پایان نامه درمورد کيفيت، عيني، جنوبي، ذهني

دانلود پایان نامه ارشد

فاده از نوارابزار Spatial Analyst بخش Raster Calculator لايه هاي مربوط به عرصه هاي دسترسي به خدمات و تسهيلات شهري، اجتماعي، مسکن و زيست محيطي با يکديگر جمع شدند تا لايه کيفيت زندگي عيني در محلات منطقه 10 حاصل گرديد.
فرمول به‌کار رفته در Raster Calculator به صورت زير بود.:
[arse_khadamat] + [arse _ejtemaee] + [arse maskan] + [arse zistmohiti]
لايه رستر نهايي ايجاد شده در شکل بعد آورده شده‌است، ارزش پيکسل بيشتر (تيره تر بودن) نشاندهنده مناسب‌تر بودن کيفيت زندگي عيني در محلات مربوطه و ارزش پيکسل کمتر(روشن تر بودن) نشان دهنده نامناسب بودن کيفيت زندگي در آن محلات از منطقه 10 شهر تهران مي‌باشد.

شکل شماره 39-4- وضعيت کيفيت زندگي عيني در محلات منطقه 10

ماخذ: نگارنده، براساس تحليل هاي صورت گرفته
محله هايي که بيشتر از 50 درصد سطح آن امتياز بالاتر از نيم داشتند به عنوان محله هاي با کيفيت زندگي مناسب و در غير اين صورت کيفيت زندگي عيني نامناسب تشخيص داده شد.
4-4-4- گام چهارم- تلفيق ابعاد عيني و ذهني و تعيين حالت هاي کيفيت زندگي
استفاده همزمان از رويکردهاي عيني و ذهني براي ارزيابي کيفيت زندگي ضروري است. اين بخش نقشه هاي کيفيت زندگي ذهني و عيني را ترکيب مي کند. از اين ترکيب، حالت هاي کيفيت زندگي در محلات منطقه 10 شهر تهران تشخيص داده مي شود که مطابقت و عدم مطابقت بين کيفيت زندگي عيني و ذهني سنجش شده در محلات منطقه 10 را نشان مي دهد.
مقايسه بين کيفيت عيني و ذهني زندگي در سطح محلات منطقه 10 شهر تهران برحسب حالات چهارگانه مطرح شده توسط زپف (Zapf,1984) با استفاده از جدول متقاطع انجام گرفت.
جدول شماره 26-4- ماتريس تشخيص حالت هاي کيفيت زندگي
کيفيت زندگي ذهني

کيفيت زندگي عيني
کيفيت زندگي ذهني

راضي
ناراضي

کيفيت زندگي عيني

مناسب
بهزيستي
(سلسبيل شمالي، کارون شمالي، سلسبيل جنوبي، زنجان جنوبي)
ناهنجاري
(-)

نامناسب
سازش پذيري
( زنجان جنوبي، بريانک، هفت چنار)
محروميت
( هاشمي، سليماني- تيموري، شبيري- جي)
ماخذ: نگارنده، بر اساس زپف
بر اساس ماتريس بالا، حالت هاي تشخيص داده شده براي کيفيت زندگي در محلات منطقه 10 شهر تهران اينگونه تفسير شده است:
چنانچه کيفيت عيني زندگي در محله اي مناسب و ساکنين آن محله نيز از کيفيت زندگي در آن محله راضي بودند، آن محله در حالت بهزيستي طبقه بندي شده است. محلات سلسبيل شمالي، کارون شمالي، سلسبيل جنوبي و زنجان جنوبي داراي حالت بهزيستي مي باشند.
اگر کيفيت عيني زندگي در محله اي مناسب و ساکنين آن محله از کيفيت زندگي در آن رضايت نداشتند، آن محله در حالت ناهنجاري طبقه بندي شده است. هيچ يک از محلات منطقه 10 حالت ناهنجاري ندارند.
چنانچه کيفيت عيني زندگي در محله اي نامناسب تشخيص داده شده باشد ولي ساکنين آن محله از زندگي در آن راضي بودند، آن محله حالت سازش پذيري دارد. محلات زنجان جنوبي، بريانک و هفت چنار حالت سازش پذيري دارند.
و درصورتيکه کيفيت عيني زندگي در محله اي نامناسب باشد و ساکنين آن محله نيز از زندگي در آن ناراضي بوده باشد، آن محله حالت محروميت به خود مي گيرد. محلات هاشمي، سليماني- تيموري و شبيري- جي حالت محروميت دارند.
نقشه کيفيت ذهني (نقشه شماره 1-4) و کيفيت عيني (نقشه شماره 2-4) و نيز نقشه حالت هاي کيفيت زندگي حاصل شده از ترکيب اين دو نقشه (نقشه شماره 3-4) براي محلات منطقه 10 شهر تهران در ادامه نشان داده شده است.

