پایان نامه درمورد مشارکت مردم، آموزش و پرورش، سازمان ملل متحد، بهداشت روان

دانلود پایان نامه ارشد

زبان مشترکي براي ايجاد همرأيي و گفتگو ميان شهروندان، برنامه ريزان و مراجع تصميم گيري فراهم ساخته و با توجه به ماهيت پيچيده و گسترده اي که دارد در يک نگاه تمامي مشکلات موجود در يک سيستم شهري را از ديد ساکنين شهرها منعکس مي کند. به همين علت انگاشت کيفيت زندگي کاربردهاي گسترده اي در برنامه ريزي شهري پيدا کرده است و قابليت هاي منحصر به فردي در برنامه ريزي براي جذب سرمايه هاي اقتصادي، فراهم ساختن حضور نيروهاي کارآمد و خلاق، ايجاد زمينه هاي نوآوري در دانش، تشکيل خوشه هاي کارشناسي، تجديد حيات شهري و فراهم ساختن زمينه هاي مشارکت عمومي در توليد برنامه هاي شهري دارد.
همچنين نتايج مطالعات کيفيت زندگي مي تواند به ارزيابي سياست ها، رتبه بندي مکان ها، تدوين استراتژي هاي مديريت و برنامه ريزي شهري کمک کرده و درک و اولويت بندي مسائل اجتماع براي برنامه ريزان و مديران شهري به منظور ارتقاي کيفيت زندگي شهروندان را تسهيل سازد. علاوه بر اين ، مطالعات کيفيت زندگي مي تواند به شناسايي نواحي مساله دار، علل نارضايتي مردم، اولويت هاي شهروندان در زندگي و پايش و ارزيابي کارايي سياست ها واستراتژيها در زمينه کيفيت زندگي (که هدف اصلي اين مطالعه مي باشد) کمک کند (Rishan Teklay,2012,p:72).
نکته اي که بايد در بکارگيري انگاشت کيفيت زندگي به آن توجه داشت اين است که اجزاي يک سيستم شهري اثرات متنوع و مختلفي بر يکديگر دارند که در برخي موارد ممکن است افزايش يا کاهش آنها نسبت به يکديگر اثر خنثي کننده داشته باشند. بنابراين نمي توان انتظار داشت که برنامه ريزي بتواند يکباره کيفيت زندگي را ارتقاء بخشد. اين امر مستلزم يک حرکت گام به گام و پيوسته است.

4-2- معرفي و تشريح پايه هاي تجربي مرتبط با انگاشت کيفيت زندگي
1-4-2- مقدمه
بيشتر مطالعات کيفيت زندگي در سطح منطقه و کشور انجام مي شود. هدف از مطالعه کيفيت زندگي در اين سطوح، مقايسه و ارزيابي اين واحدها از نظر کيفيت زندگي شهري مي باشد. چنين مقايسه هايي مي تواند با دانش بيشتري درمورد تغيير پذيري محلي کيفيت زندگي، کامل شوند. با اين وجود مطالعاتي که تنوع کيفيت زندگي در مقياس کوچک را نشان مي دهند، بسيار کم است (Tesfazghi,2009,p:74).
علاوه بر اين، تجربه هاي توسعه شهري نيز، عدم توانايي کنترل پايداري توسعه در مقياس هاي کلان را تاييد نموده و با گسترش تفکر “جهاني بينديشيم، محلي عمل کنيم” در سال 1992 کنفرانس ” محيط زيست و توسعه” ، سازمان ملل متحد ” دستورکار 21″ را به عنوان راهکار عملياتي توسعه پايدار در مقياس محلي منتشر نمود.
بدنبال اين گزارش کشورهاي توسعه يافته و درحال توسعه زيادي سعي در بررسي و مطالعه کيفيت زندگي در شهرها و محلات مختلف نمودند. در زير تعدادي از مطالعات انجام شده در زمينه کيفيت زندگي در مقياس هاي کوچک آورده شده است.
2-4-2- هدف
هدف اين زير فصل آشنايي با شاخص ها و معيارهاي پيشنهادي مطالعات نظري و عملي انجام شده در ساير کشورها، به منظور تدوين معيارها و شاخص هاي مناسب کيفيت زندگي شهري در ارتباط با مورد پژوهي پايان نامه مي باشد.
3-4-2- روش کار
در راستاي تدوين معيارها و شاخص هاي کيفيت زندگي شهري از تحقيقات و مطالعات انجام شده در اين زمينه، فرايندي در سه بخش اصلي بکار گرفته شد که عبارتند از:
بخش نخست- معرفي تجارب بکارگيري انگاشت و شاخص هاي کيفيت زندگي در کشورهاي بيشتر توسعه يافته: در اين بخش، تحقيقات و مطالعات انجام شده در آمريکا و کانادا در ارتباط با کيفيت زندگي بکار برده شده است.
بخش دوم- معرفي تجارب بکارگيري انگاشت و شاخص هاي کيفيت زندگي در کشورهاي در حال توسعه: در اين بخش به معرفي تجارب به کارگيري انگاشت و شاخص هاي کيفيت زندگي در کشورهاي پرو و اتيوپي و ايران پرداخته شده است.
بخش سوم- شواهد تجربي در سنجش کيفيت زندگي عيني و ذهني: در اين بخش خلاصه مطالعات کيفيت زندگي شهري و نوع شاخص هاي به کار رفته (عيني، ذهني، عيني و ذهني) براي انجام پژوهش، به صورت خلاصه ذکر شده است.

