پایان نامه درمورد مشارکت اجتماعی، توسعه پاید، توسعه پایدار، دانشجویان دختر

دانلود پایان نامه ارشد

ش عوامل موثر بر مشارکت شهروندان در مدیریت شهري،معتقدند ارزیابی شهروندان از پیامدهاي مشارکت مثبت بوده،بیشتر شهروندان معتقد بوده اند که می توانند با مشارکت در مدیریت شهري تاثیرگذار باشند.مطالعات به دست آمده نشان می دهد که بیشترین مشارکت ،برگزاري مراسم و جشن هاي محلی و کمترین مشارکت مربوط به اطلاع رسانی مشکلات به مدیران شهري بوده است.
* سفیری و صادقی(1388) در پژوهشی تحت عنوان مشارکت اجتماعی دانشجویان دختر دانشکده هاي علوم اجتماعی دانشگاههاي شهر تهران به یافته هاي زیر دست یافته اند: هدف کلی پژوهش، شناسایی وضعیت مشارکت اجتماعی دانشجویان دختر و بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر آن می باشد که به دنبال دستیابی به این اهداف، شناخت بسترها و زمینه هاي مناسب و امکانات و شرایط لازم جهت حصول هرچه بیشتر مشارکت اجتماعی دانشجویان دختر در ابعاد مختلف هدف اصلی این پژوهش می باشد.با تکیه بر تئوري هاي موجود، اعتماد اجتماعی، احساس بی قدرتی و خودپنداره از متغیرهاي مهم و اثرگذار در تبیین مشارکت اجتماعی دانشجویان دختر می باشند. آزمون هاي همبستگی پیرسون نشان می دهد رابطه سه متغیر سرمایه اجتماعی (اعتماد اجتماعی)، احساس بی قدرتی و خودپنداره با مشارکت اجتماعی معنادار می باشد و بیشترین تاثیر را متغیر اعتماد اجتماعی بر مشارکت اجتماعی دانشجویان دختر دارد. بر مبناي نتایج پژوهش متغیرهاي مذکور 22 درصد واریانس مشارکت اجتماعی را تبیین کردند.
*زیاري و همکاران (1388) در پژوهشی با عنوان بررسی مشارکت شهروندي و نقش آن در مدیریت شهري شهرهاي کوچک، معتقدند مشارکت شهروندان در امور، از یک دهه قبل تا کنون به عنوان عامل اساسی دربررسی هاي توسعه مورد توجه است.بیشترین تعداد شهرهاي ایران در دسته شهرهاي کوچک قرار دارند. نتایج حاکی از آن است که در بعد ذهنی، تمایل به مشارکت در شهرهاي کوچک بالاست و نگرش مناسبی به مشارکت در این شهرها وجود دارد.
*یزدان پناه(1386) در تحقیقی تحت عنوان شناسایی دقیق میزان مشارکت اجتماعی، ابعاد، عمق و دامنه آن و موانع مشارکت از منظر علمی به یافته هاي زیر دست یافته است: در این پژوهش 880 نفر از شهروندان 18 سال به بالاي شهر تهران با استفاده از فرمول نمونه گیري کوکران و به روش تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند. با توجه به نتایج به دست آمده میزان مشارکت اجتماعی رسمی یعنی مشارکت داوطلبانه در سازمان هاي غیردولتی و … در میان شهروندان تهرانی مورد بررسی در مجموع کم و بیشتر مشارکت ها در زمینه فعالیت هاي اجتماعی غیر رسمی مثل کمک به فقرا، شرکت در هیات ها و … است. همچنین این بررسی نشان داد که اکثر افراد مورد بررسی نابسامانی فردي و بی قدرتی را تجربه کرده و موانع زیادي را بر سر راه مشارکت اجتماعی می بینند. نتایج: بر اساس نتایج به دست آمده مشخص شد که هر چه میزان بی قدرتی و بیگانگی و احساس نابسامانی فردي بیشتر باشد میزان مشارکت اجتماعی، یعنی مشارکت داوطلبانه آگاهانه هدف مند افراد در جامعه کمتر می شود و هم چنین وجود موانع، مخصوصا موانع خانوادگی، اقتصادي، اجتماعی و ارزیابی از این موانع از طرف افراد بر میزان مشارکت اجتماعی اثرگذار است.
