پایان نامه درمورد هوش تجاری، کسب و کار، عملکرد بازرگانی، اطلاعات حسابداری

دانلود پایان نامه ارشد

شرکت در بازار مبادله می گردد.قیمت گذاری ارزش شرکتهایی که در بازار بورس حضور دارند، بصورت روزانه براساس قیمت سهام قیمت گذاری و در گزارش های مالی درج می گردد.ارزش بازار یک شرکت، یا ارزش کل سرمایه شرکت با ضرب تعداد سهام در قیمت هر سهام محاسبه می گردد (سایمونز;1385).
قیمت سهام ق تعداد سهام = ارزش
در تحقیق حاضر بنابه وجود محدودیت هایی که بعداً به آن اشاره خواهد شد و نیز به منظور کیفی سازی شاخص های مالی شاخص های اندازه گیری عملکرد مالی عبارتند از : روند درآمد – روند سودآوری – روند اعطای تسهیلات – روند جذب سپرده و  روند وصول مطالبات برای اندازه گیری عملکرد بازرگانی در نظر گرفته شده است.

بخش سوم:

پیشینه تحقیق

تحقیقات داخلی:
1.رهنماي رودپشتی و دیگران (1392) در تحقیقی تحت عنوان ” سنجش تاثیر سیستم اطلاعات حسابداري مدیریت مبتنی بر پشتیبانی تصمیم و هوش تجاري بر عملکرد مالی واحدهاي اقتصادي ” انجام دادند.این تحقیق با مرور ادبیات موضوعی پشتیبانی تصمیم وهوش تجاري با رویکرد کاربرد در سیستم اطلاعات حسابداري مدیریت نسبت به سنجش الگو اقدام شد و سپس به منظور سنجش تاثیر وجود این سیستم بر عملکرد مالی از واحدهاي اقتصادي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نمونه گیري متناسب گردید.در ادامه با استفاده از مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی به مولفه هاي الگوي پشتیبان تصمیم و هوش تجاري وزن دهی شده و با توزیع پرسشنامه کتبی و مصاحبه سطح پشتیبانی تصمیم و هوش تجاري در سیستم اطلاعات حسابداري مدیریت هر یک از واحدهاي اقتصادي مورد نمونه اندازه گیري شد.نمونه مورد مطالعه در سه گروه شرکتها با سطح سیستم اطلاعات حسابداري مدیریت مبتنی بر پشتیبانی تصمیم گیري و هوش تجاري قوي، متوسط و ضعیف طبقه بندي گردید و با استفاده از آزمون همبستگی ارتباط معنی داري هر یک از متغیرهاي حسابداري مدیریت با معیارهاي عملکرد مالی بازده سرمایه گذاري و بازده حقوق صاحبان سهام مورد سنجش قرار گرفت.نتایج به دست آمده نشان می دهد ارتباط معنی داري بین سیستم اطلاعات حسابداري مدیریت مبتنی بر پشتیبانی تصمیم و هوش تجاري در سطوح مختلف با متغیرهاي عملکرد وجود دارد.
2.ملانظری و داور(1392) تحقیقی تحت عنوان “ارتباط اطلاعات حسابداری مدیریت با یادگیری سازمانی و عملکرد تولید” انجام دادند.در اين پژوهش از ديدگاه يادگیری سازمانی به بررسی ارتباط انواع اطلاعات حسابداری مديريت با تکنولوژي پیشرفته تولید به منظور دستیابی به بهبود در عملکرد تولید پرداخته شده است.ابتدا ارتباط بین سطح استفاده از تکنولوژي پیشرفته تولید و میزان اطلاعات فراهم شده توسط سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت مورد بررسی قرار گرفت.جامعه مورد بررسی شامل کلیه شرکت های تولیدی پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دو صنعت وسائل نقلیه و ماشین آلات و مجموعاً 43 شرکت ود و تعداد 38 شرکت نمونه انتخاب شد.پاسخ های مديران مالی اين شرکت ها به پرسشنامه جهت آزمون فرضیات مورد استفاده قرار گرفته است.نتايج نشان می دهد که رابطه مثبتی بین سطح تکنولوژی پیشرفته تولید و میزان اطلاعات حسابداری مديريت وجود دارد.همچنین رابطه مثبتی بین میزان اطلاعات فراهم شده توسط سیستم اطلاعات حسابداری مديريت و بهبود در عملکرد تولید مشاهده شده است.همچنین نتايج حاکی از آن است که تسهیل کننده های يادگیری سازمانی نمی توانند بر رابطه بین میزان اطلاعات حسابداری مديريت و عملکرد تولید شرکت تاثیرگذار باشند.
3.گلباز خانی پور و فاضل یزدی (1392) در تحقیقی تحت عنوان “ارزیابی و تعیین ساختار بهینه منابع و شاخصهاي عملکرد مالی بانکها با استفاده از رویکرد ناپارامتریک” انجام دادند.در این پژوهش سعی شده است در ابتداي امر شاخصهاي ورودي و خروجی نهایی براي ارزیابی کارایی نسبی بانکهاي پذیرفته شده در بورس، با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازي شناسایی و سپس در مرحله بعد با جمع آوري اطلاعات مربوطه، کارایی این واحدها با استفاده از یکی از تکنیک- هاي ناپارامتریک ارزیابی تحت عنوان تحلیل پوششی داده ها، اندازه گیري شود.ضمن اینکه در کنار این موارد به تحلیل حساسیت هر یک از ورودي و خروجی ها و همچنین رتبه بندي کامل واحدهاي بانکی با استفاده از روش ارزیابی کارایی متقاطع پرداخته می شود.نتایج نشان داد در میان شاخص هاي ورودي، شاخص هاي کل سپرده هاو بدهی به بانکها و در میان شاخص هاي خروجی، شاخص هاي سرانه سپرده، بازده سهامداران( ROI)، و بازده دارایی‎ها (ROA) عنوان حساسترین شاخص ها در ارزیابی کارایی نسبی بانک هاي پذیرفته شده در بورس شناسایی شده اند.

