پایان نامه درمورد لايه، امتياز، Analyst، Spatial

دانلود پایان نامه ارشد

زندگي به امتياز صفر و يک تبديل شده اند. براي اين کار از روش زبردست (2009) الگو گرفته شده است (Zebardast,2009:307-324). اين بخش در سه زيربخش انجام شده است. در زيربخش نخست مراحل آماده کردن لايه هاي مورد نياز در هر عرصه توضيح داده شده است. در زيربخش دوم کيفيت عيني مربوط به عرصه هاي چهارگانه تعيين شده است در زيربخش سوم وضعيت کيفيت زندگي عيني در محلات منطقه 10 شهر تهران مشخص شد.
1-3-4-4- آماده سازي لايه ها
براي آماده سازي لايه ها از نرم‌افزار Esri ArcGIS 9.3 به دليل سهولت و قدرت بيشتر استفاده شد. لايه‌هاي موجود به صورت برداري (Vector) بودند. مدل برداري براي عملياتي نظير تحليل شبکه (Network Analysis) و تحليل مکاني (Spatial Analysis) و… مناسبتر هستند در حالي که مدل رستري (Raster) براي عملياتي نظير طبقه‌بندي (classification)، همپوشاني (Overlay) و… مناسبتر و سريعتر هستند. براي تعيين کيفيت زندگي عيني در محلات منطقه 10 شهر تهران، بايد لايه‌ها روي هم قرار داده‌شوند و محلات موجود امتيازبندي شوند. لذا همه لايه‌ها در مراحل آماده‌سازي نهايتاً بايد به صورت رستري براي مرحله همپوشاني تبديل شوند. براي تحليل درست بايد سايز پيکسل (Pixel Size) در همه لايه‌ها برابر باشد پس سايز 1 متر براي استاندارد کار انتخاب شد.
1- لايه فاصله تا ايستگاه اتوبوس
لايه نقطه‌اي ايستگاه هاي اتوبوس موجود در منطقه 10 ايجاد گرديد. سپس از نوار ابزار Spatial Analyst بخش DistanceStraight Line انتخاب شد. با اين ابزار فواصل از ايستگاه هاي اتوبوس با سايز پيکسل 1 به رستر تبديل شدند. (شکل 1)
حال فواصل ايجاد شده را با استفاده از نوارابزار Spatial Analyst بخش Reclassify به دو کلاس جديد طبقه بندي مي‌کنيم و به هر کلاس وزن جديدي مي‌دهيم. امتيازگذاري شاخص فاصله تا ايستگاه اتوبوس به صورت زير انجام شده است:
امتياز 1= فاصله تا ايستگاه اتوبوس کمتر يا مساوي 500 متر باشد،
امتياز صفر= فاصله تا ايستگاه اتوبوس بزرگتر از 500 متر باشد.
لايه رستري ايجاد شده در شکل 2 نشان داده شده‌است.

2- فاصله تا ايستگاه اتوبوس تندرو
لايه نقطه‌اي ايستگاه هاي اتوبوس تندرو موجود در منطقه 10 ايجاد گرديد. سپس از نوار ابزار Spatial Analyst بخش DistanceStraight Line انتخاب شد. با اين ابزار فواصل از ايستگاه هاي اتوبوس با سايز پيکسل 1 به رستر تبديل شدند. (شکل 1)حال فواصل ايجاد شده را با استفاده از نوارابزار Spatial Analyst بخش Reclassify به دو کلاس جديد طبقه بندي مي‌کنيم و به هر کلاس وزن جديدي مي‌دهيم. امتيازگذاري شاخص فاصله تا ايستگاه اتوبوس تندرو به صورت زير انجام شده است:
امتياز 1= فاصله تا ايستگاه اتوبوس تندرو کمتر يا مساوي 500 متر باشد،
امتياز صفر= فاصله تا ايستگاه اتوبوس تندرو بزرگتر از 500 متر باشد.
لايه رستري ايجاد شده در شکل 2 نشان داده شده‌است.

