پایان نامه درمورد ميزان، بررسي، ايدئولوژي

دانلود پایان نامه ارشد

نميتواند عامل تعيين كنندهاي در كيفيت روابط و شبكههاي درون خانواده، به عنوان يكي از شاخصهاي اصلي سرمايه اجتماعي باشد(ورمزيار،‌1387).
قنادان و انديشمند (1388) در مطالعهاي به بررسي نقش دانشگاه در ايجاد سرمايه اجتماعي به منظور ارائه الگوي پيشنهادي براي ارتقاي نظام آموزش عالي کشور پرداختهاند. مطالعه مذکور با روش توصيفي پيمايشي و از طريق نمونهگيري تصادفي طبقهاي انجام شده است. تجزيه و تحليل دادهها در دو سطح توصيفي و استنباطي (تحليل عاملي و ضريب همبستگي) صورت گرفته است. پس از انجام تحليل عاملي، 7 مؤلفه اصلي و 54 زير مؤلفه شناسايي شده و با هويت سازماني، توانمندسازي، همکاري و نفع عمومي، تسهيم دانش و خلق سرمايه فکري، اعتماد و همبستگي مديريت مشارکتي و آگاهي نامگذاري شده است. نتايج نشان داده که مؤلفه اصلي اعتماد و همبستگي از بالاترين ميانگين و مؤلفه مديريت مشارکتي از کمترين ميزان ميانگين برخوردار است. بيشترين سرمايه اجتماعي مربوط به استادان و کمترين ميزان سرمايه اجتماعي مربوط به مربيان بوده است. شهرستان زرند و کرمان به ترتيب بالاترين و پايينترين ميزان سرمايه اجتماعي را داشتهاند (قنادان، 1388).
شارع پور و ديگران (1388) به بررسي رابطه سرمايه اجتماعي با مدارا در بين دانشجويان دانشکدههاي علوم اجتماعي دانشگاههاي تهران و علامهطباطبايي پرداختهاند. اين مطالعه ، با استفاده از نظريه سرمايه اجتماعي پاتنام، به دنبال بررسي رابطه سرمايه اجتماعي و مؤلفه هاي آن با مدارا ميباشد. روش تحقيق پيمايشي بوده و تعداد 220 نفر از دانشجويان دانشکدههاي علوم اجتماعي دانشگاه تهران و علامهطباطبايي به عنوان نمونه انتخاب شده اند. نتايج نشان مي دهد، از ميان متغيرهاي سرمايه اجتماعي، اعتماد نهادي با تمامي ابعاد مدارا رابطه معکوس و معناداري داشته است. رابطه مستقيم و معناداري بين مشارکت در شبکههاي غيررسمي سياسي و شبکههاي رسمي با ابعاد مدارا مشاهده شده است. در اين مطالعه براي سنجش سرمايه اجتماعي از ديدگاه پاتنام استفاده شده است . منظور پاتنام از سرمايه اجتماعي، وجوه گوناگون سازمان اجتماعي نظير اعتماد، هنجارها و شبکههاست. با توج به ديدگاه پاتنام، سرمايه اجتماعي به دو بعد شناختي و ساختاري تقسيم بندي شده است. بُعد شناختي شامل؛ اعتماد،همياري، احساس سودمندي و آگاهي است. بُعد ساختاري شامل؛ شبکههاي رسمي و شبکههاي غيررسمي است (شارعپور، 1388).عباس زاده و مقتدايي (1388)به بررسي جامعه شناختي تأثير سرمايه اجتماعي بر دانش آفريني پرداخته اند. اين مطالعه با هدف تععين ميزان دانش آفريني در دانشگاه اصفهان ، در نظر دارد از منظر جامعه شناختي ، تإثير سرمايه اجتماعي بر دانش آفريني را تحليل نمايد. روش تحقيق ، پيمايشي بوده و جامعه آماري پژوهش دربرگيرنده اعضاي هيأت علمي دانشگاه اصفهان به تعداد 476 نفر مي باشد که از اين تعداد 142 نفر بر اساس فرمول نمونه گيري کوکران و به شيوه تصادفي انتخاب شده اند . نتايج اين تحقيق حاکي از آن است که بين دانش آفريني و سرمايه اجتماعي رابطه معني داري وجود دارد . اين امر نشان مي دهد که اگر بر سرمايه اجتماعي استادان افزوده شود، در اين صورت سطح دانش آفريني نيز ارتقاء خواهد يافت.
