پایان نامه درمورد فناوری اطلاعات، آموزش و پرورش، پردازش اطلاعات، برنامه درسی

دانلود پایان نامه ارشد

اطلاعات و دانایی داده است. اگر چه این پدیده ابتدا از محیط های نظامی آغاز و سپس به مراکز دانشگاهی کشیده شد، اما امروزه عرصه های مختلف زندگی جوامع را تحت تأثیر قرار داده است. اینک قریب به سه دهه است که فناوری اطلاعات در عرصهی تعلیم و تربیت پا نهاده و نظام های آموزشی و محیط های تحصیلی را نیز به چالش کشیده است . نظام آموزشی کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست. اگر چه به میزان بسیار اندکی از این فناوری در قسمت های مختلف آموزش و پرورش به کار گرفته شده است، اما اکنون زمان آن رسیده است که ما نیز همپای دیگر کشورهای جهان در سیستم های آموزشی خود تغییر اساسی ایجاد کنیم تا هم از این قافله شتابان عقب نمانیم و هم از مزایای عصر اطلاعات بهره گیریم( کیاسی، 1386).
2-3:تأثیر نرم افزارها و ابزارهای آموزشی بر یادگیری
براي ایجاد یادگیري عمیق و همه جانبه در یادگیرندگان باید به همهی عوامل و مؤلفه هاي این فرآیند توجه کافی مبذول گردد. معمولاً در امر آموزش و یادگیري از سه عامل اساسی یادگیرنده، یاددهنده، و شرایط و امکانات و موقعیت ها، نام برده می شود. حافظه، ثبت نسبتاً پایداري است که زیربناي یادگیري است، روانشناسی شناختی،بر پایه حافظه حکم فرماست و این عوامل آن قدر اهمیت دارند که تأثیرشان بیشتر از محرك هاي خام بیرونی است. اولین مرحله آن رمزگردانی است، هر ماده اطلاعاتی که در خارج از حافظه است واجد ویژگی هایی است که شامل خصوصیات فیزیکی ( مانند شکل و رنگ ) و یا ویژگی هاي معنایی ( مانند صفات و مفاهیم) می باشد. دومین مرحله حافظه، ذخیره سازي یا اندوزش است. در این مرحله اطلاعاتی که رمزگذاري شده باید با توجه به زمان نگهداري شود، که این زمان می تواند بسیار کوتاه و چند ثانیه یا تمام سالهاي زندگی فرد باشد. از جمله عوامل مؤثر در چگونگی ذخیره سازي و نگهداري اطلاعات، فاصلهی بین مرحله اول و سوم حافظه است. یعنی هرچه فاصله زمانی بیشتر باشد، امکان استفاده از اطلاعات ذخیره شده کمتر خواهد بود. عامل مؤثر دیگر حوادثی است که طی این مدت رخ می دهد، یعنی اطلاعات جدیدي وارد حافظه شده و به عنوان اطلاعات گمراه کننده مانعی براي یادآوري اطلاعات قبلی می شوند. مرحله سوم حافظه، بازیابی است. یعنی اطلاعاتی که رمزگردانی و ذخیره شده بایستی به خاطر آورده شود، با توجه به انواع اطلاعات و انواع حافظه، بازیابی ها مختلف هستند. گاهی بازیابی آشکار و گاهی بازیابی ناآشکار .