پایان نامه درمورد مجازات های تکمیلی، قانون مجازات، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

است و این انطباق را صحیح ندانسته است، اما در خصوص روشن ساختن ماهیت مجازات های تکمیلی سکوت اختیار کرده است.
8. حسینی، محمد، (1387)، حدود و تعزیرات (قلمرو، انواع، احکام)
در این مقاله تعریف، انواع و پاره ای از احکام حدود وتعزیرات بیان شده است.
نگارنده از مقاله حاضر در راستای دریافت مفهوم و احکام حدود و تعزیرات جهت تعیین ماهیت و موجبات مجازات های تکمیلی بهره گرفته است.
9 میرزایی، هادی، (1388)، نگاهی بر مجازات های تعزیری و بازدارنده و مقایسه آن با اقدامات تأمینی و تربیتی
در این مقاله مجازات های تعزیری و بازدارنده وانواع مجازات های تعزیری توضیح داده شده است، لذا نگارنده از این مقاله در جهت تعیین ماهیت مجازات های تکمیلی بهره گرفته است.
10.رضوانی، صادق، (1382)، تداخل مجازات های تعزیری و بازدارنده
در این مقاله توضیحاتی پیرامون تفاوت حدود و تعزیرات، تعریف تعزیرات و مجازات های بازدارنده و رابطه ی این دو مجازات ارائه شده است.لذا نگارنده از مقاله حاضر در راستای تبیین ماهیت و طبیعت مجازات های تکمیلی بهره گرفته است.
11.پیروانی، سعیده، (1392)، جایگاه اقدامات تأمینی و تربیتی در فقه جزایی، (پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته ی گرایش حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز)
در این پایان نامه در خصوص اقدامات تأمینی و تربیتی بحث و بررسی صورت گرفته است، نگارنده از این منبع جهت دریافت مفهوم اقدامات تأمینی و تربیتی برای روشن ساختن طبیعت مجازات های تکمیلی بهره گرفته است.
12. رحیمی، الهام، (1392)، مجازات بازدارنده در قانون مجازات اسلامی1392، (پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته گرایش حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز)
در این پایان نامه مجازات های بازدارنده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است، نگارنده از منبع مذکور در راستای دریافت مفهوم مجازات های بازدارنده (تعزیرات حکومتی)، جهت تبیین ماهیت مجازات های تکمیلی بهره گرفته است.
13. قادری، صادق، (1391)، تحلیل حقوقی – جرم شناختی مجازات تبعی در حقوق کیفری ایران، (پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته گرایش حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز)
از این پایان نامه جهت تبیین ماهیت و موجبات مجازات های تکمیلی با دریافت مفهوم مجازات های تبعی استفاده شده است.

6. روش تحقیق
در انجام تحقیق مورد پیشنهاد، روش تحقیق تحلیلی – توصیفی با استفاده از منابع کتابخانه ای است که با مراجعه به کتابخانه اعم از واقعی و مجازی، اطلاعات مورد نیاز جمع آوری شده و سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است

7.سامان دهی تحقیق
فصل بندی این پژوهش براین اساس خواهد بود که ابتدا ضمن بیان ویژگی های این اقدامات با تکیه بر قانون، تعریفی از این مجازات ها ارائه می گردد و نیز سابقه ی تقنینی این مجازات ها بیان می گردد.
در فصل دوم بررسی خواهد شد که اقدامات مذکور در قانون مجازات اسلامی که با عنوان «مجازات های تکمیلی» ذکر گردیده اند، ماهیاتاً گونه ای از واکنش های کیفری هستند یا غیرکیفری؛ ضمن روشن ساختن این موضوع و در نهایت قرار دادن این اقدامات در زمره ی گونه های غیر کیفری تعزیر، در فصل بعد ضمن بیان گونه های غیرکیفری تعزیر، یعنی اقدامات تأمینی و تأدیب، این موضوع بررسی خواهد شد که مجازات های تکمیلی در مفهوم کدامیک از آنها قرار می گیرد.
هم چنین با توجه به دسته بندی تعزیرات به تعزیرات شرعی و حکومتی، این موضوع تبیین خواهد شد که مجازات های تکمیلی جزء تعزیرات شرعی هستند و یا در ردیف تعزیرات حکومتی قرار می گیرند.

