پایان نامه درمورد عملکرد سازمان، بهبود عملکرد، سنجش عملکرد

دانلود پایان نامه ارشد

بر مبناي هدف است. سازمان ها بايد شاخص هاي عملكرد و اهداف استراتژيک را در بودجه هاي پيشنهادي خود ارائه دهند. اين شيوه به تصميم گيران در زمينه تخصيص منابع در بين سازمان ها كمك مي كند و مستلزم آن است كه تحليلگران بودجه، ضرورت بودجه درخواستي هر سازمان، رابطة آن با اولويت هاي برنامه استراتژيک سازمان، اهميت آن براي اهداف سياست هاي دولت، و خطرات يا ميزان عدم قطعيت برآورد هزينه ها را بررسي كنند. اين رويكرد تضمين مي كند كه همه پيشنهادهاي بودجه اي با استفاده از معيارهاي يكسان تحليل شوند و اهميت نسبي آن ها در نظر گرفته شود.
4- در برگرفتن كليه سطوح مديريت: بودجه ريزي عملياتي يك فرايند پيشرونده مي باشد كه همه مديران در يك سازمان را از بالاترين سطح تا مديران برنامه وبخش در بر مي گيرد. اين فرايند شامل يك حلقه بازخورد مي باشد كه اطلاعات مناسبي را در اختيار مديران ارشد قرار مي دهد تا بهتر به مديريت فعاليت ها بپردازند.
5- يك ابزار تشخيص ارزشمند ارائه مي دهد: بودجه ريزي عملياتي يك ابزار تشخيص ارزشمند براي توسعه درك هماهنگي بين منابع به كار رفته و عملكرد مي باشد. مسئولان برنامه فرصت بررسي تعامل ظريف بين منابع و نتايج دلخواه را خواهند داشت. اين موضوع واقعاً مديريت كلي برنامه را بهبود مي بخشد.
6- به توجيه بودجه كمك مي كند: يك بودجه عملياتي اثربخش، شفافيت بيشتري را به عملكرد عملياتي برنامه نسبت به بودجه ريزي سنتي مي دهد. بودجه ريزي عملياتي با استفاده از مقياس هاي واضح هزينه كلي فعاليت را به عنوان مبنايي براي چارچوب ستاده هاي برنامه و اهداف عملكرد مي سنجد و ابزار ارزشمندي براي بررسي چگونگي تاثير تغييرات در مخارج بر نتايج تأمين مي كند.
7- به عنوان مبنايي براي نظام مديريت عملكرد گسترده عمل مي كند: به محض اين كه بودجه عملياتي ايجاد شده، ممكن است مبنايي براي ايجاد يك نظام مديريت عملكرد گسترده در چارچوب برنامه استراتژيك در سطح سازمان گردد. بودجه عملياتي نشان مي دهد چگونه هزينه ها بر عملكرد برنامه تاثير مي گذارد و چگونه ا ين عملكرد بر نتايج نهايي دلخواه اثر مي گذارد. يك بودجه عملياتي خوب تدوين شده براي مديران نقطه آغازي به منظور نظارت بر عملكرد سازماني مي باشد.
8- اجازه مي دهد برنامه ها اهداف دو جانبه داشته باشند: يك بودجه عملياتي فرصت خلق اهداف دو جانبه به منظور سنجش ابعاد هزينه و نتايج را فراهم مي كند. يك هدف مي تواند مرتبط به نتايج دلخواه باشد و هدف ديگر مي تواند اجراي برنامه ها با هزينه واحد معين باشد. در بودجه عملياتي اين دو بخش مي توانند يكپارچه گردند تا هدف كلي درك گردد. تجربه نشان داده است كه استفاده از بودجه ريزي عملياتي دولتي، مشوق قويي براي مديران برنامه ايجاد مي كند تا راه هاي ابتكاري براي كاهش هزينه و نيل به نتايج بهتر پيدا كنند. اين امر مخصوصاً موقعي مصداق دارد كه نظام پرداخت مبتني بر عملكرد وجود دارد.