*صالحی(1385) در پژوهشی با عنوان نقش ضوابط و مقررات شهرسازي در تحقق شهر خوب و توسعه پایدار شهري معتقد است مجموعه تصمیمات مردم ساکن هر شهر،شکل ان را می سازد ولی شهر باید کنترل شود،چون زندگی شهر با هرج و مرج و بدون سازوکار هاي انتظام بخش و قابل اجرا رو به انحطاط خواهد رفت.بر همین اساس همه جوامع براي کنترل تصمیمات مردم و عملکرد صحیح و آسان به قوانین و مقررات نیاز دارند.ضوابط و مقررات شهرسازي، آن بخش از تصمیمات مردم را که بازتاب فضایی و کالبدي دارد،کنترل و هدایت می کند و قدر مسلم (توسعه پایدار)که مفهوم عدالت را در طول زمان و همچنین در عرض زمان در بردارد،می تواند به عنوان آرمان و مقصد نهایی این نوع ضوابط و مقررات قرار گیرد.
1-4-2 پیشینه خارجی پژوهش
*دران و همکار (2007) در پژوهشی که در چارچوب توسعه پایدار شهري در کشور مکزیک انجام گرفته است به ساختار جدیدي براي پایداري شهري با عنوان (سامانه پویا) براي دوره بیست ساله دست یافتند.
*همبرت و همکاران (2010) در تحقیقات خود نشان دادند که فضای شهری مردم گرا می تواند رفتارهای ضد شهروندی را کنترل کند و به افزایش امنیت محیط نیز کمک نماید، زیرا افزایش حضور مردم در فضای شهری باعث تقویت تعاملات اجتماعی مثبت در بین شهروندان می گردد که این امرباعث شکل گیری گروهای اجتماعی با ویژگی های مشترک و مطلوب می گردد. فضای شهری مردم گرا با انعطاف پذیری خود برای گروههای سنی، جنسی و اجتماعی مختلف، موارد متنوعی را ایجاد می کند که افراد می توانند در آن گروه های مرتبط را خود را به راحتی پیدا نموده و با آن جمع احساس تعلق نمایند.
*اونکس و بولن (2012) در تحقیقی به بررسی سرمایه اجتماعی در مدیریت اجتماعی کلان شهرها پرداخته اند. در اين پژوهش از پنج مولفه اصلي سرمايه اجتماعي شامل اعتماد اجتماعي، مشارکت اجتماعي، حمايت اجتماعي، انسجام اجتماعي، احساس امنيت و براي مديريت بحران هاي اجتماعي از متغيرهاي پيشگيري، آمادگي، مقابله و بازسازي استفاده گرديد. نتايج يافته ها حاکي از اين بود که بين مولفه هاي سرمايه اجتماعي (اعتماد، مشارکت، حمايت، انسجام، احساس زندگي) و مديريت بحران هاي اجتماعي (پيشگيري، آمادگي، مقابله، بازسازي) شهروندان کلان شهر ارتباط معني داري وجود دارد، هرچه بر ميزان سرمايه اجتماعي شهروندان افزوده شود مديريت بحران هاي اجتماعي نيز بيشتر خواهد شد.
5-1 فرضیه ها
اصولاً فرضيه عبارتست از آنچه که محقق بدنبال آن مي گردد يا حدس زيرکانه و علمي که براي نتيجه تحقيق مي زند. يعني پيشنهادي ارائه مي دهد که مي توان آن را در محک آزمايش علمي سنجيد. فرضيه عبارت است از حدس يا گمان انديشمندانه درباره ماهيت، چگونگي و روابط بين پديده ها، اشياء و متغيرها كه محقق را در تشخيص نزديكترين و محتمل ترين راه براي كشف مجهول كمك مي‌نمايد( حافظ نیا،1377، 91).
