پایان نامه درمورد کارت امتیازی متوازن، عملکرد شرکت، ارزیابی عملکرد، ارزش پیشنهادی

دانلود پایان نامه ارشد

راهبرد توسط تکنیک امتیازی متوازن بر مبنای چهار وجه متمایز انجام می شود (Bose; 2007).درواقع، الگوی کارت امتیازی متوازن، روشی است که برای مدیران شرایطی را فراهم می سازد تا بتوانند چارچوبی جامع برای تفسیر و ترجمه چشم انداز و راهبرد شرکت در قابل مجموعه ای از سنجه های عملکرد ارائه دهند.شرکتها و سازمانهای بسیاری در سرتاسر دنیا از این تکنیک در جهت دستیابی به اهداف خود استفاده می کنند و به نتایج بسیار مطلوبی دست می یابند.در تحقیقات انجام شده، مشخص گردید که به واسطه ی بکارگیری این مدل، نقاط قوت و ضعف سازمان شناسایی و فرصتهای بهبود مناسبی نیز فراهم می شود.
دو عنصر کلیدی تکنیک امتیازی متوازن عبارتند از:
دسته بندی انواع مشابه سنجه ها در یک گروه
محدود کردن سنجه ها و ارتباطات میان آنها که موجب شفافتر شدن آنها می شود.در این باره باید ارتباط شفاف در سراسر سازمان ایجاد شود تا موجب مدیریت تغییر موثر گردد (Papalexandris et al; 2004).چارچوب مدل كارت امتیازی متوازن مطابق شكل صفحه قبل می باشد.

2-2-9) توسعه مفهوم کارت امتیازی متوازن توسط کاپلان ونورتن
در جدول زیر به توسعه مفهوم کارت امتیازی متوازن از نظر ابداع کنندگان آن به صورت خلاصه اشاره شده است.

جدول(2-4) توسعه مفهوم کارت امتیازی متوازن توسط کاپلان ونورتن( ;2014 Hoque)

سال/نوع تحقیق
عنوان کار تحقیقاتی
برخی زمینه های تحت پوشش
1992/مقاله
کارت امتیازی متوزان-معیاری برای اندازه گیری عملکرد
1.معرفی کارت امتیازی متوازن به عنوان یک روش اساسی در ارزیابی عملکرد.
2.کارت امتیازی متوازن یک روش مناسب برای سنجش معیار های مالی وغیر مالی عملکرد.
3.معرفی 4 جنبه مالی، مشتری، فرایند های داخلی تجارت، نوآوری ویادگیری دراین روش
4.تاکید براین نکته که کارت امتیاری متوازن یک نگاه بلند مدت رو به جلو دارد.
1993/مقاله
استفاده از کارت امتیازی متوازن در عمل
1.کارت امتیازی متوازن نه تنها روشی برای ارزیابی عملکرد است بلکه، یک سیستم ایجاد انگیزه برای دستیابی به موفقیت است.
2.کارت امتیازی متوازن می تواند بیشترین تاثیر را درایجاد فرایند های تغییر سازمانی داشته باشد.
3.شناسایی عوامل حیاتی در موفقیت سیستم کارت امتیازی متوازن.
4.طراحی سیستم کارت امتیازی متوازن متناسب با چشم انداز، فرهنگ و فناوری شرکت.
1996/کتاب
کارت امتیازی متوازن ترجمه استراتژي به عمل
1.تیدیل کارت امتیازی متوازن از یک سیستم ارزیابی عملکرد به یک سیستم سنجش دستیابی به استراتژی های سازمان.
2.شناسایی چهار گام اصلی در اجرای موفقیت آمیز کارت امتیازی متوازن.
3.طبقه بندی جدید از فرایند های داخلی تجارت و یادگیری ورشد(انتقال نوآوری به فرایند های داخلی کسب وکار واضافه کردن عنصر رشد به آموزش کارکنان).
4.ابعاد چهار گانه با هم نیز ارتباط علت ومعلولی دارند برخلاف قبل که فقط با استراتژي و چشم انداز مرتبط بودند.
2001/کتاب
سازمان متمرکز براستراتژي- چگونه کارت امتیازی باعث پایداری شرکت ها در محیط رقابتی می شود.
1.تبدیل استراتژي به معیار های عملیاتی(طراحی نقشه راه) 2.ایجاد هماهنگی برای افزایش هم افزایی در واحد های کسب وکار.
3.ایجاد آگاهی استراتژيک، تعریف اهداف فردی و تیمی وارزایابی متوازن از فعالیت ها.
4.ایجاد استراتژي به عنوان یک فراین مستمر: برنامه ریزی، بودجه بندی، بازخورد و یادگیری.
5.تغییرات منسجم یافته از طریق رهبری.

