پایان نامه درمورد پیش آزمون، اشتیاق شغلی

دانلود پایان نامه ارشد

ینکه یکی از پیش فرض های مهم تحلیل کوواریانس بر قرار نیست برای تصمیم گیری در مورد این فرضیه پس از انجام تحلیل کوواریانس نتایج آزمون تی اختلافی نیز گزارش می شود. برای این منظور نمرات پس آزمون از پیش آزمون کسر می شود و بین اختلاف نمرات حاصل از اجرای دوبار آزمون، تی استیودنت برای گروه های مستقل محاسبه می شود.
همانگونه كه در جدول 7-4 مشاهده مي شود مقدار F بدست آمده براي تفاوت بين گروه ها (92/33) با درجه آزادي 1 و 37 در سطح 000/0 >p معني دار مي باشد و فرضیه اصلی تحقیق تایید شده است. حجم اثر که با مجذور ایتا نمایش داده شده است 478/0به دست آمده که حکایت از تاثیر قوی آموزش(متغير مستقل) بر گروه آزمایش دارد. نتایج آزمون تی اختلافی نیز این معنی داری را تایید می کند.
جدول 7-4 _ نتايج تحلیل کوواریانس برای متغیر وابسته (اشتیاق شغلی)
منابع تغيير
ss
df
ms
F
p
η2
تاثیر پیش آزمون
337/34
1
337/34
17/25
0/000
0/318
بین گروه ها
663/45
1
663/45
33/92
0/000
0/478
خطا
723/61
37
19/56

کل
1/414/98
39
 
 
 
 
همانگونه که درجدول 8-4 مشاهده می شود مقدار t بدست آمده 7101/7 بادرجه آزادی 38 در سطح 000/0 p<معنی دار می باشد. به عبارت دیگر بین اختلاف نمرات پیش آزمون و پس آزمون گروه آزمایش با گروه گواه تفاوت معنی داری وجود دارد. با توجه به مقادیر میانگین ها در می یابیم مشاوره ی شغلی به شیوه ی نظریه ی یادگیری موضع تصادفی برنامه ریزی شده(HLT) بر اشتیاق شغلی دبیران تاثیر معنی دار داشته و باعث افزایش اشتیاق شغلی آنها شده است.
جدول8 -4_ نتايج آزمون تي اختلافي براي فرضیه ی اصلی
نمرات اختلافي
N
M
Std
T
df
P
گواه
20
15/80
8/87
7/7101
38
0/000
آزمايش
20
0/40
1/05