4-4-2- معرفي تجارب بکارگيري انگاشت و شاخص هاي کيفيت زندگي در کشورهاي بيشتر توسعه يافته
به منظور معرفي تجربه بکارگيري انگاشت کيفيت زندگي در کشورهاي توسعه يافته، مطالعات صورت گرفته در کشورهاي آمريکا و کانادا به عنوان نمونه آورده شده است.
1-4-4-2- مطالعه شاخص کيفيت زندگي در گرند تراورس آمريکا موسوم به Q1998
در سال 1999، بر روي 1888 نفر از افراد 18 سال به بالا در پنج ناحيه گراند تراورس مطالعه اي انجام شد، تحت عنوان سلامت اقتصادي21 که مولفه هايي چون اشتغال، دستمزد، مسکن مناسب و ويژگي هاي محيط اجتماعي مانند حمايت از خانواده، کودکان، فقراو کهنسالان و زيرساخت حمل و نقل را در بردارد. اين شاخص و مولفه هاي آن بازتابي بود از دغدغه هاي گسترده اجتماعي مردم اين ناحيه درباره مباحثي چون برابري فرصت، زندگي خانوادگي و خدمت انساني.
از افراد نمونه که سعي شد نمونه معرف هر محله باشد، تلفني سوال مي شد که در مورد هر مولفه، جامعه محلي خود را توصيف کرده و ويژگي هاي آن را رتبه بندي کنند. مقامات محلي از نتايج اين نطرخواهي براي برنامه ريزي استفاده گسترده کردند.
طبق اين نظرسنجي مشخص شد که ساکنين محله امنيت را مهمترين شاخص براي دستيابي به کيفيت زندگي بهتر مي دانستند. بطور کل شاخص هاي زير از اين نظرسنجي بدست آمد:
1- امنيت عمومي: برداشت مردم درباره امنيت فردي و نرخ جرم وجنايت در محل و آمار و تصادفات رانندگي شامل:
* نرخ انواع جنايت/جمعيت
* تعداد ماموران انتظامي/جمعيت
* خشونت محلي
* تصادفات رانندگي
2- محيط زيست طبيعي : اکوسيستم هاي محلي، کيفيت آب و هوا، بازيافت، زمين هاي زراعي، فضاهاي عمومي، تالاب ها.
* بازيافت زباله هاي جامد و توليد زباله هاي جامد
* فضاهاي عمومي
* سطح اکسيژن
* ظرفيت سيستم فاضلاب
3- بهداشت: مناسب بودن خدمات و وضعيت سلامتي ساکنان در مقايسه با سيستم هاي محلي خدمات درماني و مراقبت هاي پزشکي.
* تعداد نوزادان متولد شده با وزن کم
* مرگ و مير ناشي از سرطان و بيماري قلبي
* موارد ايدز
* نسبت پزشک به جمعيت
* ميزان استفاده از واکسن در مهدکودک ها
* بهداشت رواني، ميزان خودکشي
4- مشارکت و مدنيت: بررسي نظر مردم درباره اثربخشي عملکرد حکومت محلي و مشارکت شهروندان در اداره امور عمومي.
* حکومت محلي
* اهميت خدمات حکومت محلي
* راي دهندگان ثبت شده
* راي دهندگان فعال
* خدمات و تشکل هاي داوطلب منطقه اي
* رتبه بندي و مقايسه سالانه مدنيت(تشکل هاي مدني)
5- آموزش و پرورش: سيستم هاي آموزش عمومي در محل از کودکستان تا دانشگاه
* نرخ فارغ التحصيلي از دبيرستان
* درصد ديپلمه هاي داوطلب در کالج، برنامه هاي آموزشي و نظامي
* ميزان اخراجي دبيرستان
* برنامه مشارکت مدرسه- کار
* تعداد دانشجويان
* مربيان داراي فوق ليسانس و بالاتر
* تعداد کامپيوتر موجود در مدارس
6- اقتصاد: وضعيت اقتصادي فرد و سلامت اقتصادي جامعه محلي.
* رتبه بندي سلامت اقتصادي و مقايسه سالانه
* اهميت سلامت اقتصادي
* خالص شاغلان و بيکاران
* ميزان اشتغال در هريک از بخش هاي اقتصادي
* درآمد داراي قدرت خريد موثر
* متوسط دستمزد هفتگي
* ارزشگذاري بر ملک مشمول ماليات
* مجوزهاي ساخت
7- فرهنگ و تفريحات: امکانات موجود و استقبال از رويداد هاي ورزشي و سرگرمي، هنرهاي تجسمي و نمايش ها و تفريحات عمومي و فعاليت هاي فراغت.
* اهميت فرصت فرهنگي
* سرانه کتاب و منابع موجود در کتابخانه هاي ناحيه
* شرکت در موزه هاي محلي و کنسرت سمفوني تراورس
* مشارکت مردم در برنامه هاي هنري
* حمايت محلي از راديو و تلويزيون عمومي و تسهيلات اصلي فرهنگي
* رتبه بندي فرصت تفريحي
* مساحت پارک هاي خصوصي و عمومي

