پایان نامه درمورد قانون مجازات، مبادله داده

دانلود پایان نامه ارشد

متفاوتي وجود دارد. ترسيم نقشه فنداسيون، پلانهاي طبقات، محاسبات ساختاري مصالح ، نقشه مدارات الکترونيکي و ساير موارد که هر يک بسته به مورد ممکن است داراي نرم افزار و سخت افزار خاص خود باشد و به دليل حجم بالاي اطلاعات و پردازش آنها ممکن است براي هر يک سيستم جداگانه اختصاص داده شود و هر سيستم مي بايست به تناسب داراي اطلاعات ديگري نيز باشد،پروژه هاي بسيار عظيم که غالبا داراي هزينه هاي هنگفت مي باشند معمولا توسط شرکتهايي انجام مي پذيرند که داراي بخشهاي متعدد مي باشند که يکي از اين بخشها مي تواند جهت انجام موضوع اصلي شرکت يا قرارداد مورد استفاده قرار گيرد، امروزه در پروژه هاي بزرگ کليه اقدامات در ابتدا توسط سيستمهاي رايانه اي محاسبه و پردازش مي شوند و پس از تاييد نهايي به مرحله اجرا گذاشته خواهند شد، اين بخش که مهمترين رکن انجام يک پروژه است در برخي مواقع مي طلبد که سيستمهاي نرم افزاري و سخت افزاري متعدد و پيچيده و نيروي انساني لازم را در يک مجموعه جمع نمايد، هدف از بيان اين شرط نيز سازماندهي اين نوع سيستمها جهت کارکرد بهتر و جلوگيري از تداخل و اشتباهات است، ذکر اين شرط به اين معني نيست که اگر در برخي موارد دو يا چند مورد در يک سيستم مورد استفاده قرار گيرند از نظر قانون فاقد اعتبار مي باشد.
د ) مطابق با رويه ايمن Secure Method باشد.
” رويه ايمن، رويه اي است براي تطبيق صحت ثبت داده پيام، منشاء و مقصد آن با تعيين تاريخ و براي يافتن هرگونه خطا با تغيير در مبادله، محتوا و يا ذخيره سازي داده پيام از يک زمان خاص.
يک رويه ايمن ممکن است با استفاده از الگوريتم ها يا کدها،کلمات يا ارقام شناسايي،رمزنگاري،روشهاي تصديق يا پاسخ برگشت و يا طرق ايمني مشابه انجام شود.”32
منظور از رويه ايمن ، برنامه يا نرم افزاري است که بتوان از طريق آن صحت داده پيام را از لحاظ انتساب به فرستنده، مبدا ، مقصد و زمان آن با ذکر تاريخ مشخص نمود و در صورت هر گونه تغيير و يا خطايي در محتواي آن در يک زمان خاص قابل تشخيص باشد. 33در حال حاضر بيشتر اپراتورهاي پيشتيبان کننده پست الکترونيک زمان و تاريخ کليه اعمال فرستنده را در خود ثبت مي نمايد، هر داده پيام داراي تاريخ و ساعت در لحظه ساخت، ذخيره و يا ارسال است ، از طريق نرم افزارهايي مي توان از زمان ورود اشخاص به ايميل خود بدون داشتن رمز ورود مطلع شد که اين در سيستم YAHOO به راحتي قابل اعمال است، اما برخي اطلاعات را بايستي با داشتن رمز ورود بررسي نمود که چگونگي دسترسي به اين اطلاعات مبهم است و با توجه به اينکه کليه اپراتورهاي مطرح و مورد استفاده اشخاص در خارج از ايران فعاليت مي نمايند،چگونگي دستيابي به اين امر حتي از طريق مقامات قضايي نيز به نظر بعيد و در صورت عدم همکاري فرستنده غير ممکن به نظر مي رسد. البته اشخاص خبره مي توانند در برخي موارد اطلاعات مورد نظر را از رايانه استخراج نمايند.
