پایان نامه درمورد متغیر مستقل، انحراف معیار، رگرسیون، ارزش دفتری

دانلود پایان نامه ارشد

واریانس ها.
4-آزمون همبستگی پیرسون برای تحلیل استقلال خطی متغیر های مستقل.
5-ارزیابی ضریب تعیین(R2) برای تحلیل برقراری فرض خطی بودن رابطه بین متغیر ها.
6- برای پیش فرض های دیتا پنل از آزمون های چاو و هاسمن. ضمناً باتوجه به اینکه متغیر ها به صورت
ارقام مطلق استفاده می شوند، برای نرمال کردن داده ها از روش لگاریتمی استفاده شده است.

ج)روش های تعیین ارتباط بین متغیر ها

برای تعیین ارتباط بین متغیرها از رگرسیون خطی مرکب به روش ترکیبی یا Data Panel استفاده شده و بر مبنای علامت ضرایب نوع ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم و با توجه به R2 اعتبار معادله برآوردی سنجیده شده است. اگر R2 به سمت صفر میل کند از آزمون استقلال برای تعیین ارتباط بین متغیر ها استفاده گردیده است. در این تحقیق علاوه بر تحلیل رگرسیونی، جهت تعیین ارتباط بین متغیر ها از تحلیل ناپارامتریک اسپیرمن نیز استفاده شده است.

د) روش های تعمیم نتایج

برای تعمیم نتایج با توجه به اینکه در این تحقیق از نمونه تصادفی استفاده شده است از آزمون فیشر استفاده گردیده است.

3-9-2- سایر روش ها:

در این تحقیق از تحلیل محتوی برای جمع بندی ادبیات تحقیق استفاده شده است.

3-9-3-مدل تحقیق:
متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها بشرح زیر است :
1-روابط کلی عبارتند از:
NLB : f (CAPEX , OPEX , FIEX )
WCR: f (CAPEX , OPEX , FIEX )

2-تعریف متغیر ها:
مانده نقدینگی خالص: NLB
سرمایه در گردش مورد نیاز:WCR
مخارج سرمایه ای: CAPEX
مخارج عملیاتی: OPEX
مخارج مالی: FIEX
نسبت ارزش بازار سهام به ارزش دفتریM/B:
رشد فروشGt:
نسبت بدهی های بلندت مدت به حقوق صاحبان سهامD/E:
گردش وجوه نقد عملیاتی شرکتOPCASH:

3-دسته بندی متغیر ها:
متغیر وابسته : Y1 : NLB
متغیر وابسته : Y2: WCR
متغیر مستقل: X1: CAPEX
متغیر مستقل : X2: OPEX
متغیر مستقل : X3: FIEX
X4: M/B
سایر متغیر های مستقل: X5: Gt
X6: D/E X7: OPCASH

4-نحوه اندازه گیری متغیر ها:
نحوه محاسبه متغیر وابسته 1 بشرح زیر می باشد:(حایدر،2012)
(بدهی های جاری) – (سرمایه گذاری کوتاه مدت+ وجه نقد ومعادل وجه نقد)= NLB

نحوه محاسبه متغیر وابسته 2 بشرح زیر می باشد: (آپوهامی،2010)
( ديگر پرداختني ها + هزينه هاي پرداختنی + حسابهاي پرداختني )- ( موجوديها + حسابهاي دريافتني ) =WCR

نحوه محاسبه متغیر مستقل 1 بشرح زیر می باشد: (آپوهامی،2010)
هزینه آماده سازی+هزینه تعمیراساسی وارتقاءدارایی ثابت و مولد+ هزینه خرید دارایی های ثابت و مولد= مخارج سرمایه ای
سایر هزینه هایی که با تعریف و ویژگی های مخارج سرمایه ای مطابقت دارد +هزینه بیمه+هزینه های قانونی+

نحوه محاسبه متغیر مستقل 2 بشرح زیر می باشد: (آپوهامی،2010)
سایر هزینه های که با تعریف و ویژگی های مخارج عملیاتی مطابقت داشته باشد + هزینه اجاره +هزینه دستمزد=مخارج عملیاتی

نحوه محاسبه متغیر مستقل 3 بشرح زیر می باشد: (آپوهامی،2010)
هزینه بهره سایر بدهی های بلند مدت+سود مشارکت+هزینه بهره اوراق قرضه +هزینه بهره وام=مخارج مالی

نحوه محاسبه متغیر مستقل 4 بشرح زیر می باشد: (شباهنگ،1381)
ارزش دفتری سهام عادی/ ارزش بازار سهام عاديM/B=

