پایان نامه رایگان با موضوع ؟(اندیشیدن)، میکنی، ، حرکت”

دانلود پایان نامه ارشد

(آزمودن حقیقت)
6. چرا دیوانه این دنیا رانقد خوانده است ؟بنظر شما نقد این دنیا در برابر کدام نسیه مطرح شده است ؟
7. اساسی ترین تفاوت انسان زنده ومرده در این داستان چیست ؟(پرسیدن)
8. آیا فکر میکنی این مرد دیوانه بود ؟ چرا ؟(استدلال)
9. چرا داستانی حکیمانه از زبان دیوانه ای نقل شده است ؟
10. با توجه به جمله “باید نقد را چسبید و نسیه را رها كرد” آیا فکر میکنی پس از مرگ هم حرکتی باشد ؟(اندیشیدن)
*تأملی در باره ی ” حرکت”
پرسش کلیدی: حرکت یعنی چه؟
1. آیا شما حرکت می کنید ؟
2. چند نمونه از حرکتهای خود را بنویسید ؟(آزمودن حقیقت )
3. حرکتهای شما به چه منظوری انجام می شود ؟(اندیشیدن)

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع شیخ صنعان، هستی شناسی، تفکر انتقادی، گروه همسالان Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره اعتبار اسنادی، قرارداد پایه، شخص ثالث، ضمانت نامه بانکی