2004/کتاب
نقشه استراتژي/ چگونگی تبدیل دارایی نامشهود به دارایی مشهود
1.نقشه استراتژي به صورت بصری.
2.تشریح آنچه انجام باید انجام گیرد و آنچه نباید انجام بگیرد.
3.کمک می کند سازمان درگیر در استراتژي گردد.

2006/کتاب
استفاده از کارت امتیازی متوازن برای ایجاد هم افزایی در شرکت های بزرگ
1.هماهنگی: منبع ارزش اقتصادی.
2.ساختار واستراتژي شرکت.
3.هماهنگی استراتژي مالی و مشتری.
4.هماهنگی بین استراتژي های فرایند های داخلی و یادگیری و رشد (استراتژي های یکپارچه)
5.هماهنگی با شرکای خارجی.
6.مدیریت هماهنگی فعالیت ها.
7.هماهنگی جتمع استراتژيک

2-2-10) اهداف ارزیابی عملکرد سازمانی
شیخ زاده به نقل از مطالعه ی که فارمر(2004) از 147 سازمان خصوصی و دولتی در انگلستان به عمل آورده موارد مندرج در جدول(2-6)را بعنوان اهداف بکارگیری ارزیابی عملکرد معرفی نموده است (بخش سمت راست جدول).
به طور کلی، می توان اهداف ارزیابی عملکرد را در سه مورد ذیل خلاصه نمود:
● تقویت حس برنامه ریزی، پاسخ گویی، مشارکت و شفافیت عملکردها
● شناسایی نقاط قوت و ضعف عملکردها
● تکامل، تعالی وبهبود مستمر عملکرد
ودر مجموع می توان هدف نهایی ارزیابی عملکرد را بهبود اثربخشی سازمانی دانست (شیخ زاده;1388).

جدول 2- 5): اهداف ارزیابی عملکرد سازمان(شیخ زاده;1388)
دیدگاه فارمر
دیدگاه سایر محقق

امکان مدیریت عملیات وکنترل اثربخشی وکارایی
توسعه ی مدیریت علمی در سازمان
نشان دادن ارزش کسب شده
تسهیل ارتباط ومدیریت اثربخش ذینفعان
هم راستاسازی عملیات با راهبرد
بهبود مستمر کیفیت
پشتیبانی از پاسخگویی عمومی
تضمین انطباق با معیارهای شغلی
ایجاد انگیزش وجبران خدمات کارکنان

توسعه ی فرآیند هدف گذاری صحیح در سازمان
تقویت فرآیند بهبود دائمی در سازمان
استفاده بهینه از منابع
ارتقای توان سازمان در نیل به اهداف
تصمیم گیری دقیق تر مسئولین
مشخص شدن نقاط قوت وضعف عملکردها
افزایش مشارکت جامعه با سازمان به واسطه ی آگاهی از عملکرد
نهادینه شدن پذیرش تغییر
تحول وتعالی سازمان