در اين مطالعه براي سنجش سرمايه اجتماعي، شاخص هاي برخورداري اساتيد از شبکه اجتماعي، مشارکت علمي اساتيد و اعتماد اجتماعي آورده شده است. نتايج نشان مي دهد که برخورداري اساتيد از شبکه اجتماعي در حد مطلوبي نبوده است . مشارکت علمي در بين اساتيد در حد نسبتاً ضعيفي بوده است. ميزان اعتماد بين شخصي در بين اساتيد در حد قابل قبولي ارزيابي شده است. با توجه به جمع بندي شاخص هاي سرمايه اجتماعي اساتيد، ميزان سرمايه اجتماعي اساتيد پايينتر از حد متوسط بوده است(عباسزاده،1388).
اقبالي(1388) به بررسي ميزان سرمايه اجتماعي و عوامل مؤثر بر آن در بين جوانان شهر ايوان غرب پرداخته است. در اين پژوهش، نظريه «افه و فوش27» بهعنوان نظريه غالب جهت بررسي سرمايه اجتماعي استفاده شده است و از نظريات کريشاوآفف، بورديو، فوکوياما و پاتنام در تکميل آن استفاده شده است. نتايج بدست آمده نشان ميدهد که ميزان سرمايه اجتماعي در بين جوانان شهر ايوان در سطح پاييني است. 36 درصد آنان داراي سطح پاييني از سرمايه اجتماعي، 9/42 درصد داراي سطح متوسط سرمايه اجتماعي و تنها 21 درصد پاسخگويان از ميزان بالايي از سرمايه اجتماعي بهره مند بودند. از عوامل مؤثر بر سرمايه اجتماعي مي توان به ميزان دينداري، اشتغال، ميزان تحصيلات، رسانه پايگاه اقتصادي –اجتماعي خانواده، جنسيت، وضعيت تأهل و مدت زمان اقامت در شهر نام برد. رابطه و تأثير عوامل مذکور در سطح تحليل دومتغيره بررسي شده است( اقبالي، 1388).سالارزاده و محبوبي(1388) به مقايسه سرمايه اجتماعي و پايگاه اقتصادي اجتماعي در موفقيت تحصيلي دانشآموزان پيش دانشگاهي شهر اروميه پرداختهاند. اين تحقيق با هدف بررسي تأثير سرمايه اجتماعي بر روي موفقيت تحصيلي دانشآموزان دوره پيشدانشگاهي شهر اروميه طراحي و اجرا شده است. فرضيه اصلي در اين تحقيق، احتمال وجود رابطه بين سرمايه اجتماعي و موفقيت تحصيلي دانشآموزان است. براي بررسي اين فرضيه از روش پيمايشي و از طريق مصاحبه در چارچوب پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است.نتايج تحقيق نشان داده که بين سرمايه اجتماعي و موفقيت تحصيلي دانشآموزان دوره پيشدانشگاهي شهر اروميه، همبستگي مثبت و بسيار ضعيفي وجود دارد. نتايج قابل تعميم به جامعه آماري نبوده و فرضيه اصلي رد ميشود. بر اساس يافتههاي تحقيق، تأثير پايگاه اقتصادي اجتماعي خانوادههاي دانشآموزان بر موفقيت تحصيلي آنان به اثبات رسيد و معنيدار بوده است. بين سطح ارتباطات اجتماعي و نيز بين ميزان اعتماد دانشآموزان و موفقيت تحصيلي آنان رابطه وجود دارد(سالارزاده، 1388).