فصل دوم

تبیین مفاهیم و سابقه ی تقنینی مجازات های تکمیلی
جهت شناسایی ماهیت مجازات های تکمیلی به مفهوم شناسایی سرشت وچیستی این واکنش ها، ارائه ی تعریفی جامع و مانع از این اقدامات از اهمیت به سزایی برخوردار است؛ جهت ارائه ی تعریف مجازات های تکمیلی بیان ویژگی ها و مصادیق اینگونه اقدامات درخور توجه است؛ تعریف می بایست به گونه ای باشد که مبین ویژگی های بارز این مجازات ها باشد به گونه ای که بتوان حدود و ثغور این مجازات ها را از سایر اقدامات مشابه به درستی روشن ساخت.

مبحث اول: مفهوم مجازات های تکمیلی و ماهیت آنها
جهت بررسی ماهیت مجازات های تکمیلی، می بایست مشخص گردد که مقصود نگارنده از «ماهیت» چیست، یعنی تبیین این موضوع که، نگارنده در پژوهش حاضر درصدد روشن ساختن چه وجهی از ابعاد مجازات های تکمیلی می باشد.
هم چنین با ارائه تعریفی جامع وکامل از مجازات های تکمیلی می بایست حدود و ثغور این مجازات ها نسبت به مفاهیم مشابه روشن گردد، تا بتوان ماهیت این گونه اقدامات را به درستی روشن ساخت.
لذا در این مبحث طی دو گفتار تعریف مجازات های تکمیلی و مفهوم ماهیت ارائه می گردد.
گفتاراول: تعریف مجازات تکمیلی
در راستای شناسایی ماهیت مجازات های تکمیلی، همانگونه که ذکر گردید بیان معنی و مفهوم این مجازات ها از اهمیت به سزایی برخوردار است، چرا که ابتدا می بایست با روشن ساختن مفهوم این مجازات ها و بیان تعریفی جامع و مانع از مجازات های تکمیلی، چارچوب ممیزه ی این مجازات ها را از سایر مجازات ها و اقدامات پیش بینی شده در قانون مجازات اسلامی، روشن ساخت.
لذا در این گفتار نگارنده ضمن بیان تعاریف ارائه شده از مجازات های تکمیلی در منابع مختلف، در نهایت با بیان ویژگی های این مجازات ها، تعریفی کلی از این دسته از اقدامات ارائه می دهد.
واکنش جامعه علیه جرم، عبارت از مجازات ها و کلیه ی اقدامات تأمینی، تربیتی و سایر تدابیر و شیوه های کیفری است که در قانون جزا برای دفاع جامعه در برابر خطرات و صدمات ناشی از ارتکاب جرایم و حفظ حقوق فردی و اجتماعی، لازم الرعایه می باشند؛ یا به سخن کوتاه، مجموعه عکس العمل های سامان یافته و هدفداری است که جامعه برای مبارزه با جرم و مجازات مجرمان و حالت خطرناک آن ها در قالب مجازات ها، اقدامات تأمینی و تربیتی یا سایر تدابیر در قوانین جزایی پیش بینی می کند1.
ازجمله تدابیر و عکس العمل های پیش بینی شده در قانون مجازات اسلامی در راستای مقابله با جرم، مجازات های تکمیلی است.
بنابراین از جمله دسته بندی های متداول مجازات میان حقوقدان، تقسیم مجازات ها به مجازات های اصلی و تکمیلی و تبعی است.
در بیان وجه تمایز مجازات اصلی و تکمیلی بیان شده است که:
“مجازات واکنش جامعه در مقابل جرم است، پس اگر مجازات به تنهایی بتواند سزای جرم قرار گیرد به آن مجازات اصلی گفته می شود، اما گاهی مجازاتی به تنهایی نمی تواند چنین هدفی را تأمین کند بلکه باید با مجازات دیگری همراه شود که اصطلاحاً به آن مجازات تبعی و مجازات تکمیلی گفته می شود؛ مجازات تکمیلی باید در حکم دادگاه تصریح شود. مجازات تبعی یا تکمیلی بدون مجازات اصلی تحقق نمی یابد، اما مجازات اصلی ممکن است همراه با مجازات فرعی یا تکمیلی باشد و ممکن است بدون آنها باشد.
مجازات های تکمیلی گاهی جنبه ی الزامی دارند و گاهی قاضی اختیار دارد که آنها را اعمال کند یا از آنها چشم بپوشد(مانند انتشارحکم).
مهمترین اثر این تقسیم بندی تکلیف دادگاه برای تصریح به مجازات در حکم خود می باشد.”2
هم چنین در خصوص مجازات های تکمیلی بیان شده است که:
“مجازات تکمیلی مجازاتی است که یک مجازات اصلی را از جهت اثربخشی و هدف آن تکمیل می کند و این مجازات نیز نسبت به مجرمانی اعمال می گردد که مجازات اصلی برای آنها کافی نیست و لازم است حیثیت و اعتبار ایشان نیز در جامعه مورد تعرض قرار گیرد.
مجازات تکمیلی گرچه هم چون سایر مجازات ها تابع اصل قانونی بودن است، اما پیش بینی قانون کفایت نمی کند بلکه دادگاه باید به صراحت آن را مورد حکم قرار دهد.”3
