پایان نامه درمورد نسبت اشتغال زنان، اشتغال زنان

دانلود پایان نامه ارشد

براساس اين مدل بخش اعظم شهر شدت زلزله 7 را تجربه خواهد كرد.
4- مدل شناور: بخش اعظم شهر شدت زلزله 8 و چندين قسمت نيز شدت زلزله 9 را تجربه خواهند نمود.
جدول زير حاکي از آن است که منطقه 10 در منطقه پر خطر از حيث آسيب ناشي از زلزله قرار گرفته است:
نوع خطر پذيري
مدل
مناطق با خطر پذيري بالا
مناطق با خطر پذيري متوسط يک
مناطق با خطر پذيري متوسط دو
مناطق با خطر پذيري نسبتاً پايين
مدل گسل ري
14، 12، 11، 10، 9،17، 16
20، 19، 18، 15
7، 8، 13
6، 5، 4، 3، 2، 1 ،22، 21
مدل گسل شمال تهران

1،3
7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 16، 17
19، 18، 15، 6، 5، 4، 2، 22، 21، 20
توضيح : مدل شناور
17، 16، 12، 11، 10
3
7، 8، 9، 13، 14
18، 15، 6، 5، 4، 2، 1، 22، 21، 20، 19
جدول شماره1-3:خطر پذيري زلزله در مناطق 22 گانه تهران با توجه به مدلهاي مختلف زلزله
منطقه 10 به لحاظ زيست محيطي از آلوده ترين مناطق شهر تهران مي باشد . عوامل اصلي آلوده کننده هواي اين منطقه عبارتند از :
* و جود چهار پايانه اتوبوس شرکت واحد
* توقفگاههاي ميني بوس که آلودگي هواي زيادي را موجب شده است
* دو مکان تخليه و جمع آوري زباله در نزديکي محلات مسکوني
* نزديکي به فرود گاه مهر آباد
* مجاورت با پادگان جي
* گره هاي ترافيکي و کم عرض بودن معابر که موجب حرکت کند وسايل نقليه ميشود .
فاضلاب منطقه از منابع مهم آلودکننده آبهاي زير زميني است . فاضلاب از طريق چاههاي جذبي ، جريان فاضلاب روباز خانگي به داخل زمين رفته و آبهاي زير زميني و خاک و هم محيط محلات را آلوده مي سازد. محدوده هايي از غرب و جنوب غربي منطقه شامل بخش هايي از محلات هاشمي، زنجان جنوبي، هفت چنار و بريانک داراي آلودگي شديد زيست محيطي مي باشد كه براي ساكنان اين محلات خطرات بسياري را دارد.
ب) توصيف ساختاراجتماعي- جمعيتي منطقه 10 شهر تهران
دراين قسمت به بررسي خصوصيات جمعيتي از جمله اندازه و نرخ رشد جمعيت، تعداد و اندازه خانوار، نسبت سني و جنسي جمعيت، توزيع فضايي جمعيت،‌ ‌تراكم ناخالص جمعيتي و خصوصيات فرهنگي هم‌چون سواد درسطح منطقه10 شهر تهران پرداخته مي‌شود. در اين بررسي به منظور ارائه تصويري روشن تر، اين ويژگي ها با ويژگي هاي مشابه در شهر تهران مقايسه مي گردند.
* اندازه ونرخ رشد جمعيت و روندتحول آن
به منظور بررسي تحولات جمعيتي در شهر تهران و نيز منطقه 10 آن، جمعيت در سال هاي 1375 و 1385 مورد بررسي قرار گرفته است.
جدول شماره 2-3 – جدول مقايسه جمعيت و ميزان رشد جمعيت شهر تهران و منطقه 10 در سال‌هاي 75-1385
سطح جغرافيايي
1375
1385
ميزان رشد