9- امكان مقايسه در هزينه واحد ايجاد مي كند: يك بودجه عملياتي همچنين اطلاعات تطبيقي مفيدي ايجاد مي كند. اگر يك واحد منطق هاي به هزينه پايين تر از استاندارد دست يابد، مديران سازمان مي توانند بهترين اقدامات ابتكاري را شناسايي كنند كه منجر به چنين كاهش گرديده است و سپس موارد آموخته شده را فراگير و تسهيم نمايند. با شناسايي عوامل گوناگون كه هزينه هاي برنامه را شكل مي دهد، مديران مي توانند فرايندها و استراتژي هاي جايگزين كه ممكن است از لحاظ هزينه اثربخش تر باشد را شناسايي كنند.
10- تصميمات آگاهانه و ملموس تر را حمايت مي كند: بودجه ريزي عملياتي تصميمات آگاهانه تر و ملموس تر در مورد تأمين منابع را تسهيل مي كند. مديران سازمان دولتي بايد از هزينه كلي عمليات و سطح نتايج حاصله آگاه باشند كه بودجه ريزي عملياتي اين امر را تسهيل مي كند.(مهدوي، 1386: 11)
جدول 2-1 ويژگي هاي شيوه هاي رايج بودجه ريزي را به اختصار با يکديگر مقايسه مي کند.
در پايان مي توان گفت يکي از مهم ترين وجه افتراق اين شيوه ها نوع اهداف آن هاست به گونه اي که پاسخ گويي مالي براي شيوه بودجه ريزي افزايشي اولين هدف تلقي مي شود ، و در صورتي که هدف اصلي بودجه ريزي برنامه اي ، پاسخ گويي برنامه اي است بودجه ريزي هاي عملياتي و بر مبناي صفر هر کدام به ترتيب کارايي و پي گيري برنامه هاي اولويت دار را مبناي عمل خود قرار مي دهند. همين طور نقش آفرينان اصلي هر کدام از شيوه هاي بودجه ريزي نسبت به ديگري متفاوت است و اجراء دقيق هر کدام از اين شيوه رابطه تنگاتنگي با شناسايي دقيق نقش آفرينان اصلي دارد.( پناهي،1386: 50)

جدول 2-1) مقايسه شيوه هاي بودجه ريزي
نقاط ضعف
کارايي ، اثر بخشي و ملاحظات آني ناديده انگاشته مي شود.
نيازمند سرمايه گذاري چشمگير در زمينه منابع است . احتمال ايجاد تعارض در آن بالاست .
نقاط قوت
در مواردي که کمبود زمان وجود دارد خوب عمل مي کند.
پيوند آشکار ميان فعاليت هاي برنامه و تخصيص بودجه ايجاد مي کند. بخش ها را به کل و حال را به آينده
شرايط لازم براي موفقيت
حداقل زمان مورد نياز و حداقل متخصصين مورد
نياز براي پي گيري بودجه
نيازمند منابع لازم براي ايجاد طرح ها ، آرمان ها و اهداف برنامه
نقش آفرينان اصلي
حسابدارن و مديران بودجه علاقمند به ايجاد
توازن بودجه اي
مديران برنامه و حليلگران برنامه
ويژگي‌‌هاي اصلي
تأکيد بر گذشته يا سال گذشته به عنوان پايه استفاده از فرمول هايي
همچون ” سهم عادلانه ” براي ايجاد توازن بودجه اي
تأکيد بر طرح ها ، آرمان ها و اهداف برنامه .
نيازمند بودجه ريزي بر اساس برنامه
هدف،پرسش اصلي مشکلي که بايد حل شود
پاسخ گويي مالي آيا اعتبار همان طور که قصد داريم خرج مي شود؟ جلوگيري از استفاده نامناسب از منابع مالي
پاسخ گويي برنامه اي آيا برنامه به اهداف و آرمان ها يش نائل مي شود؟ اثر بخشي برنامه
عنوان
بودجه ريزي افزايش
بودجه ريزي برنامه اي
نقاط ضعف
زمان بر و پرهزينه است.
بدليل ترس از استفاده از شاخص‌ها براي مجازات و تنبيه پتانسيل زياري براي ايجاد مقاومت دارد.
فشار زيادي به منابع سازمان وارد مي کند.
