پایان نامه درمورد مکانیابی، کیفیت زندگی، عوامل فرهنگی، سلامت معنوی

دانلود پایان نامه ارشد

محافظت از خود داشت.
مکانیسمهای ذهنی مکانیابی بر اساس مفاهیمی چون «خودوارسی، دگروارسی و موقعیت سنجی» در پاسخ به تهدید و آشفتگی ناشی از سوختگی و انتخاب راهبرد محافظت از خود برای اولین بار در این مطالعه شرح داده شد. طیف بیان شده در مورد «محافظت از خود» شامل حفظ تصویر ذهنی قبلی، آگاهی از تصویر جدید، پذیرش تصویر جدید و خودآگاهی، مراحل تازهای را برای مفهوم «فرمول بندی تازه از خود» توصیف نمود . لذا این مفاهیم با تمرکز برآنچه که از طرف مبتلایان به سوختگی برای انتخاب راهبردهای «آرامشدهی به خود» و رسیدن به یک زندگی معنیدار تجربه می کنند؛ به درک و شفاف سازی مراحل شرح داده شده در تئوری جامع «پاسخ به تهدید تمامیت خود» کمک خواهد نمود.
مفهوم «تعادل» به معنی حفظ توازن بین تهدید ناشی از سوختگی و آشفتگی درک شده مورد استفاده قرار گرفت و با توصیف ویژگیها و ابعاد عادت کردن و عادی شدن این دو مفهوم برای اولین بار در فرآیند توانبخشی جدا سازی شد.
در این پژوهش، نقش خانواده و افراد مهم دیگر؛ همچنین سایر عوامل تأثیرگذار زمینهای (عوامل فرهنگی، ساختارهای اجتماعی، حمایتکنندهها، عوامل موقعیتی) در قالب خود شخصی، بینفردی، خودبیرونی و منابع انرژی دهنده، در هر دو مقوله ماتریکسخود و مقولهی مکانیابی توصیف شده و مورد تأکید قرار گرفته است.
از آنجا که دور شدن از تشخیصهای پزشکی و تمرکز بر پاسخ افراد اساس توسعه دانش پرستاری است، این تئوری چارچوب مفهومی تازهای برای برنامههای پرستاری توانبخشی جهت بازگرداندن مددجویان نه فقط به جامعه بلکه به خویشتن خویش فراهم میسازد و مسئلهی حفظ و دستیابی به سلامت معنوی در برنامههای پرستاری را مورد تأکید قرار میدهد.
در پایان این پژوهش، آراسته به تجربیاتی بود که بطور عمیق چشم انداز پژوهشگر را نسبت به پدیدهی پر درد و رنج سوختگی و تأثیرات متفاوت و منحصر به فرد آن بر جسم و اندیشهی انسانها تغییر داد. امید است که نتایج این پژوهش راه را برای بازگشت سهلتر و اثربخشتر مبتلایان به سوختگی نه فقط به جامعه که به خویشتن خویش هموار سازد.

کاربرد یافتهها در پرستاري
در مجموع میتوان گفت نتایج مطالعۀ حاضر ضمن ارائه اطلاعاتی در خصوص فرآیند بازگشت مبتلایان سوختگی به جامعه و مراحل این فرآیند، اطلاعاتی در خصوص تأثیر سوختگی، پیامدهاي جسمی، روحی، روانی، معنوی، اجتماعی و پنداشتی و عوامل مؤثر بر فرآیند بازگشت در اختیار ما قرار میدهد. اطلاعات حاصل از فرآیند بازگشت و مشکلات موجود در هر مرحله بیانگر طیف وسیع نیازهاي این مددجویان در جامعه و لزوم برنامهریزي اصولی و بنیادین مسئولین و مراقبین بهداشتی جهت رفع این نیازهاست. شناسایی منابع انرژی برای بازگشت فرد به جامعه نیز به غنیسازي این برنامهها و سهولت دستیابی به هدف که داشتن یک زندگی با کیفیت و معنیدار میباشد، کمک خواهد کرد. زیرا شواهد بیانگر آن هستند که تعدای از قربانیان سوختگی علیرغم بازگشت به یک زندگی عادی نتوانستهاند به خویشتن خویش بازگردند. یافتههاي مربوط به مراحل فرآیند بازگشت و مسائل و مشکلات مربوط به هر مرحله به ما در شناسایی نیازها و مشکلات مددجویان در هر مرحله کمک خواهد نمود. آگاهی کارکنان درمانی از پاسخ این افراد در هر مرحله باعث میشود ضمن پیشبینی پاسخهای احتمالی مددجویان، برنامهریزي مناسبی جهت چگونگی برخورد با این پاسخها داشته و با آگاه نمودن خانواده و مددجو از وضعیتهای احتمالی و نیازهاي آنان در هر مرحله به گذر از این مراحل کمک نموده، مانع از رکود و توقف آنان در یک مرحله گردند. به عنوان مثال مهم تلقی دانستن پاسخهایی چون درد و عذاب در مرحلهی گسیختگی جسمی باعث میشود، ضمن درک اهمیت درد تجربه شده توسط بیمار، با مداخلات مناسب(درمانهاي طبی و غیر طبی و مکمل) به موقع نیازهاي مددجو را مرتفع نمائیم. آگاهی از زمان تقریبی عادت کردن و ویژگیها و ابعاد آن باعث میشود، کارکنان درمانی و خانواده، بستر لازم جهت برقراري تعاملات سالم را فراهم نموده و با حمایت و درایت مددجو را وارد جامعه نمایند. یافتههاي مربوط به راهبردهاي استفاده شده جهت محافظت از خود، اطلاعاتی در مورد راهبردهاي متداول این افراد بدست میدهد که میتوان با برنامهریزیهاي مناسب و با یاري جستن از پرستاران خبره در مراقبت از سوختگی، روانپرستار، روانپزشک و روانکاو به تقویت راهبردهاي مثبت موجود در فرد، یادگیري راهبردهاي مثبت جدید و خاموشی راهبردهاي منفی و به ویژه مخرب سلامتی که در طولانی مدت بیماری تمامیت فرد را به مخاطره میافکنند پرداخت.
اطلاعات موجود در طبقات گسیختگیخود، مکانیابی و تعادل همگی بیانگر تجربهای دگرگون کننده از درد و عذاب و رنج حاصل از سوختگی و تغییر باورهای خود از خویش و همچنین تلاش برای بازسازی و تعریف مجدد از خود در زندگی پس از سوختگی است. کارکنان درمانی به ویژه پرستاران باید مددجویان را مجاب نمایند که میان تهدید و آشفتگی ایجاد شده، تعادل برقرار نمایند. از آنجا که بازگشت به جامعه فرایندی طولانی است، مددجو بایددر جریان مکانیابی انتظار واقعی و منطقی از خود داشته باشد و به طور منطقی برای حفاظت از خود تلاش نماید. باید سعی کند از یک طرف برخی از محدودیتهای ایجاد شده را پذیرفته و با کمک راهبردهاي شناختی، تسلیم شرایط موجود شده و از طرف دیگر به طور منطقی نیز برای رسیدن به بهترین موقعیت ممکن تلاش کند. یعنی آنچه که قابل تغییر است را تغییر دهد و آنچه که غیر قابل تغییر است را بپذیرد تا بتواند کیفیت زندگی خویش را ارتقاء بخشد. اطلاعات مربو

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد بازگشت به خویش، مکانیابی، گراندد تئوری، مکان یابی Next Entries پایان نامه درمورد اسرائیلیات، زمان پیامبر، تفسیر قرآن