پایان نامه درمورد همسانی درونی، فراشناختی، بدریخت انگاری بدن، باورهای فراشناختی

دانلود پایان نامه ارشد

خودآگاهي شناختي، 8/25 در صد از واريانس عامل اندوخته سازي توسط باورهاي مثبت در باره نگراني، كنترل ناپذيري و خطر و اطمينان شناختي، و 9/20 درصد از عامل كسب اشياء توسط باورهاي مثبت در باره نگراني، كنترل ناپذيري و خطر، كنترل افكار و خود آگاهي شناختي تبيين می شود.براساس يافته هاي اين پژوهش، سه بعد فراشناختي: باورهاي مثبت در باره نگراني، كنترل ناپذيري و خطر، و خودآگاهي شناختي نقش جدي در پيش بيني رفتارذخيره اي/احتكار دارند كه لازم است توسط پژوهشگران و درمانگران بيشتر مورد توجه قرار گيرند.
در تحقیقی ارتباط بین احتکار و نشانه های وسواسی فکری- عملی میان افراد غیر بالینی بررسی شده است(رید100 و همکاران2013)،در این مطالعه بین رفتار احتکار و شناختهای احتکار همبستگی مثبت مشاهده شد.رفتار احتکار همچنین با اضطراب اجتماعی، نگرانی و افسردگی نیز همبستگی داشت.مدل رگرسیون معنی دار نشان داد که نشانه های افسردگی بیشتر واریانس رفتار احتکار را تبین می کند.یافته های این پژوهش نشان داد که مانند اختلالات وسواسی در اختلال احتکار نیز نشانه های افسردگی ممکن است با فراوانی بالا مشاهده شود.این پژوهش تشابه بین اختلال احتکار و اختلال وسواس را تائید می کند.
باورهای فراشناختی در اختلال احتکار نیز اخیرا مورد بررسی قرار گرفت (تیم پانو101 و همکاران2013).نتایج این پژوهش نشان داد که باورهای مثبت در مورد نگرانی با افکار وسواسی و منظم کردن همبستگی مثبت داشت.باورهای منفی در مورد کنترل ناپذیری با افکار وسواسی و وارسی کردن همبستگی داشت و اطمینان شناختی با منظم کردن واحتکار همبستگی معنی دار داشت.باور در مورد نیاز برای کنترل افکار با افکار وسواسی منظم کردن و احتکار و خود اگاهی شناختی با افکار وسواسی و منظم کردن ارتباط معنی داری داشت.

فصل سوم:
ابزارها و روش پژوهش

-1- مقدمه
در این فصل ابتدا طرح پژوهش، جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری ارائه شده و در ادامه ابزارهای استفاده شده در پژوهش و روش های آماری استفاده شده برای تجزیه و تحلیل داده ها معرفی خواهد شد.

3-2- روش پژوهش و تحلیل داده ها
طرح پژوهش در این تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی می باشد.پژوهش حاضر در قدم اول برای پاسخگویی به سوال پژوهشی از آمار توصیفی استفاده می کند. سپس درتجزیه و تحلیل، از روش همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه متغیرهای پژوهش یعنی رابطه بدریخت انگاری بدن با نشانه های وسواسی- جبری، باورهای وسواسی، عدم تحمل بلاتکلیفی و باورهای فراشناختی و همچنین رابطه احتکار با نشانه های وسواسی- جبری، باورهای وسواسی، عدم تحمل بلاتکلیفی و باورهای فراشناختی استفاده می شود و در فرضیه های 9 و 10 برای پیش بینی متغییرها از رگرسیون گام به گام استفاده می شود.

3-3- جامعه پژوهش
جامعه اماری در پژوهش حاضر شامل همه دانشجویان کارشناسی و تحصیلات تکمیلی مشغول به تحصیل در دانشگاه پیام نور میاندوآب در سال 1393می باشد که حجم آن 4992 نفر بود(مرکز کامپیوتر دانشگاه پیام نور میاندوآب، افخمی، 1393).