تحقیقات خارجی:
1.وو و لو46 در سال (2012) تحقیقی با عنوان رابطه بین CRM، RM و عملکرد تجاری در صنعت هتلداری تایوان انجام دادند.نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که بکارگیری مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) تاثیر مثبت و قابل توجهی بر بازاریابی رابطه مند (RM)، و عملکرد تجاری هتل ها دارد.و جهت دستیابی به عملکرد بالاتر، انواع مختلف هتلها باید قبل از بکارگیری استراتژی های CRM، اولویتهای اصلی و مهم خود را شناسایی نمایند (wu & lu, 2012).
2.پوپویچ و دیگران(2012) در تحقیقی با عنوان مزایای پیاده سازی سیستم هوش کسب و کاربه بررسی نقش سیستم های هوش کسب و کار در ارائه اطلاعات با کیفیت تایید می کندو اینکه چقدر تحلیل جزئیات بر اجرای این سیستم ها و حل مسائل عمده در مورد کیفیت اطلاعات کمک می کند.داده های تجربی از طریق یک نظرسنجی در سازمان های متوسط و بزرگ در اسلوونی جمع آوری شده است.تجزیه و تحلیل کمی بر روی 181 سازمان انجام گرفته است.با این حال تجزیه تحلیل دقیق نشان داد که تاثیر دسترسی به اطلاعات بیشتر است در حالی که کیفیت محتوای اطلاعات برای تصمیم گیری بهتر تجاری مهم تر است و ارزش بالاتری از سیستم های هوش کسب و کار را ارائه می دهد.
3 0 مدیریت ریسک به موضوعی حیاتی در محیط علمی و عملی در دهه های اخیر تبدیل شده است.بیشترین ابزارهای هوش تجاری به منظور ارتقاء مدیریت ریسک استفاده شده اند و ابزارهای مدیریت ریسک نیز از روش های هوش تجاری بهره زیادی برده اند.(Wu, Chen,Shu Olson ; 2014 : 1)
4 0 سیستم های هوش تجاری ( کسب و کار ) توانایی تجزیه و تحلیل اطلاعات تجاری را به منظور پشتیبانی و بهبود تصمیم گیری مدیریت درطیف وسیعی از فعالیت های کسب و کار را فراهم می آورند., Collier, Davern(Elbashir ;2008:135))
5 0 برای افزایش ارزش شرکت ها و ماندن در محیط رقابتی , شرکت ها نیاز به درک مصرف کننده ها و محیط تجاری کسب و کار دارند.تاثیر مثبت سیستم اطلاعاتی بر شرکت ها ثابت شده است (1:2014;Halim, Kurniawan , Hartono).
6 0 قابلیت های تکنولوﮊیکی مانند کیفیت داده ها, دسترسی کاربران و یکپارچگی هوش تجاری با سیستم‎های دیگر برای موفقیت هوش تجاری ضروری است.هرچند که محیط تصمیم گیری بر رابطه موفقیت هوش تجاری و قابلیت های آن تاثیر دارد (2013:13; Işık Jones,Sidorova).
7 0 شاخص های کلیدی که بر موثربودن سیستم های هوش تجاری تاثیر می گذارند عبارتند از : صحت و دقت خروجی اطلاعات , انطباق نیازمندی ها و پشتیبانی از بهره وری سازمانی (Lin, Tsai, Shiang, Kuo, Tsai;2009:1).
8.بلوغ سیستم های هوش تجاری به دو بخش کیفیت اطلاعات یعنی کیفیت دسترسی به اطلاعات و کیفیت محتوای اطلاعات پیوند می خورد(729:etal,.; 2012 Popovič).
9.ابتکار سیستم های هوش تجاری با بهبودی بازاریابی و فروش همراه است Popovič ; 2013:613).(Bosilj– Pejić Bach, –

