پایان نامه درمورد پیش آزمون، گروه کنترل، آموزش مهارت

دانلود پایان نامه ارشد

) گسترش توانایی افراد در مقابله با خواسته های حرفه ای وسایل زندگی روز مره را می سنجد احساسهای آنها را در باره چگونگی کنار آمدن با موقعیت های متداول زندگی آشکار می کند. و باید چهارمین زیر مقیاس (D) در بر گیرنده مواردی است که با افسردگی وخیم و گرایش شخص به خود کشی مرتبط هستند به پاسخ نمره صفر تا سه تعلق می گیرد نمره کلی هر فرد نیز از جمع نمرات چهار مقیاس بدست می آید (سور شجانی، 1378).
نمرات بین 14 تا 21 در مقیاس، وخامت وضع آزمونی در آن عامل را نشان می دهد مقیاس پاسخگویی پرسشنامه و سلامت عمومی چهار گزینه ای در برخی موارد سوالات به صورت اصلا تا خیلی بیشتر از حد معمول و در مورد برخی از سوالات دیگر بصورت خیلی کمتر از حد معمول تا خیلی بیشتر از حد معمول است.تا کنون مطالات زیادی در باره روایی65 این پرسش در کشورهای مختلف انجام شده است (گلدبرگ و ویلیامز، 1988). نتیجه یک فرا تحلیل66 که متوسط حساسیت 67 فرم 28 سوالی پرسشنامه یرابر با(77/0تا89/0) و متوسط ویژگی68 آن برابر با 82/0 (بین 78/0تا 85/0) است (بافنده قراملکی، 1379). روایی همزمان69 این پرسشنامه با شخصیت سنج چند وجهی مینه سوتا70 نیز نتایج مطلوبی به دست داده است (یاری،1386) در ایران نیز پژوهشگران زیادی از این پرسشنامه استفاده کرده اند. تقوی(1380) که نسخه ای از این پرسشنامه را در ایران ترجمه و آماده اجرا کرد ، با همبسته کردن امتیازات حاصل از پرسشنامه سلامت عمومی با پرسشنامه بیمارستان میدلسکس71، همبستگی برابر با 55/0 را برای این پرسشنامه گزارش کرده است. همچنین بررس های مربوط به پایایی و روایی این پرسشنامه دلالت بر آن دارد که می توان این پرسشنامه را به عنوان ابزار غربالگری در مطالعات همه گیر شناسی اختلالات روانی نیز به طور موفقیت آمیزی بکار برد(نور بالا، باقری یزدی، محمد،1378). این پرسشنامه از نظر پایانی نیز به کرات در ایران بررسی شده است. برای نمونه در پژوهشی ضریب آلفای کرونباخ کل مقیاس برابر با 88/0، برای خرده مقیاس نشانه های بدنی برابر با 87/0، برای خرده مقیاس اظطراب و بیخوابی برابر با7/0، برای خرده مقیاس نارسایی عملکرد اجتماعی برابر با 77/0 وبرای خرده مقیاس افسردگی برابر با 89/0 گزارش شده است (فتحی آشتیانی ، داستانی، 1388). یک نمونه از سوالات این پرسشنامه به این شرح است ؛ آیا از یک ماه کذشته تا به امروز کاملاً احساس کرده اید که خوب وسالم هستید؟
3-6- روش اجرای پژوهش
روش پژوهش حاضر با توجه به موضوع، اهداف و ماهیت متغیرها از نوع آزمایشی همراه با پیش آزمون وپس آزمون با گروه کنترل می باشد. این طرح را به صورت نمادی به شکل زیر می توان نمایش داد(سرمد، بازرگان، حجازی، 1391).
پیش آزمون
متغیر مستقل
پس آزمون
گروه
2O
آموزش مهارت‌های زندگی
1 O
آزمایش
2 O

