پایان نامه درمورد پرسش نامه

دانلود پایان نامه ارشد

10
فراواني
15
45
31
10
0
2.4
راضي

درصد
14.9
44.6
30.7
9.9
0

سلسبيل شمالي
فراواني
6
4
0
0
0
1.4
راضي

کارون شمالي
فراواني
0
6
2
0
0
2.3
راضي

زنجان جنوبي
فراواني
0
1
4
4
0
3.3
ناراضي

سلسبيل جنوبي
فراواني
0
1
6
1
0
3
ناراضي

کارون جنوبي
فراواني
0
6
3
0
0
2.3
راضي

هاشمي
فراواني
3
8
4
0
0
2.1
راضي

بريانک
فراواني
0
4
3
3
0
2.9
ناراضي

هفت چنار
فراواني
3
5
2
0
0
1.9
راضي

سليماني-تيموري
فراواني
3
7
3
0
0
2
راضي

شبيري- جي
فراواني
0
3
4
2
0
2.9
ناراضي

ميزان رضايت از دسترسي به مدرسه راهنمايي
منطقه 10
فراواني
28
53
13
7
0
2
راضي

درصد
27.7
52.5
12.9
6.9
0

سلسبيل شمالي
فراواني
5
5
0
0
0
1.5
راضي

کارون شمالي
فراواني
0
4
4
0
0
2.5
ناراضي

زنجان جنوبي
فراواني
2
4
3
0
0
2.1
ناراضي

سلسبيل جنوبي
فراواني
2
4
1
1
0
2.1
ناراضي

کارون جنوبي
فراواني
1
6
0
2
0
2.3
ناراضي

هاشمي
فراواني
2
8
3
2
0
2.3
ناراضي

بريانک
فراواني
7
6
0
0
0
1.9
راضي

هفت چنار
فراواني
3
4
1
2
0
2.2
ناراضي

سليماني-تيموري
فراواني
2
8
0
0
0
1.4
راضي

شبيري- جي
فراواني
4
4
1
0
0
7. 2
راضي

ميزان رضايت از دسترسي به دبيرستان
منطقه 10
فراواني
26
51
12
11
1
2.1
راضي

درصد
25.7
50.5
11.9
10.9
1

سلسبيل شمالي
فراواني
6
4
0
0
0
1.4
راضي

کارون شمالي
فراواني
2
5
1
0
0
1.9
راضي

زنجان جنوبي
فراواني
0
5
1
3
0
2.8
ناراضي

سلسبيل جنوبي
فراواني
2
2
1
3
0
2.6
ناراضي

کارون جنوبي
فراواني
1
6
2
0
0
2.1
راضي

هاشمي
فراواني
6
8
1
0
0
1.7
راضي

بريانک
فراواني
0
6
2
2
0
2.6
ناراضي

هفت چنار
فراواني
3
6
1
0
0
1.8
راضي

سليماني-تيموري
فراواني
3
7
3
0
0
2
راضي

شبيري- جي
فراواني
3
2
0
3
1
2.7
ناراضي

ميزان رضايت از دسترسي به هنرستان
منطقه 10
فراواني
15
26
39
18
3
2.7
درحد متوسط

درصد
14.9
25.7
38.6
17.8
3

سلسبيل شمالي
فراواني
0
0
5
2
3
3.8
ناراضي

کارون شمالي
فراواني
0
0
3
5
0
3.6
ناراضي

زنجان جنوبي
فراواني
0
5
2
2
0
2.7
راضي

سلسبيل جنوبي
فراواني
0
4
3
1
0
2.6
راضي

کارون جنوبي
فراواني
0
1
5
3
0
3.6
ناراضي

هاشمي
فراواني
3
5
7
0
0
2.3
راضي

بريانک
فراواني
2
2
6
0
0
2.4
راضي

هفت چنار
فراواني
4
3
3
0
0
1.9
راضي

سليماني-تيموري
فراواني
6
4
2
1
0
1.8
راضي

شبيري- جي
فراواني
0
2
3
4
0
3.2
ناراضي
ماخذ: نگارنده، بر اساس نتايج پرسشنامه ها.1392
سوم- خدمات فرهنگي
خدمات فرهنگي شامل مراکز مذهبي (مسجد) و مراکز فرهنگي (فرهنگ سراها و خانه هاي فرهنگ) مي باشد.
نتايج به دست آمده از پرسشنامه ها نشان مي دهد که:
اکثر ساکنين منطقه 10 (78.2 درصد) از دسترسي به مراکز مذهبي راضي بودند که اين سطح از رضايتمندي بر اساس طيف ليکرت به کار گرفته شده در اين مطالعه ، نمره ميانگين 1.8 دارد و اکثر پاسخ دهندگان (30.7 درصد) از شاخص دسترسي به مراکز فرهنگي منطقه رضايت داشتند که بر اساس طيف ليکرت به کار گرفته شده اين سطح از رضايتمندي، نمره ميانگين 2.5 را ارائه مي کند.
عرصه
متغير
(نماگر)

شاخص

فراواني/درصد در
منطقه 10 و محلات آن
بسيار راضي
راضي
در حد متوسط
ناراضي
بسيار
ناراضي
ميانگين هر شاخص
وضعيت کيفيت زندگي ذهني

1
2
3
4
5

دسترسي به خدمات و تسهيلات شهري

خدمات فرهنگي

ميزان رضايت از دسترسي به مراکز مذهبي
منطقه 10
فراواني
20
79
2
0
0
1.8
راضي

درصد
19.8
78.2
2
0
0

سلسبيل شمالي
فراواني
2
8
0
0
0
1.8
راضي

کارون شمالي
فراواني
0
6
2
0
0
2.3
ناراضي

زنجان جنوبي
فراواني
3
6
0
0
0
1.7
راضي

سلسبيل جنوبي
فراواني
2
6
0
0
0
1.8
راضي

کارون جنوبي
فراواني
0
9
0
0
0
2.3
ناراضي

هاشمي
فراواني
4
11
0
0
0
1.7
راضي

بريانک
فراواني
2
8
0
0
0
1.8
راضي

هفت چنار
فراواني
2
8
0
0
0
1.8
راضي

سليماني-تيموري
فراواني
3
10
0
0
0
1.8
راضي

شبيري- جي
فراواني
2
7
0
0
0
1.8
راضي

ميزان رضايت از دسترسي به مراکز فرهنگي
منطقه 10
فراواني
28
31
10
23
9
2.5
راضي

درصد
27.7
30.7
9.9
22.8
8.9

سلسبيل شمالي
فراواني
2
3
2
1
2
2.8
ناراضي

کارون شمالي
فراواني
2
3
0
3
0
2.5
راضي

زنجان جنوبي
فراواني
3
3
1
2
0
2.2
راضي

سلسبيل جنوبي
فراواني
3
2
1
3
0
2.8
ناراضي

کارون جنوبي
فراواني
1
3
1
2
2
3.1
ناراضي

هاشمي
فراواني
0
3
1
7
4
3.8
ناراضي

بريانک
فراواني
8
2
0
0
0
1.2
راضي

هفت چنار
فراواني
7
3
0
0
0
1.3
راضي

سليماني-تيموري
فراواني
2
5
3
3
0
2.5
ناراضي

شبيري- جي
فراواني
0
4
1
2
1
2.7
ناراضي
جدول شماره 7-4- ميزان رضايت پاسخ دهندگان نسبت به شاخص هاي متغير خدمات فرهنگي
ماخذ: نگارنده، بر اساس نتايج پرسشنامه ها.1392
چهارم- خدمات بهداشتي و درماني
نتايج به دست آمده از پرسشنامه ها در مورد خدمات بهداشتي و درماني شامل شاخص هاي بيمارستان و مراکز بهداشتي و درماني، نشان مي دهد که:
اکثر پاسخ دهندگان (31.7 درصد) از شاخص دسترسي به بيمارستان هاي منطقه رضايت داشتند که بر اساس طيف ليکرت به کار گرفته شده اين سطح از رضايتمندي، نمره ميانگين 2.5 را ارائه مي کند و ميزان رضايت از دسترسي به مراکز بهداشتي و درماني در سطح منطقه 10، 59.4 درصد مي باشد که بر اساس طيف ليکرت به کار گرفته شده اين سطح از رضايتمندي، نمره ميانگين 2.1 را دارا مي باشد.
جدول شماره 8-4- ميزان رضايت پاسخ دهندگان نسبت به شاخص هاي متغير خدمات بهداشتي و درماني
