پایان نامه درمورد مکانیابی، درون مایه، بیمارستان، توانایی ها

دانلود پایان نامه ارشد

زیاد
خفیف،متوسط و شدید
سر و صورت،تنه و اندام ها، انگشتان و پرینه
عمدی، غیر عمدی
کوتاه مدت تا طولانی مدت
از غیر قابل برگشت تا قابل برگشت
قابل تحمل تا غیر قابل تحمل
تهاجم جسمی، روحی، روانی، معنوی و اجتماعی
درصد
شدت
محل

حادثهای تخریب گر

زخم و و جراحت

درد

تهاجم به ابعاد خود
قدرت آسیب زایی

ماهیت تهاجمی

آسیب سوختگی

ادامه جدول 1-4 طیف، مفاهیم اولیه(ویژگیها)، زیر طبقات و طبقات مربوط به «زمینه»
طیف
مفاهیم اولیه( ویژگیها)
زیر طبقات
طبقات
درون مایه/مقوله
کم تا زیاد
خفیف،متوسط و شدید
سر و صورت،تنه و اندام ها، انگشتان و پرینه
عمدی، غیر عمدی
کوتاه مدت تا طولانی مدت
از غیر قابل برگشت تا قابل برگشت
قابل تحمل تا غیر قابل تحمل
تهاجم جسمی، روحی، روانی، معنوی و اجتماعی
درصد
شدت
محل

حادثهای تخریب گر

زخم و و جراحت

درد

تهاجم به ابعاد خود
قدرت آسیب زایی

ماهیت تهاجمی

آسیب سوختگی
ماتریکس خود

جدول 2-4 طیف، مفاهیم اولیه(ویژگیها)، زیر طبقات و طبقات مربوط به مقوله «گسیختگیخود»
طیف
مفاهیم اولیه( ویژگیها)
زیر طبقات
طبقات
درون مایه/مقوله
حوزه یا هویت خطر: مصدوم سوختگی، بیمار سوختگی
زمان: لحظه حادثه ، انتقال به بیمارستان ، بستری شدن در بیمارستان،
تغییر: تغییرات سلولی ، فیزیولوژیک وارگانیک
اختلال آب و الکترولیت
مشکلات داخلی: خونریزی، اختلال تنفس، شکستگی
زخم های شدید: عفونت
خطرات جسمی

تهدید
گسیختگی خود
حوزه یا هویت اختلال: بیمار ، مددجو
مراحل: ترخیص از بیمارستان، ورود به منزل و ورود به جمع
ایجاد وابستگی
تغییر در راحتی
تغییر در توانمندی و نقش ها
تغییر در روابط شخصی
تغییر چهره
اختلال در روند زندگی

دوام :موقتی، طولانی مدت
زمان: خلوت با خود، لحظات تنهایی
تردید نسبت به خدا
ناامیدی
قهر با خدا
ناتوانی در درک چرایی حادثه
تعارض معنوی

زمان: ورود به منزل، خلوت با خود، مسیر زندگی جدید ، لحظات تنهایی
فشار : احساسی،عاطفی، ذهنی
دوام: بخشی از روز تا تمام لحظات شب
تاثیر: از بی خوابی شبانه تا احساس جنون
هجوم احساسات و افکار ناخوشایند
کلنجار رفتن با خود
تفکرات و احساسات منفی
لذت نبردن از زندگی
مشغله روحی -روانی

ماندن در منزل، فرار ازجمع و اجتماع-از دست دادن دوستان، ترک معاشرت، از دست دادن شغل
محیط ایزوله
ناکامی در تعاملات
واکنش های ناخوشایند از طرف دیگران
جدایی

جدول 2-4 طیف، مفاهیم اولیه(ویژگیها)، زیر طبقات و طبقات مربوط به مقوله «گسیختگیخود»
طیف
مفاهیم اولیه( ویژگیها)
زیرطبقات
طبقات
درون مایه/مقوله
مهم تلقی نکردن، نادیده گرفتن، بی تفاوتی، تصور منفی
بدشکلی اسکارها
واکنش های سوال بر انگیز اجتماعی
نا موفق بودن جراحی های ترمیمی
عدم دریافت واکنش خوشایند از طرف دیگران
ناموفق بود ارتباط با جنس مخالف
فرار کودکان
شرمندگی از ظاهر
تنش در تعاملات
تصویر نامطلوب از خود

