پایان نامه رایگان با موضوع –، ضرايب، رگرسيوني

دانلود پایان نامه ارشد

براورد ضرايب رگرسيوني

P-value

geraeshbdakhel

adamtamarkoz
135/0

030/0

geraeshbdakhel

shedatreghabat
164/0

026/0

جدول (4-98) نيز ضرايب همبستگي بين متغيرهاي مستقل را نشان مي دهد که همگي درسطح 5 درصد معني دار هستند.
جدول(4-98) ضرايب برآورد شده مدل 3

رابطه
ضرايب برآورد شده
ashoftegi

shedatreghabat
479/0
adamtamarkoz

shedatreghabat
320/
adamtamarkoz

ashoftegi
365/0

جدول (4-99) خروجي هاي آموس را در بررسي مناسبت اين مدل، نشان ميدهد. تمامي اين معيارها مناسبت مدل را تاحد بسيار خوبي تاييد ميکنند.
جدول(4-99)خروجي آموس مدل 3
RMSEA
IFI
RFI
NFI
GFI
00012/0
1
999/0
1
1

هم چنين مقدار اماره کاي دو مربوط به اين مدل برابر با 007/0 است که مقدار آن در مقايسه با مدل قبلي بسيار کاهش يافته و نشان ميدهد که اين مدل بسيار مناسب تر از مدل قبلي است.

مدل 4
اين مدل شامل روابطي است که درستي آنها در آزمون فرضيات فرعي 5-1، 5-2، 5-3 و 5-4 پذيرفته شد. نمودار زير توسط Amos رسم شده که در آن تمامي اين روابط در نظر گرفته شده است. در اين نمودار وجود رابطه خطي بين متغيرها با فلشهاي يک طرفه نشان داده شده است. اعداد نوشته شده روي فلشهاي يک طرفه ضرايب رگرسيوني برآورد شده بين متغيرها را نشان مي دهد. متغيرهاي error همان جمله ي خطا است که در مدل در نظر گرفته مي شود.

نمودار(4-7) تحليل مسير مدل فرضيات فرعي 5-1، 5-2، 5-3 و 5-4
جدول(4-100) خروجي آموس است که برآورد ضرايب و معنيداري آنها را نشان ميدهد. بر اساس اطلاعات موجود در اين جدول، تنها ضريب رگرسيوني اول در سطح 5 در صد معنيدار است زيرا مقدار P-valueمربوط به آن کمتر از 05/0 است. اما ضريب رگرسيوني مربوط به متغيرهاي ديگردر سطح 5 در صد معني دار نيست زيرا مقدار P-valueمربوط به آنها بيشتر از 05/0 است.
جدول(4-100)برآورد ضرايب رگرسيوني مدل 4

رابطه ي رگرسيوني
ضرايب برآورد شده

P-value

noavari

moshtarigaraee
512/0

0

noavari

ashoftegi
048/0

484/0

noavari

shedatreghabat
103/0

117/0

noavari

adamtamarkoz
099/0

072/0

از طرفي مقدار آماره کاي دو اين مدل برابر با 618/89 است که مقدار بزرگي است. به منظور به دست آوردن مدل مناسب تري که مقدار آماره ي کاي دو آن کمتر است، با استفاده از نرم افزار آموس از تحليلاکتشافي استفاده شده است. مدل پيشنهادي بعد از اکتشاف عاملي به صورت زير است.

نمودار(4-8) تحليل اکتشافي مدل شماره4
در اين مدل روابطي که معني داري آنها در مدل قبلي رد شد، از مدل حذف شده است و وجود همبستگي بين متغيرهاي مستقل که با فلش هاي دو طرفه نشان داده شده اند، نيز به مدل اضافه شده است. اعداد نوشته شده روي فلش هاي دو طرفه کوواريانس بين دو متغير است.
جدول (4-101) خروجي آموس است که برآورد ضريب و معني داري آن را نشان مي دهد. بر اساس اطلاعات موجود در اين جدول، ضريب برآورد شده در سطح 5 در صد معني دار است زيرا مقدار P-valueمربوط به آن کمتر از 05/0 است.
جدول(4-101) برآورد ضرايب رگرسيوني مدل 4

رابطه ي رگرسيوني
برآورد ضرايب رگرسيوني

P-value

noavari

moshtarigaraee
616/0

0

جدول (4-102) نيز ضرايب همبستگي بين متغيرهاي مستقل را نشان ميدهد که همگي درسطح 5 درصد معنيدار هستند.
جدول(4-102) ضرايب برآورد شده مدل 4

رابطه
ضريب همبستگي براورد شده
ashoftegi

shedatreghabat
479/0
shedatreghabat

adamtamarkoz
320/0
moshtarigaraee

adamtamarkoz
513/0
moshtarigaraee

shedatreghabat
345/0
moshtarigaraee

ashoftegi
350/0
ashoftegi

adamtamarkoz
365/0

جدول (4-103) خروجي هاي آموس را در بررسي مناسبت اين مدل، نشان مي دهد. تمامي اين معيارها مناسبت مدل را تاحد بسيار خوبي تاييد مي کنند.
جدول(4-103)خروجي آموس مدل 4
RMSEA
IFI
RFI
NFI
GFI
107/0
976/0
863/0
959/0
977/0