در بازیابی آشکار فرد از به خاطر آوردن اطلاعات کاملاً آگاه بوده و تلاش زیادي دارد که اطلاعات ذخیره شده را فرا بخواند ولی در بازیابی ناآشکار فرد بدون اراده و تلاش اطلاعات ذخیره شده را به خاطر می آورد. یکی از عوامل مؤثر بر بازیابی« اثر بافت» نام دارد. یعنی بازیابی وقتی موفقیت بیشتري دارد که بافت زمان رمزگردانی با بافت زمان بازیابی یکسان باشد. مهمترین دلیل قدرت به خاطر آوري بهتر « اثر بافت» است. عامل دیگري که بر قدرت بازیابی تأثیر دارد، « اثر خلق» است. یعنی هر فردي در زمان رمزگردانی ویژگی هاي عاطفی خاصی دارد که هرچه این ویژگی ها در زمان رمزگردانی و بازیابی مشابهت بیشتري داشته باشند، امکان بازیابی بهتري وجود دارد. یکی از مهم ترین یافته ها این است که فعال ترین ناحیه مغز در رمزگردانی در نیمکره چپ و در بازیابی در نیمکره راست است. یادگیري عبارت است از فرآیند ایجاد تغییرات نسبتاً پایدار در رفتار فرد که بر اثر تجربه پدید آید. در فرآیند یاد سپاري بخشی از اطلاعات وارد شده به حافظه کوتاه مدت با اطلاعات یادگرفته شده قبلی ارتباط برقرار کرده و به حافظه بلند مدت انتقال می یابند، این اطلاعات به صورت مواد سازمان یافته اي درمی آیند که براي مدت طولانی در آنجا باقی می مانند و در صورت لزوم به حافظه کوتاه مدت بازگشت داده می شوند و شخص براساس آنها پاسخ می دهد(سیف، 1392). از انواع ابزارهایی که می تواند بر ارتقاء یادگیري و یادسپاري و متعاقباً رشد کیفیت آموزشی تأثیر بسیاري داشته باشند، نرم افزارهای آموزشی ، کتاب های الکترونیکی و نرم افزارهای چند حسی می باشند. نرم افزارها نسخه اي از بعضی وسایل حقیقی یا موقعیت هاي کاري می باشد و تلاش دارد تا بعضی جنبه هاي رفتاري یک سیستم فیزیکی یا انتزاعی را به وسیله رفتار سیستم دیگري نمایش دهد.
2-4:تاثیر و نقش فناوری اطلاعات در آموزش
بررسی ادبیات یا متون توسعه برنامه درسی فناوری اطلاعات طی دهه های اخیر درهنگ کنگ نشان می دهد که هدف ازبرنامه درسی در هنگ کنگ تغییر از مطالعات کامپیوتر به ایجاد و توسعه دانش مربوط به رویکردهای پردازش اطلاعاتی است سابقاً، نقش برنامه درسی مبتنی بر فناوری اطلاعات ، ارائه فرصتی مناسب به دانش آموزان در یادگیری و شناخت ابزارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات بود در حال حاضر نقش آن تجهیزدانش آموزان به مهارت سواد اطلاعاتی است که عمدتاً ‌متشکل از دانش مورد نیاز در پردازش اطلاعاتی، توانایی یادگیری و رویکردهای مناسب در پردازش اطلاعات با استفاده از فناوری اطلاعات است. در این راستا دولت هنگ کنگ در پاسخ به تقاضای اجتماعی برای فناوری اطلاعات به مضامین و پارامترهای جالبی اشاره نمود و ادغام الگوهای آموزشی را در اولویت قرار داد( چیونگ کنگ15، 2008).