2-9.ديدگاه هاي نظري خارجی سرمايه اجتماعي
2-9-1.نظریه جيمز کلمن
كلمن اولين محققي بود که به بررسي تجربي مفهوم سرمايه اجتماعي پرداخت. کلمن به کارکرد سرمايه اجتماعي توجه دارد. به نظر او، سرمايه اجتماعي بخشي از ساختار اجتماعي است که به کنش گر اجازه مي دهد تا با استفاده از آن به منابع خود دست يابد . اين بعد از ساختار اجتماعي شامل تکاليف و انتظارات، مجاري اطلاعرساني، هنجارها و ضمانت اجرايي است که انواع خاصي از رفتار را تشويق کرده يا منع ميشوند (کلمن، 1377 : 476).
به اعتقاد کلمن، سرمايه اجتماعي مي تواند به سه شکل ظاهر شود:
اول، تکاليف و انتظاراتي که بستگي به ميزان قابليت اعتماد به محيط اجتماعي دارد.
دوم، ظرفيت اطلاعات براي انتقال و حرکت در ساختار اجتماعي که بتوان پايهاي براي کنش فراهم نمود.
سوم، هنجارهايي که توأم با ضمانت اجرايي موثر باشند(شارع پور , 1381).
کلمن برخي ازروابط اجتماعي راکه مي تواند منابع سرمايهاي سودمند ايجاد کند به شرح ذيل نام مي برد.
1-تعهدات وانتظارات
اگر Aبراي Bکاري انجام دهد با اعتماد به اينکه Bدر آينده آن را جبران خواهد کرد اين امر انتظاري را در A وتعهدي را ازجانب B براي حفظ اعتماد ايجاد مي کند. اين تعهد را مي توان مانند ( برگه اي اعتباري) تصور کرد که دردستA است بايد عملکردي از طرف Bبازخريد شود. اگرA تعداد زيادي از اين برگه هاي اعتباري ازتعدادي افرادکه باآنها رابطه دارد در دست داشته باشد در آن صورت همانند ي باسرمايه مالي مستقيم است. اين مجموعه برگه ها اعتباري بزرگ را تشکيل مي دهند که A مي تواند درصورت لزوم از آن استفاده کند، مگر اينکه اعتمادکردن غيرعاقلانه باشد و برگه ها بيانگر وام هاي اعتباري باشند که بازپرداخت نخواهد شد.
پس دو عامل براي اين شکل از سرمايه اجتماعي حياتي است. اول ميزان درخوراعتمادبودن محيط اجتماعي که به اين معناست که تعهدات بازپرداخت مي شود. دوم، ميزان واقعي تعهداتي است که برعهده گرفته مي شود( کلمن،467:1377). براي مثال دريک اجتماع کشاورزي که درآن علوفه زمين کشاورزي توسط ديگري جمع ميشود و ابزارهاي وسايل کشاورزي به طورگسترده قرض گرفته مي شود وقرض داده مي شود، سرمايه اجتماعي به هرکشاورز امکان مي دهدکه کارفرد را باسرمايه فيزيکي کمتري به صورت ابزار و وسايل به انجام رساند. يک چنين ساختاراجتماعي همانند اجتماعي است که درآن سفته، برات ( يعني قرض) دست به دست مي شود و مانند پول از آن استفاده مي شود بطور موثر سرمايه اجتماعي براي سطح معيني ازفعاليت توليدي را کاهش مي دهد(کلمن،470:1377). اما اينکه چرا کنشگر عقلاني تعهدات را به وجودمي آورد؟ زماني که من خدمتي براي شما انجام مي دهم در زماني است که شما نياز داريد و هزينه زيادي براي من نيازمندم با خدمتي آن راجبران کنيد که بيش از آنکه اين خدمت براي من تمام شده است، به سودمن خواهدبود. البته اين مبادله عمدتا به غيراز پول راشامل ميشود و کليه خدمات را که طبیعتاً براي دريافت کننده بيش ازکمک دهنده ارزش دارد را شامل مي شود (کلمن، 473:1377).
