پایان نامه درمورد کلانشهر تهران، مشارکت مردم، حمل و نقل

دانلود پایان نامه ارشد

چنار
2.9

راضي

سليماني-تيموري
ناراضي

سليماني-تيموري
3.6

ناراضي

شبيري- جي
ناراضي

شبيري- جي
3.5

ناراضي
جدول شماره 4-6- وضعيت کيفيت زندگي ذهني در منطقه 10 شهر تهران و محلات دهگانه آن
ماخذ: نگارنده، بر اساس نتايج پرسشنامه ها.1392

شکل شماره 1-6- وضعيت کيفيت زندگي ذهني در عرصه ها و کيفيت ذهني کل در منطقه 10 شهر تهران و محلات دهگانه آن (ماخذ: نگارنده،1392).
وضعيت کيفيت زندگي ذهني عرصه اجتماعي

کيفيت زندگي ذهني عرصه دسترسي به خدمات و تسهيلات شهري
وضعيت کيفيت زندگي ذهني عرصه زيست محيطي

وضعيت کيفيت زندگي ذهني عرصه مسکن

وضعيت کيفيت زندگي ذهني در محلات منطقه 10

سوال شماره 3:
وضعيت کيفيت زندگي عيني با معرفي 30شاخص و نيز تعريف آستانه هايي براي هر شاخص تعيين شد. اين آستانه ها با استفاده از نظر کارشناسان، مطالعات پيشين انجام شده، مطالعات مهندسان مشاور و کتاب دکتر حبيبي و مهندس مسائلي انتخاب گرديد. چنانچه ناحيه اي بيرون از آستانه تعريف شده قرار بگيرد امتياز صفر و نواحي دروني آستانه ها، امتياز يک را به خود اختصاص مي دهند. وضعيت کيفيت عيني هر عرصه با رويهم گذاري و وزن دهي به لايه متغيرهاي (که از رويهم گذاري لايه شاخص ها با نسبت تاثير يکسان در کيفيت زندگي بدست آمد) آن عرصه بدست آمد. در مرحله آخر با فرض نسبت تاثير يکسان لايه عرصه هاي چهارگانه در کيفيت عيني، رويهم گذاري لايه عرصه ها انجام گرديد و لايه رستري وضعيت کيفيت زندگي عيني در محلات منطقه 10 شهر تهران بدست آمد. محله اي که بيش از 50 درصد سطح آن امتياز بالاتر از 0.5 داشتند به عنوان محله با کيفيت زندگي مناسب و در غير اين صورت کيفيت زندگي نامناسب تشخيص داده شد.
شکل شماره 2-6- وضعيت کيفيت زندگي عيني در عرصه ها و کيفيت ذهني کل در محلات دهگانه منطقه 10 شهر تهران (ماخذ: نگارنده،1392).

پاسخ به سوال 4:
مقايسه بين کيفيت عيني و ذهني زندگي در سطح محلات منطقه 10 شهر تهران برحسب حالات چهارگانه مطرح شده توسط زپف (Zapf,1984) و با استفاده از جدول متقاطع انجام گرفت. وضعيت کيفيت زندگي هر يک از محلات به عنوان يکي از چهار حالت بهزيستي، ناهنجاري، سازش پذيري و محروميت شناسايي شد.
جدول شماره 5-6- ماتريس تشخيص حالت هاي کيفيت زندگي
کيفيت زندگي ذهني

کيفيت زندگي عيني
کيفيت زندگي ذهني

راضي
ناراضي

کيفيت زندگي عيني

مناسب
بهزيستي
(سلسبيل شمالي، کارون شمالي، سلسبيل جنوبي، زنجان جنوبي)
ناهنجاري
(-)

نامناسب
سازش پذيري
( زنجان جنوبي، بريانک، هفت چنار)
محروميت
( هاشمي، سليماني- تيموري، شبيري- جي)
ماخذ: نگارنده، بر اساس زپف
همانگونه که در نقشه زير نشان داده شده است، سه حالت از حالت هاي جدول فوق در محلات منطقه 10 شهر تهران وجود دارد و حالت ناهنجاري به معناي آنکه شرايط عيني و بيروني خوب باشد ولي ساکنين ابراز نارضايتي داشته باشند، در اين محلات مشاهده نشده است.
شکل شماره 3-6- تشخيص حالت هاي کيفيت زندگي(کيفيت زندگي ذهني+ کيفيت زندگي عيني= حالت هاي کيفيت زندگي)