5-4- جمع بندي
مطالعات انجام گرفته در اين فصل به عنوان دروندادي براي فصل بعدي مطرح مي باشد. برنامه ريزي به منظور ارتقاي کيفيت زندگي در محلات منطقه 10 شهر تهران، نيازمند شناسايي حالت هاي کيفيت زندگي در اين محلات مي باشد. شرط اصلي برنامه ريزي صحيح و کارآمد، داشتن شناخت کافي نسبت به محدوده مورد مطالعه است. لذا در اين پژوهش، به منظور شناخت وضعيت کيفيت زندگي در محلات منطقه 10 شهر تهران رويکردهاي عيني و ذهني کيفيت زندگي در ارتباط با يکديگر به کار گرفته شدند.
در مرحله نخست تحليل، به منظور سنجش کيفيت زندگي در منطقه 10 شهر تهران عرصه هايي معرفي شدند، اين عرصه ها شامل چهار عرصه ي دسترسي به خدمات و تسهيلات شهري، اجتماعي، مسکن و زيست محيطي مي باشند که از پژوهش صورت گرفته توسط شهرداري تهران در زمينه سنجش کيفيت زندگي در مناطق 22 گانه شهر تهران الگو گرفته شده است. براي اين عرصه ها متغيرها و براي هر متغير شاخص هايي تعريف شده است که در مراحل بعدي تحليل مورد استفاده قرار گرفته شده اند. تعداد 14 متغير و 30 شاخص براي سنجش کيفيت زندگي محلات منطقه 10 معرفي شدند.
در مرحله دوم کيفيت زندگي ذهني ساکنان محلات منطقه 10 شهر تهران تحليل گرديد. به منظور سنجش کيفيت ذهني ساکنين از پرسشنامه استفاده شده است. براي دستيابي به يک توزيع يکنواخت در سطح جامعه آماري، حجم نمونه بدست آمده از رابطه کوکران که براي دقت بيشتر تعداد 101 نفر در نظر گرفته شد، بر مبناي جمعيت هريک از محلات اداري 10 گانه منطقه 10 شهر تهران تفکيک شده است. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از طيف ليکرت ( با درجه بندي از طيف1= بسيار راضي تا 5= بسيار ناراضي) و نرم افزار SPSS انجام گرفت. بر اساس نتايج بدست آمده ميزان رضايتمندي ساکنين از کيفيت زندگي در منطقه 10 شهر تهران با توجه به عرصه هاي انتخاب شده، در حد متوسط (3.2) ارزيابي گرديد. وضعيت رضايتمندي از کيفيت زندگي در محلات دهگانه منطقه 10 با مبنا قرار دادن ميانگين رضايتمندي در منطقه 10 و بر اساس طيف ليکرت به کار گرفته شده بدست آمد. به اين معني که محله با ميانگين رضايتمندي کمتر مساوي ميانگين رضايتمندي منطقه 10 ، به عنوان محله اي که ساکنين آن از کيفيت زندگي در آن راضي هستند تلقي گرديد و در مقابل محله اي که ميانگين رضايتمندي ساکنين آن بزرگتر از ميانگين رضايتمندي منطقه 10 باشد به عنوان محله اي که ساکنين آن از زندگي در آن محله ناراضي هستند در نظر گرفته شد. نتايج تحليل کيفيت زندگي ذهني و وضعيت کيفيت ذهني ساکنين نسبت به محلات در جدول زير نشان داده شده است.

