تصادفي با تورش خواهد بود كه در اين صورت از مدل اثر ثابت استفاده ميشود (بالتاجي، 2005).
11.3) آزمونهای تشخیص در دادههای ترکیبی
همانطور که توضیح داده شد، برای استفاده از داده‌های ترکیبی الگوهای مختلفی وجود دارد. برای آزمون صحت و قوت الگوهای مختلف از آزمون‌های متعددی استفاده می‌شود. که برخی از آن‌ها عبارتند از آزمون چاو138، آزمون هاسمن139 و آزمون LMاست . در این تحقیق، ابتدا آزمون چاو که در ادامه توضیح داده میشود انجام شد. با توجه به نتایج این آزمون، دیگر نیازی به انجام آزمونهای تشخیصی دیگر نبود.
1.11.3) آزمون چاو
آزمون چاوبرای تعیین بهکارگیری مدل اثرات ثابت در مقابل تلفیق کل دادهها (مدل یکپارچه شده) انجام میشود. فرضیات این آزمون به صورت زیر است:
H0: Pooled Model
H1: Fixed Effect Model
فرضیه اول براساس مقادیر مقید و فرضیه مقابل آن براساس مقادیر غیر مقید است. آمارهی آزمون چاو بر اساس مجموع مربعات خطای مدل مقید و مدل غیر مقید به صورت زیر است:
مدل 9-3
این آماره دارای توزیعF با درجه آزادی N-1 و NT- N-Kاست. اگر ارزش آماره Fمقید از ارزش آماره Fجدول کمتر باشد، در سطح معنی داری تعیین شده، فرضیه H0رد میشود و اثر معنیداری برای مقاطع وجود خواهد داشت. بنابراین، مدل اثر ثابت انتخاب میشود، در این غیر این صورت از مدل دادههای تلفیق شده استفاده میشود (اشرفزاده و مهرگان، 1387).
12.3)آزمون پایایی متغیرها در دادههای ترکیبی
اغلب مدلهایی که در دهههای اولیه مورد استفاده قرار میگرفت، بر فرض پایایی یا ایستایی سریهای زمانی استوار بود. اما، بعدها که ناپایایی بیشتر سریهای زمانی آشکار شد، به کارگیری متغیرهای منوط به انجام آزمونهای پایایی شد (زراءنژاد و انواری، 1384). به این دلیل، در این قسمت پایایی متغیرها و آزمونهای آن در دادههای ترکیبی مورد بحث قرار میگیرد. پایایی متغیرهای پژوهش، به این معنی است که میانگین و واریانس متغیرها در طول زمان و کوواریانس متغیرها بین سالهای مختلف ثابت بوده است. در نتیجه، استفاده از این متغیرها در مدل، باعث به وجود آمدن رگرسیون کاذب نمیشود (نمازی و کرمانی، 1387).
آزمونهای ریشهی واحد140 دادههای ترکیبی توسط کوآه141 (1994) و بریتون142 (1994) پایهریزی شد. وو143 (1996)، اوه144 (1996) و فرانکل و روز145 (1996) در تحقیقهای خود نشان دادهاند به کارگیری آزمونهای ریشه واحد متداول، مانند آزمون دیکی فولر و دیکی فولر پیشرفته دارای قدرت آماری پایینتری نسبت به آزمونهای ریشهی واحد دادههای ترکیبی هستند. انواع آزمونهای پایایی در دادههای ترکیبی شامل آزمون لوین146 (LL)، آزمون ایم، پسران و شین147 (IPS)، آزمون فیشر و آزمون دیکی فولر مقطعی (CADF) هستند (زراءنژاد و انواری، 1384؛ اشراف زاده و مهرگان، 1387).در این تحقیق برای آزمون پایایی متغیرهای تحقیق از آزمون لوین، لین و چو استفاده شده است.
1.12.3)آزمون لين و لوين (LL)
آزمون ريشه واحد سريهاي زماني، همانطور كه قبلاَ بحث شد. پايايي يا ناپايي متغيرها را با استفاده از يك معادله بررسي ميكند. لين و لوين (LL) نشان دادند كه در دادههاي تركيبي استفاده از آزمون ريشه واحد مربوط به دادهها داراي قدرت آزمون بيشتري نسبت به استفاده از آزمون ريشه واحد براي هر مقطع به طور جداگانه است. وو148 (1996) ، اوه149 (1996) ، مک دونالد150(1996) و فرانکل و روزی151 (1996) با مثالهايي در تحقيقان خود نشان دادند كه به كارگيري آزمونهاي ريشه واحد متداول در دادههاي تركيبي مانند آزمون ديكي- فولر،‌ ديكي-فولر تعميميافته و آزمون فيليپس-پرون داراي قدرت آماري پاييني نسبت به آزمونهاي ريشه واحد دادههاي تركيبي هستند. لين و لوين (1992) تست ريشه واحد را به صورت زير نشان داده است:
مدل 10- 3

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع هزینه سرمایه، سهم بازار، اثرات ثابت، صورت های مالی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع بازار سرمایه، رشد اقتصادی، بازارهای مالی، نظام بانکی