اطلاعاتي که در سيستمي با مشخصات فوق ذخيره و نگهداري مي شود و قابل دسترسي باشد مي تواند به عنوان سابقه به خصوص در محاکم و ادارات دولتي مورد استفاده قرار گيرند و اين محاکم و ادارت نمي توانند صرفا با توجه به اينکه اين اطلاعات به صورت داده پيام يا ساير قالبها در سيستمي ذخيره شده اند از پذيرش آنها خودداري نمايند . مقنن بر اين تاکيد دارد که:
” اسناد و ادله اثبات دعوي ممکن است به صورت داده پيام بوده و در هيچ محکمه يا اداره دولتي نمي توان بر اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتي داده پيام را صرفا به دليل شکل و قالب آن رد کرد.”34
همانگونه که بيان شد اطلاعات ارسال شده در داده پيام در صورت دارا بودن ساير شرايطي که در قبل ذکر شده است مي تواند له يا عليه شخص مورد استناد قرار بگيرد، به عنوان مثال ممکن است دليلي بر فروش اموال شخص ، اقرار او، حاوي مطالب مبتني بر توهين، افترا و يا ساير موارد باشد و منجر به محکوميت کيفري و يا حقوقي شخص شود که متن داده پيام در صورت وجود ساير شرايط قابل استناد در محاکم و ادارت دولتي است و بنا به حکم قانون در هيچ مرجعي نمي توان بر اساس شکل ظاهري و نحوه نگهداري و ارائه از پذيرش اينگونه اسناد خودداري کرد.
در پرونده کلاسه 900640 بازپرسي شعبه سوم دادسراي جرائم رايانه اي تهران شاکي با مراجعه به شرکت خدمات مسافرتي ضمن اخذ ويزا ، بليط و هتل به مقصد دبي از شرکت مربوط تقاضاي اخذ وقت از سفارت آمريکا در دبي را مي نمايد، شرکت مربوطه ضمن تامين بليط و ويزاي دبي براي شاکي و همسر وي دو وقت از طريق پايگاه اطلاع رساني سفارت تهيه و نسخه چاپ شده را به ايشان تحويل مي دهد. شاکي پس از مراجعه به سفارت آمريکا در دبي متوجه مي شود وقت تعيين شده فقط براي همسرش معتبر بوده و سفارت وقت تهيه شده براي وي را معتبر نمي داند. وي پس از بازگشت به ايران با اعلام شکايت جعل از شرکت خدمات مسافرتي مبني بر اينکه هر دو وقت تعيين شده داراي يک بارکد بوده و فقط اسامي متفاوت است مي نمايد. قاضي پرونده ضمن احضار مسئولين شرکت مربوطه از آنها تحقيق و ايشان اعلام مي دارند که تعيين وقت آنها صحيح بوده و شاکي مدارک ناقص به سفارت ارائه داده است و دليل عدم پذيرش وي نقص مدارک بوده است. قاضي با درخواست از مدير کل اداره امور بين الملل قوه قضاييه تقاضا نموده است با ارائه يک نسخه از وقت تعيين شده توسط شرکت مسافرتي به سفارت سوئيس در تهران به عنوان حافظ منافع آمريکا در ايران از سفارت آمريکا در دبي تقاضا نمايد که صحت يا جعلي بودن مدرک مربوطه را مورد تاييد قرار دهد.35
در خصوص جعل، مدرک ارائه شده مورد ادعا بايستي مورد توجه قرار گيرد. قانون مجازات اسلامي در ماده 523 جعل را بدين نحو تعريف نموده است :
” جعل و تزوير عبارتند از : ساختن نوشته يا سند يا ساختن مهر يا امضاي اشخاص رسمي يا غير رسمي، خراشيدن يا تراشيدن يا قلم بردن يا الحاق يا محو يا اثبات يا سياه کردن يا تقديم يا تاخير تاريخ سند نسبت به تاريخ حقيقي يا الصاق نوشته اي به نوشته ديگر يا بکار بردن مهر ديگري بدون اجازه صاحب آن و نظاير اينها به قصد تقلب.”