عرصه

منطقه 10 و محلات آن
ميانگين عرصه
عرصه

منطقه 10 و محلات آن
ميانگين عرصه
عرصه

منطقه 10 و محلات آن
ميانگين عرصه
دسترسي به خدمات و تسهيلات شهري
منطقه 10
2.5
اجتماعي
منطقه 10
3
مسکن
منطقه 10
3.7

سلسبيل شمالي
2

سلسبيل شمالي
2.2

سلسبيل شمالي
2.4

کارون شمالي
2.2

کارون شمالي
2.3

کارون شمالي
3

زنجان جنوبي
2.5

زنجان جنوبي
3.5

زنجان جنوبي
3.3

سلسبيل جنوبي
2.6

سلسبيل جنوبي
3.7

سلسبيل جنوبي
2.9

کارون جنوبي
2.8

کارون جنوبي
2.9

کارون جنوبي
3.4

هاشمي
3

هاشمي
3.4

هاشمي
4.2

بريانک
2.3

بريانک
2.7

بريانک
3.7

هفت چنار
2.1

هفت چنار
2.7

هفت چنار
3.7

سليماني-تيموري
2.7

سليماني-تيموري
3.3

سليماني-تيموري
4.2

شبيري- جي
3.1

شبيري- جي
2.8

شبيري- جي
4.4
زيست محيطي
منطقه 10
3.4
کيفيت زندگي ذهني ساکنين
منطقه 10
3.2
وضعيت کيفيت ذهني ساکنين در سطح منطقه 10 و محلات آن
در حد متوسط

