پایان نامه درمورد مقایسات زوجی، تحقیق و توسعه، عوامل محیطی

دانلود پایان نامه ارشد

)^def
D ̃_i+R ̃_i
D ̃_i-R ̃_i
D ̃_i
R ̃_i

-1.16
2.54
(█(.99,1.93,@4.7))
(-.91,-.88,
-1.7)
.04,.52,1.47
.95,1.4,3.23
تکنولوژی
-.14
1.84
(█(.82,[email protected]))
(-.06,-.41,
.03)
.38,.85,2.75
.44,1.27,2.72
استراتژی
.43
1.93
(█(.75,[email protected],2.73))
(.34,.66,
.29)
.54,1.37,2.73
.2,.71,2.44
قابلیت
1.03
2.1
(█(.72,[email protected],3.29))
(.63,1.05,1.43)
.67,1.34,4.29
.04,.28,2.86
محیط

حال که جدول فوق را بدست آوردیم دیاگرام سببی با محور مختصات افقی (D ̃_i+R ̃_i )^def و محور عمودی
(D ̃_i-R ̃_i )^def را ترسیم می کنیم.

همچنان که ملاحظه می‌شود دو گروه تکنولوژی و استراتژی به عنوان عناصرتحت نفوذ و دو گروه عوامل محیطی و قابلیت سازمان به عنوان عناصر نفوذ کننده می‌باشند.
4-4- شناسایی ارتباط عوامل در درون هریک از گروه‌ها
در این مرحله ارتباط بین عوامل در درون هر گروه با استفاده ازتکمیل پرسشنامه مقایسات زوجی که در بین خبرگان و متخصصان حوزه تکنولوژی انجام پذیرفت، تعیین گردید. برای این منظور 10 عدد پرسشنامه تکمیل گردید که در آن هر کدام یک از عواملی که بیش از نصف پاسخ دهندگان ارتباط آن را با بقیه عوامل تائید می‌کردند مورد پذیرش قرار گرفت و نتایج نهایی حاصل از پرسشنامه‌ها در جداول 4-5 تا 4-8 ذکر شده است. در این جداول جهت ارتباط از سطر بر ستون می‌باشد.
4-4-1- ارتباط بین عوامل مربوط به قابلیت سازمان
جدول 4-5 نحوه ارتباط عوامل مربوط به قابلیت سازمان
.aعوامل مربوط به قابلیت سازمان و نحوه ارتباط عوامل با یکدیگر
میزان آشنایی شرکت با وضعیت بازار

میزان آشنایی شرکت با تکنولوژی مورد نیاز

وابستگی تکنولوژیکی

سهم بازار بالقوه

موقعیت تکنولوژیک
منابع و نیروی انسانی تحقیق و توسعه
تجربه شرکت در شیوه کسب دانش فنی
اندازه شرکت
برخورداری از دارایی‌های مکمل تکنولوژی
میزان آشنایی شرکت با وضعیت بازار

*

*

میزان آشنایی شرکت با تکنولوژی مورد نیاز
*

وابستگی تکنولوژیکی

*

*

سهم بازار بالقوه
*

موقعیت تکنولوژیک

*
*
*

منابع و نیروی انسانی تحقیق و توسعه

*

*

تجربه شرکت در شیوه کسب دانش فنی

*

اندازه شرکت
*
*
*

*
*

برخورداری از دارایی‌های مکمل تکنولوژی

*
*

4-4-2- ارتباط بین عوامل مربوط به استراتژی سازمان
جدول4-6 ارتباط عوامل مربوط به استراتژی سازمان

همچنان که در جدول ملاحظه می‌شود فوریت دست یابی به تکنولوژی بر ضروت اکتساب تاثیر گذار است، تناسب با استراتژی کسب و کار بر فوریت دستیابی، تناسب با استراتژی تکنولوژی و ضرورت اکتساب تاثیر می‌گذارد بقیه ارتباطات نیز به این صورت تحلیل می‌شود.
4-4-3- ارتباط بین عوامل مربوط به تکنولوژی سازمان
جدول4-7 ارتباط عوامل مربوط به تکنولوژی سازمان
C
اهمیت تکنولوژی برای یک شرکت
اثر رقابتی تکنولوژی