2-4-4-2- مطالعه شاخص کيفيت زندگي در آنتاريو کانادا
در اين مطالعه مهمترين عوامل اثرگذار و کاهنده بر بهداشت و رضايت و کيفيت زندگي ساکنان به شرح زير تعريف شده اند:
* تعديل اقتصادي و بيکاري سطح بالا
* کاهش بودجه دولت در برنامه هاي اجتماعي
* انتقال مسئوليت ها به سطح استان و شهرداري
* کاهش نقش حکومت هاي محلي در توسعه اقتصادي و اجتماعي
* فقر روز افزون بوژه در خانواده هاي جوان
در چنين شرايطي، از شاخص کيفيت زندگي به عنوان استراتژي توسعه محلي و ابزاري براي بررسي مستمر شرايط زندگي و کار ساکنان آنتاريو استفاده مي شود. در اين شاخص کيفيت زندگي، محصول تعامل ميان شرايط اجتماعي، بهداشتي، اقتصادي و زيست محيطي تعريف شده که بر توسعه انساني و اجتماعي اثر مي گذارد. در اينجا نيز اين شاخص ابزاري تلقي مي شود در خدمت توسعه محلي و سنجش مستمر وضعيت هريک از مولفه هاي مهمي که در اين شاخص آمده است. از يافته هاي اين شاخص براي اظهارنظر مستمر پيرامون مباحث کليدي استفاده مي شود و گفتماني عمومي به راه مي افتد که براي بهبود اوضا درمورد مولفه هاي موردنظر راه حل هايي بدست آيد.
مهمترين مولفه هاي اين شاخص عبارتند از:
1- اجتماعي: کودکان تحت پوشش انجمن حمايت از کودکان، دريافت کنندگان کمک هاي رفاهي و اجتماعي، فهرست هاي انتظار متقاضيان مسکن دولتي.
2- بهداشتي: نوزادان داراي وزن کم هنگام تولد، کهنسالان در انتظار نوبت براي دريافت مراقبت هاي دراز مدت، موارد جديد سرطان.
3- اقتصادي: شمار بيکاران، شاغلان و ورشکسته ها
4- زيست محيطي: تعداد ساعاتي که کيفيت هوا مناسب نيست، پس مانده هاي آلاينده محيط زيست، ميزان زباله انتقال يافته به جعبه هاي آبي. ( خوارزمي، شهيندخت 1383)

