پایان نامه درمورد مهارت های حرکتی، مهارت خواندن، برنامه آموزشی، پیش دبستانی

دانلود پایان نامه ارشد

علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی مدارس پسرانه شهر دلیجان» انجام شد که نتایج آن بیانگر نقش چشمگیر چندرسانه هاي آموزشی بر ارتقاء یادگیري و یادداري مفاهیم بوده است
فیضی پور و اخوان تفتی (1384) در شهر ارومیه در پژوهشی به بررسی تأثیر روش تصحیح نارساخوانی دیویس در افزایش سطح مهارت های خواندن در دانش آموزان نارساخوان پرداختند. نتایج پژوهش آنان بیانگر آن بود که روش دیویس در افزایش مهارت های خواندن و پیشرفت تحصیلی آزمودنی ها تأثیرگذارتر از شیوه های معمول آموزش خواندن است.
کرمی و عطاران (1385)تأثیر ساخت چندرسانهاي توسط دانش آموزان بر میزان یادگیري آنها را بررسی کردند . نتایج نشان داد که دانش آموزانی که درس علوم را با روش ساخت چندرسانه اي در کلاس درس آموزش دیده اند، در مقایسه با دانش آموزانی که با روش سنتی آموزش دید ه اند، یادگیري بهتر و عمیق تري داشته اند.
پژوهشی توسط علی کاظمی (1389)در مورد تاثیر آموزش‌های قرآنی در مکتب قرآن و تاثیر آن در مهارت خواندن دانش‌آموزان پسر پایهی اول ابتدایی شهر بردسکن انجام شده است. در این پژوهش سعی شده‌است با مقایسه مهارت‌های خواندن دو گروه از دانش‌آموزان پایه‌ی اول ابتدایی که تجربه‌های جداگانه‌ای در آموزش قرآن در دوره‌ی پیش دبستانی داشته‌اند، به بررسی پیامدهای دوره‌ی آموزش خواندن قرآن بر مهارت خواندن آنان در کلاس اول ابتدایی پرداخته‌شود. هدف کلی این پژوهش عبارت است از بررسی تاثیر آموزش‌های قرآنی دوره پیش دبستانی بر مهارت خواندن دانش‌آموزان پسر پایه اول ابتدایی بردسکن است.
نتایج پژوهشی که مهدی زاده و همکاران (1390) در زمینه «آموزش به شیوه حرف- هجا- کلمه» با کمک چندرسانه‌ای هاي دیجیتال و تأثیر آن در پیشرفت خواندن دانش آموزان پایه اول ابتدایی» انجام داده‌اند؛ حاکی از آن است که آموزش به کمک چندرسانه‌ای نسبت به روش رایج، بر عملکرد توانایی خواندن دانش آموزان در سه مؤلفه‌ی صحیح خوانی، سریع خوانی و افزایش ذخیره واژگان تأثیرگذارتر بوده است؛ بنابراین آموزش به کمک چندرسانه‌ای هاي مشابه، خصوصاً در کلاس‌های پرجمعیت، در صورت ایجاد امکانات لازم در مدارس روستایی که معلمان فرصت کمتري براي آموزش فردي افراد ضعیف‌تر دارند، می‌تواند کمک مؤثري در ارتقاء سطح صحیح خوانی، سریع خوانی و افزایش ذخیره واژگان دانش آموزان پایه اول باشد.
مرادی مخلص و همکاران (1390) در مطالعه ای به بررسی نقش رسانه های چند حسی در ایجاد یادگیری مادام العمر مفاهیم علوم جدید پرداختند. آنان در این مطالعه 60 نفر را به شیوه ی نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب و به روش چهار گروهی سولومون مورد مطالعه قرار دادند. نتایج پژوهش آنان بیانگر آن بود که گروه هایی که از رسانه های چند حسی استفاده نموده بودند از یادگیری عمیق تری نسبت به سایر گروه ها برخوردار بودند.
پژوهشی توسط حمیده تیموری مروستی (1390)در رابطه با بررسی تأثیرآموزش مستقیم برمهارت خواندن کودکان با ناتوانی یادگیری (اختلال خواندن)اانجام گرفته است..دراین پژوهش از روش تک آزمودنی ازنوع خط پایه چندگانه استفاده شده است. برای این منظور ازبین دانش آموزان پایه دوم ابتدایی مراجع کننده به مراکز مشکلات ویژه یادگیری نواحی یک ودو شهر یزد 4 نفرکه براساس ارزیابی های انجام شده،باناتوانی ویژه یاگیری خواندن(اختلال خواندن) تشخیص داده شدند به روش نمونه گیری دردسترس، انتخاب شدند برنامه آموزش مستقیم طراحی شده(متغیرمستقل)برروی هر4آزمودنی اجراشد.پس ازاجرای برنامه آموزشی،3هفته برنامه پیگیری اجراشده ویافته هانشان داد که هر4آزمودنی پس ازاجرای برنامه آموزشی توانستند به رفتارهدف دست یافته ودرمرحله ی پیگیری نشان داده شد که این تأثیرپایدار بوده ورفتارهدف کاهش نیافته است. پژوهش حاضردرنهایت به این نتیجه منجرشد که برنامه آموزشی مستقیم برمهارت خواندن دانش آموزان باناتوانی ویژه یادگیری خواندن تأثیرمثبت دارد.