جدول زیر خلاصه ای از تحقیقات مرتبط با موضوع تحقیق است:
جدول 2–6) خلاصه ای تحقیقات
نویسنده
متغیر
عنوان تحقیق
نتایج

Elbashir,Collier,Davern

2008

عملکرد سازمانی
و
هوش تجاری
اندازه گیری تاثیر سیستم های هوش تجاری : رابطه بین فرآیند تجاری و عملکرد سازمانی
سیستم های هوش تجاری ( کسب و کار ) توانایی تجزیه و تحلیل اطلاعات تجاری ( کسب و کار ) را به منظور پشتیبانی و بهبود تصمیم گیری مدیریت در طیف وسیعی از فعالیت های تجاری را فراهم می سازد.

سیلوستر
2005

کارآیی
عملکرد
نقش تکنولوﮊی اطلاعات در سود و بهبود کارآیی بانک ها
سرمایه گذاری در سیستم های فناوری اطلاعات کارآیی عملکرد بانک ها را افزایش می دهد اما بهبود کارآیی هزینه درمقایسه با کارآیی سود نسبتا کمتر است.
کورینه کوهم
2006

عملکرد

تاثیر هوش تجاری بر عملکرد
برقراری ارتباط موثر و مثبت با مشتریان سازمان و افزایش هماهنگی و پاسخگویی به آن ها، تمرکز بر نیازهای آن ها و افزایش میزان خدمات و اراﺋﻪ تسهیلات و امتیازات وﻳﮊه به منظور افزایش سطح رضایتمندی آن ها و همچنین افزایش کارآیی در کارکنان، مدیریت و سرمایه در سازمان می توانند عملکرد فرآیند تجاری سازمان را بهبود بخشند و در نهایت باعث افزایش سطح عملکرد سازمان شود.
بختیاری و
دعایی
۱۳۸۶

عملکرد بازرگانی
تاثیر فرهنگ بازارمحوری بر عملکرد بازرگانی شرکت های قطعه ساز خودرو مشهد

بین بازار محوری و عملکرد بازرگانی رابطه مثبت وجود دارد.
اسلامی و بهرامی و علیزاده
۱۳۹۰
شاخص های موثردررتبه بندی بانک ها
ضرورت تدوین الگوی رتبه بندی بانک ها و اراﺋﻪ مدل پیشنهادی
یکی از شاخص های موثر در رتبه بندی بانک ها وجود سیستم های اطلاعات مدیریت در سطوح مختلف آن سازمان است.
دکتر چیرانی وشهنازی و علیزاده ۱۳۹۱