تهديد کننده است و معمولاً به ايجاد مقاومت مي انجامد. مقايسه ميان واحدهاي سازماني دشوار است.
نقاط قوت
براي مستندسازي دستاوردها شيوه‌هاي عيني ايجاد مي‌کند.
فرصت بازنگري در فرضيات و فعاليت‌هاي کنوني را فراهم مي‌آورد.
فرصت تجديد نظر در تخصيص منابع را فراهم مي‌کند.
شرايط لازم براي موفقيت
نيازمند منابع قابل توجهي براي ايجاد شاخص هيا معتبر
نيازمند زمان براي جلب اعتماد تصميم گيران براي ايجاد شاخص‌هاي عملکردي.
نيازمند زمان وو منابع چشمگير براي بازنگري فعاليتها از صفر
نيازمند پرسنل و مديراني است که از اعتماد به نفس برخوردار باشند.
نقش آفرينان اصلي
مسنولين ارشد دستگاه ها
کارشناسان اداري عادي
بسته به جايگاه اصلي قدرت،بودجه‌ريزي صفر را مي‌توان در هر يک از سطوح و يا تمام سطوح سازمان اجرا کرد.
ويژگي‌‌هاي اصلي
براي اثربخشي و کارآيي تخصيص منابع شاخص‌هايي ايجاد مي شود.
بازنگري نظام مند برخي از بخش‌هاي فعاليت‌هاي برنامه هاي کنوني از ابتدا
هدف،پرسش اصلي مشکلي که بايد حل شود
کارايي/اثربخشي برنامه آيا برنامه از لحاظ هزينه ها اثربخش است؟آيا برنامه کارآمد است؟
شاخص‌هاي اهدافي که بايد تحقق يابد.
اولويت دار و مناسب بودن آنچه انجام مي‌شود و بايد انجام شود. چه بايد کرد؟آيا براي برنامه ها و اولويت هاي جاري جايگاه مناسبي قائل هستيم؟ تصميم گير درباره ادامه آنچه در گذشته انجام مي‌داده‌ايم.
عنوان
بودچه ريزي عملياتي
بودچه ريزي بر مبناي صفر

2-5) مفاهيم، اهداف، ويژگي‌ها و مراحل بودجه‌ريزي عملياتي
2-5-1) مفاهيم و اهداف
بودجه بندي برمبناي عملكرد يا همان بودجه ريزي عملياتي براساس طبقه بندي عملياتي هزينه هاي جاري سازمان ها وبرحسب كاركردها و فعاليت ها در قالب حجم كار هر واحد سازماني و با سنجش هزينه هاي هريك از فعاليت هاي انجام شدني براي توليد اثربخش كالاها يا خدمات با مشاركت كليه مديران اجرايي برآورد و محاسبه مي شود.(ساکتي،1386: 2)
در تعريف ديگر بودجه‌ريزي عملياتي به معناي شيوه تدوين و نهايي سازي درخواست يک سازمان براي تخصيص منابع است که از طرح استراتژيک آن سازمان نشات مي‌گيرد و بر وظايف قانوني آن استوار است. بودجه‌ريزي عملياتي منابع را بر مبناي تحقق اهداف سنجش‌ پذير تخصيص مي‌دهد که به نوبه خود با رسالت و آرمان‌هاي سازمان ارتباط دارد. در بودجه‌ريزي عملياتي، تمامي فعاليت‌هاي مستقيم و غيرمستقيم مورد نياز براي رسيدن به اهداف يک برنامه و هزينه دقيق هرکدام از فعاليت ها مدنظر قرار مي‌گيرد. به عنوان مثال، اگر شاخص فعاليت يک دادگاه جنايي، تعداد پرونده هاي مختومه باشد، مراحل انجام کار و فعاليت‌هاي تشکيل دهنده آن، حلقه رابطي هستند که منابع را به نتايج مرتبط مي‌سازند. با ثبت و اندازه‌گيري منابع هزينه شده در هر فعاليت و هر مرحله، هزينه کل و هزينه سرانه هر واحد از اطلاعات حاصله را مي‌توان محاسبه کرد و آن را با نتايج نهايي مرتبط ساخت.