2-ظرفيت بالقوه اطلاعات
ظرفيت بالقوه اطلاعات جزء ذاتي وجدايي ناپذيري ازروابط اجتماعي است. اطلاعات براي فراهم ساختن شالوده اي براي کنش مهم است اما به دست آوردن آن پرهزينه است. يکي ازوسايلي که ازطريق آن، اطلاعات ممکن است کسب شود استفاده ازروابط اجتماعي است. فردي که عميقاً به رويدادهاي جاري علاقه مند نيست وليکن ميخواهد که ازتحولات مهم اطلاع داشته باشد چناچه بتواند اطلاعاتي راکه نياز دارد از دوستي که به اين گونه مسائل توجه نشان دهد دريافت کند، وي مي تواند در وقت لازم براي خواندن روزنامه صرفه جويي کند(کلمن،47:1377).
3-هنجارهاو ضمانت نامه های اجرایی موثر
هنجارهاي موثردرقالب وشکل دستوري به شکل نيرومندي باعث ظهور سرمايه اجتماعي درجمع مي شوند وفرد تحت تاثيرقدرت اين هنجارها بايد منافع شخصي را رهاکند وبه سود جمع عمل کند. البته کلمن معتقداست که هنجارها مي توانند بروز ابتکاروخلاقيت را نيزمانع گردند.آنجا که اشاره ميكند هنجارهاي موثر در يک حوزه مي توانند نوآوري در يک حوزه را کاهش دهند، ميتوانند نه تنها کنشهاي انحرافي را که به ديگران آسيب مي رساند بلکه همچنان کنش هاي انحرافي را که مي تواند سودمند باشد، محدود کند (کلمن، 475:1377).
4- ايدئولوژي
عامل ديگرکه برايجاد و نابودي سرمايه اجتماعي تاثير مي گذارد ايدئولوژي است. ايدئولوژي ميتواند با تحميل اين خواست به فرد که به سود کسي يا چيزي غير از خود عمل کند، سرمايه اجتماعي به وجودآورد.
اين امر در اثراتي که ايدئولوژي مذهبي در واردکردن افراد، به توجه به منافع ديگران دارد آشکاراست. به زعم کلمن، ايدئولوژي مي توانداثرمنفي برايجاد سرمايه اجتماعي داشته باشد. ايدئولوژي خودبسندگي، مانندآنچه طرفداراناپيکوردريونان باستان به آن اعتقادداشتند و يا يک ايدئولوژي که بر روابط جداگانه ومستقل هرفرد باخداوند تاکيد مي کند که عمدتاًاساس آيين پروتستان راتشکيل مي دهد، ميتواندازايجاد سرمايه اجتماعي جلوگيري نمايد(کلمن،491:1377).
5-روابط اقتدار
اگرکنشگرA، حقوق کنترل کنش هاي معيني رابه کنشگرديگري ،B، انتقال داده باشد، درآن صورت B سرمايه اي اجتماعي به صورت آن حقوق کنترل دراختياردارد. اگر عده اي کنشگر، حقوق کنترل مشابهي رابه Bانتقال داده باشند، آنگاه B مقدارزيادي سرمايه اجتماعي دراختيارداردکه مي تواندبرفعاليت هاي معيني متمرکزکند و اين قدرت زيادي به B مي دهد.
6-اشکال سازماني سرمايه اجتماعي
به اعتقاد کلمن تشکل افراد در سازمان هاي داوطلبانه ومحصولات فرعي اين گونه سازمان ها، نوعي سرمايه اجتماعي است که منافع آن شامل حال همه شرکتکنندگان وهم مشمول حال سايرافرادجامعه مي گردد. از ديدکلمن سازمان هاي داوطلبانه به موازات فعاليت براي هدف اصلي خود، دو نوع محصول فرعي به عنوان سرمايه اجتماعي بوجودمي آورند.
نهايتاً کلمن به چندعاملي اشاره مي کند که برايجاد يا نابودي سرمايه اجتماعي موثرند.اول فروبستگي است. اگربنا باشد اعتمادبه سطحي برسد که درخوراعتمادبودن امين بالقوه آن راتوجيه کند، فروبستگي مهم

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد سرمایه اجتماعی، منابع سازمانی، شبکه های اجتماعی Next Entries منابع پایان نامه با موضوع حضرت محمد (ص)