پایان نامه درمورد همسانی درونی، تحلیل داده، وضعیت تأهل

دانلود پایان نامه ارشد

د من صدق نمی‌کند”تا”دقیقأ مرا توصیف می‌کند” نمره گذاری می‌شود. نمره ی فرد در هر طرح‌واره با جمع نمرات پنج سوال مربوط به آن طرح‌واره حاصل می‌شود که دامنه ی آن در هر طرح‌واره از 5 تا 25 است.نمره ی بالاتر نشان دهنده‌ی حضور پررنگ تر طرح‌واره ی ناکارآمد است.در این پرسشنامه از نمره ی کل هم می‌توان برای مقایسه استفاده کرد.به دیگر سخن آزمودنی های مورد سنجش را می‌توان هم در سطح هر طرح‌واره و هم در سطح نمره ی کل پرسشنامه با هم مقایسه کرد.این پرسشنامه توسط یانگ و برون136( 1994)، طراحی شده است. فرم اولیه 205 آیتم بود. فرم کوتاه این پرسشنامه در سال 1998 طراحی شد(عباسیان و فاتحی زاده،1382).
پایایی: در مطالعه‌ی ولبرن137 و همکاران(2002)،کلیه ی خرده مقیاس‌های 15 گانه فرم کوتاه پرسشنامه طرح‌واره‌ها از همسانی درونی کافی تا بسیار خوبی برخوردار بودند.آلفای کرونباخ کلیه ی طرح‌واره‌ها از(76 ٪ تا 93٪ )، محاسبه شد. نالی (1978 )، ضریب آلفای بالای 70٪ را خوب محسوب می‌کند.
در مطالعه‌ی عباسیان و فاتحی زاده(1382 ِ)، که به منظور اعتباریابی فرم کوتاه پرسشنامه طرح‌واره‌های شناحتی روی دانشجویان اصفهان انجام گرفت،پایایی پرسشنامه به روش همسانی درونی از طریق آلفای کرونباخ 94٪ محاسبه شد.همچنین در این تحقیق پایایی فرم کوتاه پرسشنامه به روش بازآزمایی64 ٪ محاسبه گردید.آزمون t عدم تفاوت میانگین نمرات دو جنس را نشان داد.روایی: در مطالعه ی ولبرن و همکاران(2002)، نتایج تحلیل عاملی از ساختار درونی پرسشنامه قویأحمایت می‌کند.در مطالعه ی ولبرن رابطه خرده مقیاس‌های پرسش‌نامه‌ی طرح‌واره با علایم اضطراب، افسردگی و پارانویا سنجیده شد که نتایج از روایی ساختاری پرسشنامه حمایت می‌کند و نشان می‌دهد که طرح‌واره‌های شناختی با علایم آسیب شناختی ویژه مرتبط هستند.بارون اف138 هم همسانی درونی و تحلیل عاملی این پرسشنامه را در کره و استرالیا مورد بررسی قرار داد و نتیجه گرفت که 13 طرح‌واره از 16 طرح‌واره دارای نمرات خوبی بودند.
صدوقی و همکاران (1387)، خصوصیات روان‌سنجی پرسش‌نامه‌ی یانگ را باحجم نمونه ی 370 نفر بررسی کردند.آن‌ها به این نتیجه رسیدند که هر15 طرح‌واره‌ی یانگ در ایران دارای ثبات خوبی می‌باشند. در این تحقیق ثبات درونی برای هفده عامل به وسیله‌ی ضریب آلفای کرونباخ در دامنه 62 ٪ تا90٪ بدست آمد. آلفای کرونباخ برای مقیاس کلی 94 ٪ بود(عباسیان و فاتحی زاده،1382).
این بخش پرسشنامه مربوط به سؤلات طرح وارههای ناسازگار است که نتایج آن در ذیل آمده :

جدول (3-4) آزمون آلفاي كرونباخ بر روي متغیر طرح وارههای ناسازگار
متغیر
تعداد گویه
ضريب آلفا كرونباخ
طرح وارههای ناسازگار
75
96٪

همان‌طور که در جدول(3-4) مشاهده ميكنيم ضريب آلفاي به دست آمده براي طرح‌واره‌های ناسازگار 96% بوده که این مقدار عالی است و سؤالات در حد عالی گویا بودهاند.