1-5-1 فرضیه اصلی تحقیق:
” بین مشارکت اجتماعی شهروندان ومیزان توسعه پایدار شهری رابطه معنا داری وجود دارد ..”
2-5-1)فرضیات فرعی
به نظر می رسد مشارکت اجتماعی شهروندان چالوس در سطح مطلوبی قرار ندارد.
به نظر می رسد بین متغیرهای مشارکت اجتماعی و توسعه پایدار شهری رابطه معناداری وجود دارد.
6-1 اهداف تحقیق
الف: شناخت و سنجش رابطه بین مشارکت اجتماعی شهروندان و میزان توسعه پایدار شهری از نظر شهروندان چالوسی.
ب: تعیین مشارکت اجتماعی شهروندان در شهر چالوس.
ج: بررسی تاثیر مشارکت اجتماعی در توسعه شهری چالوس و سایر متغیرهای موثر برای شهر چالوس.
7-1 کاربردهای متصور از تحقیق
ارائه راهکارهای مناسب و منطقی توسط متصدیان کشور به طور عام و استان مازندران به طور خاص در زمینه توسعه پایدار شهری و اتخاذ تصمیمات درست و مطالعه شده توسط آنان با استفاده از این طرح.
8-1 مراجع استفاده کننده از نتیجه پایان نامه
استفاده كنندگان از نتيجه پايان نامه ( اعم از مؤسسات آموزشي، پژوهشي، دستگاههاي اجرايي و غيره)مسئولان معاونت پژوهشی سازمان های محیط زیست، میراث فرهنگی استان مازندران و اداره کل دفتر امور شهری و امور شورا
9-1 روش تحقیق
در مورد روش‌شناسي تحقيق در كتاب‌هاي مختلف شيوه‌ها، نظرات و ديدگاه‌هاي متفاوتي عنوان شده است. کثرت آرا به مانند ساير مباحث در علوم انساني به حدي است كه نمي‌توان در اين زمينه نظر واحدي را ارايه داد.
تحقیق را بر حسب دیدگاهها و ملاکهای مختلف مانند هدف، موضوع ، روش و مانند اینها به انواع مختلف طبقه بندی ميکنند. طبق یک تقسیم بندی می توان روش تحقیق را به روش‌هاي كمي1 و كيفي2 طبقه بندی نمود. اين دو دسته از روش‌ها مكمل يكديگر بوده و براي شناخت پديده‌ها مي‌توانند توأماً مورد استفاده قرارگیرند‌(ساروخانی، 1384 ,18). ما نیز در تحقیق حاضر از این دو روش بهره جستیم.
تحقیق اهداف مختلفی دارد که می توان این اهداف را از دو جنبه مورد بررسی قرار داد: یکی از جهت کاری آن یا هدف بیرونی تحقیق و دیگری از جهت تنوع بررسی. تحقیقات بر اساس هدف تحقیق به سه گروه تقسیم می شوند: بنیادی، کاربردی، تحقیق و توسعه
1- تحقیق بنیادی: هدف اساسی این نوع تحقیق شناخت علمی پدیده ها و روابط موجود بین آنها و سرانجام ارائه و گسترش نظریه ها و دانش جدید بر پایه نتایج تحقیق در زمینه خاص است. در این نوع تحقیق هدف حل یک مشکل موجود و جاری نیست بلکه مي‌خواهند درباره پدیده ها و مسائلی که در سازمانهای مختلف روی مي‌دهد و نیز چگونگی حل آنها اطلاعات بیشتری کسب شود. انگیزه اصلی در این نوع تحقیق ارضای حس کنجکاوی محقق و کشف اصول و قواعد کلی حاکم بر پدیده ها است.
2- تحقیق کاربردی: هدف از تحقیق کاربردی توسعه دانش در یک زمینه خاص است که به وسیله آن نیازی مشخص و شناخته شده برطرف گردد. به عبارت دیگر تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد عملی دانش هدایت مي‌شود. هدف محقق از تحقیق کاربردی دستیابی به اصول و قواعدی است که در موقعیتهای واقعی و عملی به کار بسته مي‌شوند(متانی،1386 ,12). این تحقیقات، تحقیقاتی هستند که با استفاده از زمینه و بستر شناختی و معلوماتی که توسط تحقیقات بنیادی فراهم شده برای رفع نیازمندیها مورد استفاده قرار مي‌گیرند.
