پایان نامه درمورد فراواني، اولويت، کتابخانه‌هاي

دانلود پایان نامه ارشد

کنندگان در پژوهش حاضر داراي سطح تحصيلاتي کارشناسي با (63 درصد) مي‌باشند. در اولويت بعدي با (‌3/33 درصد‌)کارشناسي ارشد هستند. هيچ کدام از مسئولين داراي سطح تحصيلاتي ديپلم و فوق ديپلم نبودند . فقط (‌7/3 درصد) بدون پاسخ بوده‌اند. نمودار ذيل را ببينيد:

نمودار 4-6: توزيع فراواني و درصد سطح تحصيلاتي مسئولين کتابخانه‌هاي نهاد رهبري دردانشگاه‌هاي غرب کشور
4-3. پرسش اساسي شماره 2: وضعيت کنوني منابع و شيوه تهيه آن در کتابخانه‌هاي نهاد رهبري از چه ويژگي‌هايي برخوردار است؟
در راستاي پرسش فوق 8 پرسش فرعي با هدف دستيابي به اطلاعات کتابخانه‌اي مورد نياز ازجامعه پژوهش در پرسشنامه طراحي شد. حاصل يافته‌هاي بدست آمده در جداول اطلاعاتي شماره 4 -7 الي 4- 16 و نمودارهاي شماره 4-7 الي 4-8 اين بررسي مورد استفاده قرار گرفته است.
4-3-1. انتخاب منابع کتابخانه به چه صورتي انجام مي‌شود؟
جدول 4-7: توزيع فراواني و درصد شيوه انتخاب منابع و اطلاعات توسط کتابخانه هاي نهاد رهبري دردانشگاه هاي غرب کشور.
شيوه انتخاب منابع و اطلاعات
فراواني
درصد فراواني
پيشنهاد گروه آموزشي
6
2/22
تقاضا از طرف دانشجويان
7
9/25
نظر مسئولان کتابخانه
5
5/18
توسط کميته انتخاب کتاب
7
9/25
بدون پاسخ
2
4/7
جمع کل
27
100
جدول شمار? 4-7 نشان مي‌دهد شيوه اصلي انتخاب منابع در کتابخانه‌هاي نهاد رهبري از طريق تقاضا از طرف دانشجويان و همچنين انتخاب توسط کميته انتخاب کتاب ، هر يک با (‌9/25 درصد‌) مي‌باشد. اولويت دوم شيوه تهيه منابع با (‌2/22 درصد‌) از طريق گروه‌هاي آموزشي و به پيشنهاد آنها صورت مي‌گيرد. دخالت نظر مسئولين کتابخانه‌ها نيز (‌5/18 درصد) نظرات را پوشش داده است. نکته مهم اين که انتخاب گويه‌هاي ارائه شده به طور نسبتاً موازي و نزديک به هم داراي بار اطلاعاتي خاصي است. اين مسأله در فصل ديگر (‌فصل 5‌) به تفسير بيان خواهد شد.
4-3-2. خريد منابع براي کتابخانه به چه صورتي انجام مي‌شود؟
جدول 4-8: توزيع فراواني و درصد شيوه تهيه و خريد منابع توسط کتابخانه‌هاي نهاد رهبري دردانشگاه‌هاي غرب کشور
شيوه تهيه و خريد منابع
فراواني
درصد فراواني
نمايشگاه کتاب
9
3/33
کاتالوگ ناشران
13
2/48
کتابفروشي‌ها
4
8/14
اهداء
1
7/3
بدون پاسخ


