پایان نامه درمورد کمال گرایی، کمال گرایی جامعه مدار، دوره کارشناسی

دانلود پایان نامه ارشد

از تمایل به «تنزیل موقت« که در آن فرد پاداش های کوچک اما در دسترس را به پاداش های بزرگ اما دور از دسترس ترجیح می دهد، یعنی تنزل دادن ارزش پاداش ها. به عنوان مثال، دانشجو به دلیل آنکه پاداش زحماتش دور از دسترس هستند (مثل نمره خوب آوردن در امتحان)، مطالعه برای امتحان را به شب امتحان، که فاصله زمانی کمی با پاداش دارد، موکول می کند.
2-1-6- اهمال کاری و اهمال کاری فعال75
همان گونه که ذکر شد، از پدیده ها اهمال کاری و ابعاد آن تعاریف و طبقه بندی های بسیاری صورت گرفته است و پیرامون اسن متغیر نظرات گوناگونی، ابراز شده است. اما پیچیدگی در فهم اهمال کاری زمانی بیشتر شد که نتایج تحقیقات نشان داد، درنگ و اهمال کاری در برخی مواقع می تواند سازگارانه باشد (اسکراو، وادکینز و الافسون76، 2004). یافته های اخیر از وجود نوع سازگارانه تعلل حمایت می کنند که با متغیرهای مثبت روان شناختی و نتایج مثبت آموزشی مرتبط هستند (چویی و موران77،2009؛ چائو78 و چویی،2005)، اما برخی دیگر از محققان معتقدند که مفهوم اهمال کاری فعال، نوعی پارادوکس است زیرا تعریف روان شناختی اهمال کاری نه تنها شامل به تعویق انداختن تکالیف می شود بلکه هم چنین نوعی شکست در فرایند خود تنظیمی اشخاص به شمار می رود. از این رو، اهمال کاری فعال به تعویق انداختن کارها بدون دلیل منطقی یست، بلکه نوعی تعلل هدفمند و با اراده است (فراری، 1992). وجود اهمال کاری فعال تا اندازه ای به این دلیل مورد انتقاد قرار گرفته است که مقیاس کلی اهمال کاری، نمره های پایینی را درباره نقش اهمال کاری برانگیزاننده نشان داده است. اهمال کاری برانگیزاننده، نوعی از اهمال کاری است به دلیل فشار زمان، افراد برای انجام تکلیف برانگیخته می شوند و آنرا بهتر از وقتی که در شرایط معمولی هستند انجام می دهند. به هر حال، اهمال کاری فعال شامل ابعاد اضافه تعلل در کنار انجام بهتر کار تحت شرایط فشار می شود. به علاوه نتایج تحقیقات نشان می دهند که برخی از دانش آموزان در کارهای خود تعلل می کنند چون تحت شرایط فشار، کار خود را بهتر انجام می دهند (سیمپسون79 و پیکایل80، 2009).
تفاوت اصلی اهمال کاری فعال هدفمند بودن و ارادی بودن آن است. در واقع اهمال کاری نوعی فرار غیرمنطقی از انجام تکلیف است اما اهمال کاری فعال یا درنگ فعال، نوعی به تأخیر انداختن آگاهانه و منطقی تکلیف است که نسبت به شکلهای سنتی اهما کاری کمتر ناتوان کننده است. مثالی از انواع سازگارانه تعلل شامل مواردی است که افراد یک تکلیف را به این دلیل به تعویق می اندازند که تکالیف مهمتر را اولویت بندی کرده اند یا زمانی که برای انجام تکلیف نیازمند منابع بیشتری هستند و برای جمع آوری اطلاعات بیشتر، انجام تکلیف را به تعویق می اندازند (اسکراو و همکاران،2007).
