پایان نامه درمورد کمال گرایی، کمال گرایی مثبت، اجتماع مدار

دانلود پایان نامه ارشد

اهداف را دارند و در گذشته نیز کمتر شکست را تجربه کرده اند می تواند برای فرد سازگارانه باشد. کمال گرایی خود مدار با استراتژیهای یادگیری و انگیزش رابطه مثبت دارد و همچنین عملکرد در مدرسه و نمره های تحصیلی را پیش بینی می کند، در ضمن با مشخصه های مثبت تلاش و رقابت برای پیشرفت، عزت نفس و خود شکوفایی مرتبط می شود (هاشمی و لطیفیان، 1388). کمال گرایی اجتماع مدار از ابعاد میان فردی دیگران ساخته شده است، عقیده ای است که دیگران انتظارات اغراق آمیز و غیرواقعی را بر شخص اعمال می کنند که هرچند برآوردن آنها دشوار است، ولی شخص باید به این استانداردها دست یابد تا از طرف دیگران تایید و پذیرفته شود. در واقع منبع کمال گرایی بیرونی و موضوع آن درونی است. منظور از کمال گرایی دیگرمدار نیز، داشتن انتظارات سطح بالا برای عملکرد دیگران است، مثل گرایشات کمال گرایانه والدین برای فرزندانشان. در نتیجه منبع کمال گرایی درونی و موضوع آن بیرونی است(کوک و کرنی156، 2009؛ به نقل از علیزاده و همکاران،1389). در واقع این بعد شامل تحمیل استانداردهای بالا برای کسانی است که برای شخص مهم هستند و تاکید بر عملی شدن این استانداردها می باشد. این بعد از کمال گرایی شامل ارزیابی انتقادی عملکرد دیگران، متهم کردن آنها، بی اعتمادی و بدگمانی نسبت به آنها می باشد (هویت و فلت،1991).
برخی از مطالعات رابطه بین کمال گرایی خودمدار و کمال گرایی اجتماع مدار را با غرور، شرم و گناه مورد مطالعه قرار داده اند (فی و تانگنی157، 2000؛ هویت و فلت، 1991؛ لوتوارک158 و فراری، 1996). نتایج تحقیقات کاملا قطعی نیست. فقط بین کمال گرایی اجتماع مدار با شرم و گناه همبستگی مثبت نشان داده شد در مقابل بین کمال گرایی خود مدار با گناه و شرم فقط در برخی مطالعات رابطه مثبت دیده شد. به علاوه نه در کمال گرایی اجتماع مدار و نه در کمال گرایی خود مدار همبستگی معناداری با غرور یافت نشد (استابر، کیمپ و کیوچ159، 2008).
هویت و فلت (1991) برای مقایسه تفاوت های فردی در کمال گرایی خویشتن مدا، دیگر مدار و اجتماع مدار، یک مقیاس کمال گرایی چند بعدی تدوین نموده اند. یافته های پژوهش اولیه بر روی این مقیاس نشان داده است که می توان ابعاد کمال گرایی را به صورت معتبر و افتراقی، شناسایی و ارزیابی کرد. آنها با انجام چندین تحلیل عامل بر روی اطلاعات حاصل از روانسنجی 263 بیمار روانپزشکی و 166 دانشجو، ساختار چند بعدی کمال گرایی را در گروههای بالینی و غیر بالینی تایید کرده اند. همچنین مشخص شده است که اعتبار و پایایی این مقیاس نسبتا بالاست و به نظر می رسد که ابعاد کمال گرایی نشان دهنده صفات دیر پا و ثابت شخصیتی هستند(فلت، هویت، بلانک اشتاین و اوبراین160، 1991).
پژوهش ها نشان داده است که هر کدام از ابعاد کمال گرایی در نظریه هویت و فلت نیز معتبر و پایا هستند. به طوری که مقیاس کمال گرایی خویشتن مدار با معیارهای بالای خود انتقادی و برخی از نشانه های آسیب شناسی روانی در ارتباط است لیکن با درخواست تایید از سوی دیگران یا ترس از ارزشیابی منفی همبسته نیست (هویت و فلت، 1991، به نقل از نجاریان و خدا رحیمی، 1384).
با وجود اینکه نشان داده شده، کمال گرایی خود مدار یک جنبه مثبت از کمال گرایی است، اما برخی یافته ها نشان دهنده رابطه این نوع کمال گرایی با مشخصه های خودشیفتگی، خودسرزنشگری، خودانتقادگری، احساس گناه، سهل انگاری و تعلل در انجام دادن کارها، افسردگی و نورزگرایی در ارتباط است (بشارت، 1383).
بعد کمال گرایی اجتماع مدار نیز با نشانه های آسیب شناسی روانی، درخواست تایید از طرف دیگران و ترس از ارزشیابی منفی در ارتباط است. علاوه بر این، بعد کمال گرایی اجتماع مدار با آسیب شناسی روانی و افسردگی، به ویژه در ترکیب با کنترل خویشتن ادراک شده پایین، ارتباط بسیار نزدیکی دارد. بعد کمال گرایی دیگر مدار نیز فقط در مردان با نشانه های روانی و به صورت مثبت با عزت نفس همبسته است. این بعد با قدرت طلبی و تسلط طلبی نیز رابطه دارد.
فروست و همکاران (1990 به نقل از شافران مانسل، 2002) شش بعد برای کمال گرایی مطرح کردند. این ابعاد عبارت است از:
1- نگرانی افراطی درباره اشتباهات161: که اولین و مهمترین بعد می باشد و به واکنش های منفی نسبت به اشتباهها اطلاق می شود. تمایل به تفسیر اشتباهها هم سطح با شکست و تمایل به این باور که شخص به دنبال شکست، تحسین دیگران را از دست خواهد داد.
2- مجموعه معیارهای شخصی برای عملکرد162: اغلب نظریه پردازان این حیطه را تابلوی مرکزی کمال گرایی دانسته اند. چون کمال گرایان معیارهای بسیار بالایی دارند، غالبا نمی توانند به طور رضایت بخشی به آنها دست یابند.
3- و 4-درک شخص از انتظارات و انتقادات والدین163: بعد سوم و چهارم کمال گرایی در نظریه فروست و همکاران به ادراک و برداشت شخص از « انتظارات » و « انتقادات » والدین مربوط می شود.
5- تمایل به شک و تردید164: مولفه پنجم کمال گرایی در این نظریه، تردید و وسواس در مورد چگونگی عملکرد شخصی است.
6-گرایش به منظم بودن و سازمان یافته بودن165: این بعد نشان دهنده تاکید بر نظم یا ترتیباتی است که غالبا با «کمال گرایی» همراه هستند.
به اعتقاد هیل، هالسمن، فور، کایبلر، وایسنت و کندی166 (2004)، کمال گرایی مشتمل بر ابعاد هشت گانه ذیل است:
1- تمرکز بر اشتباهات: پریشانی و نگرانی از اشتباه کردن.
2- معیارهای بالا برای دیگران: انتظار عملکرد کامل و درست از دیگران.
3- نیاز به تایید: تمایل به جستجوی تایید و توجه از سوی دیگران و حساسیت نسبت به انتقاد.
4- نظم و سازماندهی: تمایل به مرتب و منظم بودن.
5-ادراک فشار از سوی والدین: احساس نیاز به عملکرد کامل و بی نقص جهت جلب تایید و توجه والدین.
6- هدفمندی، برنامه ریزی قبلی و تعمق در تصمیم گیری ها و پرهیز از عملکرد تکانشی.
7- نشخوار فکر: تفکر وسواس گونه و مداوم درباره اشتباهات گذشته و اعمالی که کامل نبوده اند یا درباره اشتباهاتی که در آینده رخ خواهند داد.
8- تلاش برای عالی بودن: تمایل به کسب نتایج کامل و دستیابی به معیارهای بالا و عالی.
بررسی ضرایب همبستگی بین ابعاد مقیاس هیل و همکاران با مقیاس فراست و همکاران نشان دهنده رابطه قوی بعد تمرکز بر اشتباهات در هر دو مقیاس است. بعد تلاش برای عالی بودن با کمال گرایی خویشتن مدار و استانداردهای شخصی بیشترین همبستگی را داشت. بعد هدفمندی با ابعاد استانداردهای شخصی، نظم و سازماندهی و کمال گرایی خویشتن مدار بیشترین رابطه را داشت. بعد نشخوار فکر نیز با تمرکز بر اشتباهات، شک در مورد عمل و استانداردهای شخصی و کمال گرایی خویشتن مدار و اجتماع مدار همبستگی بالایی داشت (به نقل از جمشیدی، حسین چاری، حقیقت و رزمی، 1388).
بر اساس پژوهش های انجام شده در مورد دیدگاه فروست و همکاران (1990)، بعد « اشکالات و انتقادات والدین» هر چند در کمال گرایی متغیر با اهمیتی است، لیکن با آسیب شناسی روانی ارتباط نزدیکی ندارد. هم چنین آنها دریافتند که نمره های بالاتر « بعد انتقادات والدین » در بین مادران با افزایش کمال گرایی در دختران در ارتباط هست. افزون بر این، نمره های « بعد انتظارات والدین » با بروز نشانه های آسیب شناسی در دختران همبسته است (فروست و همکاران، 1991).
به نظر می رسد که بین ابعاد معیارهای شخصی فروست و همکاران با بعد خویشتن مدار هویت و فلت، همبستگی بسیار نزدیکی وجود دارد. شاید واریانس مشترک این دو به خاطر تاکید مثبت آنان بر انتظارات و معیارهای خویشتن باشد. هم چنین پایداری و استمرار نگرانی در مورد اشتباهات و ابعاد انتظارات و انتقادات والدین به صورت نزدیکی با مقیاس کمال گرایی جامعه مدار در ارتباط است.
در مجموع، ابعاد معیارهای شخصی، سازماندهی و کمال گرایی خویشتن مدار و دیگر مدار، خوشه ای از عوامل را تشکیل می دهند که بیشتر منعکس کننده جنبه های مثبت کمال گرایی هستند. این عامل نشان دهنده جنبه سازشی انگیزش شخص است. نمره افراد موفق در این عامل بیشتر است چون تجارب شخصی موفقیت در تمام موارد نتیجه مهارت (یعنی سازماندهی)، انتظارات زیاد از خود (بعد معیارهای شخصی و کمال گرایی خویشتن مدار) و دیگران (یعنی کمال گرایی دیگر مدار) است.
اما ابعاد نگرانی در مورد اشتباهات، انتظارات والدین، انتقادات والدین، تردید در مورد اعمال و کمال گرایی اجتماع مدار خوشه عاملی را تشکیل می دهند که منعکس کننده جنبه های منفی کمال گرایی است. محور اصلی یا کانونی این عامل، نگرانی های ارزشیابی کننده است. ابعاد تشکیل دهنده این عامل منعکس کننده نگرانی شخص در مورد اشتباهات و شکست و ناکامی در مورد انتقاد یا ارزیابی اشخاص دیگر است. افزون بر این، همبستگی این عوامل با ابعاد عاطفه ی منفی و مثبت از این تمایز گذاری حمایت کرده است. چون عامل کوشش های مثبت فقط با عاطفه مثبت همبسته بوده است، در حالی که عامل ارزشیابی ناسازگاری و غیر سازشی فقط با عاطفه منفی همبسته بوده است.
این عوامل از تمایز هماچک (1978) بین کمال گرایی روان نژندانه و بهنجار حمایت می کند و منعکس کننده این واقعیت هستند که کمال گرایی را نمی توان صرفا بر اساس معیارهای شخصی تعریف کرد (فروست و همکاران، 1990 به نقل از نجاریان و خدا رحیمی، 1384).

2-3-3-کمال گرایی مثبت و منفی
تری شورت و همکاران (1995 به نقل از بشارت، 1384) بر اساس تقسیم بندی بهنجار- نابهنجار هماچک از کمال گرایی، در چهارچوب یک مدل نظری، کمال گرایی مثبت و منفی را متمایز کردند. کمال گرایی مثبت به آن دسته از شناخت ها و رفتارها گفته می شود که هدف آنها کسب موفقیت ها و پیشرفت های سطح بالا به منظور دستیابی به پیامدهای مثبت است و کمال گرایی منفی به شناخت ها و رفتارهایی اشاره دارد که هدف آنها کسب موفقیت ها و پیشرفت های سطح بالا به منظور اجتناب یا فرار از پیامدهای منفی است (ایجان و همکاران، 2007).
در واقع کمال گرایی مثبت یا انطباقی استانداردهای شخصی سطح بالا اما قابل دسترس، گرایش به نظم و سازماندهی در امور، احساس رضایتمندی از عملکرد خود، جستجو برای تعالی در امور و انگیزش برای رسیدن به پاداش های مثبت، مشخص می شود و کمال گرایی منفی یا غیرانطباقی با استانداردهای سطح بالا و غیر واقع بینانه، نگرانی مفرط درباره اشتباهات و نقایص شخصی، ادراک فشار زیاد از محیط برای کامل بودن، ادراک فاصله زیاد بین عملکرد شخصی و استانداردها و شک و تردید اجبارگونه در امور و پرهیز از عواقب کارکردهای شخصی تعریف می شود(تری شورت و همکاران، 1995، به نقل از ابوالقاسمی و همکاران، 1386).
کمال گرایی مثبت از طریق آمادگی ها و توانمندی های فرد برای واقع بینی (هماچک، 1978) در دو زمینه محدودیت ها و امکانات شخصی، از یک سو به خودی خود فرد را از انتظارات و اهداف غیر واقع بینانه که معمولا تحقق ناپذیر هستند و موجبات ناکامی را فراهم می سازند، دور می کند. فرایند کاهش ناکامی ها، ضرورت استفاده از مکانیسم های دفاعی نوروتیک و رشد نایافته را منتفی می سازد. این وضعیت، مخصوصا می تواند در زمینه مقایسه چگونگی تاثیرگذاری دو نوع کمال گرایی مثبت و منفی بر میزان استفاده از مکانیسم هایی مانند آرمانی سازی، ابطال، انکار و دلیل تراشی نتایج مفیدی در پی داشته باشد. کمال گرایی مثبت، از سوی دیگر به فرد این امکان را می دهد تا در پرتو واقع بینی، یعنی پذیرش محدودیت های شخصی، در صورت نیاز از مکانیسم های رشد یافته مانند فرو نشانی یا والایش استفاده کند.
کمال گرایی مثبت سازه ای ایجابی، تاییدی و روی آوری (در مقابل اجتنابی) است (اسلید و اوئنز، 1998). چنین سازه ای، بر مثبت نگری و توجه به موفقیت ها بنا شده و فرد را برای رسیدن به اهداف و پیامدهای مثبت (نه اجتناب و فرار از پیامدهای منفی) مجهز می سازد. این مکانیسم تاثیرگذاری کمال گرایی مثبت، به جای تحمیل اضطراب و نگرانی در مورد عدم تحقق اهداف و معیارهای دست نیافتنی، مثبت نگری و خوش بینی نسبت به تحقق اهداف و آرمانهای تحقق پذیر را در فرد فعال می سازد.
کمال گرایی مثبت با

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد کمال گرایی، انعطاف پذیری، روابط اجتماعی Next Entries پایان نامه درمورد کمال گرایی، کمال گرایی مثبت، کمال گرایی منفی