پایان نامه درمورد عوامل محیطی، تحقیق و توسعه، عوامل تکنولوژی

دانلود پایان نامه ارشد

می‌توان طبقه بندی کرد؟
برای گروه بندی عوامل معیار های اکتساب تکنولوژی در قالب چهار گروه عوامل مربوط به استراتژی سازمان، عوامل محیطی، قابلیت سازمان و تکنولوژی سازمان گروه بندی شد. همچنان که در جداول 4-1 تا 4-4 مشاهده گردید، پنج تا از عوامل در قالب استراتژی سازمان، نه تای آن‌ها مربوط به قابلیت سازمان، دوازده تا از عوامل مربوط به عوامل محیطی و نه تای باقیمانده مربوط به تکنولوژی سازمان می‌باشد که این گروه بندی توسط خبرگان دانشگاهی در حوزه مدیریت تکنولوژی و مدیرت صنعتی انجام گرفت.
3. شدت تاثیر هر کدام از عوامل چقدر است؟
شدت تاثیر هر کدام یک از عوامل در گروه های شناسایی شده با توجه به ارتباط داخلی آن‌ها و مقایسات زوجی انجام گرفته مشخص گردیدکه در هر یک از گروه‌ها عواملی که دارای بیشترین تاثیر بودند شامل موارد زیر می‌باشد:
عوامل محیطی: در بین دوازده عامل محیطی عوامل سیاسی و قانونی و اجرای تحریم‌های اقتصادی با 1/27 درصد بیشترین تاثیر، عدم اطمینان محیطی با 5/14 درصد در رتبه دوم، پیچیدگی محیطی با 7/9 درصد در رتبه سوم تاثیر گذاری قرار دارد.
عوامل قابلیت سازمان: در بین نه عامل مربوط به قابلیت سازمان، معیار آشنایی شرکت با وضعیت بازار 6/26 درصد دارای بیشترین تاثیر در قابلیت سازمان، منابع و نیروی انسانی تحقیق و توسعه 8/19 درصد رتبه دوم، تجربه شرکت در شیوه کسب دانش فنی با 5/12 در صد در رتبه سوم قرار دارد.
عوامل استراتژی سازمان: عوامل مربوط به استراتژی سازمان شامل پنج عامل بود که در بین این پنج عامل، معیار تناسب با استراتژی کسب و کار با 3/51 درصد در رتبه اول یعنی با اهمیت‌ترین معیار، متناسب با استراتژی تکنولوژی با 9/17 درصد در رتبه دوم، فوریت دست یابی به تکنولوژی با 9/15 درصد در رتبه سوم، میزان یکپارچگی عمودی و افقی با 5/8 درصد در رتبه چهارم و ضرورت دست یابی به تکنولوژی با 1/6 درصد در رتبه پنجم قرار دارد.
عوامل تکنولوژی سازمان: در بین عوامل مربوط به تکنولوژی، هزینه های تحقیق و توسعه با 4/21 درصد در اولویت اوّل، اثر رقابتی تکنولوژی با 7/18 درصد در اولویت دوم، کشش تغییر پذیری تکنولوژی تولید با 2/13 درصد در اولویت سوم تاثیر گذاری قرار دارد.
4. گروه های اصلی اثر گذار چگونه بر همدیگر اثر می‌گذارند؟
به منظور بررسی این سوال از تکنیکDEMATEL فازی استفاده شد که نتایج نشان داد که در بین گروه های

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد مقایسات زوجی، تحقیق و توسعه، عوامل محیطی Next Entries دانلود پایان نامه درمورد اولویت بندی، رتبه بندی، تجارت بین الملل