پایان نامه درمورد مواد مخدر، روانگردان، مراسم مذهبی، یونان باستان

دانلود پایان نامه ارشد

در حقیقت، جرایم، همان ناهنجاریهای اجتماعی است که باید با رویکرد روان شناختی و آسیب شناختی اجتماعی، مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد، دربارۀ مفهوم جرایم مواد مخدر نیز، با توجه به گسترش چنین جرایمی در قوانین مربوطه و ابهامات موجود در آنها ارائهی تعریفی صحیح از آن، با دشواریهایی روبرو است.21
با توجه به تعدد مصادیق جرایم مواد مخدر و کیفیات و حالاتی که به عنوان عنصر مادی این جرایم در مصوبه مبارزه با مواد مخدر در نظر گرفته شده است، ارائه تعریفی کلی که شامل همۀ مصادیق مزبور شود، همانند تعاریفی که درسایر مباحث حقوق کیفری مثل سرقت، جعل، کلاهبرداری و قتل و… صورت میگیرد، مشکل است. مشخص نبودن دقیق دایره شمول جرایم مواد مخدر نیز این مشکل را مضاعف مینماید. با تکاپو در نوشتار و آرای اساتید به نظر تعاریف زیر مورد پذیرش میباشد:
«جرایم مواد مخدر عبارتنداز: هرگونه کشت، ساخت و تبدیل، نقل و انتقال، خرید و فروش، اخفاء و نگهداری و استعمال یا مداخله در مواد مخدر.»22
تعریف جرایم مواد مخدر در اسناد بینالمللی: اسناد بينالمللي به درستي کشت گياه خشخاش، شاهدانه و کوک را جرمانگاري نموده و به کشورها توصيه مينمايد در قوانين داخليشان اقدامات لازم را در جهت جرمانگاري اتخاذ نمايند.
جامعه جهاني با علم به اينکه مواد مخدر آفت بزرگ اجتماعي است و از جرايم سازمان يافته و فرا ملي است، اراده کرده است تا جرايم مواد مخدر و روانگردان در قوانين ملي و بينالمللي جرمانگاري گرديده و موجب کيفر و مجازات باشد، از اينرو، کنوانسيون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان مصوب 1988، در راستاي تثبيت جرايم کيفري در قوانين ملّي کشورها و فرا ملّي، در بند 3 از ماده 3، فقره الف، مقرر ميدارد: در اختيار داشتن و يا خريد هرگونه ماده مخدر و يا داروي روانگردان به منظور ارتکاب هريک از فعاليت مندرج در بند (1) فوق الذکر.23 منظور از بند (1) توليد، براي فروش، توزيع و… است بنا براين اگر کسي مواد مخدر را به منظور فروختن، پخش کردن و ديگر جرايم مذکور در بند (1) در «اختيار داشته باشد»، و يا مواد مخدر و روانگردان را به اين منظور «خريداري» نمايد. از ديدگاه قوانين ملّي و بينالمللي مرتکب جرم کيفري شده است.