جمع کل
27
100
جدول شمار? 4-8 مفاهيم ارزشمندي را در بر دارد. در صدر نظرات در باب شيوه تهيه و خريد منابع وابستگي (2/48 درصدي) جامعه پژوهش به کاتالوگ‌هاي ناشرين مي‌باشد. نمايشگاه کتاب با (3/33 درصد) در اولويت دوم قرار دارد. کتابفروشي‌ها کمتر مورد توجه جامعه پژوهش حاضر بوده‌اند. زيرا درصد کمي (8/14 درصد) را به خود اختصاص داده است. اهداء کمترين روش تهيه و خريد تلقي مي‌شود (7/3 درصد).
4-3-3. چند عنوان کتاب در کتابخانه موجود است؟
جدول 4-9: توزيع فراواني و درصد تعداد عناوين کتب موجود در کتابخانه‌هاي نهاد رهبري دانشگاه‌هاي غرب کشور.
تعداد عناوين کتب موجود
فراواني
درصد فراواني
500 عنوان و کمتر
8
6/29
501 تا 1000 عنوان
12
4/44
1001 تا 1500 عنوان
5
5/18
1501 تا 2000 عنوان
2
4/7
2001 تا 2500 عنوان


2501 تا 3000 عنوان


3001 به بالا


بدون پاسخ


جمع کل
27
100

جدول شمار? 4-9: گوياي اين نکته است که (4/44 درصد) کتابخانه‌ها بين 501 الي 1000 جلد کتاب را تدارک ديده‌اند. (‌6/29 درصد) کمتر از 500 جلد کتاب را دارند و (5/18 درصد) بين 1001 الي 1500 جلد .الباقي کتابخانه ها درحدود (4/7 درصد) بين 1501 الي 2000جلد را تهيه نموده‌اند. نبود هيچ يک از کتابخانه‌ها در زمره کتابخانه‌هاي بالاي 2000 جلد و بيشتر، بار معنايي خوبي دارد و بايد مورد توجه مسئولين کتابخانه‌هاي نهاد واقع شود.
4-3-4. منابع موجود در کتابخانه به چه نحوي ثبت مي‌گردند؟
جدول 4-10 : توزيع فراواني و درصد شيوه ثبت منابع موجود در کتابخانه هاي نهاد رهبري دانشگاه هاي غرب کشور.
شيوه ثبت منابع
فراواني
درصد فراواني
ثبت منابع در دفتر ثبت کتابخانه
17
63
ثبت منابع کتابخانه در نرم افزار کتابخانه
10
37
بدون پاسخ


جمع کل
27
100

طبق جدول شمار? 4-10 (‌63 درصد‌) از کتابخانه‌ها، منابع را در دفتر کتابخانه ثبت مي‌کنند. (‌37 درصد‌) نيز ، منابع را در نرم افزار کتابخانه ثبت مي‌کنند. هيچ گزينه بي پاسخي ارائه نشده است.
4-3-5. آيا منابع چاپي و الکترونيکي کتابخانه در ارتباط با نيازهاي آموزشي و پژوهشي دانشکده يا دانشگاه مي‌باشد؟
جدول 4-11:توزيع فراواني و درصد ميزان ارتباط منابع چاپي و الکترونيکي با نيازهاي آموزشي و پژوهشي در کتابخانه‌هاي نهاد رهبري دانشگاه‌هاي غرب کشور
ميزان ارتباط منابع جاپي و الکترونيکي
فراواني
درصد فراواني
خيلي کم
7
9/25
کم
3
1/11
متوسط
11
7/40
زياد
4
8/14
خيلي زياد
2
4/7
بدون پاسخ


جمع کل
27
100
جدول شمار? 4-11 نشان داد که در اکثريت نظرات گزينه متوسط با (‌7/40 درصد‌) انتخاب شده است. (9/25 درصد) کتابخانه‌ها ارتباط منابع چاپي و الکترونيکي را در برآوردن نيازهاي آموزشي دانشکده يا دانشگاه را خيلي کم دانستند. (1/11 درصد) از کتابخانه‌ها ارتباط منابع چاپي و الکترونيکي را در برآوردن نيازهاي آموزشي دانشکده يا دانشگاه کم ارزيابي نموده‌اند. در مجموع (2/22 درصد) شرکت کنندگان در پژوهش ارتباط زياد يا خيلي زياد را برگزيده‌اند. اين يافته داراي بار معنايي خاصي است و به همين جهت در فصل بعد (فصل 5) در خصوص آن بيشتر بحث خواهد شد. فرآيند فوق در آزمون ميانگين ذيل مشهود است:
جدول 4-12 : آزمون تي – استيودنت تک نمونه‌اي نتايج بدست آمده از نظرات در باب ارتباط منابع چاپي و الکترونيکي با نيازهاي آموزشي و پژوهشي در کتابخانه‌هاي نهاد رهبري دانشگاه‌هاي غرب کشور.
95درصد اطمينان
سطح معني‌داري
درجه آزادي
ميانگين
مقدار t
نمونه
گويه
بالا
پايين
174/0
26
67/2
39/1-
27
ارتباط منابع چاپي و الکترونيکي
16.
2/8.-