5-4-2- معرفي تجارب بکارگيري انگاشت و شاخص هاي کيفيت زندگي در کشورهاي در حال توسعه
بيشتر مطالعات کيفيت زندگي ، شهرهاي کشورهاي توسعه يافته را پوشش مي دهند به عنوان مثال، راجرسون و همکاران22 (1989) و ونگ (2001) براي انگلستان، مارانز(2003) براي منطقه شهري ديترويت در ايالات متحده آمريکا و جز آن. با اين حال، مطالعات کيفيت زندگي شهرها، درکشورهاي در حال توسعه به طرز محسوسي کم مي باشد. در زير برخي از تجارب بکارگيري انگاشت کيفيت زندگي در کشورهاي در حال توسعه ذکر شده است.
1-5-4-2- مطالعه شاخص کيفيت زندگي در شهر ليما در کشور پرو
اين مطالعات که در اکتبر 2008 به صورت مقاله اي توسط لورکا الکارز و رائول اندارده، منتشر شد. مطالعات انجام شده از بررسي شاخصهاي کيفيت زندگي در سه محله لاويکتوريا، ويلا السالوادور، لس اليوس بدست آمد. رويکردهاي مورد استفاده در اين پژوهش بيشتر با توجه به مشکلات اجتماعي اين محلات و خريد و فروش و استفاده از مواد مخدر در اين محلات بود. سوالاتي که در اين پژوهش مورد پرسش قرار گرفت بدين شرح بود:
1- چه نابرابريهايي در سرتاسر منطقه بيشترين اثر را بر کيفيت زندگي مي گذارند؟
2- چه عواملي بيشترين اثر را در بالاتر بردن و پايين تر بردن کيفيت زندگي در اين محلات را دارند؟
3- مسائل محله اي، با توجه به رويکردهاي کيفيت زندگي، چقدر مهم هستند؟
4- چگونه مي توان الگوهاي مختلف ارتقا کيفيت زندگي شهري را در اين محلات بکار برد؟
5- کدام يک از شاخصها بايد بعنوان اولويت مهمتر براي مسئولان محلي در نظر گرفته شود؟
سه محله اي که انتخاب شدند داراي شرايط متفاوت بودند. لاويکتوريا محله اي قديمي در مرکز ليما که بدليل عدم توانايي مهاجر پذيري، تغييرات بسياري به خود نديده است. اما لس اليوس که در شمال ليما واقع است و همچنين ويلا السالوادور که در جنوب اين شهر واقع است، بيشترين مهاجر را داشته اند.
بر اين اساس سعي شد براي هر کدام از محلات شاخص هايي در نظر گرفته شده و اين شاخص ها سنجيده شود. در زير راهکارهاي پيشنهادي اين پژوهش بيان شده است:
1. توجه به مسائل فرهنگي قوميت هاي مختلف
2. توجه به مقوله امنيت و ايجاد مراکزي براي بررسي عوامل خشونت زا
3. اتخاذ ديدگاههاي ساکنين و کارشناسان بصورتيکه تکميل کننده همديگر باشند.
4. مبارزه بافقر و محروميت هاي اجتماعي و توجه بيشتر به قشرهاي ضعيف و آسيب پذير
5. توجه به مقوله علم و دانش و تلاش براي ارتقا کيفيت علمي ساکنين اين

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد فلسفه اخلاق، توسعه دانش، محل سکونت Next Entries پایان نامه درمورد اوقات فراغت، صاحب نظران، سلامت روان