اگر کسي به منظور «مصرف شخصي» مواد مخدر و روانگردان را در اختيار داشته باشد، بر اساس کنوانسيون 1961، و اصلاحيه آن و کنوانسيون 1971، جرمانگاري نشده است. اما کنوانسيون 1988، چنين عملي را چنانچه عامدانه و عالمانه باشد، حتي «براي مصرف شخصي» در بند 2، از فقره ج، ماده 3،  کنوانسيون 1988، جرم انگاري نموده است.24
1ـ هريك از اعضاء اقدامات ضروري را به منظور تثبيت جرائم كيفري تحت قوانين داخلي خود در صورت ارتكاب عمدي موارد زير اتخاذ خواهد نمود:
الف ـ (1) توليد، ساخت، تقطير، تهيه، عرضه، عرضه براي فروش، توزيع، فروش، تحويل طبق هرگونه شرايطي، واسطهگري، ارسال به صورت ترانزيت، حمل و نقل، ورود و يا صدور هرگونه مواد مخدر يا داروي روانگردان بر خلاف مواد مندرج در كنوانسيون ١٩٦١ و اصلاحیۀ آن و یا کنوانسیون1971،
(2) كشت خشخاش، بوته كوك و يا گياه شاهدانه به منظور توليد مواد مخدر برخلاف مواد مندرج در كنوانسيون ١٩٦١ و اصلاحيه آن،
(٣) در اختيار داشتن و يا خريد هر گونه ماده مخدر و يا داروي روانگردان به منظور ارتكاب هر يك از فعاليتهاي مندرج در بند (1) فوقالذكر،
(٤) ساخت، حمل و يا توزيع تجهيزات، مواد و يا داروهاي مذكور در جدول١ و ٢ با علم به اين كه احتمال دارد از آنها در امر و يا براي كشت غیر قانوني، توليد و يا ساخت مواد مخدر و يا داروهاي روانگردان استفاده گردد،
(5) سازماندهي، مديريت و يا تأمين بودجه براي ارتكاب هر يك از جرائم مذكور در بندهاي (١)، (2)، (3) و يا (٤) فوقالذكر،
ب ـ (1) تبديل و یا انتقال اموال با علم به اين كه اموال مزبور ناشي از ارتكاب جرم و يا جرائم موضوع بند فرعی (الف) اين بند بوده و يا مشاركت در جرم و يا جرائم مزبور به منظور اخفاء و يا كتمان اصل نامشروع اموال و یا معاونت با هر شخصي كه در ارتكاب چنين جرم و يا جرائمي دست داشته جهت فرار از عواقب قانوني اقدامات خود.
(2) اخفاء و يا كتمان ماهيت واقعي، منبع، محل، واگذاري، جابجايي حقوق مربوط و يا مالكيت اموال مزبور، با علم به اين كه اين اموال از جرم و يا جرائم موضوع بند فرعي (الف) اين بند و يا مشاركت در انجام چنين جرم و يا جرائمي ناشي گرديدهاند.
ج ـ مشروط بر اصول و مفاهيم مذكور در قوانين اساسي و يا عادي هر يك از اعضاء.
(1) تحصيل، تملك و يا استفاده از اموال مزبور با علم به اين كه اين اموال از جرم يا جرائم موضوع بند فرعي (الف) اين بند و يا مشاركت در انجام چنين جرم و يا جرائمي ناشي گردیدهاند.
(2) در اختيار داشتن تجهيزات و يا مواد و يا اشياء مذكور در جدول ١ و ٢ با علم به اين كه اقلام مزبور به منظور كشت غير قانوني، توليد و يا ساخت مواد مخدر و يا داروهاي روانگردان مورد استفاده قرار گرفته و يا خواهند گرفت.
(3) تشويق و يا ترغيب علني ديگران به هر وسیلهاي به منظور ارتكاب هر يك از جرائم موضوع اين ماده و يا استعمال غير قانوني مواد مخدر و یا داروهاي روانگردان.
(4) شركت، همكاري و يا تباني در شروع به جرم و معاونت، مشاركت، تسهيل و تشويق ارتكاب هر يك از جرائم موضوع اين ماده.

مبحث دوم : تاریخچه موادمخدر و روانگردان و سیرتحولات تقنینی مبارزه با موادمخدر و روانگردان
در ابتدای هر بحثی به منظور درک بهتر و سوق اندیشه به اهداف و فحوای نگارش، ارائه تاریخچه و سیر تحولات گذشته همان موضوع منجر به تسریع در یکنواختی افکار گردیده و در نهایت رسیدن به یک نتیجه ایدهآل را فراهم میآورد. در این مبحث با اشاره مختصری به پیشینهی مواد مخدر و سابقهی تقنینی مبارزه با آن در رسیدن ما به اهداف مذکور مؤثر خواهد بود.

