پایان نامه رایگان با موضوع ، حداکثر-سؤال، مجموع)/N(سؤال، حداقل)

دانلود پایان نامه ارشد

به متعلق نمره حداکثر-سؤال به متعلق نمره حداقل))
ﺿﺮﻳﺐﺗﻤﻴﺰ

(D)تمیزضریب=(بالاگروهافرادنمرات مجموع-پایین گروهافرادنمرات مجموع)/N(سؤال به متعلق نمره حداکثر-سؤال به متعلق نمره حداقل)

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع درس پژوهی، یشرفت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی دانش آموزان Next Entries پایان نامه با موضوع خودکارآمدی، استرس تحصیلی، مهارت های زندگی، آموزش مهارت