3-6- روش اجرای آزمون
به منظور گردآوری اطلاعات مورد نیاز این پژوهش، پس از مصاحبه انفرادي با مبتلايان به سوء مصرف مواد که برای درمان به کلینیک های در نظر گرفته شده مراجعه کرده بودند و ارائه توضیحاتی در مورد هدف پژوهش، ضرورت همکاری صادقانه در پاسخگویی به سوالات و دادن اطمینان به افراد در مورد محرمانه ماندن اطلاعات بیان شده از سوی آنها و بدون در نظر گرفتن محدودیت زمانی به تكميل پرسشنامه هاي سبک‌های دلبستگی، راهبردهاي مقابله‌اي، طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و تاب‌آوری و همچنين فرم جمعيت شناختي پرداختند، روش اجرا در گروه غيرمبتلا نيز به همين منوال نیز انجام گرفت.

3-7- روش تحلیل اطلاعات
در اين پژوهش جهت بررسي داده هاي آماري از نرم افزار 18 SPSSاستفاده شده است. همچنين با توجه به این که نوع تحقیق علی– مقایسه ای است، براي تجزيه و تحليل يافته هاي مربوط به سوالات اين پژوهش با روش تحلیل واریانس مورد تحلیل و بررسی قرارگرفت.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه
فصل چهارم شامل دو بخش است؛ پس از استخراج دادهها و اطلاعات توسط نرم افزار spss به توصیف و تجزیه و تحلیل دادهها پرداخته شده است. در بخش توصیف دادهها به ذکر آمارههای توصیفی که شامل شاخصهای مرکزی و پراکندگی، میانگین، میانه، نما و… است و در بخش تحلیل دادهها نیز توسط آمارهای استنباطی به آزمون فرضیات پرداخته شده است.

4-2- آمارهای توصیفی
در این قسمت با توجه به آمارها و نمودارهای به دست آمده به توصیف آماری متغیرها پرداخته شده است .

جدول(4-1) توزیع افراد براساس سن و وضعیت اعتیاد
سن

وضعیت اعتیاد
مجموع

سالم
بیمار

20 تا 29 سال
تعداد
20
12
32

درصد
40٪
24٪
32٪
30 تا 39 سال
تعداد
14
22
36

درصد
28٪
44٪
36٪
40 سال به بالا
تعداد
16
16
32

درصد
32٪
32٪
32٪
مجموع
تعداد
50
50
100

درصد
100٪
100٪
100٪

با توجه به جدول (4-1) به طور کل تعداد پاسخ دهندگان 100 نفر بوده است که 50 نفر آن افراد سالم و 50 نفر دیگر افراد معتاد بودهاند، توزیع سنی افراد در دو گروه بیمار و سالم بدین گونه بوده : در گروه سنی 20 تا 29 سال 20 نفر سالم و 12 نفر بیمار، در گروه سنی 30 تا 39 سال 14 نفر سالم و 22 نفر بیمار، و در گروه سنی 40 سال به بالا 32 نفر سالم و 32 نفر بیمار بودهاند. تعداد افراد بیمار در گروه سنی 20 تا 29 سال کمتر و در گروه سنی 30 تا 39 سال بیشتر از افراد سالم بوده است و در گروه سنی 40 سال به بالا با هم برابر بودهاند. جدول زیر نیز توزیع درصدی را نشان می‌دهد به نحوی که درصد گروه سنی 20 تا 29 سال در افراد سالم و درصد گروهی سنی 30 تا 39 سال در افرا معتاد بیشتر است و درصد گروه سنی 40 سال به بالا در دو گروه سالم و بیمار مساوی شده است.