بدين ترتيب، در چارچوب بودجه‌ريزي عملياتي هر مدير دولتي، در هر سطحي، بايد اطلاعات دقيق و به هنگامي درخصوص هزينه و عملکردهاي سازمان تحت امر خود داشته باشد تا بتواند منابع تحت کنترل خود را به کارآمدترين شيوه اداره کند.
البته بودجه‌ريزي عملياتي، نظام پاداش و تنبيه مبتني بر سطح عملکرد محسوب نمي‌شود، بلکه رويکردي به تصميم گيري مبتني بر شواهد است. مزيت اصلي مورد نظر، تغيير کانون توجه و بحث از سطح ورودي هاي برنامه به سمت نتايج است.اگر سطح کنوني نتايج قابل قبول نباشد، دلايل ضعف عملکرد بايد بررسي شوند و اگر راهبردهاي کنوني اثربخش نباشند، ممکن است تغيير برنامه ضروري باشد.
از طرف ديگر بودجه‌ريزي عملياتي استفاده نظام‌مند از اطلاعات عملکردي است که از طريق سيستم‌هاي اطلاعات عملکرد توليد مي‌شود و در اين سيستم‌ها تلاش مي‌شود نتايج به يکي از عوامل تعيين کننده اصلي تصميمات بودجه‌اي مرتبط شود. بدين ترتيب، بودجه‌ريزي به ابزاري قدرتمند براي پيشينه سازي اثربخشي و کارايي حکومت تبديل مي‌گردد.(پناهي، 1386: 65)
مدل‌هاي بودجه‌ريزي عملياتي به دنبال نيل به دو هدف هستند. نخست، تدوين بودجه‌اي اثربخش و دوم، بهبود عملکرد سازمان، هدف نخست به بهبود کارايي تخصيصي از طريق اولويت ‌بندي مخارج اشاره دارد که در خود بودجه نهفته است و دوم به استفاده اثربخش‌تر هر سازمان از منابع مالي تخصيص يافته اشاره دارد.
در بسياري از مدل هاي بودجه‌ريزي عملياتي،بهبود عملکرد سازمان به عنوان محور اصلي تأکيد قرار مي‌گيرد و ايده بنيادي اين است که تأمين مالي سازمان بايد با نتايج آشکاري همراه باشد. اين انديشه در سيستم‌هاي مختلف بودجه‌ريزي عملياتي به شيوه‌هاي متفاوتي ظاهر مي‌شود. البته برخلاف بودجه‌ريزي برنامه‌اي که تنها هدف تدوين و تأمين بودجه، تحقق اهداف يا آرمان‌هاي بودجه است، بودجه‌ريزي عملياتي به گونه‌اي نظام‌مند سنجش را در فرآيند بودجه‌ريزي مي گنجاند و از نتايج اين سنجش براي تخصيص منابع عمومي کمياب استفاده مي‌کند.
يکي ديگر از اهداف اصلي بودجه‌ريزي عملياتي(همچون ساير شيوه‌هاي بودجه‌ريزي)، کاهش فشار اعمال نفوذهاي سياسي بر فرآيند تخصيص منابع با بهره‌گيري از ارزيابي عقلاني اقلامي است که با منابع عمومي خريداري مي شوند.بارها نمايندگان و مؤکلان آن ها خواستار تصويب قوانيني مي‌شوند که الزاماً به کارايي هزينه‌ها يا اثربخشي منابع عمومي منجر نمي‌شوند.اين نوع نارضايتي در خيلي از کشورها،علاقه به سنجش عملکرد را به عنوان راهي براي اينکه به شهروندان اثبات شود که وجوه مالياتي از نظر حاصل کار و اثربخشي صرف چه مواري مي‌شود افزايش داده است.
انديشه‌اي که در وراء بودجه‌ريزي عملياتي قرار دارد اين است که اگر سياست گذاران تصميمات بودجه‌اي را به گونه اي عيني و بر مبناي کارايي و اثربخشي استوار سازند، آنگاه هم آن ها

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد بر عملکرد سازمان، عملکرد سازمان، سنجش عملکرد Next Entries پرخاشگری، دوسوگرا، سبک دلبستگی