فرضيه های فرعی پژوهش:
براي بررسي فرضيه هاي فرعی پژ‍وهش بعد از آزمايش برقراري پيش فرض ها از تحليل کوواريانس چند متغيري استفاده خواهد شد. در ادامه خلاصه اي ازنتايج بررسي پيش فرض ها و تحليل كوواريانس چند متغیری گزارش شده است.
جدول 9-4_ نتايج آزمون باكس براي بررسي پيش فرض همگني ماتريس واريانس- كوواريانس
شاخص ها
مقادير
باکس
8/200
F
1/249
df1
6
df2
10/462.2
P
0/278
در ادامه نتايج آزمون باكس براي بررسي پيش فرض همگني ماتريس واريانس- كوواريانس در جدول 9-4 گزارش شده است. با توجه به نتايج آزمون باكس، همگني ماتريس واريانس كوواريانس براي سه متغير وابسته در گروههاي مختلف برقرار است.
جدول 10-4: نتايج آزمون بارتلت براي بررسي پيش فرض رویت
شاخص ها
مقادير
نسبت درستنمایی
0/000
x2
16/450
Df
5
P
0/006
در ادامه نتايج آزمون کرویت بارتلت براي بررسي پيش فرض همبستگی بین متغیر ها در جدول 10-4 گزارش شده است. با توجه به نتايج آزمون کرویت بارتلت، این پیش فرض به اثبات می رسد.
جدول 11-4_ نتايج آزمون برابري واريانس ها(لوين)
متغیر ها
F
df1
df2
p
پس آزمون نیرومندی
2/167
1
38
0/149
پس آزمون وقف خود
0/016
1
38
0/901
پس آزمون جذب
1/672
1
38
0/204
پيش فرض برابري واريانس ها براي سه متغیر وابسته پژوهش مورد بررسي قرار گرفت. همانگونه كه در جدول 11-4 مشاهده مي شود سطوح معني داري به دست آمده براي ارزش F سه متغيردر سطح ( 05/0> p) معني دار نمي باشد. يعني بين واريانس ها تفاوت معني داري وجود ندارد و پيش فرض برابري واريانس ها براي این سه متغیر وابسته پژوهش برقرار است.
پس از بررسي پيش فرض هاي مورد نياز آزمون هاي تحليل كوواريانس اين تحليل انجام شد. در جدول 12-4 نتايج آزمون هاي اثر پيلايي، لامبداي ويلكز، اثر هوتلينگ و بزرگترين ريشه روي گزارش شده است. هر چهار آزمون گزارش شده براي بررسي معني داري تحليل کوواريانس چند متغيري استفاده مي شوند. قويترين آزمون كه نسبت به عدم برقراري پيش فرض ها مقاوم است اثر پيلايي مي باشد. در مواقعي كه تمامي شرايط برقرار است و حجم نمونه ها نيز برابر است نتايج هر چهار آزمون شبيه و نزديك به مي شود.
جدول 12-4_ نتايج تحليل کواريانس چند متغيري (MANKOVA)
منبع تغیر
اثر پیلایی
F
df1
df2
P
η2
پیش آزمون نيرومندي
0/202
2/792
3
33
0/056
0/202
پیش آزمون وقف خود
0/309
4/920
3
33
0/006
0/309
پیش آزمون جذب
0/320
5/171
3
33
0/005
0/320
تفاوت بین گروه ها
0/601
16/550
3
33
0/000
0/601
در جدول 12-4 مشاهده مي كنيم كه مقدار Fبدست آمده براي اثر پيلايي گروه ها با مقدار 550/16 و با در جه هاي آزادي 3 و 33 در سطح 000/0 p< معني دار مي باشد. بر اين اساس نتيجه مي گيريم كه پس از حذف تاثير پيش آزمون، مشاوره ی شغلی به شیوه ی نظریه ی یادگیری موضع تصادفی برنامه ریزی شده(HLT) بر مولفه های اشتیاق شغلی(نيرومندي، وقف خود و جذب) دبیران، تاثیر معنی دار داشته است. حجم اثر اين معني داري براي هر سه متغير 601/0به دست آمده كه نشان دهنده تاثير قوي متغير مستقل (مشاورهی شغلی به شیوه ی نظریه ی یادگیری موضع تصادفی برنامه ریزی شده(HLT)، بر متغیر های وابسته است.
در ادامه براي بررسي حالت تک متغیری فرضيه هاي فرعي، نتايج تحليل كوواريانس تك متغيري بين گروه ها گزارش شده است.

فرضيه ی فرعي اول: مشاوره ی شغلی به شیوه ی نظریه ی یادگیری موضع تصادفی برنامه ریزی شده (HLT)، بر نیرومندی دبیران، موثر است.
در جدول 13-4 مشاهده مي شود كه ارزش F بدست آمده براي تفاوت تاثیر بين گروه گواه و آزمايش برابر با 590/14 است. اين مقدار با درجه آزادي 1 بر روي 35 در سطح (001/0p<) معني دار است. اين معني داري نشان مي دهد فرضيه ی فرعي اول پژوهش تاييد شده است و مشاوره ی شغلی به شیوه ی نظریه ی یادگیری موضع تصادفی برنامه ریزی شده(HLT)،بر نیرومندی دبیران، تاثیر معنی دار داشته است.
جدول 13-4_ نتايج تحلیل کوواریانس تک متغیری نیرومندی
منابع تغيير
Ss
df
ms
F
p
η2
گروه
71/5
1
71/5
14/59
0/001
0/294
خطا
171/4
35
4/9

كل
313/8
39
 
 
 
 

فرضيه ی فرعي دوم: مشاوره ی شغلی به شیوه ی نظریه ی یادگیری موضع تصادفی برنامه ریزی شده(HLT)، بر وقف خود دبیران موثر است.
در جدول 14-4 مشاهده مي شود كه ارزش F بدست آمده براي تفاوت تاثیر بين گروه گواه و آزمايش برابر با 884/0 است. اين مقدار با درجه آزادي 1 بر روي 35 در سطح (354/0p>) معني دار نیست. اين عدم معني داري نشان مي دهد فرضيه ی فرعي دوم پژوهش، رد شده است و مشاوره ی شغلی به شیوه ی نظریه ی یادگیری موضع تصادفی برنامه ریزی شده(HLT)، بر وقف خود دبیران، تاثیر معنی دار نشان نداده است.
 