عباداله تویاری در پژوهشی (1390)با هدف بررسی رابطه مهارت های حرکتی با پیشرفت خواندن وریاضی در پسران پایه پنجم انجام داد. بدین منظور60نفر از دانش آموزان پسر پایه پنجم شهرشوش که در سال تحصیلی 90-89مشغول به تحصیل بودند به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند . یافته های این پژوهش نشان داد بین مهارت های حرکتی وپیشرفت خواندن وریاضی در پسران پایه پنجم همبستگی مثبت ومعناداری وجود دارد.همچنین بین مهارت های حرکتی دانش آموزان قوی در دروس خواندن وریاضی ودانش آموزان ضعیف درهمین دروس تفاوت معنادار آماری وجود دارد..نتیجه کلی این تحقیق نشان می دهد دانش آموزانی که در خواندن وریاضی نمرات بالایی گرقته اند از مهارت های حرکتی بالاتری برخوردار هستند و دانش آموزانی که در خواندن وریاضی نمرات پایینی گرفته انداز مهارت های حرکتی پایین تری برخوردار هستند.
لیلا طالبی دوگاهی ،در پژوهشی(1392)با هدف بررسی تاثیر استفاده از کتاب گویای ساده و مرکب بر میزان یادگیری لغات ودرک مطلب متون عربی سال سوم راهنمایی منطقه ده آموزش و پرورش شهر تهران پرداخته بود، در واقع در این تحقیق محقق به دنبال بررسی تاثیر افکت و فضاسازی شنیداری بر میزان یادگیری و درک مطلب متون بوده است.که نتایج حاصل نشان می دهد که استفاده از کتاب گویای مرکب در مقایسه با روش سنتی در یادگیری لغات درس عربی تاثیرگذار است.

2-18-2:پیشینه پژوهش در خاج کشور
از نظر بکر55 (1991) رایانهها نقش های گوناگونی را در مدارس بازی میکنند. آنها برای تدریس و تسهیل مطالعه مطالب دشوار و همچنین در ایجاد فرصت هایی برای دانش آموزان در زمینه استفاده از فناوری کمک میکنند و ابزارهایی سودمند برای اجرای تکالیف مدرسهای هستند(شیخ زاده و مهر محمدی، 1383). ضرورت و اهمیت ایجاد و اتصال شبکههای مدارس به اینترنت، سازمانهایی مانند یونسکو و با نک جهانی را بر آن داشته است تا برای ایجاد شبکه آموزشی جهانی، بودجه کلانی در نظر بگیرند. هر چند میزان بازدهی این کار نامشخص است اما بدون تردید در سطوح دبیرستان و دانشگاه بسیار بالا خواهد بود. به هر حال بررسی نقش فناوری اطلاعات بر نظام آموزشی ما (از مدرسه تا دانشگاه) موضوعی قابل تأمل است. 
نتیجه تحقیق هولمز و سیلو 56( 1996) در خصوص اثربخشی نرم افزارهای آموزشی، به نقش سازنده و مطلوب این روش اشاره کرده است.
ریمون و شپارد57 (1997) در پژوهشی نقش نرم افزارهاي آموزشی در یک محیط آموزشی ایده آل را با دو گروه آزمایش و کنترل بررسی کردند. نتایج حاکی از اثربخشی مثبت نرم افزارهاي چند رسانه اي در تدریس دروس فنی فراگیران بود.
سانگ چو58 (1997) با بکار گیری پازل به عنوان وسیله ی آموزشی (که یک وسیله ی چند حسی است) در آموزش کودکان پیش دبستانی نتیجه گرفت که: دانش آموزانی که با این روش آموزش دیده بودند در تشخیص تفاوت بین تصاویر و مواد آزمودنی تواناتر از گروه کنترل بودند.
در پژوهشی که رن‏زین59(1998)با دانش‏آموزان متوسطه آلمانی انجام داده است دو شکل متفاوت ارائه مثال یعنی آموزش مبتنی بر ک

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد روش ترکیبی، آموزش مهارت، مهارت خواندن، عناصر زبانی Next Entries تحقیق رایگان با موضوع شرکت های کوچک، یادگیری سازمانی، شرکت های کوچک و متوسط، کارآفرینی