پایان نامه درمورد فعاليتهاي، صلاحيتهاي، فردي

دانلود پایان نامه ارشد

ثبات عاطفي و رواني بيشتر ، فعاليت و خلاقيت بيشتر ، و رشد خصوصيات فردي مي شود . از سوي ديگر ، عدم سازگاري بين محيط و نوع شخصيت موجب نارضايتي ، تغيير شغل ، عدم موفقيت ، و بي ثباتي عاطفي و رواني خواهد گرديد .
هالند نوع شخصيت فرد را با سياهه ترجيح شغلي اندازه گيري مي کند . زيرا معتقد است هر فردي که بسوي نوع خاصي از شخصيت بيشتر گرايش داشته باشد ، در آن طبقه قرار مي گيرد . سياهه ترجيح شغلي هالند براين اصل استوار است که انتخاب شغل مستقيماً با نوع شخصيت ارتباط دارد . بنابراين انتخاب مشاغل نوع زندگي فرد را مشخص مي سازند . در نتيجه به نظر هالند سياهه ترجيح شغلي و پرسشنامه هاي رغبت شغلي همانند پرسشنامه هاي تعيين نوع شخصيت هستند . همچنين هالند معتقد است افرادي که به مشاغل يکسان اشتغال دارند داراي شخصيت تقريبا همانندي مي باشند .
هالند (1959) معتقد است افرادي که خودشناسي بهتر و بيشتري دارند در مقايسه با کساني که خودشناسي آنها کمتر است ، انتخاب هاي بهتري را انجام خواهند داد . همچنين افرادي که خودشناسي آنها ناقص است انتخابهايشان نادرست خواهد بود . خودشناسي به نظر هالند عبارت از توانائي فرد براي شناسائي استعدادهاي بالقوه در محيط اجتماعي مي باشد . يعني خودشناسي عبارت از اطلاعات و دانشي است که فرد درباره خود دارد . هالند تجربيات زمان خردسالي و نحوه تربيت کودک و فشارهاي اجتماعي را نيز در تعيين ترجيح ها و نوع شخصيت و خودشناسي فرد مهم مي داند . هالند درباره رابطه بين اطلاعات شغلي و حرفه اي و انتخاب نوع شغل ، فرضيه هائي را ارائه مي دهد . از جمله معتقد است افرادي که درباره مشاغل اطلاعات بيشتري دارند نسبت به کساني که اطلاعاتشان در زمينه مشاغل ناقص تر است انتخاب هاي بهتري را انجام خواهند داد . انتخاب مناسب به سن نيز بستگي دارد . با افزايش سن معمولاً يادگيري بيشتر مي شود و کسب اطلاعات بهتر و عميق تر انجام مي گيرد . در نتيجه انتخاب شغل با افزايش سن بطور دقيق تر و مناسب تري عملي مي گردد .
اکنون توضيحات بيشتري از اين 6 تيپ شخصيتي ارائه مي نماييم :
تيپ واقع گرا
تجربيات و وراثت خاص يک فرد واقع گرا به رجحان فعاليتهايي منجر مي شود که پيامد آن سروکار داشتن آشکار ، مرتب يا منظم با اشياء ، ابزار، ماشينها و حيوانات و اجتناب از فعاليتهاي آموزشي و يا درماني است . اين تمايلات رفتاري به نوبه خود منتهي به اکتساب صلاحيتهاي عملي ، مکانيکي ، کشاورزي ، الکتريکي و فني و به کمبودي در صلاحيتهاي اجتماعي و تربيتي مي شود .
رشد اين الگوي فعاليتها ، صلاحيتها و علايق واقع گرايانه فردي را به وجود مي آورد که رفتار هاي زير را از خود نشان مي دهد :
1- مشاغل يا موقعيت هاي واقع گرايانه اي مانند مهندسي برق را ترجيح مي دهد که در آنها موقعيتها بتواند فعاليتهاي ترجيحي خود را انجام دهد و از فعاليتهايي که مقتضي مشاغل اجتماعي است ، دوري کند .
2- براي حل مشکلاتي که در کار و محيطهاي ديگر وجود دارد از صلاحيتهاي واقع گرايانه استفاده مي کند .