کشش تغییر پذیری تکنولوژی تولید
پیچیدگی تکنولوژی

امکان بومی سازی تکنولوژی
امکان کپی برداری و تقلید آسان
چرخه عمر تکنولوژی
هزینه تحقیق و توسعه
ارتباط تکنولوژیک
اهمیت تکنولوژی برای یک شرکت

*

*
*
اثر رقابتی تکنولوژی
*

*

*
*

کشش تغییر پذیری تکنولوژی تولید
*
*

پیچیدگی تکنولوژی
*

*
*

امکان بومی سازی تکنولوژی

*
*

امکان کپی برداری تقلید آسان

*

*
*

چرخه عمر تکنولوژی
*
*
*

*

هزینه تحقیق و توسعه

*
*

*
ارتباط تکنولوژیک

*

4-4-4- ارتباط بین عوامل مربوط به محیط
جدول4-8 ارتباط عوامل مربوط به محیط

4-5- مدل تحقیق
با توجه به اینکه عوامل در چهار گروه قابلیت سازمان، استراتژی، تکنولوژی و عوامل محیطی گروه بندی گردید و ارتباط داخلی این‌ها نیز در جداول 4-5 تا 4-8 بدست آمد بنابراین مدل تحقیق که به صورت یک مدل شبکه می‌باشد و به صورت شکل زیر ارائه می‌گردد.

شکل 4-1 مدل شبکه ای انتخاب استراتژی اکتساب تکنولوژی
با توجه به مراحل قبل ساختار شبکه ای این مسئله به صورت شکل 4-1 خواهد بود، بنابراین برای تصمیم‎گیری در انتخاب استراتژی مناسب اکتساب و یا اولویت بندی استراتژی‌های اکتساب از روش تحلیل شبکه ANP که توسط ساعتی ارائه شده است استفاده خواهد شد. بدین منظور پرسشنامه ANP در بین متخصصان بخش تحقیق وتوسعه و تصمیم گیرندگان اکتساب تکنولوژی صنعت پتروشیمی پخش گردید.

4-6- روش ANP برای اولویت بندی استراتژی‌های اکتساب
4-6-1- اولویت بندی تاثیر هر یک از گروه‌ها بر روی هدف
نتایج حاصل از مقایسات زوجی گروه‌ها با توجه به هدف به صورت نمودار 4-2 می‌باشد.

نمودار4-2 نتایج مقایسات زوجی معیارها با توجه به هدف
همچنان که ملاحضه می‌شود گروه عوامل محیطی با 7/48 درصد بیشترین تاثیر را بر روی هدف، استراتژی سازمان با 18 درصد در اولویت دوم، قابلیت سازمان با 7/17 درصد در اولویت سوم و تکنولوژی سازمان با 4/15 درصد در اولویت آخر تاثیر گذاری بر روی هدف می‌باشند.

4-6-2- اولویت بندی معیارها در درون هر کدام از گروه‌ها
نتایج حاصل از مقایسات زوجی معیارها در درون هر یک از گروه‌ها به صورت نمودارهای 4-3 تا 4-6 می‌باشد.

نمودار 4-3 مقایسات زوجی معیارها با توجه به قابلیت سازمان
نتایج حاصل در نمودار 4-3 نشان می‌دهد که در بین معیار های مربوط به قابلیت سازمانی معیار آشنایی شرکت با وضعیت بازار 6/26 دارای بیشترین تاثیر در قابلیت سازمان، منابع و نیروی انسانی تحقیق و توسعه 8/19 درصد رتبه دوم، تجربه شرکت در شیوه کسب دانش فنی با 5/12 در صد در رتبه سوم و آشنایی شرکت با تکنولوژی مورد نیاز، موقعیت تکنولوژیک، برخورداری از دارایی‌های مکمل تکنولوژی، سهم بازار بالقوه، اندازه شرکت و وابستگی تکنولوژیک به ترتیب در اولویت‌های چهار تا نه قرار می‌گیرند.