در موضوع پرونده شاکي مدعي شده است شرکت مسافرتي ضمن تعيين يک وقت با تغيير مشخصات نسخه اول، نسخه ديگري نيز ارائه نموده است.
جعل در قانون تجارت الکترونيک به شرح ذيل بيان شده است :
” هر كس در بستر مبادلات الكترونيكي، از طريق ورود، تغيير، محو و توقف “داده‌پيام” و مداخله در پردازش “داده‌پيام” و سيستم‌هاي رايانه‌اي، و يا استفاده از وسايل كاربردي سيستم‌هاي رمزنگاري توليد امضاء مثل كليد اختصاصي بدون مجوز امضاء كننده و يا توليد امضاي فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الكترونيكي ويا عدم انطباق آن وسايل با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهي مجعول و نظاير آن اقدام به جعل “داده‌پيام” داراي ارزش مالي و اثباتي نمايد تا با ارائه آن به مراجع اداري، قضايي، مالي و غيره به عنوان “داده‌پيام”هاي معتبر استفاده نمايد جاعل محسوب و به مجازات حبس از يك تا سه سال و پرداخت جزاي نقدي به ميزان پنجاه ميليون (000/000/50) ريال محكوم ميشود.
تبصره- مجازات شروع به اين جرم حداقل مجازات در اين ماده مي‌باشد. “36
با توجه به تعريف قبل مي بايست تغييراتي در سند مورد نظر صورت پذيرد، ممکن است اين تغييرات در سند نوشته و کاغذي انجام شود يا اينکه با تغيير در داده ها در بستر مبادلات الکترونيکي انجام و نتيجه آن بصورت چاپ شده مورد استفاده قرار گيرد و بر اساس قواعد قانون تجارت الکترونيکي اين نوع اسناد معتبر و قابل استناد بوده مگر خلاف آن ثابت شود. در جعل، سند مورد ادعا بايستي مورد بررسي و عندالاقتضاء توسط کارشناس خبره مورد بررسي قرار گيرد. در موضوع پرونده سند مورد ادعا چاپ شده از پايگاه اطلاع رساني سفارت آمريکا در دبي مي باشد و تنها مرجعي که با توجه به سابقه موجود در پايگاه اطلاع رساني خود مي تواند صحت آنرا تاييد يا رد نمايد سفارت مي باشد و به همين دليل قاضي مربوطه اين تقاضا را مطرح نموده و با تاييد يا رد موضوع از سوي سفارت آمريکا در دبي مي توان به واقعيت امر پي برد.
گفتار چهارم : ارزش اثباتي سند الکترونيکي
” به طور کلي ارزش اثباتي داده پيام ها با توجه به عوامل مطمئنه از جمله تناسب روشهاي ايمني به کار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله داده پيام تعيين مي شود.”37 سوال اينست که آيا داده پيام را مي توان به عنوان دليل قلمداد کرد؟
دليل الکترونيکي، هر داده پيامي است که اصحاب دعوا براي اثبات يا دفاع از دعوا به آن استناد مي نمايند ، با توجه به تعريف داده پيام مندرج در بند الف ماده 2 قانون تجارت الکترونيکي، دليل الکترونيکي هر نمادي از واقعه اطلاعات يا مفهوم است که با وسايل الکترونيکي، نوري و يا فناوريهاي جديد اطلاعات، توليد، ارسال، دريافت، دخيره يا پردازش مي شود و اصحاب دعوا براي اثبات يا دفاع از دعوا به آن استناد مي نمايند.
