پایان نامه رایگان با موضوع ، گریزگاهی، دراء، می‌شود‌.

دانلود پایان نامه ارشد

باشند و مجرم بلافاصله قبل از شهادت شاهد چهارم و بعد از شهادت شاهد سوم توبه کند حد از او ساقط می‌شود‌.
این احتمال گر چه تفسیر قانون به نفع متهم است و قاعده دراء سازگاری دارد اما گریزگاهی برای فرار از مجازات

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع قانون مجازات، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی، جرایم منافی عفت Next Entries پایان نامه ارشد درمورد اجرای مجازات، حقوق اجتماعی، جزای نقدی، حقوق کیفری