نحوه محاسبه متغیر مستقل 5 بشرح زیر می باشد: (شباهنگ،1381)
درآمد فروش در سال قبل / (درآمد فروش در سال قبل-درآمد فروش در سال مورد نظر)=Gt

نحوه محاسبه متغیر مستقل 6 بشرح زیر می باشد: (شباهنگ،1381)
حقوق صاحبان سهام / بدهی های بلند مدت=D/E

نحوه محاسبه متغیر مستقل 7 بشرح زیر می باشد: (آپوهامی،2010)
‌وجه نقد حاصل ازفعاليت هاي عملياتي‌ واحدتجاري‌OPCASH=

5-روابط بین متغیر ها

NLBi=+ β CAPEXi+ β OPEXi + β FIEXi + β M/Bi + β Gti + β D/Ei + β OPCASHi + ε
WCRi=+ β CAPEXi+ β OPEXi + β FIEXi + β M/Bi + β Gti + β D/Ei + β OPCASHi + ε

6-نحوه بدست آوردن رابطه بین متغیر ها:
در این تحقیق از روش رگرسیون خطی مرکب به روش ترکیبی یا Data Panel جهت ارزیابی رابطه بین متغیر ها استفاده می شود.

3-9-4-روش های رایانه ای:

در این تحقیق جهت پردازش اولیه داده ها از نرم افزار اکسل استفاده گردیده و برای انجام تحلیل ها و
محاسبات آماری از نرم افزار آماری SPSS استفاده شده است.

فصل چهارم
یافته های تحقیق

4-1- مقدمه
در راستای ارزیابی رابطه بین مخارج شرکت مشتمل بر مخارج سرمایه ای، عملیاتی و مالی با مدیریت سرمایه در گردش شرکت های منتخب بورسی، به تصادف 133 شرکت انتخاب و عملکرد مالی آنها وفق صورت های مالی ارائه شده به بورس، مورد مطالعه قرار گرفته است. بازه زمانی عملکرد مورد مطالعه بین سال های 1388 تا 1392 به عنوان یک دوره 5 ساله بوده، لذا حجم نمونه تصادفی بالغ بر 665 سال شرکت بوده است.
در این مطالعه متغیرهای مانده نقدینگی خالص و سرمایه در گردش مورد نیاز به عنوان متغیرهای وابسته و مخارج شرکت مشتمل بر مخارج سرمایه ای، عملیاتی و مالی به عنوان متغیرهای وابسته منظور و پس از تحلیل پیش فرض برمبنای رگرسیون خطی مرکب در قالب رابطه ریاضی تعریف شده است.
در نهایت بر مبنای نسبت ارزش بازار سهام به ارزش دفتری، رشد فروش، نسبت بدهی های بلند مدت به حقوق صاحبان سهام و گردش وجوه نقد عملیاتی شرکت، به عنوان سایر متغیرهای مستقل، تحلیل واریانس صورت گرفته است.
به جهت گستردگی محاسبات و تحلیل ها از رگرسیون ترکیبی یا Data Panel استفاده شده ولی به صورت خلاصه معادلات رگرسیون خطی مرکب به ازاء هر سال نیز به صورت جداگانه محاسبه و با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفته است.

4-2- توصیف نمونه آماری
به طوری که طی فصل سوم یا روش تحقیق مطرح شده است، جامعه آماری به عنوان شرکت های منتخب بورسی مشتمل بر محدودیت هایی چون دوره مالی، نوع فعالیت غالب و … تعریف و به روش تصادفی ساده به تصادف 133 شرکت از بین آن ها انتخاب شده و عملکرد آن ها طی بازه زمانی 5 ساله 1388 تا 1392 مورد مطالعه قرار گرفته است. جدول 4-1 توصیف خلاصه ای از این شرکت ها را نشان می دهد.

جدول (4-1) توصیف نمونه آماری
دیف
صنعت
تعداد شرکت
درصد
1
ابزار پزشکی
1
0.75
2
استخراج نفت جز کشف
1
0.75
3
پیمانکاری صنعتی
1
0.75
4
حمل و نقل انبارداری و ارتباطات
3
2.26
5
خودرو و قطعات
16
12.03
6
دستگاه های برقی
2
1.50
7
ذغالسنگ
1
0.75
8
رایانه
2
1.50
9
زراعت
1
0.75
10
سیمان آهک گچ
9
6.77
11
شیمیایی
13
9.77
12
غذایی بجز قند وشکر
13
9.77
13
فرآورده های نفتی
3
2.26
14
فلزات اساسی
13
9.77
15
فنی و مهندسی
1
0.75
16
قند و شکر
1
0.75
17
کاشی و سرامیک
6
4.51
18
کانه های فلزی
5
3.76
19
کانی غیر فلزی
10
7.52
20
لاستیک وپلاستیک
4
3.01
21
ماشین آلات و تجهیزات
7
5.26
22
محصولات فلزی
5
3.76
23
منسوجات
2
1.50
24
مواد دارویی
13
9.77
جمع
133
100

