پایان نامه رایگان با موضوع ، 6387713، 2989183، 371900

دانلود پایان نامه ارشد

میزان آن حتی از سال‌های 79 و 80 نیز پایین‌تر بوده است.

جدول 29: اعتبارات عمرانی دولت در فصل مسکن(میلیون ریال)
سال
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
تامین مسکن
432342
286824
781883
442540
296049
247209
2989183
6387713
371900
248800
23300

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع قیمت مسکن، مناطق روستایی، مناطق شهری، افزایش قیمت مسکن Next Entries تحقیق رایگان درباره عامل قدرت، کانون توجه