2-2-11) عملکرد شرکت ها از دیدگاه های مختلف
می توان عملکرد سازمانی را براساس دیدگاه های مختلف زیر مورد بررسی قرار داد:
1.عملکرد شرکت از دیدگاه بازار مشتری، 2.عملکرد شرکت از دیدگاه بازارهای عوامل و 3.عملکرد شرکت از دیدگاه بازارهای مالی.
2-2-11-1) عملکرد شرکت از دیدگاه بازار مشتری
مشتریان در تمامی بازارهای محصولات رقابتی، ناگزیر از انتخاب در برخی امورند.آنان می توانند برای برآوردن نیازهای خود، از میان پیشنهادهای مختلف کالاها و خدمات به بهترین آنها بپردازند.بنابراین مدیران شرکتی که در بازار محصول خاصی به رقابت می پردازند، برای جذب مشتری با توسعه ارزش ویژه ای در بخشی از بازار، فروش سودآور خواهند داشت.ارزش پیشنهادی مربوط به ترکیب محصول وخدماتی است که شرکت بصورت قیمت، شکل ظاهری محصول، کیفیت، قابلیت دسترسی، تجربه خرید و خدمات و ضمانت پس از فروش به مشتریان خود عرضه می نماید.مشتریان و مشتریان بالقوه باید فکر کنند که ارزش پیشنهادی کسب وکار، عملکرد بهتری دارد وگرنه خرید از رقبا را انتخاب خواهند کرد.مدیران برای اطمینان از جریان کافی عواید از اینکه (1) محصولات و خدمات شرکت نیازها و انتظارات مشتریان را برآورده می سازد، (2) ارزش پیشنهادی از سایر رقبا متمایز است و (3) میزان عواید، از هزینه خلق ارائه ارزش پیشنهادی فراتر می باشد، اطمینان حاصل نمایند.مدیران ارزش پیشنهادی خود را با تمرکز برمعیارهای اصلی ارزش مشتری بررسی می کنند.معیارهای ارزش مشتری ممکن است مالی یا غیرمالی باشد.برخی از معیارهای متداول موجود در این زمینه عبارتند از:

معیارهای مالی
• درآمد یا رشد درآمد : این معیار نشان دهنده تمایل بیشتر به خرید کالاها یا خدمات شرکت است.
• حاشیه سود ناخالص : درآمد حاصل از فروش منهای هزینه های مستقیم و غیرمستقیم تولید کالاها یا خدمات مذکور، نشان دهنده تمایل مشتریان به پرداخت قیمت های مناسب به ازای ارزش محصولات و خدمات شرکت می باشد.
• هزینه ضمانت و یا بازگشت محصول : معیارهای مذکور دیدی از کیفیت محصول و میزان تأمین انتظارات مشتری از شکل ظاهری و ویژگیهای محصول ارائه می دهند.
معیارهای غیرمالی
• سهم بازار یا رشد بازار : سهم بازار، معیار پذیرش پیشنهادهای رقابتی در بازار توسط مشتری است.سه بازار با تقسیم فروش شرکت (درآمد) به فروش کل رقبا محاسبه می گردد.
• رضایت مشتری : این معیار، برداشت مشتری از ارزش و میزان تأمین انتظارات از محصولات یاخدمات را منعکس می سازد.این اطلاعات معمولاٌ با پیمایش تلفنی یا پستی، پس از فروش محصول یا ارائه خدمات جمع آوری می گردد.
• معرفی محصول به دیگران : این معیار بیانگر وفاداری مشتری است (سایمونز;1385).
2-2-11-2) عملکرد شرکت از دیدگاه بازارهای عوامل
استراتژی هر شرکتی که سعی در به حداکثر رساندن ارزش منابع تحت کنترل دارد، باید بر منابعی که بازارهای عوامل فراهم می کنند، متکی باشد.این تأمین کنندگان، منابع مهمی مانند نیروی کار، خدمات قراردادی، مواد خام، انرژی، ساختمان ها و زمین های استیجاری را تامین می نمایند.بهرحال، برداشت تامین کنندگان از ارزش با برداشت مشتریان و مالکان بسیار متفاوت است.آنان در شرکت یا معامله ای که پیامدهای بلندمدت داشته باشند، سرمایه گذاری نمی کنند.آنان کالاها و خدمات خود را به ازای پرداخت نقدی یا شرایطی مشخص، مثلاٌ پرداخت طی سی روز، می فروشند.بنابراین برای تأمین کنندگان، معیار اساسی عملکرد، قابلیت اطمینان و پرداخت بموقع مبلغ کالاها و خدمات دریافت شده است.در زمینه ارزش تأمین کنندگان، معیاری که مدیران بکار می برند به جریان نقدی و مدت پرداخت حسابهای پرداختی وابسته است.مدیران کسب وکارها، باید تراز نقدی خود را به دقت طراحی و مدیریت نمایند تا نسبت به نقدینگی کافی برای پرداخت بموقع تعهدات، اطمینان حاصل گردد (سایمونز;1385).