1O
کنترل

3-6-1- برنامه آموزش مهارت‌های زندگی
در پژوهش حاضر، آموزش مهارت‌های زندگی در قالب یک دوره ارائه شد. این دوره ،ده جلسه دو ساعته‌ی آموزشی بودکه به هر یک از مهارت‌ها دو جلسه اختصاص داده شد. محتوای آموزشی دوره در جدول 1 آمده است.
جدول 3-1- محتوای آموزشی دوره آموزش مهارت‌های زندگی
جلسات
نوع مهارت
اهداف
رئوس مطالب
نوع محتوا
روش‌های تدریس
اول و دوم
حل مسأله
-مسائل ومشکلات خود را شناسایی کند
-مسائل ومشکلات‌خود را ریشه یابی کند.
-فرایند حل مسأله را به کار بندد.
-در شرایط ضروری از دیگران درخواست کمک کند.
-با مراکزی‌که‌به‌حل‌مشکلات‌کمک‌می‌کنند‌
آشنا باشد.
-تعریف مسأله وراه حل.
-اولویت بندی مسایل ونأثیر آن درچگونگی حل مسأله.
-فرایند حل مسأله.
-مراحل‌فرایندوعوامل‌بازدارنده حل مسأله.
دانش معنایی و
دانش روندی
سخنرانی
بحث گروهی
ایفای‌نقش‌

سوم و چهارم
تصمیم گیری
-موقعیت‌ها‌رابرای‌تصمیم‌گیری‌ارزیابی کند.
-باآگاهی‌ازحقایق‌ازفعالانه‌تصمیم‌گیری‌کند.
-تصمیمات‌خودرامتناسب‌باموقعیت‌های جدید تغییر دهد.
-مسئولیت‌تصمیمات‌خودرابپذیرد.
-مهارت تصمیم‌گیری‌مؤثر
-عوامل‌شخصی‌مؤثرتصمیم‌گیری
-روشهای‌معمول‌تصمیم‌گیری
-مراحل‌تصمیم‌گیری‌منطقی
دانش معنایی و
دانش روندی
سخنرانی
بحث گروهی
ایفای‌نقش‌

پنجم و ششم
تفکر خلاق
-راه‌حلهای‌جدیدبرای‌مشکلات‌شناسایی‌کند.
-مسیر‌تفکرخودرابه‌سمت‌شیوه‌های‌غیر
معمول تغییر دهد.
-حق انتخاب‌های دیگر راشناسایی کند.
-یادگیری‌فعال را برای جستجوی‌اطلاعات
بکار برد.
-تعریف‌خلاقیت‌و‌تفکرخلاق
-کاربردمهارت‌تفکر‌خلاقانه
-اصول‌تفکر‌خلاق
-راههای‌افزایش‌خلاقیت
-موانع‌خلاقیت
دانش معنایی و
دانش روندی
بارش فکری
بحث گروهی
کار گروهی
پرسش‌دو جانبه
هفتم وهشتم
تفکر نقاد
-استدلالهای‌منطقی‌وتوأم‌بادلیل‌ارائه‌دهد.
-درست‌راازنادرست‌تشخیص‌دهد.
-منابع‌معتبرراازنامعتبرتشخیص‌دهد.
-کاربرد‌تفکر‌نقاد
-اصول‌تفکر‌تقاد
-کاربردتفکرنقاد
دانش معنایی و
دانش روندی
سخنرانی
بحث گروهی
ایفای‌نقش‌

نهم و دهم
کنترل هیجان
-احساسات‌خودودیگران‌راتشخیص‌دهد.
-احساسات متفاوت‌راتشخیص‌دهد.
-احساسات‌خودرااداره‌وکنترل‌کند.
شدت‌وضعف‌احساسات‌راارزیابی‌کند.

-تعریف‌هیجان‌واسترس
نقش‌افکاردرشکل‌گیری‌احساسات
-راهبردهای‌کنترل‌احساسات‌
ناخوشایند
-روشهای‌‌کوتاه‌مدت‌وبلندمدت
دانش معنایی و
دانش روندی
سخنرانی
بحث گروهی
ایفای‌نقش‌
کار گروهی

برنامه آموزشی ارائه شده از نظر محتوا معنایی وروندی است.مایر، دانش معنایی72 را مرتبط با دانش حقیقی درباره جهان می داند. این نوع دانش در حافظه بلند مدت به صورت معنایی رمزگردانی می شودکه به آن حافظه معنایی73 هم گفته می شود. دانش‌روندی 74 درباره طرح، نقشه یا فهرستی از روشهایی است که می توانددر یک موقعیت خاص به کار گرفت ‌مایر معتقد است که این نوع دانش‌درحافظه روندی‌3 ذخیره می شود(مایر،1986؛ترجمه فراهانی،1376). حافظه روندی به دانستن چگونه انجام دادن یک عمل گفته می شود(سیف،1376). مثال این نوع دانش در مهارت‌های زندگی داشتن مراحل حل مسأله است.