چویی و موران (2009) برای اندازه گیری جنبه های هدفمند تعلل، ابزاری را طراحی کردند که چهار بعد اهمال کاری فعال را نشان می دهد. بعد اول آن تصمیم عمدی برای تعلل را شامل می شود، با هدف استفاده بهتر از زمان که با فاصله انداختن عمدی افراد اهمال کار متفاوت است. دومین بعد، ترجیح دادن انجام تکلیف تحت فشار زمانی است. برخلاف احساسات منفی مرتبط با تعلل در تکالیف که در افراد اهمال کار تجربه می شود. افرادی که اهمال کار فعال هستند، اعتقاد دارند که تحت شرایط فشار بهتر کار می کنند و احساس می کنند که به وسیله چالش تکمیل تکلیف در آخرین موعد مقرر، برانگیخته می شوند. بعد سوم نشان دهنده توانایی رو به رو شدن با ضرب العجل ها است به رغم عقب انداختن تکلیف که متفاوت است از کمبود پشتکار و ناتوانی در تکمیل کارها در آخرین فرصت تعیین شده، که توسط افراد اهمال کار تجربه می شود. آخرین بعد، شامل رضایت از نتیجه کار است به رغم دیر انجام دادن آن، که این احساس رضایت در افراد اهمال کار دیده نمی شود (کورکین، یو و لینت،2001).
مطالعات نشان داده اند افرادی که اهمال کار فعال هستند در ویژگی هایی مثل سطوح خود کارآمدی و ادراک زمان، با افراد اهمال کار متفاوت هستند برای مثال، اهمال کاران فعال در ویژگی هایی مثل سطوح خود کارآمدی، کنترل زمان و استفاده هدفمند از زمان، شبیه به افراد غیر اهمال کار هستند. در نهایت افراد اهمال کار فعالف سطوح پایین تری از استرس و افسردگی را تجربه می کنند و سطوح بالاتری از استواری هیجانی و پیشرفت تحصیلی دراند (چویی و موران،2009؛ چاو و چویی،2005).
2-1-7- اهمال کاری و کمال گرایی
بسیاری از محققان معتقدند که کمال گرایان و افراد اهمال کار در برخی ویژگی ها مشترک هستند. هر دو استانداردهای بالا دارند و خواستار دستیابی به انتظارات غیرمنطقی خود هستند (بسویک ،راث بلوم و مان، 1989). به علاوه هر دو گروه آنها ترس از اشتباه را تجربه می کنند.
در زمینه اصلی اهمال کاری آموزشی پژوهشها، نشان داده اند که ترس از شکست و تنفر از انجام تکلیف، می توانند دو انگیزه اساسی برای افراد مبتلا به تعلل تحصیلی باشند (بلونت81 و پسیل،1998؛ میلگرام، باتوری و ماورر82 ،1993؛ اسکوونبرگ،1993؛ سولومن و دیگران، به نقل از شهنی ییلاق و همکاران،1385) ترس از شکست یکی از مشخصه های اصلی افراد کمال گرایی منفی می باشد. این افراد به دلیل انتظارات غیر واقع بینانه ای که از عملکرد خود دارند، همواره نگران نتیجه کار خود می باشند و این نگرانی و ترس از عدم موفقیت باعث می شود که آنها کارهای خود را به تعویق بیندازند. وقتی میزان توقع فرد، بیش از حد توانایی اوست، کار برای فرد کسل کننده می شود. مثلاً وقتی فردی انتظار دارد نمره او همواره «الف» باشد و به کمتر از آن هم قانع نیست، در چنین وضعی به ادامه کار تشویق نمی شود، زیرا همواره می ترسد که نمره عالی به دست نیاورد (الیس و نال، به نقل از فرجاد،1382).
اخیراً یک سری پژوهش ها رابطه بین شناخت های تعللی در درماندگی های روانشناختی را بررسی کرده اند. در مطالعه ای بر روی یک نمونه دانشگاهی، سه مقیاس کمال گرایی چندی بعدی ام پی اس (هویت و همکاران،1991)، چک لیست شناخت های تعلل (استاینتون83، لای و فلت،2000) و مقیاس لی (لی، 1986) اجرا شد. این پژوهش نشان داد که شناخت های کمال گرایی جامعه مدار با شناخت های تعلل همبسته اند، اما کمال گرایی جامعه مدار و نمره های مقیاس تعللی با یکدیگر رابطه نداشتند.
