پایان نامه درمورد کلانشهر تهران

دانلود پایان نامه ارشد

ان داده شده‌است.

15- لايه فاصله تا ايستگاه آتش نشاني
لايه نقطه اي ايستگاه آتش نشاني را ايجاد نموديم، سپس از نوار ابزار Spatial Analyst بخش DistanceStraight Line انتخاب شد. با اين ابزار فواصل از ايستگاه هاي آتش نشاني با سايز پيکسل 1 به رستر تبديل شدند. (شکل 1). حال فواصل ايجاد شده را با استفاده از نوارابزار Spatial Analyst بخش Reclassify به دو کلاس جديد طبقه بندي مي‌کنيم و به هر کلاس وزن جديدي مي‌دهيم. امتيازگذاري شاخص فاصله تا ايستگاههاي آتش نشاني به صورت زير انجام شده است:
امتياز 1= فاصله تا ايستگاههاي آتش نشاني کمتر يا مساوي 2000 متر باشد،
امتياز صفر= فاصله تا ايستگاههاي آتش نشاني بزرگتر از 2000 متر باشد.
لايه رستري ايجاد شده در شکل 2 نشان داده شده‌است.

16- لايه فاصله تا ايستگاههاي پليس
لايه ايستگاههاي پليس را ايجاد نموديم، سپس از نوار ابزار Spatial Analyst بخش DistanceStraight Line انتخاب شد. با اين ابزار فواصل از ايستگاههاي پليس با سايز پيکسل 1 به رستر تبديل شدند. (شکل 1). حال فواصل ايجاد شده را با استفاده از نوارابزار Spatial Analyst بخش Reclassify به دو کلاس جديد طبقه بندي مي‌کنيم و به هر کلاس وزن جديدي مي‌دهيم. امتيازگذاري شاخص فاصله تا ايستگاههاي پليس به صورت زير انجام شده است:
امتياز 1= فاصله تا ايستگاههاي پليس کمتر يا مساوي 1000 متر باشد،
امتياز صفر= فاصله تا ايستگاههاي پليس بزرگتر از 1000 متر باشد.
لايه رستري ايجاد شده در شکل 2 نشان داده شده‌است.

17- لايه فاصله تا تسهيلات ورزشي
لايه تسهيلات ورزشي را ايجاد نموديم، سپس از نوار ابزار Spatial Analyst بخش DistanceStraight Line انتخاب شد. با اين ابزار فواصل از تسهيلات ورزشي با سايز پيکسل 1 به رستر تبديل شدند. (شکل 1). حال فواصل ايجاد شده را با استفاده از نوارابزار Spatial Analyst بخش Reclassify به دو کلاس جديد طبقه بندي مي‌کنيم و به هر کلاس وزن جديدي مي‌دهيم. امتيازگذاري شاخص فاصله تا تسهيلات ورزشي به صورت زير انجام شده است:
امتياز 1= فاصله تا تسهيلات ورزشي کمتر يا مساوي 1200 متر باشد،
امتياز صفر= فاصله تا تسهيلات ورزشي بزرگتر از 1200 متر باشد.
لايه رستري ايجاد شده در شکل 2 نشان داده شده‌است.

18- لايه فاصله تا پارک و فضاي سبز
لايه پارک و فضاي سبز را انتخاب نموديم، سپس از نوار ابزار Spatial Analyst بخش DistanceStraight Line انتخاب شد. با اين ابزار فواصل از پارک و فضاي سبز با سايز پيکسل 1 به رستر تبديل شدند. (شکل 1). حال فواصل ايجاد شده را با استفاده از نوارابزار Spatial Analyst بخش Reclassify به دو کلاس جديد طبقه بندي مي‌کنيم و به هر کلاس وزن جديدي مي‌دهيم. امتيازگذاري شاخص فاصله تا پارک و فضاي سبز به صورت زير انجام شده است:
امتياز 1= فاصله تا پارک و فضاي سبز کمتر يا مساوي 500 متر باشد،
امتياز صفر= فاصله تا پارک و فضاي سبز بزرگتر از 500 متر باشد.
لايه رستري ايجاد شده در شکل 2 نشان داده شده‌است.