بنابراين دليل الکترونيکي، يک واحد اطلاعاتي است که به صورت ديجيتال در حافظه رايانه ذخيره شده يا يک حرف يا کلمه در قالب کاغذ است که از طريق نمابر دريافت شده است.38
با توجه به تعريف وسيع و پويايي که قانون تجارت الکترونيک از داده پيام ارائه کرده است، نه تنها ابزارهاي الکترونيکي بلکه تمام ابزارهاي موجود از قبيل تلگرام، تلکس و ساير ابزارهاي ناشي از فناوري که در آينده بوجود خواهند آمد مي توانند منشأ ايجاد دليل الکترونيکي باشند. به اين ترتيب پايگاه هاي اطلاعات 39، سيستمهاي اجرايي 40، برنامه هاي کاربردي، 41 مدل هاي توليد شده رايانه اي، 42 پيام هاي پستي صوتي يا الکترونيکي،43 تمامي اطلاعات ذخيره شده در حافظه رايانه، گزارشي از تراکنشهاي سيستم الکترونيکي ، 44برنامه هاي صفحه گسترده،45 نسخه هاي چاپي رايانه اي 46 و پوشه هاي صوتي يا تصويري ديجيتالي 47 ، هر کدام نوعي از دليل الکترونيکي هستند.
از عبارات ماده 13 چنين استنباط مي‌شود که،قانونگذار بررسي ارزش اثباتي داده پيام مطمئن‌ را به قاضي محول کرده اما بلافاصله در ماده 14 و 15 ارزش اثباتي اين نوع داده پيام را صراحتا معين مي‌کند.48
در برخي موارد دلائل الکترونيکي به صورت داده پيام مي باشند، اين دلائل را مي توان به دو دسته تقسيم بندي نمود: دليل الکترونيکي عادي و دليل الکترونيکي مطمئن.
بند اول : دليل الکترونيکي عادي
دليل عادي، داده پيامي است که توسط يک سيستم اطلاعاتي غيرمطمئن توليد، ارسال، دريافت، ذخيره يا پردازش شده است و داراي امضاء الکترونيکي غيرمطمئن است به صورتي که نمي توان از انتساب سند به صادرکننده، هويت او يا تماميت سند اطمينان حاصل کرد 49.سيستم اطلاعاتي مورد استفاده براي توليد، ارسال، دريافت، ذخيره و پردازش داده پيام، از فناوري بالايي برخوردار نيست، چنين سيستمي به نحو مطلوبي برنامه ريزي نشده و از دقت کافي برخوردار نيست به همين جهت همواره امکان اشتباه بودن اطلاعات حاصل از عملکرد آن وجود دارد. همچنين اين سيستم دربرابر نفوذ و سوء استفاده از ايمني کافي برخوردار نيست و يک رخنه گر به راحتي مي تواند با ورود به شبکه به اطلاعات دسترسي پيدا کرده و يا آنها را تغيير دهد يا اطلاعات در حال ارسال را از شبکه اينترنت دريافت کرده، آن را تغيير داده و مجدداً ارسال کند و يا ورود يک ويروس به چنين سيستمي ممکن است منجر به تغيير يا حذف اطلاعات شود به همين جهت چنين سيستمي نمي تواند تماميت و محرمانگي اطلاعات را تضمين کند.50 دليل عادي با يک امضاي الکترونيکي ساده تصديق مي شود، اين امضا مي تواند به صورت تصوير ساده امضاي دستي يا تايپ نام شخص در زير سند، آدرس پست الکترونيکي وي، يک کارت هوشمند، انتخاب گزينه”موافقم” يا گذرواژه باشد که هيچيک نمي توانند انتساب سند به صادرکننده، هويت او و تماميت سند را تضمين کنند زيرا تمامي اين موارد به راحتي قابل جعل هستند، يک شخص ثالث به راحتي ميتواند تصوير امضاي دستي ديگري را از جانب او به سند ضميمه کند يا با سرقت کارت هوشمند يا کشف گذر واژه او هويت وي را جعل کند، رايانه ها مي توانند کل کلمات، مکانها و اصطلاحات موجود در يک زبان معين را به منظور کشف

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد هتک حرمت Next Entries پایان نامه درمورد تلفن همراه، اشخاص ثالث، ثبت اسناد