در مطالعه ای دیگر روابط بین مقیاس کمال گرایی و مقیاس شناخت تعلل در یک نمونه پژوهشی 88 نفری از دانشجویان دوره کارشناسی نشان داد، که کمال گرایی خود مدار با شناخت های تعلل همبسته اند، اما رابطه قویتری بین کمال گرایی جامعه مدار و شناخت های تعللی وجود دارد. در مطالعه سوم رابطه بین چک لیست شناخت های تعلل و مقیاس کمال گرایی (ام پی اس) و چک لیست شناخت های کمال گرایی بررسی شده است (فلت و همکاران،1998). تحلیل داده ها از 94 دانشجوی دوره کارشناسی رابطه بین کمال گرایی جامعه مدار و شناخت های تعلل را تأیید کرده است، اما رابطه قویتری بین شناخت های کمال گرایی و شناخت های تعلل به دست آمده است.
2-1-9- شیوع اهمال کاری
به گونه کلی، اهمال کاری پدیده ای شایع است. ظاهراً اکثر مردم دست کم با تأخیر در انجام بعضی از کارها، وقت گذرانی می کنند و برخی نیز وقت گذرانی را شیوه زندگی خود ساخته اند. نتایج برخی از پژوهشها (استیل،2007) فراوانی اهمال کاری در دانشجویان را 80 تا 95 درصد تخمین زده اند که از آن میان، 75 درصد خود را اهمال کار می دانند. افزون بر این نیمی از این 75 درصد نیز همواره به اهمال کاری مشغولند. ظاهراً این درصدها رو به تزاید 95 درصد افزایش یافته است.
تعلل در چه سطحی بین دانش آموزان و دانشجویان شایع است؟ پیشینه مطالعات درصد تعلل دانش آموزان را بین 20 تا 70 درصد گزارش کرده اند، اما این مطالعات مدارک علمی معتبری ارائه نکرده اند (اسکونبرگو همکارانف2004). دانش آموزانی که در مقیاس تعلل نمره های پایین گرفته اند، افرادی هستند که خود کنترلی گسترده ای دشاته و قادرند به انجام فعالیت هایی که مورد نظر آنهاست، بپردازند. مطالعات تحقیقی که اطلاعات جمعیت شناسی را در بردارند، تعلل تحصیلی را در سنین پایین تر و دانشجویان مذکری که هویت نژادی ندارند، شایع تر گزارش کرده اند (کلارک84 و هیل،1994؛ پروهاسکا، موریل،آتیلز و پرز85،2000).
2-2- شخصیت
كلمه شخصيت معادل كلمهي Personality انگليسي يا Personalité فرانسه است كه خود از ريشه لاتين persona گرفته شده و به معني نقاب يا ماسكي بود كه در يونان و روم قديم بازيگران تئاتر، برچهره ميگذاشتند. اين تعبير اشاره براين مطلب دارد كه شخصيت هر كس ماسكي است كه برچهره خود ميزند تا وجه تميز او از ديگران باشد(كريمي، 1384).
وقتي از شخصیت حرف زده میشود مقصود در نظر داشتن بسياري از ويژگيهاي فرد است. كليت يا مجموعهاي از صفات مختلف كه از ويژگيهاي جسماني سطحي فراتر ميرود و تعداد زيادي از ويژگيهاي ذهني، اجتماعي و هيجاني را دربر ميگيرد. صفت، ويژگي يا كيفيت متمايز كننده شخصي است. برخي روانشناسان صفات را بلوك يا واحدهاي سازنده شخصيت ميدانند. برخي از روانشناسان به اين نتيجه رسيدهاند كه پژوهشهاي جديد شخصيت عمدتاً ميبايست بر پايه صفت قرار داشته باشند. در دهه 1960 والتر ميشل 86 باعث مجادلهاي در روانشناسي شد كه درباره تأثير نسبي متغيرهاي شخصي پايدار مثل صفات، نيازها و همچنين تأثير متغيرهاي مربوط به موقعيت بررفتار بود و اين جر و بحث تا پايان دهه 1980 ادامه يافت و اغلب روانشناسان شخصيت، با پذيرش رويكرد تعاملي به اين نتيجه رسيدند كه براي تبيين كاملي از ماهيت انسان، صفات شخصي پايدار، جنبههاي متغير موقعيت و تعامل بين آنها را بايد درنظر داشت(سيد محمدي، 1385).
