پایان نامه درمورد مدل EFQM، تعالی سازمان، ارزش افزوده، مسئولیت اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

جهانی.
2-4-6-3- اصول/ ارزش ها
ارزش های جایزه کیفیت اروپا عبارتند از(شرطان،1388):
تمرکز بر مشتری
مشارکت و همکاری تأمین کننده
توسعه و ارتقای کارکنان
فرآیندها و داده ها
ارتقای مستمر و نوآوری
رهبری و ثبات هدف
مسئولیت اجتماعی
نتیجه گرایی
2-4-6-4- معیارها
جایزه کیفیت اروپا 9 معیار به قرار زیر دارد( نجمی و حسینی، 1389):
رهبری
خطی مشی و استراتژی
مدیریت کارکنان
منابع
فرآیندها
نتایج مشتری
نتایج کارکنان
نتایج جامعه
نتایج کلیدی عملکرد
2-4-6-5- تاریخچه توسعه مدل تعالی اروپایی EFQM
1996: تدوین مدل برای بخش عمومی مانند مدارس، سازمان های اخذ مالیات، وزارتخانه ها، دانشگاه ها، بهزیستی، تأمین اجتماعی و….
1997: تدوین مدل تعالی برای واحدهای عملیاتی مانند کارخانجات مونتاژ و سازنده، واحدهای فروش و بازاریابی، واحدهای تحقیقاتی و….
1998: بازنگری اساسی در مدل SEMs1
1999: بازنگری اساسی در مدل EFQM
2001: ویرایش مربوط به مدل SEMs
2003: آخرین ویرایش مدلEFQM که نسبت به سال 1999تغییرات اندکی داشته است (شرطان،1388).

………………………….
1-Structural Equation Modeling (SEM)
2-4-6-6- دیدگاه و مأموریت EFQM
دیدگاه
دیدگاهEFQM از ابتدا کمک رسانی برای پدید آوردن سازمان های اروپایی قدرتمند که به اصول TQM در مسیر تجارتشان عمل می کنند بوده است. در سال2000 عبارت”درخشش سازمان های اروپایی در جهان” به عنوان دیدگاه مطرح شد.
مأموریت
برانگیختن سازمان ها و یاری رساندن به آنها در تمام اروپا برای مشارکت در فعالیت های بهبود جهت هدایت سریع آنها به سمت تعالی از جنبه های مختلف رضایت مشتری، رضایت کارکنان، نتایج آن در جامعه و نتایج کلیدی عملکرد.
پشتیبانی مدیران سازمان های اروپایی در شتابدهی به فرآیندهای به کارگیری TQM به عنوان یک عامل قطعی و کلیدی برای دستیابی به برتری رقابتی جهانی.
در سال2000 مأموریتEFQM با عبارت” نیروی محرکه برای تعالی پایدار در سازمان های اروپایی” مطرح شد( شرطان،1388).
2-4-6-7- اعضا و نمایندگان EFQM
بیش از 800 سازمان در 38 کشور در سطح دنیا عضو EFQM هستند.
اعضای EFQM در سه اندازه کوچک، متوسط و بزرگ هستند.
سازمان های عضو EFQM سازمان هایی هستند که دارای عناوین تجاری شناخته شده و با نفوذ در سطح بین المللی هستند و به موفقیت های قابل توجهی در سطح بین المللی دست یافته اند.
تعداد سازمان های بخش عمومی که از شبکه کاری EFQM به عنوان یک مسیر سریع برای بهبود خدمات عمومی بهتر استفاده می کنند در حال رشد می باشند.
شبکه کاریEFQM شامل مؤسسه های دانشگاهی، مؤسسه های تحقیقاتی، مشاوران مدیریت و انجمن های ملی بهبود تجارت و کیفیت می باشند(شرطان،1388).
2-4-6-8- مزایای به کارگیری مدل تعالی سازمان EFQM
امکان ارزیابی کمّی و تعیین وضعیت موجود آن
امکان شناسایی فرصت های بهبود، نقاط قوت و ضعف سازمان و اولویت بندی برای اجرای پروژه های بهبود و همچنین نظارت بر روند و بهبود سرعت در مسیر تعالی سازمانی
امکان مقایسه با سایر سازمان های پیشرو در مورد هر یک از معیارها و مشخص کردن جایگاه سازمان در سطوح مختلف صنعتی، تجاری، ملی و بین المللی
امکان یادگیری از دیگر سازمان ها از طریق به اشتراک گذاشتن تجربیات برتر
امکان دریافت بازخورد و یادگیری از مدیران، مشاوران و مجریان رده بالای صنایع و بخش های مختلف خدماتی و صنعتی از طریق ارزیابی مستقل و رو در رو و همچنین دریافت گزارش از آنها
امکان شناخت معیارهایی که به توانمندی سازمان ها منجر می شوند که از این طریق نتایج بهتری عاید سازمان می گردد
امکان ایجاد تعادل و توازن میان منافع کلیه ذی نفعان از جمله مشتریان، جامعه، شرکای کاری، سهامداران، مالکان، قانون گذاران و…
امکان تشخیص رویکردهایی که برای راهبری سازمان می تواند مفید باشد (شرطان،1388).
2-4-6-9- اجزای اصلی در مدل تعالی EFQM
در یک نگاه کلی مدل تعالی کسب و کارEFQM شامل 5 جز اصلی است که در شکل2-6 این پنج جز و ارتباط بین آنها مشخص شده است (نجمی و حسینی،1389):