در تعریف مجازات های اصلی عمدتاً گفته شده است که برای هر جرم قانونگذار یک یا چند مجازات تعیین کرده که مستقیماً مورد حکم قرار می گیرند و ضمانت اجرای خاص اوامر و نواهی قانون جزایی هستند و تابع مجازات دیگری نیستند و اجرای آنها مستلزم صدور حکم قطعی دادگاه است که صدور آن برای قاضی به محض احراز وقوع جرم و انتساب آن به متهم لازم ضروری است.4
و در توضیح مجازات های تکمیلی بیان شده است که مجازاتی است که قانونگذار علاوه بر تعیین مجازات اصلی، در تکمیل آن پیش بینی کرده است و ذکر مجازات تکمیلی در دادنامه ضرورت دارد و هیچ گاه به تنهایی مورد حکم دادگاه قرار نمی گیرد.5
هم چنین برخی حقوقدانان از جمله ویژگی های مجازات های تکمیلی را اختیاری بودن این مجازات ها دانسته اند.6
پاره ای از حقوقدانان مجازات هایی را که به علت وجود شرایط خاصی به کیفر اصلی مجرم افزوده می شوند، مانند ارتکاب زنا در یکی از ماه های حرام رجب، ذیحجه، ذیقعده و محرم، که علاوه بر مجازات اصلی حد زنا، زانی و زانیه به مجازات تعزیری نیز محکوم می شوند؛ هم چنین ارتکاب قتل در این ماه های حرام یا در حرم مکه معظمه،که موجب افزودن یک سوم دیه ی قتل به مجازات اصلی است، کیفر تکمیلی دانسته اند.7
در خصوص مجازات های تبعی نیز گفته شده است که این مجازات ها از آثار مترتب بر محکومیت به مجازات اصلی است و هیچ گاه در حکم دادگاه قید نمی شوند و عمدتاً محرومیت از حقوق اجتماعی هستند.8
مستند قانونی مجازات های تبعی مواد 25 و 26 قانون مجازات اسلامی 1392 می باشد.
ماده ی 25 قانون مجازات اسلامی 1392:
“محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می کند:
الف- هفت سال در محکومیت به مجازات های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی.
ب- سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتیکه دیه ی جنایت وارد شده بیش از نصف دیه ی مجنیٌ علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه ی چهار.
پ-دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتیکه دیه ی جنایت وارد شده نصف دیه ی مجنیٌ علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه ی پنج.
تبصره ی 1 در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه ی کیفری محکوم درج می شود لکن در گواهی های صادره از مراجع ذی ربط منعکس نمی گردد مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات.
تبصره ی 2 در مورد جرائم قابل گذشت در صورتیکه پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع می شود.
تبصره ی 3 در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت های فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می شودو محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و هم چنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می گردد.”
از جمله نکات بارز مجازات های تبعی مطابق این ماده، امکان اعمال این مجازات ها در موارد محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی می باشد، لذا مجازات ها ی تبعی به تبع مسئولیت کیفری داشتن مرتکب و تنها در ارتکاب جرائم عمدی اعمال می گردند.
هم چنین مصادیق تحت عنوان مجازات های تبعی مطابق این ماده، صرفاً محرومیت از حقوق اجتماعی می باشند که در ماده ی 26 قانون مجازات اسلامی 1392 مصادیق آن روشن گردیده است.
این دسته از واکنش ها اجباری است و لزوماً به تبع محکومیت به مجازات های سالب حیات، حبس ابد، قطع عضو، قصاص عضو، نفی بلد، حبس تا درجه ی چهار و شلاق حدی بر مرتکب اعمال می گردند.
با توجه به مطالب گفته شده همانگونه که ملاحظه شد، حقوقدانان بدون ارائه ی تعریفی کامل و جامع درخصوص مجازات های تکمیلی، تنها به لزوم قید این مجازات ها درحکم دادگاه اشاره دارند.
برای ارائه ی تعریفی جامع در خصوص مجازات های تکمیلی، به بیان ویژگی های این مجازات ها با تکیه بر ماده ی 23 قانون مجازات اسلامی مصو

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد مجازات های تکمیلی، قانون مجازات، قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی Next Entries پایان نامه درمورد قانون مجازات، مجازات های تکمیلی، قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی