پایان نامه درمورد ویژگیهای شخصیت، مکانیابی، فیزیولوژی، یژگیهای شخصیتی

دانلود پایان نامه ارشد

نامطلوب از خود منجر به رفتار تهاجمی در مشارکتکنندگان شده بود که با ویژگیهایی نظیر پرخاشگری، خشم، تهدید خود ودیگران، فرار و رفتار آسیبرسان مشخص میشد. عدم توانایی کنترل رفتاری فرد را باگسیختگی اجتماعی مواجه میکرد.
همچنین ناموفق بودن جراحیهای زیبایی و ترمیمی، بجا ماندن بدشکلی اسکارها، واکنشهای سوال بر انگیز اجتماعی، عدم دریافت واکنش خوشایند از طرف دیگران، ناموفق بودن در برقراری ارتباط با جنس مخالف، فرار یا ترس کودکان ازمشاهده زخم مشارکتکنندگان، احساس شرم از ظاهر و بالاخره تنش در تعاملات، تصور نامطلوب از خود را شکل میداد. در واقع تصور نامطلوب از خود تنها به ویژهگیهای ظاهری محدود نشده، بلکه در لابلای تجارب مشارکتکنندگان ردپایی از آشفتگی در باورها، ارزشها نسبت به خود و و موقعیتهای زندگی به چشم میخورد.
احساس غیر طبیعی بودن، آدم دیگری شدن، احساس دوگانگی در خود، بدبختی و نیستی،ناتوانی، ترد شدن، داشتن آیندهای نامعلوم و عدم بازگشت به زندگی قبل، از ویژگیهای تغییر در باورهای خود از خویش بود. تغییر در درک از خود به صورت، عدم توانایی اداره و سازماندهی زندگی در مسیری رو به رشد، باعث میشد که تمامی آرزوها و تصوراتی که فرد از خود و زندگی آینده داشت به هم بریزد و لذا وی را در معرض گسیختگی پنداشتی قرار دهد.
عوامل زمینهای همچنانکه به عنوان شرایط ایجاد حادثه سوختگی مطرح هستند، میتوانند در بازگردان فرد مبتلا به زندگی معمول نیز اثرگذاری مثبت یا منفی داشته باشند. در مسیر بازگشت مشارکتکنندگان به جامعه هر جا که این عوامل به صورت منابع انرژی ظهور کمتری داشتند و یا شدت آسیب و عوارض ناشی ازسوختگی بیشتر بود، تهدید و آشفتگی بیشتری تجربه میشد. به طور مثال طرز برخورد، رفتار و نگاه نامناسب مردم در جامعه، عوامل موقعیتی نظیر از دست دادن یکی از اعضای خانواده و یا بیماری، نداشتن حمایت مادی و معنوی از یک سو و ویژگیهای فردی نظیر سن پایین در زمان حادثه، شدت و عوارض بجامانده، بدشکلی، شخصیت ضعیف، پنداشت منفی از خود و نداشتن هدفها و آرزوهای متعالی از سوی دیگر؛ بر فرآیند بازگشت مبتلایان سوختگی به جامعه تأثیر منفی دارد.
براساس آنچه ذکر شد، دغدغه اصلی مبتلایان به سوختگی، «گسیختگیخود» است. ماهیت تهاجمی و قدرت آسیب زایی سوختگی با حمله به ابعاد مختلف جسمی، روحی- روانی، معنوی، اجتماعی و ارزشی که شکل دهندی «ماتریکسخود» میباشند، یکپارچگی خود را مورد تهدید قرار میدهد. تهدید سوختگی زمینهای برای بروز پاسخ آشفتگی است که نتیجهی آن تجربهی پدیدهای است بهنام «گسیختگیخود» که با عدم توانایی کنترل صحیح برای سازماندهی دنیای پیرامون خود(فردی، بینفردی و بیرونی)؛ مشخص میگردد.
مشارکتکنندگان برای محافظت از خود در مقابل گسیختگی، از راهبرد «مکانیابی» استفاده میکردند. این راهبرد فرآیندی پیچیده و ذهنی بود که از طریق مکانیسمهای خودوارسی، دگروارسی و موقعیت سنجی و به منظور تعیین موقعیت فعلی و عکس العمل مناسب با آن صورت میگرفت. در این فرآیند آنها برای برقراری توازن بین فشار ناشی از تهدید و کاهش پاسخهای آشفتگی تلاش میکردند. پیامد این تلاش دست یابی به سطوحی از «تعادل» بود که به صورت ثبات فیزیولوژیک، نجات اندام آسیب دیده، مراقبت از خود، عادت کردن، عادی شدن، احساس رضایت درونی و تعالی مشخص میگردید. سطوح مختلف تعادل به این افراد کمک میکرد که با گذشتن از حادثه و عبور از درد و رنج؛ به جمع، جامعه و بالاخره به خویشتن خویش بازگشت نمایند. این بازگشت، برگشتن به نقطه قبل از سوختگی نمیباشد. بلکه بازگشت به بالاترین درجه از تعادل است که به دنبال تحول حاصل از تغییرات جسمی، روحی و معنوی در روند زندگی پس از سوختگی، زمینه لازم برای داشتن یک زندگی معنیدار را فراهم میسازد (دیاگرام6-4).