نتایج حاصل از مقایسه زوجی معیار های مربوط به استراتژی سازمان با یکدیگر به صورت زیر می‌باشد:

نمودار 4-4 مقایسات زوجی معیارها با توجه به استراتژی سازمان
همچنان که ملاحظه می‌شود معیار تناسب با استراتژی کسب و کار با 3/51 درصد در رتبه اول یعنی با اهمیت‌ترین معیار، متناسب با استراتژی تکنولوژی با 9/17 درصد در رتبه دوم، فوریت دست یابی به تکنولوژی با 9/15 درصد در رتبه سوم، میزان یکپارچگی عمودی و افقی با 5/8 درصد در رتبه چهارم و ضرورت دست یابی به تکنولوژی با 1/6 درصد در رتبه پنجم قرار دارد.

نتایج حاصل از مقایسه زوجی معیار های مربوط به تکنولوژی با یکدیگر به صورت زیر می‌باشد:

نمودار 4-5 مقایسات زوجی معیارها با توجه به تکنولوژی
در بین عوامل مربوط به تکنولوژی، هزینه های تحقیق و توسعه با 4/21 درصد در اولویت اوّل، اثر رقابتی تکنولوژی با 7/18 درصد در اولویت دوم، کشش تغییر پذیری تکنولوژی تولید با 2/13 درصد در اولویت سوم، چرخه عمر تکنولوژی، اهمیت تکنولوژی، امکان کپی برداری و تقلید آسان، امکان بومی سازی تکنولوژی، ارتباط تکنولوژیک و پیچیدگی تکنولوژیک در اولویت‌های چهارم تا نهم قرار دارد.

نتایج حاصل از مقایسه زوجی معیار های مربوط به عوامل محیطی با یکدیگر به صورت زیر می‌باشد:

نمودار 4-6 مقایسات زوجی معیارها با توجه عوامل محیطی
همان طور که ملاحظه می‌شود در بین دوازده متغیر مربوط به عوامل محیطی عوامل محیطی، عوامل سیاسی و قانونی و اجرای تحریم‌های اقتصادی با 1/27 درصد بیشترین تاثیر، عدم اطمینان محیطی با 5/14 درصد در رتبه دوم، پیچیدگی محیطی با 7/9 درصد در رتبه سوم تاثیر گذاری قرار دارد و متغییر های شدت رقابت، قوانین حمایت از مالکیت معنوی، دسترسی به منابع بیرونی، سطح تکنولوژی رقبا، کیفیت تکنولوژی، نزدیکی به دیگر شرکت‌ها، دانش مراکز تحقیقاتی خارج از بنگاه و نزدیکی به موسسات تحقیقاتی در رتیه های چهارم تا دوازدهم می‌باشند.

4-6-3- سوپر ماتریس اولیه
سوپر ماتریس اولیه حاصل از مقایسات زوجی به صورت جدول 4-9 می‌باشد:
جدول 4-9سوپر ماتریس اولیه

ادامه جدول4-9 سوپر ماتریس اولیه

ادامه جدول4-9 سوپر ماتریس اولیه

ادامه جدول4-9 سوپر ماتریس اولیه

4-6-4- توزیع ماندار سوپر ماتریس
نتایج حاصل از توزیع ماندار سوپر ماتریس به صورت جدول 4-10 می‌باشد:
جدول 4-10 توزیع ماندار سوپر ماتریس

ادامه جدول 4-10 توزیع ماندار سوپر ماتریس

ادامه جدول 4-10 توزیع ماندار سوپر ماتریس

ادامه جدول 4-10 توزیع ماندار سوپر ماتریس

4-6-5- وزن نرمال شده استراتژی‌های اکتساب تکنولوژی
وزن نرمال شده استراتژی‌های اکتساب تکنولوژی به صورت نمودار4-7 می‌باشد:

نمودار4-7 وزن نرمال شده استراتژی‌های اکتساب تکنولوژی
بنابر این در بین استراتژی‌های اکتساب تکنولوژی در صنعت پتروشیمی استراتژی خرید تکنولوژی با 8/49 در اولویت اول، استراتژی همکاری با 75/27 درصد در اولویت دوم و استراتژی ساخت تکنولوژی توسط بخش تحقیق و توسعه سازمان با 45/22 درصد در اولویت سوم اکتساب تکنولوژی قرار دارد.

فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه
با توجه به سرعت جهانی شدن و رقابت تنگاتنگ در عرصه جهانی، تکنولوژی‌های برتر به عنوان مزیت رقابتی برای حضور در بازار های جهانی مطرح شده‌اند. اگر سازمان‌ها می‌خواهند از تغییرات تکنولوژیکی عقب نمانند، می‌باید قادر باشند تا تکنولوژی‌های مورد نیاز خود را کسب و از تکنولوژی‌های خود بهره برداری کنند. لذا تصمیماتی در این خصوص اتخاذ می‌شود باید در فعالیت‌های طراحی استراتژی و برنامه ریزی یک سازمان مد نظر قرار گیرند. چنانچه در یک سازمان امکان دسترسی به تکنولوژی در داخل نباشد به منزله ناتوانی روی تکنولوژی کلیدی است که باید از بیرون تامین نماید( بین،2007) .
نتایج حاصل از این تحقیق که طی فصول گذشته به طور مفصل بیان شد، در این فصل پس از بحث و تفسیر، نتیجه گیری گردیده و انتهای فصل برای آن بخش از از زمینه های تحقیق که ناقص مانده، تحت عنوان تحقیقات آتی، راهگشایی شده است.
5-2- تجزیه‎وتحلیل سوالات تحقیق
همان طور که در فصل چهارم مشاهده گردید، از بین استراتژی‌های اکتساب تکنولوژی استراتژی خرید در اولویت اول، همکاری در اولویت دوم و ساخت در اولویت سوم قرار گرفت. در ادامه یافته های حاصل از تجزیه تحلیل هر یک از سوالات تحقیق آورده شده است:

5-2-1- سوال اصلی
سوال اصلی: با توجه به شرایط موجود در صنعت پتروشیمی کشور کدام یک از استراتژی‌های اکتساب مناسب‌تر است؟
با توجه به معیار های تعیین شده که شامل 35 معیار می‌باشد و گروه بندی معیار های تعیین شده ساختار شبکه ای به منظور تصمیم‎گیری در زمینه استراتژی اکتساب تکنولوژی مشخص گردید. پس از تکمیل پرسشنامه ANP که توسط متخصصان بخش تحقیق و توسعه و تصمیم گیرندگان اکتساب تکنولوژی در صنعت پتروشیمی انجام و نتایج آن توسط نرم افزار Supper Decision مورد تحلیل قرار گرفت نتایج نشان داد که در بین استراتژی‌های اکتساب استراتژی خرید با 8/49 درصد در اولویت اول، همکاری با 75/27 درصد در اولویت دوم و ساخت با 45/24 درصد در اولویت سوم قرار گرفت. بنابراین سازمان مذکور در بین استراتژی‌های اکتساب باید خرید را در اولویت خود قرار دهد.
5-2-2- سوالات فرعی:
1. عوامل اثر گذار در انتخاب استراتژی مناسب کدامند؟
با توجه به ادبیات تحقیق عوامل اثر گذار در انتخاب استراتژی اکتساب تکولوژی شناسایی شد. این عوامل شامل 35 معیار می‌باشد که در قالب معیار های اکتساب تکنولوژی می‌باشد. تمامی این عوامل از مقالات و پایان نامه های داخلی و خارجی استخراج گردیده است که به عنوان معیار های تاثیر گذار در اکتساب و انتقال تکنولوژی معرفی شده است.
2. این عوامل را در چه گروه‌هایی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد سلسله مراتب، تحلیل شبکه، سلسله مراتبی Next Entries پایان نامه درمورد عوامل محیطی، تحقیق و توسعه، عوامل تکنولوژی