بر پایهی نظرات کمیسیون بین المللی یونسکو16در بررسی مشکلات ارتباطات، یکی از نقش ها و وظایف فناوری ارتباطات و اطلاعات در جامعه، موضوع آموزش و پرورش است. یعنی انتقال اطلاعات لازم برای رشد و پرورش افکار، ساخت و پرورش شخصیت و فراگیری مهارت ها، همچنین انتقال پیام های متنوع و گستردهی لازم به منظور کمک به فراگیران در شناخت، درک و قدردانی از یکدیگر و اتحاد در تعهدات اجتماعی؛ از جمله وسائل عمده ای که از طریق آن می توان به تحرک روانی، احساس یگانگی، استدلال و اعتماد به نفس رسید، آموزش و پرورش است و در این مورد فناوری اطلاعات می تواند نقش عمده ای داشته باشد. رشد فناوری اطلاعات در کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته، بخصوص در زمینهی وسائل ارتباط جمعی موجب فرصت های تازه ای در آموزش و پرورش می شوند.اول اینکه بین فناوری اطلاعات و آموزش روابط روشن و متقابلی وجود دارند.دوم این که وجود اطلاعات بسیار زیاد و مجموعه آن ها در طبقه بندی های تخصصی موجب شده تا افراد به طور قابل ملاحظه ای به دانش و کاربرد آن دسترسی یابند.سوم این که تسهیلات پخش رادیویی در بسیاری از کشورها موجب تدوین برنامه های آموزشی خلاق گردیده، و بعضی برنامه های آموزشی رسمی مکمل دروس مدرسه یا دانشگاه شدهاند.چهارم، فناوری اطلاعات، خصوصاً وسایل ارتباطات راه دور موجب می شود تا کیفیت آموزش از طریق ابزار تصویری و صوتی در مدرسه بالا رود. فناوری اطلاعات می تواند به آموزش کودکانی بپردازد که به مدرسه دسترسی ندارند و مدت های مدیدی است که در مناطق روستایی فراموش شده اند(رضایی کمال آباد، 1388).
استفاده از فناوری به عنوان نوآوری آموزشی به غنی سازی محیط یادگیری، درگیرسازی فعالانه دانش آموزان، تسهیل رویکردهای فراشناختی، یادگیری تعاملی و مشارکت جویانه و غنی سازی منابع یادگیری کمک می کند و معایب روش های تدریس سنتی مانند سخنرانی را برطرف می کند. فناوری می تواند محدودیت های زمانی و مکانی را از بین ببرد و آموزش را همگانی تر کند (حسینی خواه،1387). فناوری اطلاعات و ارتباطات به ما می آموزد چگونه به تغییر سازمان بپردازیم و اصولأ چگونه در ارتباط با محیط و رقابت با سایر سازمان ها نوآوری بی افرینیم تا بتوانیم در تقابل با سازمان های نوین، اقدامی هوشمندانه داشته باشیم (لوین و وادمانی17، 2008). فناوري آموزشي از تدریس حمایت می کند با فناوری ، یادگیری معنی دار وهدفمند می شود ، روش های سنتی ومعلم محور تبدیل به روش های فراگیر محور وفرایندی می شود. با کمک فناوري آموزشي حل مسأله ومهارت های سطح بالاتر تفکر ، تفسیر وتحلیل اطلاعات ، مدیریت زمان وتوانایی اولویت بندی مهارت ها در فضای اطلاعاتی وجامعه جهانی مبتنی بر اطلاعات توسعه می یابد معلم به طراحی تجارب یادگیری می پردازد ودانش اموزان خود، فرایند های یادگیری را کنترل می کنند(رضایی کمال آباد، 1388).
یادگیری با استفاده از فناوري آموزشي شکلی جدید و متفاوت از  دانستن و دیگر انواع یادگیری ارائه می دهد . 1-  یادگیری برای یاد گرفتن2-  یادگیری برای عمل کردن: (مشارکت گروهی) 3- یادگیری برای زندگی در کنار هم و با هم 4-یادگیری برای بودن ،  این چهار محور چشم انداز وسیعی را پیش روی دست اندرکاران تولید برنامه های درسی منطبق بر فناوری قرار می دهد(توانا، 1388).
معلمان با تلفیق نرم افزار با گفتگوهای اکتشافی18 و مداخله هوشمندانه با توجه به اهداف یادگیری باعث میشوند یادگیری عمیق تر ودانش آموزان با یک تدریس هدایت شده روبرو گردند. شبیه سازی و تکنولوژی کنترل ، به معلم این امکان را می دهد که دانش آموزان را با انواع ایده ها وموقعیت های مجازی در گیر سازد تا از این طریق یادگیری جهت دار شود و یادگیرنده وادار به فعالیت همسو و یا مخالف کلاس شده که این پذیرش و عدم پذیرش خود موجب کسب اطلاعات جدید می شود و موجبات تغییر ذهنیات دانش آموزان را در شرایط حمایتی فراهم می آورد و این فرایند مستلزم معلمی با صلاحیت های حرفه ای در زمینه فناوري آموزشي می باشد( وجیرف ودوز، 1389).