نمودار (4-1) توزیع افراد براساس سن و وضعیت اعتیاد

جدول(4-2) توزیع افراد براساس تحصیلات و وضعیت اعتیاد
تحصیلات

وضعیت اعتیاد
مجموع

سالم
بیمار

ابتدایی
تعداد
1
7
8

درصد

14٪

سیکل
تعداد
4
16
20

درصد

32٪
20٪
دیپلم
تعداد
16
17
33

درصد
32٪
34٪
33٪
فوق دیپلم
تعداد
13
5
18

درصد
26٪
10٪
18٪
لیسانس
تعداد
14
4
18

درصد
28٪

18٪
فوق لیسانس
تعداد
2
1
3

درصدمجموع
تعداد
50
50
100

درصد
100٪
100٪
100٪

با توجه به جدول (4-2) به طور کل 100 پاسخگو داشته ایم که 50 نفر از افراد سالم و 50 نفر افراد معتاد بودهاند، توزیع سنی افراد در دو گروه بیمار و سالم بدین گونه بوده : در گروه سنی 20 تا 29 سال 20 نفر سالم و 12 نفر بیمار، در گروه سنی 30 تا 39 سال 14 نفر سالم و 22 نفر بیمار، و در گروه سنی 40 سال به بالا 32 نفر سالم و 32 نفر بیمار بودهاند. تعداد افراد بیمار در گروه سنی 20 تا 29 سال کمتر و در گروه سنی 30 تا 39 سال بیشتر از افراد سالم بوده است و در گروه سنی 40 سال به بالا با هم برابرند. نمودار (4-1-2) نشان می‌دهد که در افراد بیمار دو گروه تحصیلی سیکل و دیپلم بالاترین درصد را داشته‌اند و در افراد سالم تحصیلات دیپلم، فوق دیپلم و لیسانس بالاتر درصدها را داشته‌اند.

نمودار (4-2) توزیع افراد براساس تحصیلات و وضعیت اعتیاد

جدول(4-3) توزیع افراد براساس شغل و وضعیت اعتیاد
شغل

وضعیت اعتیاد
مجموع

سالم
بیمار

شغل آزاد
تعداد
25
33
58

درصد
50٪
66٪
58٪
کارمند
تعداد
10
3
13

درصد
20٪

13٪
بازنشسته
تعداد
5
2
7

درصد
10٪


دانشجو
تعداد
4
2
6

درصدبیکار
تعداد
2
0
2

درصد

0

راننده
تعداد
2
5
7

درصد

10٪

کارگر
تعداد
2
5
7

درصد

10٪

مجموع
تعداد
50
50
100

درصد
100٪
100٪
100٪

با توجه به جدول (4-3) توزیع شغلی افراد در دو گروه بیمار و سالم بدین گونه بوده : در کل 58 درصد افراد شغل آزاد داشته‌اند که از این تعداد 25 نفر افراد سالم و 35 نفر افراد معتاد بودهاند. 13 نفر کارمند بوده که 10 نفر سالم و 3 نفر بیمار بودهاند. 7 نفر بازنشسته که شامل 5 نفر افراد سالم و 2 نفر بیمار بوده. 6 نفر دانشجو بوده‌اند که از این تعداد 4 نفر سالم و 2 نفر بیمار بودهاند. بیکار 2 نفر بوده که هر دو از افراد سالم بودهاند. 7 نفر راننده که 5 نفرشان بیمار و 2 نفر سالم بوده. 7 نفر کارگر با 5 نفر افراد بیمار و 2 نفر سالم.

نمودار (4-3) توزیع افراد براساس شغل و وضعیت اعتیاد

نمودار بالا نشان می‌دهد که درصد شغل آزاد در دو گروه سالم و بیمار بیش از مشاغل دیگر است.

