پایان نامه درمورد پيام، سيستم، دريافت

دانلود پایان نامه ارشد

شده
در مباحث پيشين شرايط داده پيام ارسال شده را مورد بررسي قرار گرفت.
” داده پيامي که بر اساس يکي از شروط زير ارسال مي شود مخاطب حق دارد آن را ارسال شده محسوب کرده و مطابق چنين فرضي(ارسال شده ) عمل نمايد.
الف- قبلا به وسيله اصل ساز روشي معرفي و يا توافق شده باشد که معلوم کند آيا داده پيام همان است که اصل ساز ارسال کرده است.
ب- داده پيام دريافت شده توسط مخاطب از اقدامات شخصي ناشي شده که رابطه اش با اصل ساز يا نمايندگان وي باعث شده تا شخص مذکور به روش مورد استفاد ه داده اصل ساز دسترسي يافته و داده پيام را به مثابه داده پيام خود بشناسد.”162
اما در ماده 26 شرط سومي براي ارسال داده پيام ذکر شده است،مطابق با اين ماده ” ارسال داده پيام زماني تحقق مي يابد که به يک سيستم اطلاعاتي خارج از کنترل اصل ساز يا قائم مقام وي وارد شود.”
دو شرط ماده 19 براين مبنا است که روشي براي ارسال داده پيام مشخص شده و ناشي از اقدامات طرفين باشد،ممکن است هر دو اين موارد وجود داشته باشد اما داده پيام تحت اراده اصل ساز بوده و اين عمل موجب سوء استفاده وي گردد، به عنوان مثال ممکن است فرستنده مدير يک شرکت باشد و مخاطب يکي از کارمندان که مدير دستوراتي را به او ابلاغ مي نمايد و نحوه ارسال از طريق سيستم داخلي شرکت باشد که کنترل کننده آن ،فرستنده باشد و بنا به دلائلي مانع از دريافت آن توسط مخاطب شود،همچنين ممکن است ارسال از طريق اپراتور YAHOO و يا ساير اپراتورها انجام شود که قابل کنترل توسط فرستنده نيستند اما وي به عنوان مسئول با اختلال در سيستم شبکه مانع دسترسي مخاطب شود،در اين حالت ممکن است در داده پيام تعهداتي براي مخاطب ايجاد شده باشد که داراي زمان محدود هستند و يا ساير موارد که در صورت تاخير در اطلاع مخاطب به آنها موجب ورود خسارت به او مي شود، در اين راستا است که در ماده 26 قانون تجارت الکترونيکي ارسال داده پيام را زماني محقق مي داند که داده پيام وارد سيستم اطلاعاتي شده باشد که خارج از کنترل فرستنده و يا قائم مقام وي باشد،در اين صورت ديگر اشخاص مذکور امکان جلوگيري از دسترسي مخاطب به محتواي داده پيام را نداشته و عملا راه سوء استفاده آنها بسته خواهد شد، مجددا تاکيد مي شود که شرايط اثبات اين موارد در قانون ذکر نشده است و با سکوت قانون راه براي تفسيرهاي متعدد و متضاد هموار خواهد شد،کما اينکه اکنون در اکثر ادارات و شرکتهاي دولتي و بخش خصوصي ارتباط مديران با کارمندان با شرايط از پيش تعريف شده از طريق سيستم ارتباط داخلي مي باشد و عملا امکان بروز اين موارد مهيا مي باشد که در صورت بروز، اثبات آن با مشکل همراه خواهد بود.163
گفتار دوم : زمان دريافت سند الکترونيکي
در برخي موارد زمان اطلاع مخاطب از موضوعي بسيار مهم است، با توجه به شرايط کنوني و ارتباطات زياد در روابط اجتماعي گاه دقيقه ها نيز بسيار نقش مهمي بازي مي کنند و با توجه به سرعت و دسترسي سريع در شبکه، استفاده از آن به سرعت رو به افزايش است و دقيقه ها در شبکه تبديل به ثانيه ها شده است که در نتيجه اطلاع از زمان دريافت يک داده پيام بسيار مهم و گاه حياتي مي باشد.