3-4- نمونه پژوهش
با توجه به این که اندازه جامعه معلوم است و با در نظر گرفتن دامنه اطمینان 95% و دقت آلفای 5±اندازه نمونه 370 نفر برآورد شد که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انجام پذیرفت. ولی به دلیل افت آزمودنی و عدم برگشت بعضی از پرسشنامه ها که داشتیم حجم نمونه نهایی 329 نفر بود.

n=N/(1+〖N(e)〗^2 )
3-5- روش اجراء
پس از انتخاب آزمودنی ها و توضیح درمورد هدف پژوهش و کسب رضایت از آنها برای مشارکت در پاسخگویی از پرسشنامه های ابعاد وسواسی،باورهای وسواسی،عدم تحمل بلاتکلیفی،بدریخت انگاری بدنی،احتکار و پرسشنامه باورهای فراشناختی استفاده شد.
ابزارهای مورد نیاز در این پژوهش مقیاس های زیر می باشند
3-6- مقیاس ابعاد وسواس فکری-عملی (DOCS؛ آبراموویچ و همکاران، 2010)
مقیاس ابعاد وسواس فکری-عملی یک شاخص 20سوالی منطبق با DSM-5 میباشد که شدت چهار بعد علائم OCD را که بصورت علمی تایید شده است را ارزیابی میکند: آلودگی، مسئولیت برای آسیب و اشتباهات، تقارن و نظم و ترتیب، و افکار غیر قابل قبول (ماتکس-کلز و همکاران، 2005؛ مکی و همکاران، 2004؛ انجمن روانپزشکی آمریکا، 2013-2012).
شرکت کنندگان سوالات در مورد تجربه علائم OCD در یک ماه گذشته را با استفاده از یک مقایس لیکرت 5 درجه ای (0-4) پاسخ میدهند. دامنه نمرات بین 0 تا 20 برای هر خرده مقیاس و 0 تا 80 برای نمره کل میباشد. این پرسشنامه دارای وضعیت روانسنجی خوبی میباشد که شامل پایایی، اعتبار و حساسیت تشخیصی میباشد به طوریکه همسانی درونی برای کل پرسشنامه (α=0/93) و برای خرده مقیاسها (α= 0/83 – 0/96) گزارش شده است (آبراموویچ و همکاران، 2010). همسانی درونی این پرسشنامه توست پژوهشکر 87/0 برآورد شد. در مطالعه قلخانی، همسانی درونی برای کل پرسشنامه 0/91 و برای خرده مقیاس آلودگی0/87 و برای مسئولیت برای آسیب 0/91 و برای افکار غیر قابل قبول 0/92 و برای تقارن 0/91 به دست آمد.
3-7- پرسشنامه باورهای وسواسی
پرسشنامه باورهای وسواسی OBQ_44)) شامل 44 پرسش میباشد که ابعاد بیماریزایی 102را در حیطه شناخت در بیماران مبتلا به وسواس فکری-عملی مورد ارزیابی قرار میدهد.از پاسخدهندگان درخواست میشود،میزان موافقت خود را با هر کدام از گزینهها که روی مقیاس صفر تا هفت رتبه بندی شده است،اعلام کند ]خیلی زیاد مخالف(3-)،نظری ندارم(صفر)و خیلی زیاد موافق(3+)[. آزمون از شش زیر گروه افکار تشکیل شده که دامنههای کلیدی حوزههای شناخت در اختلال وسواس فکری – عملی هستند؛ شامل احساس مسؤلیت برای صدمه و آسیب103، ارزیابی تهدید و خطر104 (16 گزینه )، کمالطلبی105، نیاز به برخورداری از اطمینان106(16 گزینه)، اهمیت دادن به افکار107 و کنترل افکار108(12گزینه).(شمس و همکاران،1384). شمس و همکاران(1383) اعتبار و پایایی فرم فارسی پرسشنامه باورهای وسواسی-44 (OBQ-44) را در یک نمونه 222 نفری از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مورد بررسی قرار دادند. برای محاسبه پایایی همزمان، پایایی ثبات درونی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ(92/0) و ضریب دو نیمهسازی با عنوان همبستگی اصلاح شده (94/0) برآورد شد و از ضریب پایایی حاصل از روش بازآزمایی آزمون OBQ-44 (82/0=r) نیز برای محاسبه پایایی غیرهمزمان استفاده شد. در مجموع، دادههای