85-1375
شهر تهران
6758845
7803883
45/1
منطقه 10 شهر تهران
282308
315619
6/1

ماخذ: آمارنامه مرکز آمار ايران، 1375-1385

* اندازه متوسط خانوار
اندازه متوسط خانوار در سطح تهران در سال 1385 برابر با 05/4 است که اين ميزان در منطقه 10 شهر تهران برابر با 9/3 است.
جدول شماره 3-3- جدول مقايسه اندازه متوسط خانوار در شهر تهران و منطقه 10 شهر تهران در سال‌هاي 75-1385
سطح جغرافيايي
1375

1385
ميزان رشد

85-1375
شهر تهران
8/4
05/4

منطقه 10 شهر تهران
0/4
9/3
2/2
ماخذ: آمارنامه مرکز آمار ايران، 1375-1385
* تركيب سني و جنسي جمعيت
بر اساس آخرين سرشماري عمومي نفوس و مسكن كشور در آبان‌ماه 1385، جمعيت منطقه 10 شهر تهران برابر 315619 نفر است. بر اين اساس منطقه 10 شهر تهران سهمي در حدود 4 درصد از جمعيت شهر تهران را در خود جاي داده است. نسبت جنسي در منطقه 10، 103.46 است که تقريبا نزديک به رقم اين نسبت در شهر تهران که 104.43 است، مي باشد.
جدول شماره 4-3 – جمعيت برحسب سن و جنس‌در شهر تهران و منطقة 10 شهر تهران در سال 1385

گروههاي سني
شهر تهران
منطقه 10

جنسيت
نسبت جنسي
جنسيت
نسبت جنسي

جمع
مرد
زن

جمع
مرد
زن

اطفال (‌كمتر از يكسال)
94416
48551
45865
105.86
4102
2150
1952
110.14
نوباوگان (‌5-1 ساله)
459200
234891
224309
104.72
19568
10088
9480
106.41
كودكان (10-6 ساله)
487563
249185
238378
104.53
19857
10137
9720
104.29
نوجوانان (14-11 ساله)
421407
216169
205238
105.33
16203
8369
7834
106.83
جوانان (24-15 ساله)
1763877
1011992
858689
117.85
61623
30961
30662
100.98
ميانسالان (64-25 ساله)‌
4112782
1985866
2020112
98.3
171877
88104
83773
105.17
بزرگسالان (65 ساله و بيشتر)
464638
239765
224873
106.62
22389
10754
11635
92.43
جمع کل
7803883
3986419
3817464
104.43
315619
160493
155126
103.46
ماخذ: آمارنامه مرکز آمار ايران، 1385
* توزيع فضايي جمعيت
توزيع فضايي جمعيت شهر تهران در مناطق 22 گانه شهرداري در سال 1385 نشان مي‌دهد كه منطقه چهار شهرداري با 827782 نفر و سهمي معادل 5/10 درصد بيشترين و منطقه 22 شهرداري با 109716 نفر و سهمي معادل 4/1 درصد كمترين جمعيت را در ميان مناطق به‌خود اختصاص مي‌دهند. توزيع فضايي جمعيت در محلات منطقه 10 نيز حاکي از آن است که محله هاشمي در ناحيه 2 شهرداري منطقه 10 با جمعيت 48050 نفر و سهمي معادل 15.2 درصد بيشترين و محله سلسبيل جنوبي با جمعيت 25290 نفر و سهمي معادل 8 درصد کمترين جمعيت را در ميان محلات 10 گانه منطقه 10 به خود اختصاص مي دهند.
جدول شماره 5-3- تعداد و سهم جمعيت در مناطق 22 گانه شهرداري تهران و محلات منطقه 10 شهر تهران در سال‌ 1385
سال

منطقه
شهرداري
1385
سال

محلات
منطقه 10
1385

تعداد(نفر)
سهم (درصد)

تعداد(نفر)
سهم (درصد) از منطقه
سهم از شهر تهران(درصد)
1
379962
4.9
شبيري- جي
27284
8.6
0.3
2
608814
7.8