19- لايه فاصله تا مراکز تفريحي
لايه مراکز تفريحي را انتخاب نموديم، سپس از نوار ابزار Spatial Analyst بخش DistanceStraight Line انتخاب شد. با اين ابزار فواصل از مراکز تفريحي با سايز پيکسل 1 به رستر تبديل شدند. (شکل 1). حال فواصل ايجاد شده را با استفاده از نوارابزار Spatial Analyst بخش Reclassify به دو کلاس جديد طبقه بندي مي‌کنيم و به هر کلاس وزن جديدي مي‌دهيم. امتيازگذاري شاخص فاصله تا مراکز تفريحي به صورت زير انجام شده است:
امتياز 1= فاصله تا مراکز تفريحي کمتر يا مساوي 1200 متر باشد،
امتياز صفر= فاصله تا مراکز تفريحي بزرگتر از 1200 متر باشد.
لايه رستري ايجاد شده در شکل 2 نشان داده شده‌است.

20- لايه فاصله تا مراکز تجاري روزانه
لايه مراکز تجاري روزانه را انتخاب نموديم، سپس از نوار ابزار Spatial Analyst بخش DistanceStraight Line انتخاب شد. با اين ابزار فواصل از مراکز تجاري روزانه با سايز پيکسل 1 به رستر تبديل شدند. (شکل 1). حال فواصل ايجاد شده را با استفاده از نوارابزار Spatial Analyst بخش Reclassify به دو کلاس جديد طبقه بندي مي‌کنيم و به هر کلاس وزن جديدي مي‌دهيم. امتيازگذاري شاخص فاصله تا مراکز تجاري روزانه به صورت زير انجام شده است:
امتياز 1= فاصله تا مراکز تجاري روزانه کمتر يا مساوي 200 متر باشد،
امتياز صفر= فاصله تا مراکز تجاري روزانه بزرگتر از 200 متر باشد.
لايه رستري ايجاد شده در شکل 2 نشان داده شده‌است.

21- لايه فاصله تا راسته هاي فعاليتي
لايه خطي راسته هاي تجاري را ايجاد نموديم، سپس از نوار ابزار Spatial Analyst بخش DistanceStraight Line انتخاب شد. با اين ابزار فواصل از راسته هاي فعاليتي روزانه با سايز پيکسل 1 به رستر تبديل شدند. (شکل 1). حال فواصل ايجاد شده را با استفاده از نوارابزار Spatial Analyst بخش Reclassify به دو کلاس جديد طبقه بندي مي‌کنيم و به هر کلاس وزن جديدي مي‌دهيم. امتيازگذاري شاخص فاصله تا راسته هاي فعاليتي به صورت زير انجام شده است:
امتياز 1= فاصله تا راسته هاي فعاليتي کمتر يا مساوي 500 متر باشد،
امتياز صفر= فاصله تا راسته هاي فعاليتي بزرگتر از 500 متر باشد.
لايه رستري ايجاد شده در شکل 2 نشان داده شده‌است.