فوق بیانگر ثبات درونی بالا و همینطور نشاندهندۀ ثبات نمرههای آزمون به فاصله زمانی پنج تا 14روز بود. برای برآورد روایی ملاک پرسشنامه OBQ-44، همبستگی آن با دو پرسشنامۀ OCI-R و MOCI محاسبه شد که به ترتیب 57/0 و 50/0 به دست آمد و معنادار بود. جهت بررسی روایی سازه پرسشنامه، روش تحلیل عاملی به کار رفت. مشخصههایی که از طریق روش ML به دست آمد، نشان داد که پرسشنامه OBQ-44 از عامل که همبستگی بالایی با هم دارند اشباع شده و همبستگی زیاد این سه عامل نشاندهنده همگرایی این عوامل است که اهداف سنجش پرسشنامه OBQ-44 را تأمین میکند. همسانی درونی برای این پرسشنامه توست پژوهشکر 86/0 برآورد شد.
3-8- مقیاس بلاتکلیفی
این مقیاس توسط فریستون و همکاران(1994)، برای سنجش میزان تحمل افراد در برابر موقعیت های نامطمئن و حاکی از بلاتکلیفی طراحی شده است. ابزار27 سوال دارد و بر روی یک مقیاس 5 درجه ای به سوالها پاسخ داده می شود. بوهر و داگاس109 (2002)، اعتبار ابزار به روش محاسبه ضریب آلفای کرونباخ به دست آمده را برای این مقیاس94/0 و اعتبار با روش بازآزمایی آن را در فاصله 5 هفته ای، 74/0 گزارش کرده اند. در پژوهش حمیدپور، اندوز و اکبری اعتبار با روش آلفای کرونباخ برابر 88/0 واعتبار بازآزمایی برابر 76/0 به دست آمد. همسانی درونی در این پژوهش برای این پرسشنامه 89/0 برآورد شده است.
3-9- پرسشنامه باورهای فراشناختی:
پرسشنامه فراشناختی ولز(1982) یک مقیاس 30 سوالی خود گزارشی است که حیطه های فراشناختی زیر را در پنج مقیاس جداگانه اندازه گیری می کند:1)باورهای مثبت درباره ی نگرانی ( مانند نگرانی به من کمک مکند تا با مسائل مقابله کنم ).باورهای منفی دربارۀ نگرانی که با کنترل ناپذیری و خطر مرتبط هستند ( برای مثال,وقتی نگرانی ام شروع می شود نمی توانم جلوی آنرا بگیرم ). 3) اطمینان شناختی ضعیف ( برای مثال,حافظه ضعیفی دارم). 4) لزوم کنترل افکار ( برای مثال,ناتوانی در کنترل افکارم نشانه ی ضعف من است) 5) خوداگاهی شناختی( برای مثال به نحوه کارکرد ذهنم توجه زیادی دارم). سوالات برروی یک مقیاس لیکرتی از موافق نیستم=1 تا کاملا موافقم=4 پاسخ داده می شود. در پژوهشی محمدخانی و حسن آبادی اعتبار با روش آلفای کرونباخ 90/0 و اعتبار باز آزمایی برابر 82/0 به دست آمد. همسانی درونی برای این پرسشنامه در این پژوهش 86/0 بدست آمد.
3-10- مقیاس بعدی بدریخت انگاری بدن
این مقیاس دارای 5سوال است ونگرانی های فرد و رفتارهای تکراری که او در پاسخ به نگرانی ها در مورد ظاهرش را انجام می دهد می سنجدبه هر سوال از ازمودنی خواسته می شود با استفاده از یک مقیاس 5درجه ای (صفر=اصلا تا چهار=بیش از چند ساعت در روز)پاسخ دهد مجموع نمرات دراین مقیاس 20 می باشد همسانی درونی برای این پرسشنامه در این پژوهش73%گزارش شده است.
3-11- مقیاس بعدی احتکار
مقیاس بعدی صفات احتکار شامل پنج سوال است که تجمع اشیا که به نظر افراد دیگربیش از حد است و مشکل در دور انداختن اشیا را می سنجد از ازمودنی خواسته می شود که به هر سوال با استفاده از یک مقیاس پنج درجه ای (صفر=اصلا تا چهار=بی نهایت)پاسخ دهد. دامنه نمرات این پرسشنامه صفر تا بیست می باشد ونمره بیش از هشت نشان دهندهی تمایلات شدید احتکار است همسانی درونی برای این پرسشنامه در این پژوهش79%گزارش شده است.