حالت هاي کيفيت زندگي در محلات منطقه 10:
* محلات کارون جنوبي، سلسبيل جنوبي، کارون شمالي و سلسبيل شمالي: بهزيستي
* محلات هفت چنار، بريانک، زنجان جنوبي: سازش پذيري
* محلات شبيري- جي، سليماني- تيموري و هاشمي: محروميت
وضعيت کيفيت زندگي عيني:
* محلات کارون جنوبي، سلسبيل جنوبي، کارون شمالي و سلسبيل شمالي: مناسب
* محلات شبيري- جي، سليماني- تيموري، هفت چنار، بريانک، هاشمي، زنجان جنوبي: نامناسب
وضعيت کيفيت زندگي ذهني:
* محلات شبيري- جي، سليماني- تيموري و هاشمي: ناراضي
* هفت چنار، بريانک، کارون جنوبي، سلسبيل جنوبي، زنجان جنوبي، کارون شمالي و سلسبيل شمالي: راضي

پاسخ به سوال 5:
تشخيص حالت هاي کيفيت زندگي براي تشخيص مطابقت و يا عدم مطابقت کيفيت زندگي عيني و ذهني مهم است. علاوه بر اين تشخيص حالت هاي کيفيت زندگي اطلاعات مهمي در مورد اولويت هاي ساکنين در زندگي و رضايتمندي يا ادراک از شرايط موجود زندگي آنها در اختيار قرار مي دهد. اين قضيه مي تواند به برنامه ريزان و سياست گذاران شهري در طراحي و اجراي پروژه ها و سرمايه گذاري هاي توسعه، به منظور ارتقاي کيفيت زندگي ساکنين يک ناحيه کمک کند. اين حالت ها همچنين اين موضوع که در کجا، چه زماني و در چه سطحي سرمايه گذاري هاي توسعه بايد انجام گردد را برجسته مي کند. داشتن اطلاعات واضح در زمينه اينکه چه سرمايه گذاري خاصي براي يک ناحيه بخصوص موثر است، مهم مي باشد. تشخيص حالت هاي کيفيت زندگي، همچنين مي تواند به فرمول بندي و به کاربردن سياست ها و راهبردهاي عمومي بر اساس علايق و اولويت هاي شهروندان براي زندگي کمک مي کند.
تشخيص حالت هاي کيفيت زندگي، همچنين براي ارزيابي تاثير سرمايه گذاري هاي به کار گرفته شده بر وضعيت زندگي ساکنان مهم است. زيرا سرمايه گذاري ها مي تواند اثر مثبت و منفي بر زندگي شهروندان داشته باشد. اين مهم است که تاثير آنها در زندگي ساکنين ارزشگذاري گردد. اثرات تشخيص داده شده ميتوانند براي سرمايه گذاري هاي توسعه آينده از طريق درس گرفتن از موارد پيشين به کار گرفته شوند.
تشخيص حالت هاي کيفيت زندگي همچنين براي مطالعات بيشتر در زمينه کيفيت زندگي نيز مهم مي باشد، بويژه براي يافتن دلايلي که موجب مي شود افراد نسبت به شرايط موجود زندگي خود، ادراکات متفاوتي داشته باشند. زيرا فهميدن دلايل عدم مطابقت مي تواند به برنامه ريزان و سياست گذاران در طراحي و اجراي برنامه هاي توسعه بر اساس اولويت ها و ادراکات ساکنين کمک مي کند.