2-2-1- تعاريف شخصيت
نظريه اهميت مطالعه شخصيت و نقش آن در شناخت رفتار، در سراسر تاريخ روانشناسي جايگاه ويژهاي به شخصيت داده است. براي شناخت دقيق واژه شخصيت بايد به ريشه اين واژه توجه كرد. شخصيت از واژه يوناني پرسونا 87 به معناي نقابي كه هنرپيشه‌ها دراجراي نقشهاي خود بر چهره
ميزنند گرفته شده است. به سادگي مي توان دريافت كه چگونه واژه پرسونا براي اشاره به ظاهر بيروني بكار رفته است، زيرا درحقيقت اين چهرة عمومي است كه افراد درروابط خودآن را آشكار ميسازند. بنابراين شخصيت فردرا ميتوان برمبناي تأثيري كه وي بر ديگران ميگذارد تعريف كرد. يعني اينكه فردموردنظر چگونه به نظر ميرسد(شولتز، 1377).
براي تعريف دقيق شخصيت، درحال حاضر تعريف واحدي كه مورد توافق همگان باشد، وجود ندارد. بعضي از روانشناسان شخصيت، جنبههاي بيوشيميايي و فيزيولوژيكي كنش انسان را مطالعه ميكنند. گروه ديگر به افراد و رفتار مشهود آنها توجه ميكنند(پروين، 1386).
صاحب نظران حوزه شخصيت و روانشناسي از كلمه شخصيت تعريفهاي گوناگون ارائه داده‌اند.
شخصيت هرفرد همان الگوي كلي يا همسازي ساختمان بدني، رفتار، علائق، استعدادها وصفات ديگر است. بدين ترتيب ميتوان گفت كه منظور از شخصيت مجموعه يا كل خصوصيات وصفات فرد است(مان88، 1992).
ايزدي(1351) شخصيت مجموعه‌ي تفكيك ناپذير آن خصايص بدني و نفساني است كه شناخته شدة دوستان نزديك شخص است يا به عبارت ديگر آن نقاب يا ماسكي است كه فرد براي سازش با محيط، كه درحقيقت نوعي بازيگري درصحنة زندگي است، به چهرة خود نهاده است. همچنین فرگوسن89(1970) معتقد است: شخصيت الگويي از رفتار اجتماعي و روابط اجتماعي متقابل است. بنابراين شخصيت يك فرد مجموعه راههايي است كه او نوعاً نسبت به ديگران واكنش يا با آنها تعامل ميكند(كريمي، 1375).
شخصيت عبارت است از جنبههاي از حيات انسان كه اجازه ميدهد پيش بيني كنيم آدمي در اوضاع و احوال معين چه رفتاري از خود نشان خواهد داد(مشبکی، 1377).
شخصيت مجموعهاي از ويژگيهاي نسبتاً پايدار است كه مشتركات و تفاوتهاي رواني افراد را مشخص میكند(مقيمي، 1377).
اگر وجوه مشترك تعريفهاي فوق را مورد نظر قرار دهيم به نقاط اشتراكي ميرسيم كه درهمه آنها اولاً به يك رشته از ويژگيها و خصوصيات جسمي و رواني اشاره دارند و ثانياً در همه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد تعلل ورزی، نظم جویی، تعلل ورزی تحصیلی Next Entries پایان نامه درمورد سلسله مراتب، رفتار انسان، خودپنداره