3- لايه فاصله تا خطوط تاکسيراني
لايه نقطه‌اي ايستگاه هاي تاکسي موجود در منطقه 10 ايجاد گرديد. سپس از نوار ابزار Spatial Analyst بخش DistanceStraight Line انتخاب شد. با اين ابزار فواصل از ايستگاه هاي اتوبوس با سايز پيکسل 1 به رستر تبديل شدند. (شکل 1)
حال فواصل ايجاد شده را با استفاده از نوارابزار Spatial Analyst بخش Reclassify به دو کلاس جديد طبقه بندي مي‌کنيم و به هر کلاس وزن جديدي مي‌دهيم. امتيازگذاري شاخص فاصله تا خطوط تاکسيراني به صورت زير انجام شده است:
امتياز 1= فاصله تا ايستگاه تاکسي کمتر يا مساوي 500 متر باشد،
امتياز صفر= فاصله تا ايستگاه تاکسي بزرگتر از 500 متر باشد. لايه رستري ايجاد شده در شکل 2 نشان داده شده‌است.

4- لايه فاصله تا ايستگاه مترو
لايه نقطه‌اي ايستگاه هاي متروي موجود در منطقه 10 ايجاد گرديد. سپس از نوار ابزار Spatial Analyst بخش DistanceStraight Line انتخاب شد. با اين ابزار فواصل از ايستگاه هاي مترو با سايز پيکسل 1 به رستر تبديل شدند. (شکل 1). حال فواصل ايجاد شده را با استفاده از نوارابزار Spatial Analyst بخش Reclassify به دو کلاس جديد طبقه بندي مي‌کنيم و به هر کلاس وزن جديدي مي‌دهيم. امتيازگذاري شاخص فاصله تا ايستگاه مترو به صورت زير انجام شده است:
امتياز 1= فاصله تا ايستگاه مترو کمتر يا مساوي 1000 متر باشد،
امتياز صفر= فاصله تا ايستگاه مترو بزرگتر از 1000 متر باشد.
لايه رستري ايجاد شده در شکل 2 نشان داده شده‌است.

5- لايه فاصله از شبکه هاي دسترسي
در لايه راه‌ها همه خيابانهاي موجود در منطقه وجود داشت اما آنچه مورد نظر بود فاصله از راه‌هاي مهم و اصلي بود لذا راه‌هايي که عرض آنها بزرگتر از 20 متر بود انتخاب شد.
لايه خطي شبکه هاي اصلي موجود در منطقه 10 ايجاد گرديد. سپس از نوار ابزار Spatial Analyst بخش DistanceStraight Line انتخاب شد. با اين ابزار فواصل از شبکه هاي دسترسي با سايز پيکسل 1 به رستر تبديل شدند. (شکل 1). حال فواصل ايجاد شده را با استفاده از نوارابزار Spatial Analyst بخش Reclassify به دو کلاس جديد طبقه بندي مي‌کنيم و به هر کلاس وزن جديدي مي‌دهيم. امتيازگذاري شاخص فاصله تا ايستگاه مترو به صورت زير انجام شده است:
امتياز 1= فاصله تا ايستگاه مترو کمتر يا مساوي 200 متر باشد،
امتياز صفر= فاصله تا ايستگاه مترو بزرگتر از 200 متر باشد.
لايه رستري ايجاد شده در شکل 2 نشان داده شده‌است.

6- لايه دسترسي به فضاي پارکينگ
لايه پارکينگ هاي عمومي را انتخاب نموديم، سپس از نوار ابزار Spatial Analyst بخش DistanceStraight Line انتخاب شد. با اين ابزار فواصل از فضاي پارکينگ با سايز پيکسل 1 به رستر تبديل شدند. (شکل 1). حال فواصل ايجاد شده را با استفاده از نوارابزار Spatial Analyst بخش Reclassify به دو کلاس جديد طبقه بندي مي‌کنيم و به هر کلاس وزن جديدي مي‌دهيم. امتيازگذاري شاخص دسترسي به فضاي پارکينگ به صورت زير انجام شده است:
امتياز 1= فاصله تا پارکينگ عمومي کمتر يا مساوي 500 متر باشد،
امتياز صفر= فاصله تا پارکينگ عمومي بزرگتر از 500 متر باشد.
لايه رستري ايجاد شده در شکل 2 نشان داده شده‌است.