پاسخ به سوال 6:
با تدوين بيانيه اهداف در راستاي هدف اصلي و استراتژيک اين پژوهش که ارتقاي کيفيت زندگي در محلات منطقه 10 شهر تهران مي باشد، اهداف توسعه و ارتقا در هريک از عرصه هاي چهارگانه تحليل تعيين مي شود. از تکنيک AIDA براي توليد سناريوهاي گزينه استفاده مي گردد. عرصه هاي تصميم گيري با توجه به عرصه هاي تحليل انتخاب شده و در هريک از عرصه هاي تصميم گيري دو اختيار باهم گرد نيامدني تعيين مي شوند. از نمودار توليد اختيار براي توليد سناريوهاي گزينه استفاده مي گردد. سناريوها رتبه بندي مي شوند و بهترين سناريو با بالاترين امتياز نسبت به سناريوهاي ديگر براي ارائه راهبرد بر اساس آن انتخاب مي گردد.
اجزاي اين سناريو عبارت است از:
* توسعه حمل و نقل عمومي
* توسعه جديد کاربري هاي خدماتي
* ارتقاء امنيت اجتماعي با استفاده از نظارت مردمي
* ارتقاء وضعيت اقتصادي ساکنان
* افزايش مشارکت مردمي
* ارتقاء کيفيت مسکن
* ارتقاء کيفيت محيط زيست
که در هريک از اين زمينه هاي موضوعي راهبردها و سياست هايي به منظور ارتقاي کيفيت زندگي در محلات داراي حالت هاي سازش پذيري و محروميت ارائه مي گردد.
2-2-6- پاسخ به فرضيات پژوهش
* فرضيه اول
” مقياس بزرگ مطالعات کيفيت زندگي، گوناگوني فضايي در مقياس هاي محلي را پنهان مي کند.”
در فصل دوم، بخش چهارم با عنوان معرفي و تشريح پايه هاي تجربي مرتبط با انگاشت کيفيت زندگي، به پژوهش انجام شده توسط شهرداري تهران با موضوع مطالعه شاخص کيفيت زندگي در مناطق 22 گانه شهر تهران اشاره شده است. در اين مطالعه کيفيت زندگي عيني در مناطق 22 گانه شهر تهران با معرفي عوامل و شاخص هاي مربوط به اين عوامل سنجش گرديد. لازم به ذکر است که اين مطالعه فقط شاخص هاي عيني محدودي (شاخص هاي عيني که در سطح مناطق 22 گانه شهر تهران قابل دسترس بودند) را در سنجش کيفيت زندگي در شهر تهران به کار گرفته و امکان تلفيق اين داده ها با شاخص هاي ذهني فراهم نبوده است. تصوير به دست آمده از کيفيت زندگي در شهر تهران حاکي از کيفيت زندگي مناسب در سطح منطقه 10 شهر تهران است.