جدول 4-12 در نتيجه آزمون صورت گرفته، نشان مي‌دهد که از ميانه نمرات مورد نياز يا نمره ملاک (3) براي تأييد اين ارتباط بين منابع چاپي و الکترونيکي با نيازهاي آموزشي و پژوهشي در سطح پايين‌تري قرار گرفته‌ايم . يعني ميانگين بدست آمده که (67/2) از نمره ميانگين ملاک (3) کمتر شده است. البته با توجه به اين که کرانه پايين داده‌ها، رقمي منفي (2/8.-) و کرانه بالاي داده‌ها رقمي مثبت (16.) شده است معلوم گرديده اين تفاوت يا اختلاف ميانگين خيلي زياد نيست. ولي به هر حال با توجه به سطح معني‌داري بدست آمده که (174/0) گرديده و از سطح معني‌داري (05/0) که سطح معني‌داري مطلوب تلقي مي‌شود بالاتر شده است. مي‌توان چنين استدلال نمود که وضعيت در حد کمتر از حد مطلوب و دلخواه شده است و گرچه اندکي کمتر از حد انتظارقرار داريم و اختلاف زياد نيست. ولي در نهايت حد انتظار مورد نظر حاصل نشده است.
4-3-6.کدام يک از موارد زير را براي استفاده کنندگان کتابخانه مشترک هستيد؟

جدول 4-13:توزيع فراواني و درصد اشتراک مواد در کتابخانه‌هاي نهاد رهبري غرب کشور
گونه‌هاي مواد اشتراکي
فراواني
درصد فراواني
مجله‌هاي علمي و پژوهشي
8 *
5/20
روزنامه
3
7/7
لوح‌هاي فشرده
16
41
هيچ کدام
10
6/25
بدون پاسخ
2
1/5
جمع کل
39
100

افراد مي‌توانسته‌اند در پاسخ به اين سوال بيش از يک گزينه را انتخاب نمايند.
جدول شمار? 4-13 بيانگر اين است که در مجموع مواد غير کتابي موجود در کتابخانه‌هاي نهاد رهبري که از طريق اشتراک بدست مي‌آيند. الواح فشرده در گونه‌هاي متنوع آن ، جزء وسيع‌ترين موادي هستند که با (41 درصد) در اولويت نخست تهيه منابع (اشتراک) کتابخانه‌هاي نهاد رهبري قرار دارند. اولويت دوم اين مواد را گزينه هيچ‌کدام با (6/25 درصد) به خود اختصاص داده است و اين پاسخ در خور تحليل بيشتر و موشکافي است ، که در فصل بعد بدان خواهيم پرداخت. رقم (5/20 درصد) مجله‌هاي علمي و پژوهشي نيز در اين جدول داراي بار ارزشي و اطلاعاتي خاصي است. مشاهده نمودار ذيل اين رويداد را بهتر متجلي مي‌نمايد:

نمودار 4-7: توزيع فراواني و درصد اشتراک مواد در کتابخانه هاي نهاد رهبري غرب کشور
4-3-7. چه تعداد از نشريات ادواري را آبونه هستيد؟
جدول 4-14: توزيع فراواني و درصد تعداد آبونمان نشريات ادواري در کتابخانه‌هاي نهاد رهبري دانشگاه‌هاي غرب کشور.
تعداد نشريات آبونمان شده
فراواني
درصد فراواني
زير 20 عنوان
15
6/55
40-21 عنوان
7
9/25
60- 41 عنوان