عرصه
متغير
(نماگر)

شاخص

فراواني/درصد در
منطقه 10 و محلات آن
بسيار راضي
راضي
در حد متوسط
ناراضي
بسيار
ناراضي
ميانگين هر شاخص
وضعيت کيفيت زندگي ذهني

1
2
3
4
5

دسترسي به خدمات و تسهيلات شهري

خدمات بهداشتي و درماني

ميزان رضايت از دسترسي به بيمارستان
منطقه 10
فراواني
31
32
4
23
11
2.5
راضي

درصد
30.7
31.7
4
22.8
10.9

سلسبيل شمالي
فراواني
7
3
0
0
0
1.3
راضي

کارون شمالي
فراواني
6
2
0
0
0
1.3
راضي

زنجان جنوبي
فراواني
5
4
0
0
0
1.4
راضي

سلسبيل جنوبي
فراواني
5
3
0
0
0
1.4
راضي

کارون جنوبي
فراواني
3
5
1
0
0
1.8
راضي

هاشمي
فراواني
5
5
0
5
0
2.3
راضي

بريانک
فراواني
0
1
1
4
4
4.1
ناراضي

هفت چنار
فراواني
0
4
2
2
2
3.2
ناراضي

سليماني-تيموري
فراواني
0
3
0
7
3
3.8
ناراضي

شبيري- جي
فراواني
0
2
0
5
2
3.8
ناراضي

ميزان رضايت از دسترسي به مراکز بهداشتي و درماني
منطقه 10
فراواني
17
60
17
7
0
2.1
راضي

درصد
16.8
59.4
16.8
6.9
0

سلسبيل شمالي
فراواني
3
7
0
0
0
1.7
راضي

کارون شمالي
فراواني
5
3
0
0
0
1.4
راضي

زنجان جنوبي
فراواني
0
5
1
3
0
2.8
ناراضي

سلسبيل جنوبي
فراواني
2
5
1
0
0
1.9
راضي

کارون جنوبي
فراواني
0
7
2
0
0
2.2
راضي

هاشمي
فراواني
2
8
1
4
0
2.5
ناراضي

بريانک
فراواني
3
5
2
0
0
1.9
راضي

هفت چنار
فراواني
2
7
1
0
0
1.9
راضي

سليماني-تيموري
فراواني
0
10
3
0
0
2.2
راضي

شبيري- جي
فراواني
0
3
6
0
0
2.7
ناراضي
ماخذ: نگارنده، بر اساس نتايج پرسشنامه ها.1392
پنجم- خدمات اورژانسي
نتايج حاصل از تحليل پرسشنامه هاي خدمات اورژانسي شامل شاخص هاي ايستگاه هاي آتش نشاني و پليس نشان مي دهد که:
اکثر پاسخ دهندگان (30.7 درصد) از شاخص دسترسي به ايستگاههاي آتش نشاني رضايت داشتند که بر اساس طيف ليکرت به کار گرفته شده نمره ميانگين اين سطح از رضايتمندي ، 2.5 مي باشد و ميزان رضايت از دسترسي به نيروهاي امنيتي در سطح منطقه 10، 44.6 درصد مي باشد که بر اساس طيف ليکرت به کار گرفته شده اين سطح از رضايتمندي، نمره ميانگين 2.5 را ارائه مي کند.
عرصه
متغير
(نماگر)