دیاگرام 6-4
توانایی کنترل بر دنیای درونی، بینفردی و بیرونی بر اساس برقراری توازن بین گسیختگی و تعادل
فرآیند بازگشت بیماران مبتلا به سوختگی به جامعه به طور خلاصه در دیاگرام 7-4 نمایش داده شده است.

دیاگرام 7-4
فرآیند بازگشت مبتلایان سوختگی به جامعه

فصل پنجم

این فصل شامل دو بخش است. بخش اول به بحث پیرامون یافتهها، پرداخته شده است. در بخش دوم، الگوی پیشنهادی جهت طراحی «مدل مراقبت پرستاری یکپارچه66» بر اساس نظریه استخراج شده در فصل قبل ارائه میگردد. همچنین در انتها نتیجهگیری، کاربرد یافتهها و پیشنهاداتی برای پژوهشهای بعدی به نگارش در آمده است.

بخش اول

بحث و تفسیر یافتههای پژوهش

بر اساس ترکیب چهار درونمایه/طبقه «ماتریکسخود»، «گسیختگیخود»، «مکانیابی» و «تعادل» که حاصل استخراج از دادههای این مطالعه بود، نظریه «بازگشت به خویشتن: از گسیختگی تا تعادل» ارائه گردید. در این قسمت یافتههای این پژوهش در سطح ویژگیها، ابعاد، زیر طبقات و درون مایهها/ طبقات با یافتههای سایر مطالعات؛ مورد مقایسه قرار گرفت. در ادامه جهت تحلیل و تفسیر کلیتر نظریه فوق خلاصهای از تئوریهای مرتبط مورد بحث، بررسی وکنکاش قرار گرفت.

