پایان نامه درمورد عملکرد سازمان، توانایی ها، منابع انسانی، انتقال اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

بالدریج می کوشد تا آگاهی از برتری عملکرد را همانند یک عامل فزاینده درکیفیت و ترویج دادن برداشتی صحیح از احتیاج های لازم برای تسهیل بخشیدن سیستم اطلاع رسانی در مورد تدابیر یک عملکرد موفقیت آمیز و منفعتی که از استفاده این تدابیر ناشی می شود را ترویج دهد( شرطان،1388).
2-4-1-1 معیارها
معیارهای طرح مالکوم بالدریج برای ارتقای عملکرد، اساس و پایه ای جهت خود ارزیابی سازمان ها، تعیین جوایز سازمانی و پاسخگویی مداوم به متقاضیان هستند. علاوه بر آن این معیارها سه نقش اساسی دیگر در تقویت رقابت پذیری ایالات متحده در سطح جهان ایفا می کند(شرطان،1388):
کمک به بهبود شیوه های عملکرد سازمانی و بالابردن توانایی های سازمان؛
تسهیل در دسترسی و استفاده کلیه سازمان های آمریکا از اطلاعات در زمینه بهترین شیوه عملکرد؛
به عنوان یک ابزار کاری جهت مدیریت عملکرد سازمان ها و همچنین جهت هدایت برنامه ریزی و
آموزش ها.
2-4-1-2- اهداف جایزه مالکوم بالدریج
جایزه مالکوم بالدریج با سه هدف اصلی اساسی زیر بوجود آمده است( شرطان،1388):
کمک به بهبود عملکرد و توانایی؛
استفاده از آن به عنوان ابزاری برای درک و مدیریت عملکرد، برنامه ریزی، آموزش و ارزشیابی؛
تسهیل انتقال و تبادل بهترین عملکرد بین سازمان های آمریکایی.
2-4-1-3- ارزش ها و مفاهیم جایزه مالکوم بالدریج
معیار جایزه بالدریج جهت برتری عملکرد بر یک سری ارزش ها و مفاهیم کلی پایه ریزی شده است. این ارزش ها و مفاهیم نتیجه اعتقادات تغییر ناپذیر و رفتارهایی است که در مؤسسات اجرایی پایه ریزی شده است. این مفاهیم پایه و اساس یکسان سازی نیازمندی های تجاری می باشند که در یک چارچوب زیربنایی برای عمل و عکس العمل خلق می شود. 11 ارزش جایزه ملی کیفیت مالکوم بالدریج به شرح زیر است( شرطان، 1388):
رهبری آرمان گرا: که مربوط به توانایی ها و قابلیت های رهبران ارشد در تعیین جهت اصلی سازمان است؛
مشتری گرایی: قرار گرفتن کانون فعالیت ها بر توجه به نیازهای مشتریان و توانایی پاسخگویی به نیازها و انتظارات آنها.
یادگیری سازمانی و فردی: توانایی در سازماندهی به منظور بدست آوردن سهم مورد نظر و استفاده درست از اطلاعات در جهت بهبود؛
ارزش های کارکنان و شرکا: تعهد نسبت به کارکنان و شرکا به منظور استفاده حداکثر از فرصت ها جهت موفقیت در محیط کاری و مشارکت با مؤسسات؛
چابکی و انعطاف پذیری: تضمین انعطاف پذیری و توانایی انجام امور با سرعت زیاد؛
تمرکز بر آینده: تدبیر در امور و تشویق یک جهت گیری با دامنه ای وسیع؛
مدیریت نوآوری: توانایی در رشد و توسعه ابتکارات و تولیدات مؤثر و یا خدمات و فرآیندهای مؤثر؛
مدیریت واقع گرایانه: تکیه بر یافته ها و تجزیه و تحلیل های تصمیمات گرفته شده؛
مسئولیت اجتماعی و شهروندی: واکنش فعال و متعهدانه نسبت به احتیاجات و نگرش های جامع؛
توجه به نتایج و خلق ارزش ها: جهت گیری مدیریت به منظور تحقق مأموریت، راهنمای نتایجی است که برای دستیابی به اهداف و رسیدگی کردن به اداره امور و مورد توجه قرار دادن نیازهای سهامداران و بازار و خلق ارزش ها انجام می پذیرد.
نگرش و دیدگاه سیستمی: توانایی تشخیص بررسی عملکرد، درک چگونگی کارکرد و هم راستا نمودن فعالیت ها و توانایی ها.