2-2-11-3) عملکرد شرکت از دیدگاه بازارهای مالی
عملکرد شرکت، از دیدگاه سهامداران، در افزایش ارزش پولی و بازده مالی سرمایه گذاری آنان منعکس می‎گردد.می توان این ارزش را برای شرکتهای عرضه شده در بورس با تغییرات روزانه قیمت سهام شرکت، ارزیابی نمود.در سایر شرکتها تنها در هنگام تغییر مالکیت سهام شرکت می توان افزایش ارزش را ارزیابی نمود.مدیران باید مطمئن شوند که بازده مالی ناشی از سود پایدار کسب وکار، انتظارات مالکان و مالکان بالقوه را برآورده می سازد.در بازارهای مالی رقابتی، همواره گزینه های مختلفی برای سرمایه گذاری وجود دارد.بنابراین، عملکرد اقتصادی یک شرکت باید برای کسب سرمایه گذاری جدید و ترغیب سهامداران کنونی به حفظ مالکیت، مطلوب باشد.از منظر بازار مالی، مدیران برای ارزیابی به چهار معیار که بر عملکرد شرکت متمرکز است، می پردازند: سود، سود اضافی، ارزش بازار و بازده سرمایه گذاری(ROI).
سود : به صورتی که در صورت درآمد یک شرکت نشان داده می شود، از دیدگاه سرمایه گذار شالوده عملکرد کسب وکار است.سود، مبلغی است که پس از کسر تمام مخارج از درآمد دوره مالی بدست آمده است.
هزینه دوره مالی – درآمد دوره مالی = سود
سود معیاری است که نشان می دهد چه مقدار از درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات برای سرمایه گذاری مجدد یا توزیع بین مالکان باقی مانده است.
بازده سرمایه گذاری : مشکل مذکور با در نظر گرفتن میزان سرمایه گذاری مالی برطرف می شود.ROI هر دوره مالی نسبت سود حسابداری بر سرمایه گذاری انجام شده برای کسب سود مزبور می باشد.ROI، سرمایه گذاری انجام شده توسط مالکان را پشتیبانی سود در نظر می گیرد.بنابراین سود بالاتر حاصل از سرمایه گذاری ثابت، بازده مالی بالاتری برای سرمایه گذاران و افزایش ارزش بازده را به دنبال دارد.
سود اضافی : معیار خلق ارزش است که با در نظر گرفتن میزان سود مورد انتظار سرمایه گذاران از سرمایه گذاری خود یک گام از ROI فراتر می رود.سود اضافی معیار مقدار سود اضافی برای 1- سرمایه گذاری در کسب وکار، 2- توزیع میان مالکان پس از توزیع بازده معمول(مورد نظر) سرمایه گذاری است.سود اضافی با کسر هزینه های معمول سرمایه کسب وکار با نرخ های رایج بازار از سود حسابداری محاسبه می‎گردد.
هزینه های پرداختی برای سرمایه مورد استفاده – سود حسابداری = سود اضافی
ارزش بازار بیانگر بهترین معیار برای خلق ارزش است، زیرا ارزش سهام کسب و کار را همانطور که در بازارهای مالی قیمت گذاری می گردد، نشان می دهد.ارزش بازار قیمتی است که سهام یک

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد سنجش عملکرد، توانمندسازها، مدیریت عملکرد، عملکرد سازمان Next Entries پایان نامه درمورد استان گیلان، جامعه آماری، موسسات مالی، روایی محتوا