جدول(4-4) توزیع افراد براساس وضعیت تأهل و وضعیت اعتیاد
وضعیت تأهل

وضعیت اعتیاد
مجموع

سالم
بیمار

مجرد
تعداد
15
11
26

درصد
30٪
22٪
26٪
متأهل
تعداد
35
39
74

درصد
70٪
78٪
74٪
مجموع
تعداد
50
50
100

درصد
100٪
100٪
100٪

با توجه به جدول (4-4) به طور کل 74 نفر متأهل و 26 نفر افراد مجرد بوده‌اند که از این تعداد 35 نفر از افراد متأهل سالم و 39 نفر بیمار بودهاند و نیز 15 نفر از افراد مجرد سالم و 11 نفر بیمار بودهاند. بنابراین تعداد افراد متأهل بیشتر و نیز تعداد افراد متأهل بیمار نیز بیشتر بوده است.

نمودار (4-4) توزیع افراد براساس وضعیت تأهل و وضعیت اعتیاد

باتوجه به نمودار (4-4) نیز درصد افراد متأهل در دو گروه سالم و بیمار بیش از افراد مجرد است.

جدول(4-5) توزیع افراد براساس تعداد فرزند و وضعیت اعتیاد
تعداد فرزند

وضعیت اعتیاد
مجموع

سالم
بیمار

0
تعداد
22
15
37

درصد
44٪
30٪
37٪
1
تعداد
12
6
18

درصد
24٪
12٪
18٪
2
تعداد
9
20
29

درصد
18٪
40٪
29٪
3
تعداد
3
6
9

درصد

12٪

4
تعداد
2
2
4

درصد5
تعداد
2
0
2

درصد

0

6
تعداد
0
1
1

درصد
0


مجموع
تعداد
50
50
100

درصد
100٪
100٪
100٪

با توجه به جدول (4-5) توزیع تعداد فرزند در دو گروه بیمار و سالم بدین گونه بوده : در کل 37 درصد افرا فرزندی نداشته‌اند که از این تعداد 22 نفر افراد سالم و 15 نفر افراد معتاد بودهاند. 18 نفر 1 فرزند داشته‌اند که 12 نفر سالم و 6 نفر بیمار بودهاند. 29 نفر دو فرزند داشته‌اند که شامل 9 نفر افراد سالم و 20 نفر بیمار بوده. 9 نفر 3 فرزند داشته‌اند که از این تعداد 3 نفر سالم و 6 نفر بیمار بودهاند. 4 نفر افراد 4 فرزند داشته‌اند که دو نفر از افراد سالم و دو نفر بیمار بودهاند. 2 نفر 5 فرزند داشته‌اند که هر دو از افراد سالم بوده. 1 نفر 6 فرزند داشته که از افراد بیمار بوده است.

نمودار (4-5) توزیع افراد براساس تعداد فرزند و وضعیت اعتیاد

جدول(4-6) آمارهاي توصيفي سبکهای دلبستگی و خرده مقیاسهای آن در افراد سالم و بیمار
وضعیت اعتیاد
مقیاس
آماره
دلبستگی
نزدیکی
وابستگی
اضطراب
سالم
میانگین
53-60
21.80
15-80
16

تعداد
50
50
50
50

انحراف معیار
6.75
4-57
3-76
3-05
بیمار
میانگین
54-14
20
17
17

تعداد
50
50
50
50

انحراف معیار
4-98
3-24
3-02
3-24

با توجه به جدول (4-6) آمارههاي توصيفي سبکهای دلبستگی و هریک از خرده مقیاسهای آن را برای افراد سالم و بیمار مورد مطالعه محاسبه كردهايم. مقایسه میانگینهای دو گروه در این سبک این نتایج را نشان می‌دهد که :
ميانگين سبک دلبستگی در افراد سالم 53-60 و کمی کمتر از حد متوسط است و در افراد بیمار 54-14 بدست آمده و نشان دهنده این است که مقدار در حد متوسط و به طور کل می‌توان گفت میانگین این سبک در بین

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد قابلیت اعتماد، سبک دلبستگی، سبکهای دلبستگی Next Entries پایان نامه درمورد انحراف معیار، سبک مقابله، تحلیل واریانس