هم چنين مقدارآماره کاي دو مربوط به اين مدل برابر با 833/6 است که مقدار آن در مقايسه با مدل قبلي بسيار کاهش يافته و نشان مي دهد که اين مدل بسيار مناسب تر از مدل قبلي است.
در ادامه سعي شده است مدل هايي پيشنهاد شود که از مناسبت خوبي برخوردار هستند و در آنها روابطي در نظر گرفته شود که از فرضيات تحقيق نتيجه شده اند.
مدل 5
شکل زير روابطي که در اين مدل در نظر گرفته شده است را به خوبي نشان مي دهد. در اين شکل روابط رگرسيوني با فلشهاي يک سويه نشان داده شده است. فلشهاي دو سويه وجود همبستگي بين دو متغير را نشان مي دهد.

نمودار(4-9) تحليل مسير مدل شماره 5
جدول(4-104)خروجي آموس است که برآورد ضريب و معني داري آن را نشان مي دهد. بر اساس اطلاعات موجود در اين جدول، ضريب برآورد شده در سطح 5 در صد معني دار است زيرا مقدار P-valueمربوط به آن کمتر از 05/0 است.
جدول(4-104)برآورد ضرايب رگرسيوني مدل5

رابطه ي رگرسيوني
برآورد ضرايب رگرسيوني

P-value

ghabeliatbazaryabi

sarmayerabete
230/0

011/0

ghabeliatbazaryabi

sarmayetelaati
284/0

002/0

ghabeliatbazaryabi

moshtarigaraee
223/0

003/0

amalkard

ghabeliatbazaryabi
261/0

002/0

جدول (4-105) نيز ضرايب همبستگي بين متغيرهاي مستقل را نشان مي دهد که همگي درسطح 5 درصد معني دار هستند.

جدول(4-105) برآورد ضرايب رگرسيوني مدل 5

رابطه
برآورد ضريب همبستگي
sarmayerabete

sarmayetelaati
504/0
sarmayerabete

moshtarigaraee
622/0
sarmayetelaati

moshtarigaraee
397/0

جدول (4-106) خروجي هاي آموس را در بررسي مناسبت اين مدل، نشان مي دهد. تمامي اين معيارها مناسبت مدل را تاحد بسيار خوبي تاييد مي کنند.
جدول(4-106)خروجي آموس مدل 5
RMSEA
IFI
RFI
NFI
GFI
08/0
986/0
894/0
968/0
982/0

هم چنين مقدارآماره کاي دو مربوط به اين مدل برابر با 156/5 است که مقدار آن کوچک است و نشان مي دهد مدل 5 مدل مناسبي است.

مدل 6
شکل زير روابطي که در اين مدل در نظر گرفته شده است را به خوبي نشان مي دهد. در اين شکل روابط رگرسيوني با فلشهاي يک سويه نشان داده شده است. فلشهاي دو سويه وجود همبستگي بين دو متغير را نشان مي دهد

نمودار(4-10) تحليل مسير مدل 6

جدول (4-107) خروجي آموس است که برآورد ضريب و معني داري آن را نشان مي دهد. بر اساس اطلاعات موجود در اين جدول، ضريب برآورد شده در سطح 5 در صد معني دار است زيرا مقدار P-valueمربوط به آن کمتر از 05/0 است.
جدول(4-107)برآورد ضرايب رگرسيوني مدل 6

رابطه ي رگرسيوني
براورد ضرايب

P

ghabeliatbazaryabi

adamtamarkoz
194/0

003/0

ghabeliatbazaryabi

shedatreghabat
264/0

0

amalkard

ghabeliatbazaryabi
261/0

002/0

جدول (4-108) نيز ضرايب همبستگي بين متغيرهاي مستقل را نشان مي دهد که همگي درسطح 5 درصد معني دار هستند.

جدول(4-108) برآورد ضرايب رگرسيوني مدل 6

رابطه
برآورد ضريب رگرسيوني
adamtamarkoz

shedatreghabat
320/0
shedatreghabat

ashoftegi
479/0
adamtamarkoz

ashoftegi
365/0

جدول (4-109) خروجي هاي آموس را در بررسي مناسبت اين مدل، نشان مي دهد. تمامي اين معيارها مناسبت مدل را تا حد بسيار خوبي تاييد مي کنند.
جدول(4-109)خروجي آموس مدل 6
RMSEA
IFI
RFI
NFI
GFI
0002/0
1
920/0
968/0
990/0

هم چنين مقدارآماره کاي دو مربوط به اين مدل برابر با 740/2 است که مقدار آن کوچک است و نشان مي دهد مدل 5 مدل مناسبي است.
مدل 7
شکل زير روابطي که در اين مدل در نظر گرفته شده است را به خوبي نشان مي دهد. در اين شکل روابط رگرسيوني با فلشهاي يک سويه نشان داده شده است. فلشهاي دو سويه وجود همبستگي بين دو متغير را نشان مي دهد.