فصل چهارم:
نتايج و يافته‌هاي پژوهش

4-1- مقدمه
در این فصل نتایج به دست آمده از این مطالعه ارائه می گردد. یافته های پژوهش در دو بخش داده های
توصیفی و داده های مربوط به فرضیات ارائه می شود.
الف. یافته های توصیفی
در این قسمت فراوانی و درصدهای مربوط به مولفه ها و فرضیه های مورد مطالعه در این پژوهش ارائه می شود.

جدول 1-4 فراوانی و درصد ابعاد وسواسی به همراه نشانه های بدریخت انگاری بدن و صفات احتکار در گروه مورد مطالعه
متوسط تا شدید
خفیف یا هیچ
مولفهها
متغیر
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی

2/2
71
97/8
314
آلودگی

ابعاد وسواسی
6/1
5
4/98
317
مسئولیت

5/2
8
5/97
311
افکار غیر قابل کنترل

4/3
11
6/96
315
تقارن

6/2
8
4/97
297
نمره وسواس کل

4/3
11
6/97
318
بدریخت انگاری بدن
بدریخت انگاری بدن
6/2
8
4/97
297
احتکار
احتکار

داده هایی که از گروه مورد مطالعه بدست آمد نشان گر آن بود که بعد آلودگی که از ابعاد وسواس می باشد در 314نفر از نمونه تحت مطالعه یعنی 8/97 درصدشان در سطح خفیف یا هیچ وجود داشت و 7 نفر نیز یعنی 2/2درصدشان این نشانه ها را در خود در حد متوسط تا شدید گزارش کرده اند.
بعد دیگر که شامل مسئولیت برای آسیب می باشد و یکی از دیگر الگوها یا ابعاد وسواس می باشد در این نمونه 317 نفر یعنی98/4 درصد بعد مسئولیت برای آسیب را در سطح خفیف یا هیچ در خود گزارش کرده اند و 5 نفریعنی 1/6 درصد از نمونه مورد مطالعه این بعد وسواس را در خود به صورت متوسط تا شدید گزارش کرده اند.
افکار غیر قابل کنترل الگوی دیگری است از نشانگان وسواس، که از دانشجویان مورد مطالعه در این تحقیق، 311 نفرشان یعن97/5رصد این الگو یا بعد از وسواس را در حد خفیف یا هیچ از خود نشان داده اند. و 8 نفر از این نمون

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد افراد مبتلا، فراشناختی، درمان رفتاری، مسئولیت پذیری Next Entries مقاله رایگان با موضوع بافت تاریخی، دوره قاجار، استان کرمان، استان یزد