7- لايه فاصله تا دبستان
لايه دبستان را انتخاب نموديم، سپس از نوار ابزار Spatial Analyst بخش DistanceStraight Line انتخاب شد. با اين ابزار فواصل از دبستان با سايز پيکسل 1 به رستر تبديل شدند. (شکل 1). حال فواصل ايجاد شده را با استفاده از نوارابزار Spatial Analyst بخش Reclassify به دو کلاس جديد طبقه بندي مي‌کنيم و به هر کلاس وزن جديدي مي‌دهيم. امتيازگذاري شاخص فاصله تا دبستان به صورت زير انجام شده است:
امتياز 1= فاصله تا دبستان کمتر يا مساوي 500 متر باشد،
امتياز صفر= فاصله تا دبستان بزرگتر از 500 متر باشد.
لايه رستري ايجاد شده در شکل 2 نشان داده شده‌است.

8- لايه فاصله تا راهنمايي
لايه راهنمايي را انتخاب نموديم، سپس از نوار ابزار Spatial Analyst بخش DistanceStraight Line انتخاب شد. با اين ابزار فواصل از مدارس راهنمايي با سايز پيکسل 1 به رستر تبديل شدند. (شکل 1). حال فواصل ايجاد شده را با استفاده از نوارابزار Spatial Analyst بخش Reclassify به دو کلاس جديد طبقه بندي مي‌کنيم و به هر کلاس وزن جديدي مي‌دهيم. امتيازگذاري شاخص فاصله تا مدارس راهنمايي به صورت زير انجام شده است:
امتياز 1= فاصله تا مدارس راهنمايي کمتر يا مساوي 600 متر باشد،
امتياز صفر= فاصله تا مدارس راهنمايي بزرگتر از 600 متر باشد.
لايه رستري ايجاد شده در شکل 2 نشان داده شده‌است.

9- لايه فاصله تا دبيرستان
لايه دبيرستان را ايجاد نموديم، سپس از نوار ابزار Spatial Analyst بخش DistanceStraight Line انتخاب شد. با اين ابزار فواصل از دبيرستان با سايز پيکسل 1 به رستر تبديل شدند. (شکل 1). حال فواصل ايجاد شده را با استفاده از نوارابزار Spatial Analyst بخش Reclassify به دو کلاس جديد طبقه بندي مي‌کنيم و به هر کلاس وزن جديدي مي‌دهيم. امتيازگذاري شاخص فاصله تا دبيرستان به صورت زير انجام شده است:
امتياز 1= فاصله تا دبيرستان کمتر يا مساوي 1200 متر باشد،
امتياز صفر= فاصله تا دبيرستان بزرگتر از 1200 متر باشد.
لايه رستري ايجاد شده در شکل 2 نشان داده شده‌است.

10- لايه فاصله تا هنرستان
لايه هنرستان ها را ايجاد نموديم، سپس از نوار ابزار Spatial Analyst بخش DistanceStraight Line انتخاب شد. با اين ابزار فواصل از هنرستان ها با سايز پيکسل 1 به رستر تبديل شدند. (شکل 1). حال فواصل ايجاد شده را با استفاده از نوارابزار Spatial Analyst بخش Reclassify به دو کلاس جديد طبقه بندي مي‌کنيم و به هر کلاس وزن جديدي مي‌دهيم. امتيازگذاري شاخص فاصله تا هنرستان به صورت زير انجام شده است:
امتياز 1= فاصله تا هنرستان کمتر يا مساوي 1200 متر باشد،
امتياز صفر= فاصله تا هنرستان بزرگتر از 1200 متر باشد.
لايه رستري ايجاد شده در شکل 2 نشان داده شده‌است.