3- خود را فردي داراي تواناييهاي ورزشي و مکانيکي و فاقد توانايي در ارتباط انساني مي پندارد .
4- براي اشياي عيني و خصوصيانت شخصي قابل لمس – پول ، قدرت ، مقام – ارزش قايل مي شود .
از آنجا که شخص واقع گرا داراي اين رجحانها ، صلاحيتها ، خود ادراکي هاو ارزشهاست ، اين فرد واقع گرا مستعد ويژگي هاي زير است :
غير اجتماعي – مادي – خود محور – همرنگ – طبيعي – انعطاف ناپذير – رک – بهنجار –
صرفه جو – اصيل – مصر – غير شهودي  – سرسخت – اهل عمل – بي پيرايه
تيپ جستجو گر
  تجربيات و وراثت خاص يک فرد جستجوگر به رجحان فعاليتهايي منجر مي شود که پيامد آن بررسي خلاق مشاهده اي ، نمادي و منظم پديده هاي فيزيکي ، زيست شناختي و فرهنگي به منظور فهم و کنترل اين پديده ها ، و اجتناب از فعاليتهاي ترغيبي ؛ اجتماعي و تکراري است . اين تمايلات رفتاري به نوبه خود منتهي به اکتساب صلاحيتهاي علمي و محاسباتي و کمبود در قابليتهاي ترغيب کننده مي شود .رشد اين الگوي فعاليتها ؛ صلاحيتها ؛ و علايق جستجوگرانه، فردي را به وجود مي آورد که رفتار هاي زير را از خود نشان مي دهد :
1- مشاغل يا موقعيتهاي جستجوگرانه راترجيح مي دهد تا در آن موقعيتها بتواند به فعاليتهاي مرجح مبادرت ورزد و از فعاليتهايي که مقتضي مشاغل متهورانه است دوري کند .
2- براي حل مشکلاتي که در کار و محيطهاي ديگر وجود دارد از صلاحيتهاي جستجوگرانه استفاده مي کند .
3- خود را فردي محقق ،روشنفکر ، داراي تواناييهاي علمي و رياضي ؛ و فاقد توانايي رهبري مي پندارد .
4- براي علم ارزش قائل مي شود .
  از آنجا که شخص جستجو گر داراي اين رجحانها ، صلاحيتها ، خود اداركي ها ، و ارزشهاست ، اين فرد جستجوگر مستعد ويژگي هاي زير است :
تحليل گر – مستقل –  منطقي – هشيار – روشنفكر – خوددار – منتقد – درون نگر – كناره گير –  پيچيده – بدبين  – فروتن –  كنجكاو – دقيق – غير محبوب –  تيپ هنري 
تجربيات و وراثت خاص يك فرد هنري به رجحان فعاليتهاي منجر مي شود كه پيامد آن فعاليتهاي پيچيده ، آزاد و غير منظم كه شامل سر و كار داشتن با مواد فيزيكي ، كلامي يا انساني براي خلق اشكال يا محصولات هنري و نوعي بيزاري از فعاليتهاي آشكار ، سازمان يافته و مرتب است . اين تمايلات رفتاري به نوبه خود ، منتهي به اكتساب صلاحيتهاي هنري – زبان ، موسيقي ، نمايش ، نويسندگي – و كمبودي در صلاحيتهاي نظام تجاري يا اداري مي شود .
رشد اين الگوي فعاليتها ، صلاحيتها و علايق هنري فردي را به وجود مي آورد كه رفتارهاي زير را از خود نشان مي دهد .
1. مشاغل يا موقعيتهاي هنريي را ترجيح مي دهد كه در آن موقعيتها بتواند به فعاليتهاي مرجع مبادرت ورزد و از فعاليتهايي که مقتضي مشاغل يا موقعيتهاي قراردادي است دوري كند .
2. براي حل مشكلاتي كه در كار و محيطهاي ديگر وجود دارد از صلاحيتهاي هنري استفاده مي كند .