سلسبيل شمالي
3.3

سلسبيل شمالي
2.5

راضي

کارون شمالي
3.6

کارون شمالي
2.8

راضي

زنجان جنوبي
3.2

زنجان جنوبي
3.1

راضي

سلسبيل جنوبي
3.4

سلسبيل جنوبي
3.2

راضي

کارون جنوبي
3

کارون جنوبي
3

راضي

هاشمي
3.4

هاشمي
3.5

ناراضي

بريانک
3.2

بريانک
3

راضي

هفت چنار
3.1

هفت چنار
2.9

راضي

سليماني-تيموري
3.6

سليماني-تيموري
3.5

ناراضي

شبيري- جي
3.8

شبيري- جي
3.5

ناراضي

جدول شماره 26-4- ميزان رضايت پاسخ دهندگان نسبت به کيفيت زندگي در سطح منطقه 10 و محلات دهگانه آن
ماخذ: نگارنده، بر اساس نتايج پرسشنامه ها.1392
در مرحله سوم، کيفيت زندگي عيني منطقه 10 و محلات دهگانه آن سنجش گرديد. به منظور انجام تحليل، آماده سازي داده ها براي چهار عرصه انتخاب شده و 30 شاخص عيني مربوط به آنها انجام شد. شاخص ها شامل شاخص هاي دسترسي و خصوصيات فردي است. شعاع دسترسي تعيين شده براي شاخص هاي دسترسي از مطالعات صورت گرفته درپژوهش هاي پيشين، کتاب سرانه کاربري هاي شهري دکتر حبيبي و مهندس صديقه مسائلي و نيز با نظر کارشناسي انتخاب شده است. وضعيت رضايتمندي از کيفيت زندگي در محلات دهگانه منطقه 10 با مبنا قرار دادن آستانه هاي تعريف شده براي هر شاخص بدست آمد. به اين معني که نواحي اي که در بيرون از آستانه هاي تعريف شده قرار گرفتند به عنوان نواحي با وضعيت نامناسب مي باشند و امتياز صفر براي آنها منظور مي گردد و نواحي اي که در درون آستانه هاي تعريف شده هستند به عنوان نواحي با کيفيت مناسب در نظر گرفته مي شوند و امتياز يک به آنها تعلق مي گيرد. در مرحله بعد و پس از آماده سازي لايه ها، وضعيت کيفيت زندگي در هر عرصه به صورت جداگانه مورد سنجش قرار گرفت. هر عرصه از متغيرها و هر متغير نيز از شاخص هايي تشکيل شده بود که براي دستيابي به لايه هدف (لايه عرصه)، با استفاده از نوارابزار Spatial Analyst بخش Raster Calculator لايه هاي مربوط به شاخص هاي هر متغير با يکديگر جمع شدند تا لايه متغير مربوطه حاصل گرديد. نسبت تأثير هرکدام از شاخص هاي يک متغير در فرايند سنجش کيفيت زندگي، يکسان در نظر گرفته شده است. سپس از تکنيک AHP (به دليل مقايسه دودويي ميان متغيرها) براي وزن دهي به متغيرهاي هفت گانه عرصه دسترسي به خدمات و تسهيلات شهري و تکنيک Index Overlayبراي وزن دهي به متغيرهاي عرصه هاي اجتماعي، مسکن و زيست محيطي استفاده گرديد. پس از تعيين کيفيت زندگي در هر عرصه در مرحله آخر لايه هاي مربوط به عرصه ها با نسبت تاثير يکسان در کيفيت زندگي محلات منطقه 10 شهر تهران با استفاده از نوارابزار Spatial Analyst بخش Raster Calculator با يکديگر جمع شدند و کيفيت عيني زندگي در محلات منطقه 10 شهر تهران حاصل گرديد.
بر اين اساس، محلات سلسبيل شمالي، کارون شمالي، کارون جنوبي و سلسبيل جنوبي به عنوان محلاتي با کيفيت عيني مناسب و محلات زنجان جنوبي، هاشمي، شبيري- جي، سليماني- تيموري، هفت چنار و بريانک محلاتي با کيفيت زندگي عيني نامناسب تشخيص داده شده اند.
در مرحله آخر، لايه هاي ذهني و عيني بدست آمده در مراحل پيشين با يکديگر ترکيب شدند و بر اساس جدول متقاطع برگرفته شده از زپف ((Zapf,1984 حالت هاي کيفيت زندگي در محلات دهگانه منطقه 10 شهر تهران بدست آمد. محلات سلسبيل شمالي، کارون شمالي، سلسبيل جنوبي و کارون جنوبي حالت بهزيستي دارند يعني وضعيت کيفيت عيني و ذهني در اين محلات خوب و راضي کننده مي باشد. محلات زنجان جنوبي، بريانک و هفت چنار محلاتي با حالت سازش پذيري تشخيص داده شده اند، به اين معني که وضعيت کيفيت عيني مناسبي ندارند اما از سوي ساکنان کيفيتي پذيرفته شده دارند. محلات هاشمي، شبيري-جي و سليماني-تيموري کيفيت عيني و ذهني نامناسبي دارند و محلاتي محروم به شمار مي روند.
جدول شماره 27-4- ماتريس تشخيص حالت هاي کيفيت زندگي
کيفيت زندگي ذهني

کيفيت زندگي عيني
کيفيت زندگي ذهني

راضي
(نمره ميانگين کمترمساوي نمره ميانگين منطقه)
ناراضي
(نمره ميانگين بزرگتر از نمره ميانگين منطقه)

کيفيت زندگي عيني

مناسب
(کمترمساوي آستانه)
بهزيستي
(سلسبيل شمالي، کارون شمالي، سلسبيل جنوبي، زنجان جنوبي)

ناهنجاري
(-)

نامناسب
(بزرگتر از آستانه)
سازش پذيري
( زنجان جنوبي، بريانک، هفت چنار)
محروميت
( هاشمي، سليماني- تيموري، شبيري- جي)

خروجي اين فصل، اولويت هاي محلات منطقه 10 شهر تهران را در طراحي برنامه ارتقاي کيفيت زندگي، که در فصل بعد بدان پرداخته مي شود، تعيين مي نمايد.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد حمل و نقل Next Entries پایان نامه درمورد حمل و نقل، سلسله مراتب، شبکه معابر، بهبود عملکرد