3- تحقیق و توسعه: فرایندی است که به منظور تدوین و تشخیص مناسب بودن یک فرآورده انجام مي‌گردد.
تحقیقات علمی را براساس چگونگی به دست آوردن داده های مورد نیاز (طرح تحقیق) میتوان به دو دسته تحقیق توصیفی و تحقیق آزمایشی تقسیم کرد.
در تحقیق آزمایشی به منظور برقراری رابطه علی و معلولی میان دو یا چند متغیر از طرح های آزمایشی استفاده مي‌شود. ویژگی این نوع تحقیق آن است که :
متغیر مستقل دست کاری مي‌شود.
سایر متغیرها به جز متغیر وابسته ثابت نگه داشته و کنترل مي‌شود.
تأثیرهای متغیرهای مستقل به متغیر وابسته مشاهده مي‌شود.
تحقیق توصیفی شامل مجموعه روشهایی است که هدف آنها توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی مي‌باشد. اجزای تحقیقات توصیفی مي‌تواند صرفاً برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری رساندن به فرایند تصمیم گیری باشد.
تحقیق توصیفی را مي‌توان به صورت زیر تقسیم بندی کرد:
1- پیمایشی 2- همبستگی 3- اقدام پژوهشی 4- موردی 5- پس رویدادی (علی مقایسه ای)
غالبا روشی که درتحقیقات علوم اجتماعی به کار مي‌رود روش تحقیق توصیفی است. هدف ازانجام این روش تحقیق، توصیف عینی، واقعی و منظم خصوصیات یک موقعیت یا موضوع است. به عبارت دیگر محقق سعی مي‌کند تا آنچه هست را بدون هیچگونه دخالت یا استنتاج ذهنی گزارش دهد و نتایج عینی از موقعیت بگیرد (نادری، 1375 ,11). به طور مجمل تر مي‌توان گفت که مطالعه توصیفی، آنچه را که هست توصیف و تفسیر مي‌کند و به شرایط یا روابط موجود، عقاید متداول، فرایندهای جاری، آثار مشهود و یا روندهای در حال گسترش توجه دارد. توجه آن در درجه اول به زمان حال است، هرچند غالبا رویدادها و آثارگذشته که به شرایط موجود مربوط مي‌شوند را نیز مورد بررسی قرار مي‌دهد. تحقیق توصیفی با روابط بین متغیرها، آزمون فرضیه ها، پروراندن مفاهیم و قوانین کلی، اصول و یا نظریه هایی که دارای روائی جهان شمول است، سروکار دارد و انتظار مي‌رود که اگر متغیرA بطورسیستماتیک با متغیرB مربوط باشد، احتمال پیش بینی پدیده ای امکان پذیر مي‌شود. برخلاف طرح تجربی، محقق متغیرها را دستکاری نمي‌کند و یا برای وقوع رویدادها، شرایطی را بوجود نمي‌آورد(بست3، 1371 ,16).
درتحقیقات توصیفی مي‌توان جامعه مورد مطالعه را ازطریق پیمایش تحت بررسی و آزمون قرار داد. “پیمایش4” عبارت است از جمع آوری اطلاعات که با طرح و نقشه و به عنوان راهنمای عملی توصیف، پیش بینی و یا به منظور تجزیه و تحلیل روابط برخی متغیرها صورت مي‌گیرد؛ مراحل مختلف اغلب پیمایشها به صورت زیر است:
مطالعه کتب و نشریات مربوطه، مصاحبه با افراد صاحب نظر، متخصص و باتجربه
تدوین فرضیه و طراحی روش تحقیق
طراحی متون و روشهای

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد توسعه پاید، توسعه پایدار، سرمایه اجتماعی، مشارکت اجتماعی Next Entries پایان نامه درمورد توسعه پاید، توسعه پایدار، توسعه پایدار شهری، زیست محیطی