پایان نامه درمورد عملکرد کارکنان، شوراهای حل اختلاف، حل اختلاف

دانلود پایان نامه ارشد

تحمل مخاطره
122/0
075/0
215/0
633/1
108/0
جهت‌دهی
152/0
066/0
105/0
986/1
043/0
یکپارچگی و وحدت
177/0
08/0
286/0
217/2
031/0
روابط مدیریت
028/0
087/0
043/0
317/0
752/0
کنترل
119/0
064/0
243/0
885/2
046/0
هویت
212/0
076/0
353/0
801/2
007/0
سیستم پاداش
229/0
078/0
151/0
978/1
039/0
تحمل تعارض
137/0
077/0
234/0
786/1
080/0
الگوهای ارتباطات
040/0
059/0
092/0
687/0
495/0
تحول سازمانی
265/0
077/0
421/0
445/3
001/0
نتیجه گرایی
377/0
083/0
525/0
575/4
000/0
نتایج آزمون فرضیه‌های تحقیق
فرضیه اصلی
بین فرهنگ‌سازمانی و عملکرد کارکنان قوه قضائیه- مرکز امور شوراهای حل اختلاف رابطه معناداری وجود دارد.
برای پاسخ به این فرضیه تحقیق، با استفاده از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن و تحلیل رگرسیون، فرضیه‌های صفر و مخالف به‌صورت زیر مطرح‌شده و موردبررسی قرارگرفته است:
فرضیه صفر: بین فرهنگ‌سازمانی و عملکرد کارکنان قوه قضائیه- مرکز امور شوراهای حل اختلاف رابطه وجود ندارد.
فرضیه مخالف: بین فرهنگ‌سازمانی و عملکرد کارکنان قوه قضائیه- مرکز امور شوراهای حل اختلاف رابطه وجود دارد.
{█(H_0 : β[email protected]_1 : β≠0)┤ {█([email protected]β=0.274)┤
{█(H_0 : ρ[email protected]_1 : ρ≠0)┤ {█([email protected]=0.28)┤
برای بررسی رابطه بین فرهنگ‌سازمانی و عملکرد کارکنان از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن و تحلیل رگرسیون استفاده‌شده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود نتایج به‌دست‌آمده از هر دو آزمون سطح معناداری کوچکتر از 05/0 را نشان می‌دهند و ضرایب محاسبه‌شده مثبت می‌باشند؛ درنتیجه فرض صفر در سطح 95/0 اطمینان رد شده و فرض مخالف مبنی بر وجود رابطه مثبت بین فرهنگ‌سازمانی و عملکرد کارکنان پذیرفته‌شده است. بنابراین می‌توان ادعا کرد که بین فرهنگ‌سازمانی و عملکرد کارکنان قوه قضائیه- مرکز امور شوراهای حل اختلاف رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی اول
بین نوآوری فردی و عملکرد کارکنان قوه قضائیه- مرکز امور شوراهای حل اختلاف رابطه معناداری وجود دارد.

{█(H_0 : β[email protected]_1 : β≠0)┤ {█([email protected]β=0.124)┤
{█(H_0 : ρ[email protected]_1 : ρ≠0)┤ {█([email protected]=0.12)┤
برای بررسی رابطه بین نوآوری فردی و عملکرد کارکنان از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن و تحلیل رگرسیون استفاده‌شده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود نتایج به‌دست‌آمده از هر دو آزمون سطح معناداری بزرگتر از 05/0 را نشان می‌دهند؛ درنتیجه فرض صفر مبنی بر وجود نداشتن رابطه بین تحمل مخاطره و عملکرد کارکنان پذیرفته‌شده است و فرض مخالف رد می‌شود. بنابراین می‏توان ادعا کرد که بین نوآوری فردی و عملکرد کارکنان قوه قضائیه- مرکز امور شوراهای حل اختلاف رابطه معناداری وجود ندارد.
فرضیه فرعی دوم

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد سطح معنادار، ضریب همبستگی اسپیرمن، عملکرد کارکنان Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد دفاع مشروع، قانون مجازات، دفاع مقدس