” زمان دريافت داده پيام مطابق شرايط زير خواهد بود :
” الف ) اگر سيستم اطلاعاتي مخاطب براي دريافت داده پيام معين شده باشد،دريافت زماني محقق مي شود که : 1 – داده پيام به سيستم اطلاعاتي معين وارد شود؛يا 2- چنانچه داده پيام به سيستم اطلاعاتي مخاطب غير از سيستمي که منحصرا براي اينکار معين شده وارد شود،داده پيام بازيافت شود.
ب) اگر مخاطب يک سيستم اطلاعاتي براي دريافت معين نکرده باشد، دريافت زماني محقق مي شود که داده پيام وارد سيستم اطلاعاتي مخاطب شود.”164
در اين ماده قانونگذار دو حالت را متصور شده است،حالات نخست اينکه براي دريافت داده پيام سيستم اطلاعاتي مخاطب مشخص شده باشد و حالت دوم اينکه سيستم اطلاعاتي مشخص نشده باشد.
ابتدا بايد بررسي کنيم که سيستم اطلاعاتي مخاطب براي دريافت داده پيام به چه منظور است.
همانگونه که ذکر شد ارسال و دريافت داده پيام از طريق اپراتورهايي انجام مي شود که براي اين کار طراحي شده اند و پايگاه اصلي آنها خارج از کشور مي باشد، در ادارات و شرکتها ممکن است چنين سيستمي براي استفاده نيز طراحي و نصب شود و مورد استفاده قرار گيرد، در هر صورت ارسال و دريافت داده پيام از طريق اين اپراتورها بصورت خودکار و بدون دخالت انسان صورت مي پذيرد و پس از ارسال داده پيام توسط فرستنده، سيستم بطور خودکار آنرا به نشاني مخاطب ارسال و داده پيام وارد صندوق پستي مخاطب با ثبت تاريخ و زمان ورود مي شود، همچنين مخاطب مي تواند در هر جاي کره زمين که باشد با دسترسي به شبکه وارد پست الکترونيک خود شده و پيامهاي وارده را مشاهده نمايد. به نظر مي رسد منظور قانونگذار از تعيين سيستم اطلاعاتي مخاطب براي دريافت داده پيام در خصوص شرکتهاي دولتي و خصوصي است که براي ارتباط با يکديگر در ابتدا با تفاهم نامه شرايط را تعيين و سپس بر اساس آن با يکديگر ارتباط بر قرار مي کنند و در آن کليه شرايط از جمله نحوه ارتباط و مشخص نمودن پست الکترونيک مربوطه و ساير موارد مشخص مي باشد. معمولا اين امر بستگي به نوع شرکت با دبيرخانه، مسئول دفتر مديريت ، شخص مدير و يا ساير مسئولين خواهد بود ولي منظور از سيستم اطلاعاتي ، سيستم رايانه مشخص و در محل معين را مي توان تعبير نمود که فرد خاصي با توافق طرفين به آن دسترسي خواهد داشت.165
شخص ممکن است در هر جاي اين کره خاکي به پست الکترونيک خود مراجعه و داده پيام مربوطه را دريافت نمايد اما به دليل اينکه از قبل سيستم وي مشخص شده و داده پيام مي بايست حتما به همين سيستم وارد شود زمان دريافت داده پيام در چنين حالتي زماني است که در سيستم معين شده بازيافت شود. به زبان ساده تر اينکه از طريق حافظه هاي جانبي به سيستم معين شده منتقل شود و يا مجددا از طريق سيستم معين و بوسيله شبکه به آن مراجعه و سپس در سيستم ذخيره شود؛ نکته مهمي که مد نظر قانونگذار مي باشد اينست که در هر صورت داده پيام بايد در سيستم معين شده وارد شود تا از نظر قانون زمان ورود به سيستم ، زمان دريافت داده پيام قلمداد گردد.
البته اين امر مانع از اقرار دريافت کننده مبني بر دريافت داده پيام در زمان مشخص نمي باشد و به دليل اينکه هدف از وضع اين قوانين متعهد نمودن اشخاص به آثار مکاتبات خود مي باشد ، با اقرار شخص مبني بر دريافت داده پيام در زمان مشخص اين آثار را مي توان به او بار نمود.