 کار با نرم افزارهای شبیه سازی را باید در جهت  توسعه مهارت های سطح بالای تفکر در دانش آموزان دانست که می توان از طریق وادار کردن دانش اموزان به داشتن تفکر انتقادی ، توانایی حل مسأله وداشتن استراتژی ارائه دلیل برای بروز خلاقیت ویادگیری هدفمند وخلق واکنش های منطقی در پاسخ به مسائل  با کاهش آزمایش وخطا توسعه داد( احمدی، 1387).
صلاحیت ومهارت استفاده از فناوري آموزشي دانش وحوزه های شناختی را پشتیبانی وهم پوشانی می کند ودانش اموزان را به فعالیت وا می دارد .با استفاده از چند رسانه ای ها وارتباط با اینترنت معلم می تواند به تحریک مغزی دانش اموزان به عنوان محرک برای بهبود کیفیت شناخت در آنان دست یابد .فناوري آموزشي فرصت های زیادی را برای استفاده از انواع تکنیک های آموزشی ارائه می دهد .به عنوان یک ابزار می تواند با روش ها وامکانات آموزشی در زمان ها ومکان های دور ، تعامل وهمکاری داشته باشد ، کابرد آن لاین19 روشی ساده به نزدیک شدن به رفتار دانش آموز فراهم می آورد(ام اس جیلان دل،2009).
فن آوری با افزایش  کارایی محیط یادگیری، و به منظور تشویق سواد فن آوری، تعمیق دانش وتولید دانش قدم بر می دارد. فناوري آموزشي منبعی با ارزش برای تولید دانش، بستری مناسب برای انتقال محتوا و ابزاری توانمند برای ایجاد تعامل در فرآیند یاددهی – یادگیری در کلاس درس می باشد. فناوري آموزشي فرصت پاسخگویی به نیاز دانش آموزان را بدون محدودیت به صورت فردی وگروهی با هم فکری هم سالان در هر زمان ومکانی را فراهم می آورد (ولنتین گارسی20، 2010).  
معلم می تواند باتعبیه فناوري آموزشي  به طور مناسب در فرایند آموزش ویاد دهی – یادگیری ، به میزان چشمگیری به بهبود آموزش ویادگیری منجرشود .با استفاده از فناوري آموزشي تجسم (تصور ذهنی درونی ونمایش گرافیکی بیرونی یک حقیقت به صورت یک تصویر، نقشه، نمودار، لیست و جدول ) به روش های شناختی مهم که ریشه در خلاقیت،کشف، اختراع و حل مسأله دارند مرتبط می شوند و آموزش را معنا دار می سازند ؛ایجاد همگرایی21 با فناوري آموزشي  در زمینه های آموزشی یکی از اهداف استفاده بهینه از این فناوری می باشد . فناوری های دیجیتال از طریق تعامل با رسانه ها ، صنایع چاپ ونشر ، سرگرمی وصنایع تولید وتوزیع همگرا می شوند . تأثیر هم گرایی چنان عمیق است که آثار آن برای سازمان ، مدیریت ومدارس در آموزش وپرورش برجسته است.برای ایجاد همگرایی در کلاس درس موضوعات آموزشی شامل دانش ومهارت از جمله حل مسأله ، مهارت های فناوري آموزشي  ، مهارت های یادگیری مادام العمرومهارت های کارتیمی در دستور کار قرار می گیرد . این مهارت ها به منظور مدیریت یک برنامه آموزشی وحتی به عنوان یک ابزار به فرایند آموزش ویادگیری سرعت می بخشد(ام ا

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد کتاب گویا، انگیزش تحصیلی، فناوری اطلاعات، آموزش و پرورش Next Entries پایان نامه درمورد فرایند آموزش، برنامه درسی، یادگیری مشارکتی، نیروی انسانی