نمودار(4-11) تحليل مسير مدل7
جدول (4-110) خروجي آموس است که برآورد ضريب و معني داري آن را نشان مي دهد. بر اساس اطلاعات موجود در اين جدول، ضريب برآورد شده در سطح 5 در صد معني دار است زيرا مقدار P-valueمربوط به آن کمتر از 05/0 است.
جدول(4-110)برآورد ضرايب رگرسيوني مدل 7

رابطه ي رگرسيوني
براورد ضرايب رگرسيوني

P-value

ghabeliatbazaryabi

sarmayerabete
230/0

011/0

ghabeliatbazaryabi

sarmayetelaati
284/0

002/0

ghabeliatbazaryabi

moshtarigaraee
223/0

003/0

amalkard

ghabeliatbazaryabi
261/0

002/0

جدول (4-111) نيز ضرايب همبستگي بين متغيرهاي مستقل را نشان مي دهد که همگي درسطح 5 درصد معني دار هستند.

جدول(4-111) برآورد ضرايب همبستگي مدل 7

رابطه
براورد ضريب همبستگي
geraeshbdakhel

noavari
641/0
noavari

sarmayerabete
609/0
geraeshbdakhel

moshtarigaraee
536/0
sarmayerabete

sarmayetelaati
504/0
noavari

moshtarigaraee
683/0
sarmayerabete

moshtarigaraee
622/0
sarmayetelaati

moshtarigaraee
397/0
geraeshbdakhel

sarmayerabete
518/0
geraeshbdakhel

sarmayetelaati
397/0
noavari

sarmayetelaati
425/0

جدول (4-112) خروجي هاي آموس را در بررسي مناسبت اين مدل، نشان مي دهد. تمامي اين معيارها مناسبت مدل را تا حد بسيار خوبي تاييد مي کنند.
جدول(4-112)خروجي آموس مدل 7
RMSEA
IFI
RFI
NFI
GFI
07/0
988/0
898/0
966/0
974/0

هم چنين مقدارآماره کاي دو مربوط به اين مدل برابر با 856/10است که مقدار آن کوچک است و نشان مي دهد مدل 5 مدل مناسبي است.

5-1 مقدمه:
با توجه به مطالب بيان شده در فصول قبلي تحقيق، در اين فصل به جمعبندي مطالب پرداخته ميشود و نتيجهگيري از کار بيان ميشود؛ و در ادامه پيشنهادها و راهکارهاي مرتبط با موضوع پژوهش، و همچنين پيشنهادهايي براي موضوعات تحقيقات آينده ارائه ميشود. در انتها، محدوديتهايي که تحقيق حاضر با آن مواجه شد بيان ميگردد.
5-2 نتايج تجزيه و تحليل استنباطي
در اين قسمت با توجه به آزمون هريک از فرضيات تحقيق نتيجهگيري صورت ميگيرد.
فرضيه اصلي 1 بيان مي دارد که قابليتهاي بازاريابي تأثير مثبت بر عملکرد بانکهاي خصوصي دارد. نتايج آزمون اين فرضيه نشان ميدهد که بين دو متغير قابليت بازاريابي و عملکرد در سطح 5 درصد همبستگي وجود دارد و اين همبستگي معنادار ميباشد و اين به معناي پذيرش فرضيه ميباشد در نتيجه ميتوان گفت قابليت بازاريابي تأثير مثبت بر عملکرد بانکها دارد. نتيجه بدست آمده با نتايج پژوهش تئودوسيو و همکاران(2012)، شين و آيکن(2012)، چانگ و همکاران(2010)، نث و همکاران(2010) همراستا ميباشد.
فرضيه اصلي 2 بيان ميدارد که مشتريگرايي تأثير مثبت بر قابليتهاي بازاريابي دارد. نتايج آزمون اين فرضيه نشان ميدهد که بين دو متغير مشتريگرايي و قابليتهاي بازاريابي در سطح 5 درصد همبستگي وجود دارد و اين همبستگي معنادار ميباشد و اين به معناي پذيرش فرضيه اصلي 2 مي باشد پس ميتوان گفت مشتريگرايي تأثير مثبت بر قابليتهاي بازاريابي دارد. نتيجه بدست آمده با نتيجه مطالعه شين و آيکن(2012) همراستا ميباشد. آنها نيز در پژوهش خود نتيجه مشابهي را کسب نمودهاند.
فرضيه فرعي 1-2: اين فرضيه بيان ميدارد که آشفتگي بازار بر مشتريگرايي تأثير مثبت دارد. نتايج آزمون اين فرضيه نشان ميدهد که در سطح 5 درصد بين دو متغير آشفتگي بازار و گرايي همبستگي وجود دارد و اين همبستگي معنادار باشد و اين به معناي پذيرش فرضيه فرعي 1-2 مي باشد پس ميتوان گفت آشفتگي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع ضرايب، رگرسيوني، ضريب Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع عدم تمرکز