عملکرد بازرگانی
نقش بازاریابی درونی در بهبود عملکرد بازرگانی بانک های خصوصی

بازارگرایی بر عملکرد بازرگانی تاثیر مثبت دارد.
حقیقت منفرد و شعبان
۱۳۹۱

هوش تجاری
بررسی اثر ابعاد محتوایی سازمان بر اثربخشی هوش تجاری با توجه به نقش مدیریت دانش
نتایج حاصل از ﭘﮊوهش بیانگر رابطه مثبت و معنادار بین ابعاد محتوایی سازمان و اثربخشی هوش تجاری بوده و همچنین نشان دهنده آن است که مدیریت دانش به عنوان یک متغیر تعدیل گر ارتباط بین ابعاد محتوایی و اثربخشی هوش تجاری را تقویت می کند.

چانگ و شیانگانگ
2013

تکنولوﮊی اطلاعات و عملکرد
رابطه فناوری اطلاعات
با عملکرد و ارزش در آینده
نتایج حاکی از آن است که فناوری اطلاعات رابطه مثبت و معناداری با سطوح و ساختار عملکرد دارد و فناوری اطلاعات قابلیت افزایش فزصت ها و معرفی محصولات و خدمات را دارا می باشد.
کمپر و راش و بازر
2013
هوش تجاری و مدیریت عملکرد
فصل اول هوش تجاری و مدیریت عملکرد

هوش تجاری و مدیریت عملکرد هم پوشانی دارند.

جدول 2-7) خلاصه پژوهش های انجام شده در رابطه با عملکرد بانکها و معرفی شاخص های عملیاتی (صالحی , نیکوکار,محمدی و تقی نتاج؛۱۳۹۰)
منبع
شاخص مورد استفاده
Sigbjørn & Finn & Lennart & Matti
(2002)
ورودي ها: مدت زمان نگهداري سپرده ها – تقاضاي كلي سپرده ها- سرمايه- پرسنل
خروجي ها: ميزان سرمايه گذاري – وام مسكن – وامهاي صنايع و تجاري- وام هاي ديگر
Rolf Färe, Daniel Primont (2002)
ميزان و اندازه گيري ساعت هاي كاري پرسنل- هزينه ها- نصب و راه اندازي واحدها- تعداد ترمينال ها- مساحت شعبه
خروجي ها: تعداد حسابهاي پس انداز- تعداد حسابهاي جاري- تعداد حساب هاي پرسنلي
Ferrier & Knox (1990)
ورودي ها: – تعداد كارمند- هزينه هاي شغلي و تجهيزاتي- هزينه هاي مواد اوليه (منابع).
خروجي ها: تعداد سپرد ه هاي درخواستي (حسابهاي بلندمدت) – تعداد سپرده هاي كوتاه مدت درخواستي- تعداد وام هاي مسكن- تعداد وامهاي مربوط به اقساط- تعداد وامهاي تجاري
Oral & Yolalan (1990).
الف( از بعد ميزان سوددهي)- ورودي ها:- هزينه هاي پرسنلي- هزينه اداري-استهلاك- هزينه سپرده ها- مجموعه- هزينه هاي اداري و استهلاك
خروجي ها: سود بهدست آمده از وام- درآمد غير از سود وام- جمع دو مورد قبلي
ب(از بعد رضايت سرويس): تعداد پرسنل- تعداد شبكه هاي كامپيوتري متصل- تعداد حساب پس انداز- تعداد كل حسابها
خروجي ها: زمان كل سرويس- زمان انجام اعتبارات- زمان دريافت سپرده- زمان سپرده هاي ارزي
Sherman & Ladino

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد سنجش عملکرد، توانمندسازها، مدیریت عملکرد، عملکرد سازمان Next Entries پایان نامه درمورد استان گیلان، جامعه آماری، موسسات مالی، روایی محتوا