شکل 2-1 چهارچوب الگوي بالدریج مأخذ: (رفيع زاده،1384)

2-4-1-4- نقاط قوت و ضعف مدل بالدريج
نقاط قوت
رويكرد توسعه‌اي دارد.
تمركز بر بازار و مشتري دارد (رفيع زاده، 1384، 21).
ضرايب وزني مختلفي براي معيارها دارد.
تعداد كانونهاي توجه پايين است (مجيبي ميكلايي، 1385، 28).
پتانسيل ادغام اقدامات جاري در سازمان مثل سرمايه گذاري در منابع انساني، ايزو 9000 و ساير استانداردهاي كيفيت را دارد. پس الگو نبايد به عنوان يك اقدام تكميلي و الحاقي در نظر گرفته شود بلكه بيشتر به عنوان يك چهارچوب جامع است كه تمام فعاليتهاي جاري را با هم تلفيق مي كند.
توجه يكسان و مساوي به توانمندسازها و نتايج دارد، به اين معني كه «چراها» در سازمان بدون تعيين اثركلي آنها بر نتايج به اجرا در نمي آيند.
صرفاً در فرهنگ و فضاي سنجش عملكرد و بهبود مستمر قابل پياده كردن است، به طوري كه تمام تصميم گيري ها با مد نظر قراردادن كيفيت صورت مي گيرد.
اين الگو جزیيات و ساختار لازم براي ارزيابي و تضمين مهارتهاي صحيح رهبري براي اطمينان از كنترل ها شامل ارزش گذاشتن به كاركنان را ارایه مي كند.
اين الگو مستلزم اجراي سياست ها و استراتژي ها به جاي توافق درباره يك برنامه اجرايي است. برنامه اجرايي در راهنماي اطمينان از كنترل رايج است.
يك ساختار قوي براي ايجاد و ارزيابي همكاري هاي مؤثر و مديريت ريسك تمام منابع در دسترس، ارایه مي كند.
سازمانها را تشويق مي كند تأثير مديريت فرايند را بر نتايج سازماني نشان دهند. به علاوه، اين الگو، بهبود مستمر را به دستيابي به استانداردها ترجيح مي دهد كه بيشتر در رويكرد اطمينان از كنترلها مطرح است(مجله تدبير،1383، شماره 145).
نقاط ضعف
فرهنگ نتيجهگرايي را ترويج مي دهد.
توجهي به فرهنگ سازي ندارد (مجيبي ميكلايي، 1385، 28).
جامعيت آن در مقايسه با مدل‌هايي كه بعداً ظهور كردند، كمتر است.
اجراي مدل زمان ‌بر است (رفيع زاده، 1384، 21)
2-4-1-5- معیارهای جایزه مالکوم بالدریج
معیارهای جایزه مالکوم بالدریج که به بهبود و توسعه سازمان منجر می گردد بر اساس 7 معیار زیر است (2005Salvatore , Falletta ,):
رهبری(120امتیاز): بررسی اینکه چگونه مدیران اجرایی، مؤسسات را هدایت می کنند و یا اینکه چگونه سازمانی مسئولیت ها و روش های مناسب خود را به جامعه و شهروندان نشان می دهد.
برنامه ریزی استراتژیک(85 امتیاز): بررسی اینکه چگونه اهداف مدیران و سازمان تنظیم می شود و یا اینکه چگونه راهنمای فعالیت ها طراحی می شود.
تمرکز بر بازار و مشتری(85 امتیاز): بررسی اینکه چگونه سازمان به الزامات مشتری و بازار توجه می کند.
اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنها(90 امتیاز): بررسی مدیریت، استفاده مؤثر، تجزیه و تحلیل یافته ها و اطلاعات به منظور پشتیبانی از عملکرد سازمانی و سیستم مدیریتی عملکرد سازمان.
تمرکز بر منابع انسانی(85 امتیاز): بررسی این مطلب که چگونه سازمان کارکنان خود را در توسعه و رشد استعدادها، توانمند می سازد و این که چگونه کارکنان با اهداف سازمان هم راستا می شوند.
مدیریت فرآیند(85 امتیاز): بررسی جنبه های تولید و توزیع و چگونگی پشتیبانی از فرآیندهای طرح ریزی، مدیریت و بهبود.
نتایج کسب و کار(450 امتیاز): بررسی عملکرد سازمان و توسعه و پیشرفت آن در زمینه های کسب و کار که عبارت است از: رضایت مشتری، عملکرد، عملکرد مالی و بازار، منابع انسانی، عرضه کنندگان و عملکرد شرکا.