شکل شماره4-6- کيفيت زندگي مناطق 22 گانه شهر تهران، 1385

ماخذ: اطلس کلانشهر تهران، 1385.
در ارتباط با آزمون اين فرضيه، در اين پژوهش تلاش شده است با انتخاب مورد پژوهي در سطح خرد شهري در يکي از مناطق شهر تهران و نيز انتخاب عرصه ها و شاخص هايي براي سنجش کيفيت زندگي که تا حدودي به عرصه ها و شاخص هاي مطالعه سنجش کيفيت زندگي در مناطق 22 گانه شهر تهران نزديک هستند (شاخص هاي عيني که در سطح محلات منطقه10شهر تهران قابل دسترس بودند) به آزمون آن پرداخته شود.
نتيجه حاصل از سنجش کيفيت زندگي عيني در محلات منطقه 10 شهر تهران، نشان مي دهد که در اين محلات دهگانه وضعيت کيفيت زندگي عيني با کيفيت عيني منطقه 10 شهر تهران (مناسب) مشابهت ندارد.

شکل شماره 5-6- گوناگوني کيفيت عيني در هريک از محلات با کيفيت عيني منطقه 10 شهر تهران
ماخذ: نگارنده، 1392.
در زمينه کيفيت زندگي ذهني نيز همانگونه که در اين پژوهش نشان داده شد، ميانگين سطح رضايتمندي از کيفيت زندگي در سطح منطقه 10 شهر تهران 3.2 مي باشد که بر اساس طيف ليکرت پنج نقطه اي به کار گرفته شده، اين سطح رضايتمندي در حد متوسط قرار مي گيرد. اين در حاليست که در سطح محلات دهگانه منطقه، ميانگين سطح رضايتمندي نسبت به کيفيت زندگي بر اساس طيف ليکرت به سه دسته راضي، درحد متوسط و ناراضي تشخيص داده شده است.
شکل شماره 6-6- گوناگوني کيفيت زندگي ذهني در هريک از محلات با کيفيت ذهني منطقه 10 شهر تهران (ماخذ: نگارنده، 1392)

اين به اين معناست که که کيفيت زندگي در مقياس هاي کوچک، متنوع و گوناگون مي باشد و بنابراين اين فرضيه که مقياس بزرگ مطالعات کيفيت زندگي، گوناگوني فضايي در مقياس هاي محلي را پنهان مي کند تاييد مي گردد.
* فرضيه شماره 2
” بررسي موقعيت رفاهي افراد با بررسي شرايط عيني و ذهني به طور همزمان امکان پذير است .”
همانگونه که در فصل چهارم در بخش ترکيب کيفيت زندگي عيني و ذهني بر اساس ماتريس زپف(1984) در محلات منطقه 10 شهر تهران نشان داده شد، با ترکيب کيفيت زندگي عيني و ذهني سنجش شده در سطح محلات منطقه 10 شهر تهران، حالت هاي جديدي از کيفيت زندگي حاصل مي گردد که اين حالت ها، موقعيت رفاهي ساکنين در محلات را نشان مي دهد. بنابراين مطالعه همزمان کيفيت زندگي ذهني و عيني به جاي مطالعه هر يک به صورت جداگانه اهميت پيدا مي کند.
همانطور که در فصل چهارم بدان پرداخته شد، در سنجش کيفيت عيني در محلات منطقه 10 شهر تهران، محلات بريانک، هفت چنار و زنجان جنوبي محلاتي با کيفيت نامناسب تشخيص داده شدند. اين در حاليست که بر اساس پرسشنامه هاي تکميل شده، ساکنين اين محلات از کيفيت زندگي در آن راضي بودند. بنابراين تنها با سنجش کيفيت عيني محلات نمي توان در ارتباط با وضعيت رفاهي ساکنين آن قضاوت نمود. در واقع اين محلات توسط ساکنين آنها مورد پذيرش قرار گرفته اند و مي توان آنها را يک محيط تاثيرگذار دانست، اين منطق تحليل توسط گانز ارائه شده است. وي عنوان مي کند که يک محيط تاثيرگذار مي تواند نوعي محيط بالقوه باشد که به صورت آشکارا يا پنهان توسط استفاده کنندگان مورد پذيرش قرار گرفته است. (Gans,1968,p.8)
بنابراي محلات بريانک، هفت چنار و زنجان جنوبي با وجود کيفيت عيني نامناسب، جزء محلات سازش پذير مي باشند که موقعيت رفاهي ساکنين آنها نسبت به محلاتي که در حالت محروميت (کيفيت عيني نامناسب، سطح رضايتمندي از کيفيت زندگي ناراضي) به سر مي برند مناسب تر مي باشد.
بنابراين اين فرضيه که ” بررسي موقعيت رفاهي افراد با بررسي شرايط عيني و ذهني به طور همزمان امکان پذير است .” تاييد مي گردد. در واقع مطالعه همزمان کيفيت زندگي عيني و ذهني و ترکيب آنها براي تعيين حالت هاي مختلف کيفيت زندگي، اولويت هاي توسعه و ارتقاي کيفيت زندگي را براي برنامه ريزان و تصميم گيران شهري برجسته مي کند.

3-2-6- دستاوردهاي نظري و عملي پژوهش
حيطه مطالعات مربوط به کيفيت زندگي و سنجش آن در هيچ زماني به اندازه امروز وسيع نبوده است. اقتصاددانان، دانشمندان علوم اجتماعي و دولتمردان هرکدام از ديدگاه خاصي به اين

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد حمل و نقل، اوقات فراغت، صاحب نظران، حقوق انسان Next Entries پایان نامه درمورد محله هفت چنار، سلسله مراتب، حمل و نقل، توسعه شهر