3-7- روش گردآوری داده ها
پس از انتخاب نمونه و تعیین گروه آزمایش وگروه کنترل وارائه راهنمایی‌های لازم پیش آزمون اجرا شد.بعد از اجرای پیش آزمون که لازم به ذکر است محدودیت زمانی برای پاسخ به پرسشنامه ها در نظر گرفته نشد و به طور متوسط 30 دقیقه به طول انجامیدگروه آزمایش تحت آموزش مهارت‌های زندگی قرار گرفتند.بدین صورت که برای گروه آزمایش به مدت 10 جلسه وهر جلسه 2 ساعت مهارت‌های زندگی برنامه ریزی واجرا گردید. که طرح درس مهارت‌های زندگی به طور کامل در صفحات پیشین آمده است. آموزش هر یک از مهارت‌ها شامل دو بخش بوده که با ابتدا معرفی مهارت‌ها وارائه تعریف و شرحی از هر یک از مهارت‌ها و در مرحله بعد انجام تمرین‌های مربوط به آن جلسات وارائه مثال‌های روشن برای تفهیم هر چه بیشتر هر یک از مهارت‌ها که از پکیج های آموزشی مهارت های زندگی(پنج مهارت حل مساله ، تصمیم گیری ، تفکر نقاد ،تفکر خلاق و روشهای مقابله با هیجان) ویژه ی دانش آموزان (موتابی، محمد خانی، نوری،1389) استفاده گردید.به منظور کم کردن اثر مداخله ای برگزاری کلاس بر گروه کنترل، به اعضای گروه آزمایشی توصیه شد که تمام مراحل به هیچ عنوان در مورد محتوای تدریس مهارت‌ها در کلاس با اعضای گروه کنترل صحبت نکنند.سپس پس آزمون از هر دو گروه به عمل آمدودر نهایت به تحلیل داده ها پرداخته شد.از آن جایی که پژوهش حاضر از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون وپس آزمون است لذا اکثر متغیرهای مزاحم آن کنترل شدند.

3-8- روش تحلیل داده ها
برای پاسخگویی به پرسش های پژوهش حاضر ، داده های جمع آوری شده را به وسیله‌ی نرم افزار آماری spss دو جنبه توصیفی و استنباطی مورد بررسی قرار گرفت. داده های توصیفی ، فراوانی ،درصدها، میانگین وانحراف معیار که در قالب جدول ارائه گردیده است. در بعد استنباطی داده ها از آزمون‌تحلیلANCOVA کوواریانس‌ استفاده گردیده است.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها

در این فصل پس از بررسی یافته های توصیفی (میانگین و انحراف معیار ) متغیرهای پژوهش،در یافته های استنباطی به تحلیل هر یک از فرضیه ها پرداخته می شود، با توجه به اینکه این پژوهش به صورت پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل است برای تحلیل داده ها پس از بررسی شرایط آزمون از آزمون کوواریانس استفاده گردید :

الف) یافته های توصیفی
جدول 4-1- میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش در پیش آزمون

گروه
تعداد
میانگین
انحراف معیار
اضطراب
آزمایش
30
17/10
30/2

کنترل
30
43/10
83/1
افسردگی
آزمایش
30
33/10
20/2

کنترل
30
10/10
97/1
اختلال عملکرد اجتماعی
آزمایش
30
90/11
35/1

کنترل
30
60/11
38/1
نشانه های جسمانی
آزمایش
30
23/9
59/1

کنترل
30
00/9
36/1
نمره کل سلامت روان
آزمایش
30
63/41
84/3

کنترل
30
13/41
47/3

در جدول 4-1 مشاهده می شود میانگین نمره کل سلامت روان و ابعاد اضطراب، افسردگی، اختلال در عملکرد اجتماعی و نشانه های جسمانی در دو گروه کنترل و آزمایش در پیش آزمون تقریبا یکسان است.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد آموزش مهارت، سلامت روان، مهارت های زندگی Next Entries مقاله با موضوع مدیریت آموزش، مدیریت آموزشی، رهبری آموزشی