2-4-1-6- الگو یا چارچوب معیارهای بالدریج
جایزه مالکوم بالدریج معیارهای خود را در چارچوب زیر ارایه داده است:

شکل 2-2: چارچوب یا الگوی جایزه کیفیت بالدریج مأخذ:( 2005،Salvatore, Falletta)
2-4-2- جایزه دمینگ ژاپن
یکی از قدیمی ترین جوایز کیفیت و بهره وری در سطح جهان که با توجه به تئوری های جدید مدیریت و شرایط نوین اقتصادی شکل گرفت جایزه دمینگ ژاپن است( ریاحی،1385).
2-4-2-1- کلیات مدل دمینگ
انجمن علمی علوم و مهندسین ژاپن، به خاطر قدردانی از خدمات دکتر ادوارد دمینگ در کنترل کیفیت و تحت تأثیر نظریه ها و عقاید وی در سال1951 جایزه دمینگ را طرح ریزی و پیشنهاد کرد. هدف اصلی در این زمینه، ایجاد انگیزه برای نوآوری در طراحی و به کارگیری روش های آماری کنترل کیفیت در شرکت های تولیدی کشور ژاپن بود. به نظر دکتر ایشیکاوا1 کاربرد جایزه دمینگ چیزی جز ارتقای کنترل کیفیت جامع و کنترل کیفیت آماری در شرکت نیست(شرطان، 1388).
2-4-2-2- حوزه های اصلی در جایزه دمینگ
به طور کلی در جایزه دمینگ 10 حوزه اصلی وجود دارد و هر کدام از این حوزه ها نیز به تعدادی معیار تقسیم شده اند که مجموعه این معیارها 63 تا می باشد که در زیر به آنها اشاره شده است(شرطان،1388).
حوزه شماره1- خط مشی
معیارهای مورد برسی:
خط مشی های مدیریت کیفیت و کنترل کیفیت
روش استقرار خط مشی ها
قابلیت تنظیم و سازگاری خط مشی ها
استفاده از روش های آماری تغییرات ماهیتی و توسعه و گسترش خط مشی ها
بازنگری خط مشی ها و نتایج بدست آمده
حوزه شماره 2- سازماندهی و مدیریت
معیارهای مورد برسی:
واضح بودن محدوده ها
اختیارات و مسئولیت ها
شایسته سالاری در تفویض اختیارات
همکاری های درون قسمتی
گروه ها و فعالیت های آنها
………………………..
Kaoru Ishikawa