گفتار اول : تاریخچه مواد مخدر و روان گردان
بند اول : تاریخچه مواد مخدرو روانگردان در جهان
با مراجعه به اسناد و مدارک و سوابق تاریخی به طور قطع و یقین نمیتوان گفت که خشخاش از چه تاریخ و زمانی به وجود آمده و مورد استفاده همگان به ویژه اطباء قرار گرفته است، اما با توجه به همان سوابق میتوان معتقد بود که کشت این گیاه پرسود و در عین حال خطرناک هزاران سال قبل از میلاد مسیح معمول بوده است، بشر از هفت هزار سال قبل، از وجود یک ماده قوی در خشخاش آگاه بوده است.25 لوحهای نقاشی کشف شده از یونان قدیم و مصر باستان حکایت از آن دارد که طبیبان، از بوته خشخاش و بوته شاهدانه به عنوان یک گیاه داروئی استفاده میکردند.
گیاهان و دانههایی چون شاهدانه و خشخاش، زمانی به عنوان دارو برای درمان یا التیام دردها استفاده میشد و زمانی هم برای ایجاد لذت یا فرار از ناراحتیها و همچنین در جشنها و مراسم مذهبی یا توسط جادوگران (به دلیل آثار توهم زایی) مورد استفاده قرار میگرفت.
«پلین»26 طبیعیدان رومی سده نخست میلادی، اولین شخصی بود که شیره غلیظ خشخاش را به نام «اپیوم» جهت استفاده علمی در داروهای مسکن عرضه کرد، اپیوم از ریشه اپوس به معنای شیره گرفته شده و در برخی موارد از آن به نام هیپون و یا افیون نیز نام برده شده است.
«جالینوس» دانشمند رومی، ترکیبی از تریاک را «نوش دارو» نامید و برای مداوای بیماریهای مختلف از قبیل صرع، یرقان، سنگ کلیه، بیخوابی، سرفه، تب و جزام از آن استفاده میکرد.27 اینک با توجه به مطالب اشاره شده بالا میتوان آشنایی بشر با مواد مخدر و روانگردان را به طور خلاصه درچند بند بیان نمود:
مصرف گیاهان و قارچهای توهمزا در میان اقوام مختلف قارههای جهان به ویژه قارۀ امریکا در طول قرون متمادی و به خصوص در موقعیتهای ویژه، مانند مراسم مذهبی، جادوگری و جشنها متداول بوده و هم اکنون نیز در بین برخی قبایل معمول است.28 سومریها، حدود چهار هزار سال قبل از میلاد، از «گیاه خشخاش» در لوحههای خود با عنوان «گیاه شفا بخش» نام بردهاند.29 با بررسی آثار مکتوب و لوحههای گلی که از سومریان باقی مانده است چنین استنباط میشود که سومریان اولین کسانی بودند که تریاک را کشف کردند و علاوه بر اینکه از آن به عنوان یک داروی مسکن استفاده میکردند تدریجاً به عنوان یک مخدر و گیاه شادی بخش30 نیز مورد استفاده قرار گرفت.
مصریان و یونانیان 1500 سال پیش از میلاد از خواص دارویی آن مطلع بودهاند، زنان مصری از شربت تریاک برای فرونشاندن خشم و تسکین غم استفاده میکردهاند.31 هومر شاعر یونانی در آثار خود از گل خشخاش به عنوان گلهای زینتی باغهای روم در 600 سال پیش از میلاد سخن گفته است.
هندوها از دو هزار و هشتصد سال پیش از میلاد، برگها و رزین گیاه شاهدانۀ ماده را در مراسم مذهبی استعمال میکردهاند که هنوز کم و بیش ادامه دارد.32
در حدود چهار هزار سال قبل، کشیدن تریاک در چین نیز رایج بوده است. ظاهراً ابتدا خوردن تریاک رایج بوده و سپس با کشف تدخین، استعمال آن به صورت دود کردن رایج گشته است و لذا تاریخچه مواد مخدر با تاریخچه تدخین در دنیا عجین شده است.33
در اروپا مجارها اولین کسانی بودند که با خشخاش آشنا شدند و گیاه شناسان مجاری 1200 سال قبل از میلاد از شیره خشخاش بهره برداری میکردند.