تهدید
گسیختگی خود
زمان:حادثه، انتقال، بستری شدن در بیمارستان،
شدت: متوسط و قابل تحمل ، شدید و غیر قابل تحمل
ماهیت: حسی
درد شدید
مراقبت های دردناک
استشمام بوی های نامطبوع و طعم بد غذا در بیمارستان
مشاهده زخم های وحشتناک
معلق شدن در فضایی غم انگیز
درد و عذاب

آشفتگی

زمان : ورود به منزل ، جمع
شدت: قابل تحمل، غیر قابل تحمل
قابلیت توصیف: قابل توصیف، غیر قابل توصیف
ماهیت: ادراکی
بروز ترس،
افسردگی
اضطراب،
نا امیدی،
احساس بی عدالتی، تنفر
اختلال در خواب و راحتی
نگرانی
رنج و ناراحتی

ادامه جدول 2-4 طیف، مفاهیم اولیه(ویژگیها)، زیر طبقات و طبقات مربوط به مقوله «گسیختگیخود»
طیف
مفاهیم اولیه( ویژگیها)
زیرطبقات
طبقات
درون مایه/مقوله
زمان : حضور در اجتماع و جامعه
شدت: قابل کنترل و غیر قابل کنترل
ماهیت:کلامی، غیر کلامی و رفتاری
خشم
پرخاشگری
تهدید خود ودیگران
فرار
رفتار آسیب رسان
رفتار تهاجمی

آشفتگی
گسیختگی خود
زمان:حضور در جامعه و خلوت با خود
ماهیت: شناختی – پنداشتی

از قابلیت کنترل بر حفظ سلامتی ،توانایی، زیبایی ، جذابیت ها و نقش های خود، تا عدم قابلیت کنترل
از توانایی دستیابی به اهداف آرزو ها و تمایلات، تا عدم توانایی
از رضایت درونی
جسمی،روحی،روانی و معنوی تا عدم رضایت درونی

ازارزش گذاری بر زندگی تا احساس بی ارزش بودن زندگی
از دست دادن حمایت معنوی
بی اعتقادی
احساس افسردگی و عقدهای شدن
کوچکشماری خود
اجبار به یک زندگی از سر جبر
تمرکز بر بدشکلی ها و نادیده گرفتن نقاط قوت
احساس شکست و عقبماندگی
عدم امکان بازگشت به قبل
احساس ناکارآمدی

زندگی با فقدان ها
فاصله گرفتن از آرزو ها
ازدست دادن عشق
نرسیدن به آرزو
نداشتن یک زندگی پویا،
تغییر در باورهای خود از خویش

تمرکز کم، متوسط و شدید
وجود جراحات دردناک
دریافت های حسی ناخوشایند
ناکارآمدی مسکن ها
تمرکزاحساسی و ادراکی بردرد

خودوارسی

مکانیابی

جدول 3-4 طیف، مفاهیم اولیه(ویژگیها)، زیرطبقات و طبقات مربوط به مقوله «مکانیابی»
طیف
مفاهیم اولیه(ویژگیها)
زیر طبقات
طبقات
درون مایه/مقوله
راه های جستجو: دریافت های حسی(دیدن، شنیدن، بوییدن، لمس کردن)
منابع آگاهی/ جستجو: شخصی، پرسنل، خانواده، همتایان(افراد با سابقه سوختگی/ معلمین ، کتاب)
مشاهده عوارض
تمرکز بر بدشکلی چهره و بدن
بوی عفونت زخم ها
درخواست مکرر آینه
درخواست نظر دیگران در مورد وخامت زخم ها
سوال مکرر از پرستاران برای اطلاع از پیش آگهی اسکارها
جستجوی تغییرات جسمی

خودوارسی

مکانیابی
از تمرکز بر تأثیر جسمی تا تاثیرات روحی، روانی، معنوی، اجتماعی
توانایی های جسمی
از عهده برایی در فعالیتهای روزانه
توانایی مراقبت از خود
بازگشت به مدرسه
بازگشت به کار
از سر گیری روابط جنسی
تمرکز بر تاثیرات سوختگی بر روند زندگی