ماتریکسخود
یافتههای حاصل از این پژوهش نشان داد، ماتریکسخود که متشکل از خود شخصی، بینفردی و بیرونی میباشد، نقش پیچیده و در عین حال تأثیرگذاری در ایجاد حادثه سوختگی و بازگشت مبتلایان به جامعه دارد. در این رابطه کوربین و استراوس نیز متذکر شدهاند که در حین ابتلا به بیماری یا آسیب، مفهوم وسیعتری از «خود» تحت تأثیر قرار میگیرد. آنها مفهوم «نگرانی جسمی بیوگرافیکی» را نام گذاری کردند که شامل زمان بیوگرافیکی(گذشته، حال و آیندهای که درک از خود در آن جای گرفته است) و بدن (فرایندهای حسی که به وسیلهی آن دانش ما مورد داد و ستد قرار میگیرد) میباشد. این ابعاد زمینهای تاثیرگذار بر پاسخ افراد هستند(4).
در این مطالعه ویژگیهایی نظیر بافت ذهنی: اعتقادات، باورها و نگرش؛ بافت عاطفی: آرزوها، تمایلات و احساسات و انگیزهها؛ مشخصات دموگرافیک، شخصیت و پنداشتازخود طبقهی خود شخصی را شکل میدادند. خود بینفردی نیز معرف تعاملات و هوشیاری بود. نهایتاً خودبیرونی به عوامل تأثیرگذارمحیطی و مراحل گذر اشاره داشت.
راهزانی، 2009 نیز در مطالعهی خود در مورد تطابق با بدشکلیهای سوختگی، طبقهی «عوامل پیشبرنده و بازدارندهی تطابق با بدشکلی» را به عنوان عوامل زمینهساز و تأثیرگذار در فرآیند تطابق با بدشکلی استخراج نمود. در این مطالعه پیشبرندهها شامل سیستمهاي حمایتی، اقدام جهت رفع بدشکلی، کامیابی و زمان بودند. بازدارندهها نیز تعاملات ناخوشایند، مشکلات جسمی، چالشهاي اقدام به ترمیم، ارزیابی منفی و مشهود بودن را در برمیگرفتند(18).
فارسی، نیز عوامل ساختاری- زمینهای را به عنوان عوامل تأثیرگذار بر درک فرد از موقعیت معرفی نمود که به صورت غیر مستقیم منجر به بروز واکنش هایی(اتخاذ راهکارهای تطابق) در بیماران میشود. این عوامل در کار او شامل زمان، عوامل داخلی و خارجی بودند که به عنوان عوامل تسهیل کننده و مهار کننده شناخته شدند(81).
همسو با یافتههای این پژوهش منابع دیگر نشان میدهد، بلافاصله بعد از چنین حوادثی افراد ناظر در صحنه معمولاً برای نجات جان مصدومینی که به دلیل ترس از شعلههای آتش فرار میکنند، از آتش خاموشکن و یا پتو جهت خفه کردن آتش استفاده کرده و با همکاری تیم امداد یا کمک دیگران آنها را از محل حادثه دور نموده و به مرکز درمانی منتقل مینمایند(82).
مطالعات دیگر نیز نشان میدهد سطح دریافت حمایتهای اجتماعی، نحوه سازگاری و هیجانات، ویژگیهای شخصیتی نظیر درونگرایی برسازگاری با شرایط جدید تأثیرگذار هستند(83). بر اساس مطالعهی حاضر از بین همهعوامل تأثیرگذار معرفی شده، ویژگیهای شخصیتی نظیر اعتماد به نفس، حمایت و اعتقادات معنوی تأثیر بیشتری در بازگشت افراد به جامعه داشتند. نتایج پژوهش های دیگر نیز با این یافته همخوانی دارند و نشان داده است که افراد از این طریق توانستهاند بر احساس نا امیدی غلبه نمایند (84).
مطالعات کیفی نشان میدهد، بسیاری از مبتلایان به سوختگی درحین بیان تجارب خود در مورد سازگاری، مکررا از نقش ایمان مذهبی و یا خدا نام بردهاند(85). در این زمینه تعدادی از محققین بهتجربهی «گفتگویدرونی»67 یا بهعبارتی دیگر مکالماتی که بیماران در سر 68 داشتهاند که آنها را برای صبرکردن هدایت و کمک میکند، اشاره داشتهاند(86). پژوهشهای کمی انجامشده درزمینه بررسی متغیر امید در پیشگویی پیامدهای روانی اجتماعی بزرگسالان مبتلا به سوختگی نیز نشان میدهد، با افزایش امید اختلالات رفتاری گسیختگی زا69 کمتر وخود ارزشی کلی بیشتر بوده است(84).