3
290726
3.7
سليماني- تيموري
42596
13.5
0.5
4
822580
10.5

5
679108
8.7
هفت چنار
30299
9.6
0.4
6
237292
3.0

7
310184
4.0
بريانک
30013
9.5
0.4
8
378725
4.9

9
165903
2.1
هاشمي
48050
15.2
0.6
10
315619
4.0

11
275241
3.5
کارون جنوبي
26869
8.5
0.3
12
248048
3.2

13
245724
3.1
سلسبيل جنوبي
25290
8
0.3
14
483432
6.2

15
644259
8.3
زنجان جنوبي
27400
8.7
0.4
16
291169
3.7

17
256022
3.3
کارون شمالي
25618
8.1
0.3
18
317188
4.1

19
249786
3.2
سلسبيل شمالي
32200
10.2
0.4
20
335634
4.3

21
159793
2.0

جمع

315619

100

4
22
108674
1.4

جمع
7803883
100

منبع: نگارنده، بر اساس آمار مركز آمار ايران، سرشماري‌هاي عمومي نفوس و مسكن 1385

* ‌تراكم ناخالص جمعيتي
در جدول زير تراکم ناخالص جمعيتي در مناطق 22 گانه شهر تهران منطقه 10 شهر تهران نشان داده شده است. منطقه 10 مطابق سرشماري عمومي نفوس و مسکن سال 1385 ، 315619 نفر جمعيت را در خود جاي داده است که با391 نفر در هکتار جزء پرتراکم ترين مناطق شهر تهران به شمار مي آيد.

جدول شماره 6-3- تراکم ناخالص جمعيتي مناطق 22 گانه شهر تهران بر اساس جمعيت سال 1385
شماره منطقه
جمعيت (1385)
مساحت منطقه
(هکتار)
تراکم جمعيتي
(نفر/هکتار)
شماره منطقه
جمعيت (1385)
مساحت منطقه
(هکتار)
تراکم جمعيتي
(نفر/هکتار)
1
379962
3604.8
105.4
12
248048
1600
155
2
608814
4956.4
122.8
13
245724
1989.2
123.5
3
290726
2945
98.7
14
483432
1453
332.7
4
822580
5087
161.7
15
644259
3543.6
181.8
5
679108
5287
128.5
16
291169
1650
176.4
6
237292
2144
110.7
17
256022
817
313.3
7
310184
1536
20.1.9
18
317188
3809
83.2
8
378725
1339
282.8
19
249786
1162
215
9
165903
1966
84.3
20
335634
2973
112.9
10
315619
807
391.1
21
159793
5156
31
11
275241
1175
234.2
22
108674
10000
11

منبع: نگارنده بر اساس آمار مركز آمار ايران، سرشماري‌هاي عمومي نفوس و مسكن 1385

* خصوصيات فرهنگي جمعيت (سواد)
در سال 1375، 89.5 درصد از جمعيت 6 ساله و بيشتر منطقه 10 شهر تهران با سواد بوده اند كه رقم متناظر براي مردان