تفکر سطحی تا عمیق
کلنجاررفتن باخود
گفتگویدرونی باخود
خیالبافی و رویا
تمرکز بر درون

ازتحت تأثیر قرار گرفتن کوتاه مدت تا طولانی مدت
مشاهده زحمات و رنج خانواده
تحمیل مالی بر خانواده

پیامد سوختگی بر خانواده

خانواده، همسالان و دوستان کادردرمان و غریبه ها
ازهم دردی و همدلی و حمایتی تا فاصله گرفتن ، جدایی و طلاق
احترام امیز، کنجکاوانه ، ترحم آمیز
از حمایت کامل (جسمی، اجتماعی،روحی و معنوی) تا عدم حمایت

رفتار فرزند و همسر

برخورد های اجتماعی

جستجوی حمایت
جستجوی تغییر در تعاملات

ادامه جدول 3-4 طیف، مفاهیم اولیه( ویژگیها)، زیرطبقات و طبقات مربوط به مقوله «مکانیابی»
طیف
مفاهیم اولیه(ویژگیها)
زیرطبقات
طبقات
درون مایه/مقوله
(بیمارستان، مدرسه، مدیریت درمان و مسائل قانونی)
فیزیکی،مدیریتی،ساختاری

مراکز فوریت پزشکی و نحوه انتقال به بیمارستان
هذینه های بالای درمان تخصصی
امکانات بیمارستانی
خدمات بعد از ترخیص
پیچیدگی قوانین دادگاه در سوختگی عمدی
بیمه
پرداخت دیه
فضای بیمارستان و بخش ها
تمرکز سیستمی بر محیط پیرامون
دگروارسی
مکانیابی
درونی (شخصی و فردی)
بیرونی (بین فردی و محیطی)

مقایسه وضعیت زندگی قبل و بعد از سوختگی
مقایسه وضعیت خود با دیگر بیماران سوخته
مقایسه وضعیت زندگی خود با سایرافراد جامعه
قیاس
موقعیت سنجی

ادامه جدول 3-4 طیف، مفاهیم اولیه( ویژگیها)، زیرطبقات و طبقات مربوط به مقوله «مکانیابی»
طیف
مفاهیم اولیه(ویژگیها)
زیرطبقات
طبقات
درون مایه/مقوله
از منفی و معیوب تا منطقی و مثبت

حفظ تصویر قبلی،آگاهی از تصویر جدید، پذیرش تصویر خود، خود آگاهی
توانایی تحمل درد
توانایی بازگشت به سلامت قبل
آغازی دوباره در زندگی
وجودتغییرات قابل تحمل جسمی
بازگشت به نقش ها و شرایط زندگی قبل
ورود به یک زندگی متفاوت
محکوم بودن به بدشکلی و محدودیت ها جسمی
عقب ماندگی اجتماعی
توانایی رشد
درک موقعیت خود
استنتاج

موقعیت سنجی
مکانیابی
فعالانه تا منفعلانه

تلاش برای موفقیت
تلاش بیشتر برای ممانعت از سرزنش شدن
مبارزه برای کسب استقلال
مراقبت از خود
پذیرفتن مسئولیتها
به عهده گرفتن نقشها
متعهد شدن به خود
محافظت از خود

ادامه جدول 3-4 طیف، مفاهیم اولیه( ویژگیها)، زیرطبقات و طبقات مربوط به مقوله «مکانیابی»
طیف
مفاهیم اولیه(ویژگیها)
زیرطبقات
طبقات
درون مایه/مقوله
سازگارانه تا غیر سازگارانه
ایجاد مشغولیت
انطباق فعالیت های شغلی با سطح توانایی های جسمی
تعامل بیشتر با خانواده به جای دیگران
دلگرم شدن با حضور فرزند
جابجایی مسئولیتهای سبکتر به جای مسئولیتهای سنگین قبلی
تغییر در اولویتهای زندگی
جایگزینی نقشها
جایگزینی