3. خود را فردي مبتكر ، ابراز گر ، شهودي ، سازش ناپذير ، درون نگر ، مستقل ، نامنظم ، داراي توانايي در زمينه هاي هنري ، موسيقي ، بازيگري ، نويسندگي و گويندگي مي پندارد .
4. براي كيفيات مربوط به زيباشناسي ارزش قائل مي شود . از آنجا که شخص هنري داراي اين رجحانها ، صلاحيتها ، خود اداركي ها ، و ارزشهاست ،اين فرد هنري مستعد ويژگي هاي زير است : 
مبهم – خيالپرداز – شهودي – بي نظم – غير عملي – سازش ناپذير –  عاطفي – خود انگيخته – مبتكر – ابرازگر – مستقل – حساس – آرمانگرا – درون نگر – آزادمنش
 تيپ اجتماعي
تجربيات و وراثت خاص يك فرد اجتماعي به رجحان فعاليتهاي منجر مي شود كه پيامد آن اداره كردن ديگران به منظور آگاهاندن ، تعليم ، رشد ، درمان يا راهنمايي آنان و اجتناب از فعاليتهاي صريح ، مرتب و سازمان يافته است كه به مواد ، ابزار يا ماشينها مربوط باشد . اين تمايلات رفتاري به نوبه خود منتهي به اكتساب صلاحيتهاي روابط انساني مانند صلاحيتهاي ميان فردي و آموزشي و نقصان در صلاحيتهاي دستي و فني شود . رشد اين الگوي فعاليتها ، صلاحيتها و علايق اجتماعي، فردي را به وجود مي آورد كه رفتارهاي زير را از خود نشان مي دهد .
1. مشاغل يا موقعيتهاي هنريي را ترجيح مي دهد كه در آن موقعيتها بتواند به انجام فعاليتهاي مرجح مبادرت ورزد و از فعاليتهاي كه مقتضي مشاغل يا موفقيتهاي واقع گرايانه است دوري كند .
2. براي حل مشكلاتي كه در كار و محيطهاي ديگر وجود دارد از صلاحيتهاي متهورانه استفاده مي كند .
3. خود را فردي پرخاشگر ، محبوب ، مطمئن به خود ، معاشرتي ، داراي توانايي رهبري ، سخن گفتن  و فاقد توانايي علمي مي پندارد .
4. براي پيشرفت اقتصادي و سياسي ارزش قائل مي شود .
از آنجا که شخص متهور داراي اين رجحانها ، صلاحيتها ، خود اداركي ها ، و ارزشهاست ، اين فرد متهور مستعد ويژگي هاي زير است : 
مسلط – امدادگر – مسئول – اهل همكاري   – آرمان گرا- معاشرتي – صبور – تلقيني – مبادي آداب – رفيق -مهربان – فهميده – سخاوتمند – مشوق –  صميمي  
تيپ متهور
تجربيات و وراثت خاص يك فرد متهور به رجحان فعاليتهاي منجر مي شود كه پيامد آن اداره كردن ديگران براي تحصيل اهداف سازمان يا به دست آوردن درآمد اقتصادي ؛ و بيزاري نسبت به فعاليتهاي مشاهده اي ، نمادي و سازمان يافته است اين تمايلات رفتاري به نوبه خود منتهي به اكتساب صلاحيتهاي رهبري ،ميان فردي ، تشويق و نقصان در صلاحيتهاي علمي مي شود . رشد اين الگوي فعاليتها ، صلاحيتها و علايق متهورانه فردي را به وجود مي آورد كه رفتارهاي زير را از خود نشان مي دهد .
1. مشاغل يا موقعيتهاي متهورانه را ترجيح مي دهد كه در آن موقعيتها بتواند به فعاليتهاي مرجع مبادرت ورزد و از فعاليتهايي که مقتضي مشاغل يا موقعيتهاي قراردادي است دوري كند .
2. براي حل مشكلاتي كه در كار و محيطهاي ديگر وجود دارد از صلاحيتهاي هنري استفاده مي كند .
3. خود را فردي مبتكر ، ابراز گر ، شهودي ، سازش ناپذير ، درون نگر ، مستقل ، نامنظم ، داراي توانايي در زمينه هاي هنري ، موسيقي ، بازيگري ، نويسندگي و گويندگي مي پندارد .
4. براي كيفيات مربوط به زيباشناسي ارزش قائل مي شود .
از آنجا که شخص هنري داراي اين رجحانها ، صلاحيتها ، خود اداركي ها ، و ارزشهاست ، اين فرد جستجوگر مستعد ويژگي هاي زير است :
زياده طلب – با انرژي –  عشوه گر – ماجراجو – خودنما – خوش بين – خوشخو – مطمئن به خود – جاه طلب – معاشرتي – سلطه جو – برون نگر – پرحرف
تيپ قراردادي
تجربيات و وراثت خاص يك فرد قراردادي به رجحان فعاليتهاي منجر مي شود كه پيامد آن رجحان فعاليتهاي ساده ، مرتب ، سر و كار داشتن منظم با داده ها ، مانند نگهداري پرونده ها ، بايگاني مطالب ، تكثير مطالب ، تنظيم اطلاعات نوشتاري و عددي بر طبق نقشه تعيين شده ، به كار انداختن ماشينهاي اداري و پردازش داده ها براي كسب اهداف سازماني يا اقتصادي و بيزاري از فعاليتهاي مبهم ، آزاد ، جستجوگرانه يا سازمان نايافته است . اين تمايلات رفتاري به نوبه خود منتهي به اكتساب صلاحيتهاي اداري ، محاسباتي ، نظم تجاري و نقصان در صلاحيتهاي هنري مي شود . 
رشد اين الگوي فعاليتها ، صلاحيتها و علايق قراردادي فردي را به وجود مي آورد كه رفتارهاي زير را از خود نشان مي دهد .
1. مشاغل يا موقعيتهاي قراردادي را ترجيح مي دهد كه در آن موقعيتها بتواند به فعاليتهاي مرجع مبادرت ورزد و از فعاليتهايي  مقتضي مشاغل يا موقعيتهاي هنري است دوري كند .
2. براي حل مشكلاتي كه در كار و محيطهاي ديگر وجود دارد از صلاحيتهاي قراردادي استفاده مي كند .
3. خود را فردي همرنگ ، منظم و داراي توانايي دفتري و حسابداري مي پندارد .
4. براي پيشرفت بازرگاني و اقتصادي ارزش قائل مي شود .
از آنجا که شخص قراردادي داراي اين رجحانها ، صلاحيتها ، خود اداركي ها ، و ارزشهاست ، اين فرد جستجوگر مستعد ويژگي هاي زير است :
محتاط  – انعطاف ناپذير- پيگير – همرنگ –  خوددار – اهل عمل – وظيفه شناس – اصولي – دور انديش – مدافع – مطيع – صرفه جو – كار آمد – منظم  – فاقد تخيل
2-5-بخش چهارم انگيزش
2-5-1-انگيزش شغلي
شناخت عوامل مؤثر در ايجاد انگيزش شغلي، از ضرورت‌هايي است كه مي‌تواند در افزايش بهره‌وري و رضايت شغلي افراد كمك‌كننده باشد. براي شناسايي عوامل دروني و بيروني انگيزش شغلي، اين مطالعه با هدف تعيين عوامل مؤثر در ايجاد انگيزش شغلي افراد حاضر در آموزش هاي کارآفريني انجام شد.
انگيزش33 : حالتي در افراد که آنان را به انجام رفتار وعمل خاصي متمايل مي سازد.
بحث وبررسي در خصوص ارضاي نيازها وعوامل دلگرمي و اثربخشي بيشتر کارکنان وايجاد محيط صميمي و پرجاذبه براي آنان در محيط هاي سازماني توجه هر فرد دلسوز به آينده اين مرزوبوم را به خود معطوف مي دارد . چرا که با تلاش وهمفکري و هماهنگي کليه آحاد و سازمانهاي جامعه است که مي توان بطور طبيعي اميدوار بود از طريق اعمال يک مديريت صحيح و علمي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد انتقال دانش، سلسله مراتب، رفتار انسان Next Entries پایان نامه درمورد آموزش مهارت، رفتار کارکنان، ارزش افزوده