22- لايه نرخ مشارکت اقتصادي
بر اساس اعلام مرکز آمار ايران نرخ مشارکت اقتصادي اينگونه تعريف شده است: نسبت جمعيت فعال (شاغل و بيکار) 10 ساله و بيشتر يا (15 ساله و بيشتر) به جمعيت در سن کار، 10 ساله و بيشتر (يا 15 ساله و بيشتر)، ضربدر 100.
بر مبناي اين تعريف نرخ مشارکت اقتصادي در محلات منطقه 10، از تقسيم نسبت جمعيت فعال(شاغل و بيکار) 10 ساله و بيشتر به جمعيت کل 10 ساله و بيشتر بدست آمده است.
فيلد نرخ اشتغال را ايجاد نموديم، از نوار ابزار Spatial Analyst بخش ConvertFeatures to Raster را انتخاب و با استفاده از فيلد نرخ اشتغال ساخته شده و سايز پيکسل 1 ، لايه تبديل به رستر شد (شکل 1).
از جبعه ابزار Spatial Analyst بخش Reclassify گروهبندي جديد و وزندهي انجام شد. نحوه گروهبندي و وزندهي بايد براساس نظر کارشناسان و مطالعات قبلي انجام گيرد. بر اساس محاسبات انجام شده نرخ اشتغال در محلات دهگانه منطقه 10 شهر تهران از 36 درصد تا 43 درصد در نوسان بوده است.
به منظور گروهبندي شاخص نرخ اشتغال از گروهبندي مطالعات بخش فعاليت و اشتغال در اطلس کلانشهر تهران که توسط شهرداري تهران تهيه شده است، الگو گرفته شد. اين امتيازگذاري به صورت زير انجام شده است:
امتياز 1= نرخ اشتغال بزرگتر مساوي 40 درصد،
امتياز صفر= نرخ اشتغال کمتر از 40 درصد.
لايه رستري ايجاد شده در شکل 2 نشان داده شده‌است.

23- لايه نرخ سواد
بر اساس اعلام مرکز آمار ايران نرخ سواد اينگونه تعريف شده است: نسبت تعداد افراد باسواد به جمعيت 6 ساله و بيشتر که به صورت درصد بيان مي شود. بر مبناي اين تعريف نرخ سواد در محلات منطقه 10، بدست آمده است.
فيلد نرخ سواد را ايجاد نموديم، از نوار ابزار Spatial Analyst بخش ConvertFeatures to Raster را انتخاب و با استفاده از فيلد نرخ سواد ساخته شده و سايز پيکسل 1 ، لايه تبديل به رستر شد (شکل 1).
از جبعه ابزار Spatial Analyst بخش Reclassify گروهبندي جديد و وزندهي انجام شد. نحوه گروهبندي و وزندهي بايد براساس نظر کارشناسان و مطالعات قبلي انجام گيرد. بر اساس محاسبات انجام شده نرخ سواد در محلات دهگانه منطقه 10 شهر تهران از 91 درصد تا 94 درصد در نوسان بوده است.
امتيازگذاري شاخص نرخ سواد به صورت زير انجام شده است:
امتياز 1= نرخ سواد بزرگتر مساوي 93 درصد،
امتياز صفر= نرخ سواد کمتر از 93 درصد.
لايه رستري ايجاد شده در شکل 2 نشان داده شده‌است.

24- لايه تعداد خانوار در واحد مسکوني
شاخص تراکم خانوار در واحد مسکوني نشان دهنده کفايت و يا کمبود تعداد واحدهاي مسکوني موجود در رابطه با تعداد خانوارهاي موجود است. شاخص تراکم 1 (يک واحد مسکوني به ازاء يک خانوار) به منزله وجود شرايط آيده آل و عدم کمبود مسکن است. هرچه اين شاخص از عدد 1 بيشتر شود، نشان دهنده شدت کمبود مسکن است. در حال حاضر، شاخص تراکم خانوار در واحد مسکوني براي کل کشور حدود 1/1 است.
براي محاسبه تعداد خانوار در واحد مسکوني از اطلاعات مرکز آمار ايران استفاده شده است. بر اساس اين اطلاعات، فيلد نرخ خانوار را ايجاد نموديم، از نوار ابزار Spatial Analyst بخش ConvertFeatures to Raster را انتخاب و با استفاده از فيلد نرخ خانوار ساخته شده و سايز پيکسل 1 ، لايه تبديل به رستر شد (شکل 1).
از جبعه ابزار Spatial Analyst بخش Reclassify گروهبندي جديد و وزندهي انجام شد. نحوه گروهبندي و وزندهي بايد براساس نظر کارشناسان و مطالعات قبلي انجام گيرد. بر اساس محاسبات انجام شده نرخ خانوار در محلات دهگانه منطقه 10 شهر تهران، از 1.01 تا 1.05 در نوسان بوده است.
با توجه به اينکه شاخص تراکم 1 (يک واحد مسکوني به ازاء يک خانوار) به منزله وجود شرايط آيده آل و عدم کمبود مسکن است و نزديکترين عدد به اين شرايط در محلات دهگانه منطقه 10 شهر تهران عدد 1.01 مي باشد، گروهبندي جديد را اينگونه امتيازگذاري مي کنيم.
امتياز 1= نرخ خانوار کوچکتر مساوي 1.01 درصد،
امتياز صفر= نرخ خانوار بزرگتر از 1.01 درصد. لايه رستري ايجاد شده در شکل 2 نشان داده شده‌است.
شکل شماره 24-4- لايه هاي رستري ايجاد شده از شاخص نرخ سواد (ماخذ: نگارنده، 1392)