شکل 2-6: اجزای اصلی مدل EFQM و ارتباط بین آنها مأخذ: (نجمی و حسینی،1389)
2-4-6-10- مفاهیم بنیادین تعالی
مفاهیم بنیادین تعالی، مفهوم هایی هستند که این مدل برآنها بنا شده است و در واقع پایه و اساس مدل هستند. شرط اساسی تعالی اعتقاد و عمل به این مفاهیم در تمامی سازمان بویژه در بین مدیران ارشد آن است. در مدل EFQM این مفاهیم بنیادین به شرح ذیل هستند (گرامی و نور علیزاد،1388):
نتیجه گرایی1 : سازمانی که می خواهد متعالی باشد، باید به گونه ای کار کند که به نتیجه مطلوب دست پیدا کند و این نتیجه باید نظر تمامی ذی نفعان سازمان را به طور متوازن جلب کند (ایجاد توازن یعنی توجه به نظر همه بر حسب میزان اهمیت هر کدام).

…………………………..
1-Result-Oriented
ذی نفعان سازمان عبارتند از: کارکنان، مشتریان، تأمین کنندگان، جامعه، سهامداران و سایر کسانی که منافع مالی در شرکت دارند.
مشتری مداری1: از آنجا که داوری نهایی کیفیت محصولات و خدمات با مشتری است، جلب نظر مشتری اهمیت زیادی دارد. ایجاد وفاداری در مشتری و بدست آوردن سهم بازار، تنها با توجه به نیازهای مشتری فعلی و بالقوه امکان پذیر است.
رهبری و ثبات در مقاصد2: رهبری یعنی تعیین اهداف و ایجاد انگیزه در افراد برای تلاش در جهت رسیدن به اهداف سازمان. در سازمان متعالی، مدیران در حرف و عمل الهام بخش کارکنان برای تلاش در جهت تعالی سازمان هستند؛ چشم انداز دقیقی از آینده سازمان برای آنها رسم می کند، در رسیدن به اهداف سازمانی با ثبات هستند و محیطی را فراهم می کنند که در آن کارکنان نیز بتوانند به خوبی کار کنند.
مدیریت مبتنی بر فرآیندها و واقعیت ها3: سازمانی که می خواهد متعالی باشد، باید به کمک مجموعه ای از سیستم ها، فرآیندها و واقعیت های مرتبط به هم پیوسته مدیریت شود.
توسعه و مشارکت کارکنان4 : سازمانی که می خواهد متعالی باشد باید مشارکت کارکنان را در امور به حداکثر برساند.
برای استفاده از تمامی توان بالقوه کارکنان سازمان، بهترین کار توانمند کردن کارکنان در انجام کارهایشان و ایجاد ارزش های مشترک و فرهنگ اعتماد در سازمان است.
یادگیری، نوآوری و بهبود مستمر5 : سازمانی که می خواهد متعالی باشد، باید وضع موجود را به چالش بطلبد و به یادگیری و نوآوری در سازمان اهمیت زیادی بدهد.

………………………….
1-Customer Orientation 2-Stability Purposes 3-Realities
4-Employee Participation 5- Continuous Improvement
در این سازمان افراد باید دانش خود را به دیگران انتقال بدهند، و فرهنگ یادگیری، نوآوری و بهبود مداوم، پایه همه کارها باشد.
توسعه مشارکت ها1: مشارکت یک رابطه بلند مدت تجاری است. سازمانی که می خواهد متعالی باشد باید به نحوی با سازمان های دیگر شریک شود که برای سازمان ارزش افزوده ایجاد کند. برای اینکه بین شرکا رابطه طولانی مدت ایجاد شود، باید اعتماد و انتقال دانش و تجربیات به یکدیگر بر پایه روابط دو جانبه باشد. سرآمدی یعنی توسعه و حفظ مشارکت هایی که برای سازمان ارزش افزوده ایجاد می کنند.
چگونه این مفهوم در عمل اجرا می شود:
سازمان های سرآمد دریافته اند در دنیای امروز، که تغییرات و تقاضاها به شدت متغیرند، موفقیت آنها ممکن است به مشارکت هایی وابسته باشد که ایجاد می نمایند.آنها به دنبال ایجاد و توسعه مشارکت با دیگر سازمان ها هستند. چنین مشارکت هایی موجب می شود که این سازمان ها با بهینه کردن شایستگی های محوری2، ارزش بیشتری برای ذی نفعان خود به ارمغان آورند. ممکن است این مشارکت ها با مشتریان، جامعه، تأمین کنندگان و حتی رقبا و با حفظ شفاف منابع طرفین ایجاد شود. شرکا برای رسیدن به اهداف مشترک، استفاده از تخصص، منابع و دانش یکدیگر و ایجاد یک رابطه پایدار مبتنی بر اعتماد، احترام و صداقت متقابل، با یکدیگر کار می کنند.
مزایایی که از به کارگیری این مفهوم عاید سازمان می شود:
ارزش افزوده برای ذی نفعان
بهبود قابلیت رقابت سازمان
بهینه شدن شایستگی های محوری