شاخص

فراواني/درصد در
منطقه 10 و محلات آن
بسيار راضي
راضي
در حد متوسط
ناراضي
بسيار
ناراضي
ميانگين هر شاخص
وضعيت کيفيت زندگي ذهني

1
2
3
4
5

دسترسي به خدمات و تسهيلات شهري

خدمات اورژانسي

ميزان رضايت از دسترسي به ايستگاههاي آتش نشاني
منطقه 10
فراواني
31
31
4
24
11
2.5
راضي

درصد
30.7
30.7
4
23.8
10.9

سلسبيل شمالي
فراواني
7
3
0
0
0
1.3
راضي

کارون شمالي
فراواني
2
4
0
2
0
2.3
راضي

زنجان جنوبي
فراواني
5
2
2
0
0
1.7
راضي

سلسبيل جنوبي
فراواني
2
3
0
3
0
2.5
راضي

کارون جنوبي
فراواني
1
2
0
4
2
3.4
ناراضي

هاشمي
فراواني
4
3
0
5
3
3
ناراضي

بريانک
فراواني
4
3
1
2
0
2.1
راضي

هفت چنار
فراواني
4
4
0
2
0
2
راضي

سليماني-تيموري
فراواني
0
5
1
4
3
3.4
ناراضي

شبيري- جي
فراواني
2
2
0
2
3
3.2
ناراضي

ميزان رضايت از دسترسي به نيروهاي امنيتي
منطقه 10
فراواني
17
45
12
22
5
2.5
راضي

درصد
16.8
44.6
11.9
21.8
5

سلسبيل شمالي
فراواني
4
6
0
0
0
1.6
راضي

کارون شمالي
فراواني
3
5
0
0
0
1.6
راضي

زنجان جنوبي
فراواني
0
2
1
5
1
3.6
ناراضي

سلسبيل جنوبي
فراواني
0
5
3
0
0
2.4
راضي

کارون جنوبي
فراواني
0
3
2
4
0
3.1
ناراضي

هاشمي
فراواني
0
3
3
5
4
3.7
ناراضي

بريانک
فراواني
3
7
0
0
0
1.7
راضي

هفت چنار
فراواني
5
5
0
0
0
1.5
راضي

سليماني-تيموري
فراواني
2
7
1
3
0
2.4
راضي

شبيري- جي
فراواني
0
2
2
5
0
3.3
ناراضي
جدول شماره 9-4- ميزان رضايت پاسخ دهندگان نسبت به شاخص هاي متغير خدمات اورژانسي
ماخذ: نگارنده، بر اساس نتايج پرسشنامه ها.1392
ششم- خدمات تفريحي و ورزشي
نتايج به دست آمده از تحليل پرسش نامه هاي مربوط به شاخص برخورداري از خدمات تفريحي و ورزشي شامل پارک ها و تسهيلات ورزشي (مجموعه هاي ورزشي، استخر، باشگاه) و مراکز تفريحي نشان مي دهد که:
اکثر ساکنين منطقه 10 (40.6 درصد) از دسترسي به تسهيلات ورزشي ناراضي بودند که اين سطح از رضايتمندي بر اساس طيف ليکرت به کار گرفته شده در اين مطالعه ، نمره ميانگين 3.6 دارد و اکثر پاسخ دهندگان (36.6 درصد) از شاخص دسترسي پارک و فضاي سبز نيز ناراضي بودند که بر اساس طيف ليکرت به کار گرفته شده اين سطح از رضايتمندي، نمره ميانگين 3.6 را ارائه مي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد حمل و نقل Next Entries پایان نامه درمورد حمل و نقل