جدول 14-4_ نتايج تحلیل کوواریانس تک متغیری وقف خود
منابع تغيير
ss
df
ms
F
p
η2
گروه
2/6
1
2/6
0/884
0/354
0/025
خطا
104
35
3

كل
157/6
39

فرضيه ی فرعي سوم: مشاوره ی شغلی به شیوه ی نظریه ی یادگیری موضع تصادفی برنامه ریزی شده بر جذب دبیران، موثر است.
در جدول 15-4 مشاهده مي شود كه ارزش F بدست آمده براي تفاوت تاثیر بين گروه گواه و آزمايش برابر با 99/44 است. اين مقدار با درجه آزادي 1 بر روي 35 در سطح (000/0p<) معني دار است. اين معني داري نشان مي دهد فرضيه فرعي سوم پژوهش تاييد شده است و مشاوره ی شغلی به شیوه ی نظریه ی یادگیری موضع تصادفی برنامه ریزی شده، بر مولفه ی جذب دبیران، تاثیر معنی دار داشته است.
جدول 15-4_ نتايج تحلیل کوواریانس تک متغیری نیرومندی جذب
منابع تغيير
ss
df
ms
F
p
η2
گروه
152/2
1
152/2
44/99
0/000
0/562
خطا
118/4
35
3/4

كل
278/4
39

در آخرين مرحله از گزارش تحليل هاي اين فرضيه ها ميانگين هاي تعديل شده و نتايج آزمون تعقيبي ال اس دي گزارش شده است.
به دنبال معنادار بودن اختلاف بين گروه ها توسط آزمون LSD تفاضل ميانگين هاي دو گروه بررسي و نتايج نشان داد كه در مولفه های نيرومندي و جذب تفاوت معني دار بين دو گروه گواه و آزمايش تاييد مي شود.
جدول 16-4_ ميانگين هاي تعديل شده ونتايج نتايج آزمون تعقيبي LSD
متغیر
گروه
میانگین
انحراف معیار
تفاوت میانگین ها
سطح معنی داری
پس آزمون نیرومندی
گواه
12/55
0/572
3/459
0/001

آزمايشي
9/10
0/572

پس آزمون وقف خود
گواه
9/23
0/446
0/663
0/354

آزمايشي
8/57
0/446

پس آزمون جذب
گواه
14/82
0/476
5/048
0/000

آزمايشي
9/78
0/476

لازم به ذكر است در مقادير تفاوت ميانگينها مشاهده مي شود نمرات نيرومندي گروه آزمايش به طور ميانگين(354/0) نمره بیشتر از گروه گواه است و نمرات جذب گروه آزمايش به طور ميانگين(08/5) نمره بیشتر از گروه گواه می باشد.

فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری

1-5 خلاصه ی پژوهش
هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین تاثیر مشاوره ی شغلی به سبک نظریه ی یادگیری موضع تصادفی برنامه ریزی شده (HLT)، بر اشتیاق شغلی دبیران بود .جامعه ی آماری پژوهش شامل کلیه ی دبیران مقطع متوسطه ی سطح شهرستان شهرکرد بود که نمونه ای به تعداد 40 نفر از آنها انتخاب شده و در دو گروه آزمایش (20 نفر ) و گروه گواه (20 نفر) قرار گرفتند . هر دو گروه طی دو مرحله (پیش آزمون ، پس آزمون) مورد ارزیابی قرار گرفتند . ابزار استفاده شده در این پژوهش، پرسشنامه ی اشتیاق شغلی می باشد .به منظور اجرای پژوهش ، گروه آزمایش طی هشت جلسه تحت مشاوره ی شغلی به سبک نظریه ی یادگیری موضع تصادفی برنامه ریزی شده (HLT)، قرار گرفت.

2-5 یافته های پژوهش
در ادامه هر کدام از فرضیه ها آورده شده و مورد بحث قرار خواهند گرفت.
فرضیه ی اول: مشاوره ی شغلی به روش نظریه ی یادگیری موضع تصادفی برنامه ریزی شده ی (HLT) ، بر اشتیاق شغلی دبیران مؤثر است.
همانطور که یافته های پژوهش نشان می دهد، مشاوره ی شغلی به شیوه ی نظریه ی یادگیری موضع تصادفی برنامه ریزی شده (HLT)، بر اشتیاق شغلی دبیران مؤثر بوده است. حجم اثر بدست آمده 478/0 می باشد که حکایت از تاثیر قوی آموزش (متغیر مستقل)، برگر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد وظیفه شناسی، برون گرایی، اشتیاق شغلی، صفات شخصیت Next Entries دانلود مقاله با موضوع قانون مجازات، اجتماع اسباب، اجتماع سبب، مسئولیت مدنی