11- لايه فاصله تا مساجد و مراکز مذهبي
لايه مساجد و مراکز مذهبي را انتخاب نموديم، سپس از نوار ابزار Spatial Analyst بخش DistanceStraight Line انتخاب شد. با اين ابزار فواصل از مراکز مذهبي با سايز پيکسل 1 به رستر تبديل شدند. (شکل 1). حال فواصل ايجاد شده را با استفاده از نوارابزار Spatial Analyst بخش Reclassify به دو کلاس جديد طبقه بندي مي‌کنيم و به هر کلاس وزن جديدي مي‌دهيم. امتيازگذاري شاخص فاصله تا مساجد و مراکز مذهبي به صورت زير انجام شده است:
امتياز 1= فاصله تا مراکز مذهبي کمتر يا مساوي 500 متر باشد،
امتياز صفر= فاصله تا مراکز مذهبي بزرگتر از 500 متر باشد.
لايه رستري ايجاد شده در شکل 2 نشان داده شده‌است.

12- لايه فاصله تا مراکز فرهنگي
لايه مراکز فرهنگي را انتخاب نموديم، سپس از نوار ابزار Spatial Analyst بخش DistanceStraight Line انتخاب شد. با اين ابزار فواصل از مراکز فرهنگي با سايز پيکسل 1 به رستر تبديل شدند. (شکل 1). حال فواصل ايجاد شده را با استفاده از نوارابزار Spatial Analyst بخش Reclassify به دو کلاس جديد طبقه بندي مي‌کنيم و به هر کلاس وزن جديدي مي‌دهيم. امتيازگذاري شاخص فاصله تا مراکز فرهنگي به صورت زير انجام شده است:
امتياز 1= فاصله تا مراکز فرهنگي کمتر يا مساوي 500 متر باشد،
امتياز صفر= فاصله تا مراکز فرهنگي بزرگتر از 500 متر باشد.
لايه رستري ايجاد شده در شکل 2 نشان داده شده‌است.

13- لايه فاصله تا بيمارستان
لايه بيمارستان را انتخاب نموديم، سپس از نوار ابزار Spatial Analyst بخش DistanceStraight Line انتخاب شد. با اين ابزار فواصل از بيمارستان ها با سايز پيکسل 1 به رستر تبديل شدند. (شکل 1). حال فواصل ايجاد شده را با استفاده از نوارابزار Spatial Analyst بخش Reclassify به دو کلاس جديد طبقه بندي مي‌کنيم و به هر کلاس وزن جديدي مي‌دهيم. امتيازگذاري شاخص فاصله تا بيمارستان به صورت زير انجام شده است:
امتياز 1= فاصله تا بيمارستان کمتر يا مساوي 1500 متر باشد،
امتياز صفر= فاصله تا بيمارستان بزرگتر از 5001 متر باشد.
لايه رستري ايجاد شده در شکل 2 نشان داده شده‌است.

14- لايه فاصله تا مراکز بهداشتي- درماني
لايه مراکز بهداشتي- درماني را انتخاب نموديم، سپس از نوار ابزار Spatial Analyst بخش DistanceStraight Line انتخاب شد. با اين ابزار فواصل از مراکز بهداشتي- درماني با سايز پيکسل 1 به رستر تبديل شدند. (شکل 1). حال فواصل ايجاد شده را با استفاده از نوارابزار Spatial Analyst بخش Reclassify به دو کلاس جديد طبقه بندي مي‌کنيم و به هر کلاس وزن جديدي مي‌دهيم. امتيازگذاري شاخص فاصله تا مراکز بهداشتي- درماني به صورت زير انجام شده است:
امتياز 1= فاصله تا مراکز بهداشتي- درماني کمتر يا مساوي 750 متر باشد،
امتياز صفر= فاصله تا مراکز بهداشتي- درماني بزرگتر از 750 متر باشد.
لايه رستري ايجاد شده در شکل 2 نشان داده

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد حمل و نقل Next Entries پایان نامه درمورد کلانشهر تهران