80- 61 عنوان


بالاي 80 عنوان


بدون پاسخ
5
5/18
جمع کل
27
100

مطابق يافته‌هاي مندرج در جدول شمار? 4- 14(‌6/55 درصد‌) کتابخانه‌هاي نهاد داراي نشريات ادواري زير 20 عنوان آبونه هستند و (9/26 درصد) نشريات ادواري را بين 21-40 عنوان آبونه شده‌اند . (‌5/18 درصد‌) نيز از پاسخ‌گويي به اين سوال امتناع ورزيده‌اند .گزينه‌هاي 41 عنوان با بالاتر در هيچ کتابخانه‌اي انتخاب نشده و اين نشاني از عدم توجه گسترده به بحث نشريات ادواري است و مي‌تواند به عنوان مبناي تهيه و توجه قرار گيرد.
4-3-8. گرايشات موضوعي کتابخانه را به ترتيب اولويت از عدد 1 تا 7 مشخص نمائيد؟
جدول 4-15: توزيع فراواني و درصد گرايشات موضوعي منابع در کتابخانه‌هاي نهاد رهبري دانشگاه‌هاي غرب کشور
رديف
موضوع منابع
اولويت اول
اولويت دوم
اولويت سوم
اولويت چهارم
اولويت پنجم
اولويت ششم
اولويت هفتم

جمع کل
1
فلسفه و مذهب
تعداد
24
1
2
27

درصد
9/88
7/3
4/7
100
2
تاريخ
تعداد
1
17
6

3


27

درصد
7/3
63
2/22

1/11


100
3
علوم اجتماعي
تعداد

1
7
12
2
5

27

درصد

7/3
9/25
5/44
4/7
5/18

100
4
علوم سياسي
تعداد

5
2
9
11


27

درصد

5/18
4/7
3/33
8/40


100
5
زبان و ادبيات
تعداد


3
5
5
14

27

درصد


1/11
5/18
5/18
9/51

100
6
علوم انساني
تعداد
2
3
9
1
6
5
1
27

درصد
4/7
1/11
3/33
7/3
2/22
5/18
7/3
100
7
پزشکي
تعداد

3
24
27

درصد

1/11
9/88
100

جمع کل
تعداد
27
27
27
27
27
27
27

درصد
100
100
100
100
100
100
100

در جدول شمار? 4- 15 مشاهده مي‌شود که بالاترين رقم ستون اولويت نخست متعلق به موضوع فلسفه و مذهب با (9/88 درصد) مي باشد. اولويت دوم متعلق به موضوع تاريخ با (63 درصد) ديده مي‌شود و اولويت سوم نيز با موضوع علوم انساني (3/33 درصد) بوده است. در ستون جهارم و اولويت چهارم بيشترين شاخص متعلق به موضوع علوم اجتماعي با (5/44درصد) ديده مي‌شود. شاخص پنجم موضوعات موضوع علوم سياسي مي‌باشد . زيرا اين موضوع توانسته (8/40 درصد) آراء را از آن خود کند. در خصوص اولويت ششم نيز بيشترين درصد بدست آمده متعلق به موضوع زبان و ادبيات فارسي با (‌9/51 درصد‌) نظرات مي‌باشد. آخرين ستون در باب موضوع پزشکي با (9/88 درصد) است. يعني اين موضوع در اولويت آخر در بين 7 اولويت پيشنهادي محقق قرار گرفته است. از نکات مهم در جدول فوق دقت موجود در آمار ارائه شده است. به نحوي که ستون جمع در ستون هاي افقي و عمودي وضعيت توازن و توزيع دقيق نظرات را نمايان مي سازد. نمودار 4 – 8 و جدول آزمون فريدمن شماره 4- 16 اين روند را بهتر نمايان مي سازند:
جدول 4- 16: خروجي آزمون فريدمن جهت سنجش رتبه هاي ميانگين گرايشات موضوعي منابع در کتابخانه‌هاي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد اشتراک منابع، کتابداران، علوم قرآن Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره اشتراک منابع