اروپای قرون وسطی نیز، تا حدودی با افیون آشنا بودند و «پاراسلیس»34 پزشک و شیمیدان سوئیسی (1493 میلادی) و «سیدنهام»35 پزشک معروف انگلیسی در سالهای 1624 تا 1689 میلادی افیون را به عنوان دارو تجویز مینمودند و نوع خوراکی آن را به نام «تریاکا» یا «توریاکا»36 استفاده میکردند.
پس از کشف آمریکا در سال 1558 فرانسیسکو فرماندیش بنا به تشویق فیلیپ دوم پادشاه اسپانیا مسافرتی به آمریکا کرده و درباره انواع و اقسام گیاهان و درختان آنجا مطالعات دامنه داری نموده و در بازگشت مقداری تخم توتون به آن کشور آورده وبدین ترتیب اولین بار این گیاه در اروپا کاشته شده است. و در سال 1856 رالف لین انگلیسی در زمان سلطنت الیزابت با عدهای به شمال آمریکا مسافرت کرده بود و هنگام بازگشت از آمریکا مقداری توتون و ادوات دودکشی به همراه خود آورده بود و به عنوان هدیه به سروالتر رابین که یکی از رجل سیاسی انگلستان بود تقدیم کرده و به این ترتیب دود و استفاده از توتون از کشور انگلستان شروع گردید. در قرن هفدهم استعمال توتون از کشور انگلستان به تمام نقاط اروپا سرایت کرده و توسعه آن بعدها به آسیا و آفریقا کشیده شد.
«مرفین» یکی دیگر از انواع مواد مخدر است که در سال 1805 میلادی توسط دارو ساز آلمانی به نام «سرتورنر»37 از تریاک تهیه شد، ماده مخدر با اثر تخدیری قوی که به همین دلیل به نام یکی از خدایان یونان باستان «مرفینوس» (رب النوع خواب یا الهه رویاها) نامیده شده است.38 از هر 10 کیلو تریاک یک کیلو مرفین به دست میآید.39
«هروئین» (کلمه یونانی به معنی سنبل قدرت) به وسیلۀ «درزر» از مرفین ساخته شد (هروئین به طریق شیمیایی در لابراتورهای خاصی با ترکیب «انیدریک استیک» و مرفین تهیه میگردد (از هر کیلو مرفین 900 گرم هروئین به دست میآید).40
از مشتقات معروف دیگر تریاک، «کدئین» است که در سال 1832 میلادی ساخته شد. «کوکائین» یکی دیگر از انواع مواد مخدر است که برای استفاده طبی در سال 1884 توسط «کولر» عرضه گردیده که از برگ کوکا تهیه میگردد و در آمریکای جنوبی، جامائیکا، سیلان و جاوه کشت میگردد.
«حشیش یا ماری جوانا» که بنگ و چرس هم گفته میشود، ماده مخدر دیگری است که از سر شاخههای گلدار و یا به میوه نشسته گیاه شاهدانه (کانابیز) گرفته میشود، اعتیاد به این ماده مخدر در اروپای شرقی معمول گردیده است.
«آمفتامین» شیشه یا کریستال هم گفته میشود، کاشف آن «جردن آلس» میباشد که در سال 1972 میلادی که در حال تحقیق و جستجوی دارویی که جایگزینی برای افدرین و اپینفرین گردد و بتوان از آن برای درمان آسم استفاده نمود، آن را کشف کرد. این دارو ابتدا دارویی برای درمان

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد مواد مخدر، روانگردان، سازمان بهداشت جهانی، اعتیاد به مواد مخدر Next Entries پایان نامه درمورد مواد مخدر، روانگردان، سازمان ملل، مبارزه با مواد مخدر