گروههاي
سني جمعيت
منطقه 10 شهر تهران
شهر تهران

كل
(درصد)
مرد
(درصد)
زن
(درصد)
كل
(درصد)
مرد
(درصد)
زن
(درصد)
جمعيت 6 ساله و كمتر
89.5
93.1
85.8
90.6
93.1
88
كودكان 6-10 ساله
96.8
96.7
96.6
96.8
96.8
96.9
نوجوان 11-14 ساله
98.9
98.9
98.9
99
99
99.1
جوانان 15-24 ساله
98.4
98.1
97.7
98.1
97.8
58.3
ميانسالان 25-64ساله
89.3
95.4
84.4
88.3
92.2
84.2
بزرگسالان 65 ساله و بيشتر
44.1
61.8
25.6
48.9
62.2
35.5
93.1 درصد و براي زنان 85.8 درصد مي باشد. مقايسه اين ارقام با ميانگين شهر تهران نشان مي دهد كه ميزان باسوادي زنان منطقه 2.2 درصد كمتر از رقم مشابه در كل شهر تهران است. شاخص باسوادي در گروه هاي عمده سني در منطقه 10 شهر تهران به جز گروه بزرگسالان مشابه با متوسط شهر تهران است و تنها در اين گروه سني و درواقع در زنان 65 ساله و بيشتر است كه شاخص سواد تفاوت معنا داري با ميانگين تهران پيدا مي كند.
جدول شماره 7-3- جدول مقايسه ميزان سواد در منطقه 10 شهر تهران
ماخذ: آمارنامه مرکز آمار ايران، 1385

ب) توصيف ساختاراقتصادي منطقه 10 شهر تهران
در سال 1385 جمعيت 10 سال و بيشتر شهر تهران 6863115 نفر بوده است که از اين جمعيت 38.28 درصد شاغل و 3.17 درصد بيکار و 7.12 درصد داراي درآمد بدون کار بوده اند.
درهمين سال از مجموع 275953 نفرجمعيت 10 ساله و بيشتر منطقه، ?????? نفر از نظر اقتصادي فعال محسوب ميشوند كه 43.5 درصدجمعيت فوق را دربر مي گيرد. از نسبت فوق 90 درصد نيروي شاغل و 10درصد نيروي بيكار منطقه را شامل ميگردد. مقايسه ارقام فوق با متوسط شهر تهران حاكي از آن است كه ميزان فعاليت عمومي جمعيت و نيروي بيكار درمنطقه بالاتر ازشهر تهران است.
از مجموع جمعيت 10 ساله و بيشتر منطقه در سال 1385 حدود 56 درصد غيرفعال بوده اند كه شامل جمعيت محصل، خانه دار و دارنده درآمد بدون كار ميباشد. نسبت جمعيت محصل در منطقه حدود4 درصد پايين تر از متوسط تهران و جمعيت خانه دار آن 2 درصد بيشتر است. علت اين امر پايين تر بودن سن شروع فعاليت اقتصادي مردان و پايين بودن نسبت اشتغال زنان در منطقه ميباشد.

جدول شماره 8-3- جمعيت 10 ساله و بيشتر منطقة 10شهر تهران بر حسب جنس،‌ وضع فعاليت و بخشهاي عمده فعاليت – 1385
مکان جغرافيايي – جنس
مشخصه هاي اقتصادي
شهر تهران
منطقه 10 شهر تهران

مرد و زن
مرد و زن
جمعيت 10 ساله و بيشتر
6863115
275953

جمعيت فعال
جمع
2844867
119652

شاغل
2627452
108275

بيکار
217415
11377

جمعيت غير فعال
جمع
3974646
154762

محصل
1436668
48974

داراي درآمد بدون کار
488618
22197

خانه دار
1734196
72804

ساير
315164
10787

اظهار نشده
43602
1539
شاغلين بخش كشاورزي
14090
433
شاغلين بخش صنعت
743465
27107
شاغلين بخش خدمات
176582
77723

ماخذ: آمارنامه مرکز آمار ايران، 1385
ج) توصيف سيستم شبکه ارتباطي
* شکل و مشخصات کلي شبکه
در زمينه شکل شبکه راهها و خيابانهاي منطقه، نمي توان هيچ تعريف معيني از آن در کل منطقه ارائه داد. کوچه ها و خيابان هاي فرعي منطقه عمدتا بن بست و براي ترافيک موتوري غير قابل عبور است . شبکه خيابانها نشان دهنده ساختار قديمي و نامنظم

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد طرح جامع تهران، توسعه شهر Next Entries پایان نامه درمورد حمل و نقل، طرح جامع تهران، محل سکونت