به کارگیری کارکنان( منابع انسانی)
بکارگیری دوایر کنترل کیفیت
تشخیص های کنترل کیفیت
حوزه شماره 3- آموزش و پرورش و اشاعه آن
معیارهای مورد بررسی:
نتایج برنامه های تربیتی
کیفیت آگاهی ها و کنترل آن، میزان درک و آگاهی نسبت به کنترل کیفیت
آموزش و میزان اشاعه مفاهیم و روش های آماری
اشتیاق به درک اثر بخشی کنترل کیفیت
آموزش ارتباطات ماهیتی بین پیمانکاران و فروشندگان جزیی
فعالیت دوایر کنترل کیفیت
سیستم و پیشنهاد راه های بهبود و شرایط واقعی آن
حوزه شماره 4- جمع آوری اطلاعات خارجی
معیارهای مورد بررسی:
جمع آوری اطلاعات خارجی
انتقال اطلاعات بین قسمت ها
سرعت انتقال اطلاعات
پرورش داده ها
بررسی آماری اطلاعات و استفاده از نتایج
حوزه شماره 5- تجزیه و تحلیل
معیارهای مورد بررسی:
دست چین کردن مسایل و موضوعات کلیدی
مناسب بودن رویکردهای تجزیه و تحلیل
به کارگیری روش های آماری مرتبط با فنآوری های مناسب
تجزیه و تحلیل کیفیت و فرآیند
بکارگیری نتایج بررسی ها
اصرار ورزیدن بر پیشنهادهای بهبود
حوزه شماره 6- استانداردسازی
معیارهای مورد بررسی:
نظام مند کردن استانداردها
نتایج استقرار، تجدید نظر و منسوخ کردن استانداردها
محتویات استانداردها
بکارگیری روش های آماری جمع آوری فنآوری ها
بکارگیری استانداردها
حوزه شماره 7- کنترل ها
معیارهای مورد بررسی:
سیستم های کنترل و هزینه مرتبط با کیفیت
کنترل عناصر و نکته ها
استفاده از روش های آماری کنترل از قبیل نمودارهای کنترل
کمک مالی به فعالیت های گروه های کنترل کیفیت
شرایط فعلی فعالیت های کنترل
وضعیت موادی که تحت کنترل می باشند
حوزه شماره 8- تضمین کیفیت
معیارهای مورد بررسی:
رویکرد توسعه محصولات و خدمات جدید
ایمن بودن و مصون بودن از کاستی های محصول
فرآیندهای طراحی، تجزیه و تحلیل و بهبود توانایی فرآیندها
مجهز شدن به ابزارهای مناسب
تجهیزات تعمیر و کنترل خریدها
سیستم تضمین کیفیت و ممیزی آن
بکارگیری روش های آماری
حوزه شماره 9- نتایج
معیارهای مورد بررسی:
نتایج اندازه گیری ها
نتایج اساسی و ذاتی از کیفیت، خدمات، زمان حل و هزینه
نتایج نامحسوس
مقیاس های کنترل خطاها
حوزه شماره 10- برنامه ریزی برای آینده
معیارهای مورد بررسی:
شناسایی و درک شرایط فعلی کار و بازار
مقیاس های کنترل خطاها
برنامه پیشرفت آینده
ارتباط با برنامه های بلند مدت
2-4-2-3- مزایای جایزه دمینگ
معیارهای دمینگ می تواند در هر بخش از صنعت بکار برده شود.
شرکت های غیر ژاپنی نیز تشویق شده اند تا معیارها را مورد استفاده قرار دهند.
به منظور استمرار افزایش سطح کیفیت، شرکت هایی جایزه دمینگ را دریافت می کنند که یا سطح کیفی محصولات خود را افزایش دهند یا عملیاتشان را توسعه دهند. این مورد خصوصاً برای شرکت های کوچک که ممکن است عملیاتشان را توسعه بخشند، بکار گرفته می شود( شرطان، 1388).
از نقاط ضعف اين جايزه مي توان بالا بودن تعداد كانون هاي توجه و نتيجه گرايي و به عبارتي ساده تر، بالا بودن محورهايي كه براي دريافت جايزه بايد به آن توجه كرد و ضريب وزني مساوي همه معيارها را نام برد. به طور كلي در اين مدل نگاه سيستمي به سازمان ضعيف است به همين

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد مدیریت کیفیت، کیفیت جامع، مدیریت کیفیت جامع، تعالی سازمان Next Entries پایان نامه درمورد مدیریت کیفیت، کیفیت جامع، بهبود کیفیت، داده ها و اطلاعات