4-3- توصیف یافته ها
در این بخش از یافته های تحقیق عملکرد شرکت های مورد بررسی در نمونه تصادفی، بر مبنای شاخص های آماری اساسی، توصیف شده است. طی جدول شماره 4-2 خلاصه ای از توصیف یافته ها ذکر شده است:
جدول (4-2) توصیف یافته ها (متغیرهای عملکردی)
شرح متغیرها
میانگین
انحراف معیار
بیشترین
کمترین
ضریب چولگی استاندارد
ضریب کشیدگی
مانده خالص نقدینگیNLB
74.69
-8.18
2307871
-88927437
7605764.48
-1730302.60
سرمایه در گردش مورد نیاز WCR
65.56
-7.62
5910682
-28260796
2656617.62
-318276.43
مخارج سرمایه ای CAPEX
77.98
8.24
185300340
7535
14685751.09
3135252.17
مخارج عملیاتی OPEX
227.41
13.20
17648362
1
899689.84
173531.61
مخارج مالی FIEX
87.43
8.72
183933169
1389
14072664.34
2846854.34
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام M/B
116.87
10.34
9755261
10
691703.18
128510.55
رشد فروش GT
45.99
6.36
19395996
-1569490
1831905.99
475278.48
نسبت بدهی بلند مدت به حقوق صاحبان سهام D/E
114.63
-7.39
20
-56
3.64
1.93
گردش وجوه نقد عملیاتی OPCASH
549.81
22.09
217
-42
8.83
0.48

بر مبنای جدول شماره 4-2 توصیف داده ها نشان داده است که:
مانده خالص نقدینگی حداقل -88927437 و حداکثر 2307871 به طور متوسط 74.69 با انحراف معیار-8.18 میلیون ریال بوده است.
سرمایه در گردش مورد نیاز حداقل -28260796 و حداکثر 5910682 به طور متوسط 65.56 با انحراف معیار -7.62 میلیون ریال بوده است.
مخارج سرمایه ای حداقل 7535 و حداکثر 185300340به طور متوسط 77.98 با انحراف معیار 8.24 میلیون ریال بوده است.
مخارج عملیاتی حداقل 1 و حداکثر 17648362 به طور متوسط 227.41 با انحراف معیار 13.20 میلیون ریال بوده است.
مخارج مالی حداقل 1389 و حداکثر 183933169 با متوسط 87.43 و انحراف معیار 8.72 میلیون ریال بوده است.
نسبت ارزش بازار سهام به ارزش دفتری حداقل 10 و حداکثر 9755261 با متوسط 116.87 و انحراف معیار 10.34 مرتبه بوده است.
رشد فروش حداقل -1569490 و حداکثر 19395996 با متوسط 45.99 و انحراف معیار 6.36 مرتبه بوده است.
نسبت بدهی بلند مدت به حقوق صاحبان سهام حداقل -56 با حداکثر 20 با متوسط 114.63 و انحراف معیار -7.39 مرتبه است.
گردش نقد عملیاتی حداقل -42 و حداکثر 217 با متوسط 549.81 و انحراف معیار 22.09 مرتبه بوده است.
ضریب چولگی استاندارد متغیرهای عملکردی به ترتیب 7605764.48 و 2656617.62 و 14685751.09 و 899689.84 و 14072664.34 و 691703.18 و 1831905.99 و 3.64 و 8.83 است که در نتیجه توزیع متغیرها در نمونه تصادفی خیلی چوله بوده است.
ضریب کشیدگی استاندارد متغیرهای عملکردی به ترتیب -1730302.60 و -318276.43 و 3135252.17 و 173531.61 و 2846854.34 و 128510.55 و 475278.48 و 1.93 و 0.48 است که در نتیجه توزیع متغیرها در نمونه تصادفی را عمد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد رگرسیون، رگرسیون خطی، سرمایه در گردش، چند متغیره Next Entries پایان نامه ارشد درباره روان تحلیل گری، رویکرد شناختی، تنظیم شناختی، سبک های دلبستگی