25- لايه مساحت مسکن
به منظور امتيازگذاري محلات بر اساس اين شاخص، فيلد تعداد کل قطعات مسکوني در هر محله را ايجاد نموديم، از آنجايي که يکي از شاخص هاي شناسايي بافت هاي فرسوده و آسيب پذير شهري، دارا بودن مساحت عرصه عمدتاً كمتر از 200 متر مربع مي باشد، فيلد تعداد قطعات با مساحت عرصه بيشتر از 200 متر مربع را نيز در هر محله ايجاد نموديم. با مقايسه فيلد تعداد قطعات و فيلد تعداد قطعات بيشتر از 200 مترمربع در هر محله، امتيازگذاري به صورت زير انجام شده است:
امتياز 1= عمده عرصه هاي مسکوني موجود در محله مساحت بيشتر از 200 متر مربع داشته باشند،
امتياز صفر= عمده عرصه هاي مسکوني موجود در محله مساحت کمتر از 200 متر مربع داشته باشند،
لايه رستري ايجاد شده در شکل 1 نشان داده شده‌است.
26- لايه عمرساختمان
شاخص عمرساختمان، شاخص ديگري جهت تعيين کيفيت ساختماني بافت شهري منطقه 10 شهر تهران و محلات آن مي باشد. به منظور امتيازگذاري محلات بر اساس اين شاخص، تعداد قطعات با عمر 10-1 سال و 20-10 سال در محلات منطقه تعيين گرديده است. محلاتي که عمده ساختمانهاي آنها به نسبت کل قطعات موجود در محله، عمر 10-1 سال داشتند به عنوان محلات با امتياز يک و محلاتي که عمده ساختمانهاي آنها عمر 10-20 سال داشتند، امتياز صفر را به خود اختصاص دادند. لازم به ذکر است که در اين شيوه امتيازگذاري، نسبت کل قطعات موجود در محله ها نيز در نظر گرفته شدند. امتيازگذاري شاخص عمر ساختمان به صورت زير انجام شده است:
امتياز 1= عمده ساختمانهاي موجود در محله عمر 10-1 سال داشته باشند،
امتياز صفر= عمده ساختمانهاي موجود در محله عمر 20-10 سال داشته باشند.
لايه رستري ايجاد شده در شکل 1 نشان داده شده‌است.
شکل شماره 25-4- لايه رستري ايجاد شده از شاخص مساحت مسکن (ماخذ: نگارنده، 1392)
شکل شماره 26-4- لايه رستري ايجاد شده از شاخص عمر ساختمان (ماخذ: نگارنده، 1392)

27- لايه فاصله از گره هاي ترافيکي
لايه خطي گره هاي ترافيکي را ايجاد نموديم، سپس از نوار ابزار Spatial Analyst بخش DistanceStraight Line انتخاب شد. با اين ابزار فواصل از گره هاي ترافيکي با سايز پيکسل 1 به رستر تبديل شدند. (شکل 1). حال فواصل ايجاد شده را با استفاده از نوارابزار Spatial Analyst بخش Reclassify به دو کلاس جديد طبقه بندي مي‌کنيم و به هر کلاس وزن جديدي مي‌دهيم. امتيازگذاري شاخص فاصل

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد لايه، امتياز، Analyst، Spatial Next Entries پایان نامه درمورد سلسله مراتب، حمل و نقل