یافته های این پژوهش همچنان نشان داد که عوامل بیرونی دیگری نظیر مسائل اجتماعی و فرهنگی بر بازگشت افراد به جامعه تاثیر داشتهاند. در این خصوص نتایج مطالعهی آسکای، 2009 نیز نشان داد، در جاهایی که الویت ها تغییر یافتهاند، مردم برای زندگی احترام بیشتری قائلند؛ خونگرم ترند و ارتباطات صمیمیتر است، همچنین افراد از شخصیتهای مستحکمتری برخوردارند، راه حلهای معقول و تازه مورد توجه قرار میگیرد و بالاخره به معنویت توجه میشود، عواطف مثبت و رشد از پیامدهای بعد از آسیب است(20).
گسیختگیخود
در این مطالعه مقولهی «گسیختگیخود70» پاسخی است که به صورت ناتوانی در کنترل و سازماندهی دنیای درونی، بینفردی و بیرونی نجاتیافتگان سوختگی در برابر تهدید و آشفتگی جسمی، ذهنی، اجتماعی و ارزشی در مسیر زندگی پس از وقوع سوختگی بروز میکند. این مفهوم به نقل از گریس71، 2006، درمورد نظریۀ خودگسیختگی 72 هیگینز73 به صورت تفاوت میان خود واقعی (ویژگیهایی از خود که فرد معتقد است واقعاً آنها را دارد) و خود ایده آل ( ویژگیهایی که فرد فکر می کند به طور ایدهال باید داشته باشد) و خود بایسته (ویژگیهایی از خود که افراد معتقدند باید بر اساس هنجارها آنها را داشته باشند) مطرح شده است(51).
مطالعات متعدد نشان میدهد که حادثه تخریبگر سوختگی در بسیاری از جنبههای مهم زندگی مبتلایان نظیر زیبایی ظاهری، ارتباط با دیگران، عملکرد جسمی و اجتماعی تأثیر میگذارد(87). با اینوجود تئوریهای اندکی توانستهاند این نوع پاسخهای انسانی به آسیب را توضیح دهند (42)، مورس و همکاران، 1995، درطی یک مطالعه اکتشافی گراندد، فرآیندی 4 مرحلهای شامل مراحل آمادگی74، گسیختگی75، شکیبایی76 و تلاش برای بازیابی خود77 را مشخص نمودند(14). در این تئوری گسیختگی به عنوان مرحلهی بعد از آمادگی(حادثه و فرار از محل) و دورهای که درد فوقالعاده زیاد، شوک فیزیولوژیک و داروها بیمار را به سوی واقعیت شکسته شدن میبرد، معرفی شده است. در این تئوری تجربه گسیختگی تنها به وضعیت حاد جسمی محدود شده است؛ این در حالی است که ماهیت چند بعدی «گسیختگیخود» در تجربه درک شدهی مشارکتکنندگان در این پژوهش نشان میدهد که گسیختگی میتواند در هرمرحله از تهدید و بر حسب هر یک از انواع آشفتگیهای ایجاد شده و حتی در افرادی که ظاهراً به بهبودی کامل دست یافتهاند نیز رخ دهد. حادثهی سوختگی برای اغلب افرادتجربهای ترسناک و بالقوه تهدید کننده است(9). بلافاصله پس از حادثه، تهدید جسمی ناشی از این واقعهی سریع و غیرقابلپیشبینی(46)، منجر به بروز پاسخهای احساسی- حرکتی غیر ارادی نظیر جیغ زدن، استمدادطلبی و فرار در فرد مصدوم میشود. بسیاری از حادثه دیدگان از این مرحله جز خاطراتی مبهم چیزی به یاد نمیآورند(9). مطالعات کلینیکی نشان میدهد، به محض آسیب سوختگی، پاسخهای التهابی حاد بواسطه آزاد سازی بعضی مواد در خون ایجاد میگردد (88) و اختلالات عمومی سیستم ایمنی و شوک ناشی از آن عامل مهمی برای تهدید حیات جسمی درقالب یک تجربهی غیرآگاهانه در ساعات و روزهای اول است (89, 90).
در بیمارستان، تداوم تهدید جسمی و درد شدید و غیر قابل تحمل ناشی از زخمها، تجربهای آگاهانه از رنج و عذاب مشارکتکنندگان است که بر اساس اغلب مطالعات تجربهای جدا ناپذیر از سوختگی (91-93) است. دریافتهای حسی ناخوشایند و مکرر نظیر درمان و مراقبت تهاجمی، دیدن زخمها، مشاهدهی مرگ سایر بیماران، طعم بدغذا، بوی ناخوشایند،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد بیمارستان، فیزیولوژی، بازگشت به خویش، روابط شخصی Next Entries پایان نامه درمورد مکانیابی، بیمارستان، مهارتهای اجتماعی، تصویر ذهنی