در حالت دوم فرض بر اينست که سيستم اطلاعاتي براي دريافت داده پيام معين نشده باشد زمان دريافت، زماني است که داده پيام وارد سيستم مخاطب شود. ابهامي که در اينجا وجود دارد اينست که با توجه به اينکه از قبل سيستمي تعيين نشده است اين مخاطب است که مي بايست اعلام نمايد که کدام سيستم، سيستم متعلق به اوست تا از اين طريق بتوان زمان دريافت داده پيام را تعيين نمود. همچنين در بين اشخاص حقيقي که با يکديگر مکاتبه مي نمايند اثبات اين امر که کدام سيستم مربوط به مخاطب است بسيار مشکل خواهد بود و سکوت قانونگذار در اين رابطه ، موجب بروز ابهامات در تفسير اين امر و همچنين تفسيرهاي متعارض و در نتيجه اختلافات متعدد خواهد شد.
” مفاد ماده 27 اين قانون بدون توجه به محل استقرار سيستم اطلاعاتي جاري است.”166
در اين ماده قانونگذار اين اختيار را به طرفين داده است که سيستم اطلاعاتي مخاطب براي ورود داده پيام را در هر محل که تمايل دارند انتخاب نمايد. طرفين ممکن است در حال حاضر از يک سيستم اطلاعاتي در يک محل با يکديگر مکاتبه مي نمايند و در اين مکاتبه سيستم اطلاعاتي مخاطب جهت دريافت داده پيام را سيستم ديگري در محل و يا حتي کشور ديگري تعيين نمايند، همچنين ممکن است مخاطب از سيستمهاي قابل حمل ( NOTEBOOK) استفاده نمايند و در مکانهاي مختلف با اتصال به شبکه به پست الکترونيک خود دست يابد. اين انتخاب از نظر قانونگذار بلامانع است و هدف از اين امر با توجه گستردگي روابط اشخاص از جمله روابط تجاري ،اجتماعي،سياسي و ….. احترام به توافق طرفين و سهولت در روابط مي باشد.
گفتار سوم : مکان ارسال و دريافت سند الکترونيکي
همانطور که ذکر شد ممکن است يک سيستم اطلاعاتي براي دريافت داده پيام مشخص شده باشد و شرط سوم ارسال داده پيام، ورود آن به اين سيستم معين مي باشد. اين سيستم ممکن است يک رايانه مشخص باشد و يا يک شبکه تعيين شده که در مکانهاي مختلف امکان دسترسي به آن وجود داشته باشد، به عنوان مثال يک شرکت داراي سيستم اتوماسيون اداري است که مکاتبات از طريق آن ارسال و دريافت مي شوند. کما اينکه در اکثر شرکتهاي دولتي و خصوصي چنين است، در اين حالت مي بايست مکان دريافت داده پيام مشخص باشد؛ حال شرکت ممکن است داراي شعبات متعدد در مکانهاي مختلف باشد که هر شعبه از طريق اين سيستم اتوماسيون مکاتبات خود را انجام مي دهد، در اينجا چگونه مي بايست مکان ارسال و دريافت داده پيام را مشخص نمود.
” اگر محل استقرار سيستم اطلاعاتي يا محل استقرار دريافت داده پيام مختلف باشد مطابق قاعده زير عمل مي شود:
الف- محل تجاري يا کاري اصل ساز محل ارسال داده پيام است و محل تجاري يا کاري مخاطب محل دريافت داده پيام است مگر آنکه خلاف آن توافق شده باشد.
ب- اگر اصل ساز بيش از يک محل تجاري يا کاري داشته باشد، نزديکترين محل به اصل معامله، محل تجاري يا کاري خواهد بود، در غير اينصورت محل اصلي شرکت، محل تجاري يا کاري است.

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درباره سبک دلبستگی، سبک های دلبستگی، ویژگی های شخصیت Next Entries تحقیق رایگان درباره سبک دلبستگی، سوگیری، روان شناختی