محافظت از خود
مکانیابی
از جستجو و کسب آگاهی تا بی توجهی و دست کشیدن
از نادیده گرفتن تا وسواس شدن
ازتلاش برای به حداقل رساندن بدشکلی تا بی تفاوتی نسب به بدشکلی
پیگیری کردن درمان های بعدی
توجه به عوارض و مراجعه به بیمارستان برای درمان
جستجوی خدمات درمانی موثر تر برای بهبودی کامل
تحمل تداوم درمان های طولانی مدت
عدم مواجه با مواد حساسیت زا-
عدم قرار گیری در معرض آفتاب
تلاش برای کسب اطلاعات بهداشتی
نگاه کردن در آینه
انجام جراحی های ترمیمی و زیبایی
توجه به سلامتی و ظاهر

ادامه جدول 3-4 طیف، مفاهیم اولیه( ویژگیها)، زیرطبقات و طبقات مربوط به مقوله «مکانیابی»
طیف
مفاهیم اولیه(ویژگیها)
زیرطبقات
طبقات
درون مایه/مقوله

مخفی کردن اسکار ها با لباس
ماسک زدن
پوشاندن اسکار ها با مواد آرایشی
به خود رسیدن و آرایش کردن
توجه به سلامتی و ظاهر

از اثر بخش تا غیر اثر بخش
از مقابله رفتاری تا معنوی
طاقت آوردن

گریه گردن
داد و فریاد کردن
در خواست مسکن
دعا خواندن زیر لب
بروی خود نیاوردن
تحمل درد

محافظت از خود
مکانیابی
از خود، خانواده و اجتماع
ماهیت: جسمی، ذهنی
موقعیت: واقعی،مجازی

فرار از محل حادثه
کار کردن در خارج از منزل به منظورفرار از محیط خانه
فرار از مدرسه
فرار از جمع
رد کردن درخواست ازدواج
تلاش برای فراموش کردن واقعه
پاره کردن عکس ها ی قبل از سوختگی
انکار شدت آسیب ،
نگاه نکردن در آینه
رهایی جستن(فرار)

ادامه جدول 3-4 طیف، مفاهیم اولیه( ویژگیها)، زیرطبقات و طبقات مربوط به مقوله «مکانیابی»
طیف
مفاهیم اولیه(ویژگیها)
زیرطبقات
طبقات
درون مایه/مقوله
آگاهانه و ناآگاهانه

اظهار خودکشی
اقدام به خودکشی
تهدید کلامی دیگران
تهدید جسمی فرزند
پرخاشگری
بروز خشم و عصبانیت
خشونت
محافظت از خود
مکانیابی
انفعالی تا فعال
منفی تا مثبت

شکیبایی و صبر
قبول بدبختی و قسمت
درجا زدن و عقب افتادن
راضی کردن خود
کنار امدن از سر ناچاری
به حساب نیاوردن دیگران
تن دادن به زندگی فعلی
قبول شرایط زندگی جدید
تمرکز بر دست آورد ها و موفقیت ها در زندگی
جستجوی راه های رشد و پیشرفت
فکر کردن به بهتر کردن شرایط زندگی
کنار آمدن

پنهانسازی جسمی،عاطفی،هیجانی-احساسی،

مخفی کردن درد
پنهان کردن عشق و علاقه
عدم بیان عقاید و شرکت در گفتگو
پنهان کردن درد و رنج خود از خانواده
عادی جلوه دادن شرایط و بروی خود نیاوردن
مخفی سازی اسکار ها
پوشیده سازی

ادامه جدول 3-4 طیف، مفاهیم اولیه(ویژگیها)، زیرطبقات و طبقات مربوط به مقوله «مکانیابی»
طیف
مفاهیم اولیه(ویژگیها)
زیرطبقات
طبقات
درون مایه/مقوله
مادی ،معنوی
از بازدارنده تا تقویت کننده
از درونی، بین فردی تا بیرونی

ازدرخواست نجات تا درخواست کمک فکری یا حمایتهای اجتماعی
کسب امید از مشاهده روند بهبودی
یادگیری از تجارب بیان شدهی افراد سوخته
احساس آرامش از دعا خواندن
بهرهگیری فکری از روشهای از

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد مکانیابی، درون مایه، بیمارستان، بیماران مبتلا Next Entries پایان نامه درمورد درون مایه، عوامل فرهنگی، شرایط احساسی، بازگشت به خویش