…………………………..
1- Partnerships 2- Core Competencies
بهبود اثر بخشی و کارآیی
بالا رفتن شانس بقا
تسهیم ریسک و هزینه ها و کاهش آن برای سازمان
مسئولیت اجتماعی شرکت1 : منافع بلند مدت سازمان و كاركنان با اتخاذ يك رويكرد اخلاقي و فراتر رفتن از انتظارات و مقررات مورد انتظار جامعه، به خوبي تأمين مي شود (نبي لو، 1382، 86 ).
تعریف: سرآمدی یعنی فراتر رفتن از چارچوب الزامات قانونی که سازمان در داخل آنها فعالیت می کند و تلاش برای درک و برآورده کردن انتظاراتی که ذی نفعان سازمان در جامعه دارند.
چگونه این مفهوم در عمل اجرا می شود؟
سازمان های سرآمد به عنوان یک سازمان پاسخگو، روشی بسیار اخلاقی برای شفافیت و پاسخگویی به ذی نفعان خود در قبال عملکردشان در پیش می گیرند. این سازمان ها حساسیت و توجه ویژه ای به پاسخ گویی اجتماعی و حفظ ثبات زیست بوم2، سازمان در حال و آینده دارند و این دیدگاه را ترویج می کنند. مسئولیت اجتماعی در ارزش های این سازمان بیان شده و در تار و پود آنها تنیده شده است.
آنها از طریق مراوده باز و پذیرا با ذی نفعان، انتظارات و مقررات محلی(و در مواقع لزوم مقررات جامعه جهانی) را درک و رعایت کرده و از آن فراتر می روند. این سازمان ها ضمن توجه به مدیریت ریسک، به دنبال فرصت هایی برای تعریف پروژه هایی با جامعه هستند که منافع دو جانبه داشته و برانگیزنده و نگهبان اعتماد ذی نفعان به سازمان باشد. آنها به تأثیرات حال و آینده سازمان بر جامعه آگاهی دارند و سعی بر این دارند که تأثیرات نامطلوب سازمان بر جامعه را به حداقل برسانند.

………………………….
1-Corporate Social Responsibility 2-Ecosystem
مزایایی که از به کارگیری این مفهوم عاید سازمان می شود
بهبود تصویر سازمان در جامعه
افزایش ارزش نام تجاری1 سازمان
دسترسی بیشتر به منابع تأمین مالی (به طور مثال مؤسسات سرمایه گذاری اجتماعی)
محیط کار ایمن تر و بهداشتی تر
مدیریت ریسک و ساختار حاکمیت قوی تر
کارکنان با انگیزه
وفاداری مشتری
افزایش اعتماد و اطمینان ذی نفعان به سازمان
2-4-6-11- سطوح مختلف سرآمدی در مفاهیم بنیادین مدل EFQM
مفاهیم بنیادین سرآمدی در مدل EFQM بیانگر اهداف و ایده آل هایی هستند که سازمان برتر به آنها اعتقاد داشته و سعی در رسیدن به آنها دارند. طبیعی است که رسیدن به این ایده آل ها برای سازمان هایی که در جستجوی سرآمدی هستند کاری آسان نخواهد بود و مستلزم عبور از مراحل مختلفی است. برای این که سازمان های علاقه مند به پیاده سازی این مدل بتوانند وضعیت خودشان را از لحاظ میزان دستیابی به این مفاهیم بنیادین بسنجند، هر کدام از این مفاهیم، به سه سطح تقسیم شده اند (نجمی و حسینی،1387):
مرحله آغازین2: در این مرحله سازمان حرکت خود را برای پیاده سازی مفاهیم مذکور به تازگی آغاز کرده است ولی پیشرفت چشمگیری در این کار حاصل نشده است.

…………………………..
1-Brand 2-Start up
میانه راه1: در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد مدیریت کیفیت، کیفیت جامع، بهبود کیفیت، داده ها و اطلاعات Next Entries منبع مقاله درباره مدیریت سود، سود عملیاتی، سودآوری، اقلام تعهدی