پایان نامه درمورد عملکرد سازمان، بهبود عملکرد، سنجش عملکرد

دانلود پایان نامه ارشد

تکنيک هزينه يابي بر مبناي فعاليت براي تعيين بهاي تمام شده خدمات دستگاه اجرائي، شامل هزينه هاي مستقيم کارکنان (حقوق، مااليات، بيمه بيکاري، حق ماموريت و ساير مزايا)، مواد (ملزومات، چاپ) و نيز هزينه هاي غير مستقيم و سربار اداري(اجاره، استهلاک تجهيزات، هزينه بهره، تعمير و نگهداري، تعميرات ساختمان، هزينه خدمات عمومي) به كار مي‌رود. حاصل جمع اقلام هزينه مذکور، قيمت تمام شده فعاليت را تشکيل مي‌دهد. شايان ذکر است دقيق ترين شيوه محاسبه هزينه واحد فعاليت در چارچوب رويکرد اين استفاده از حسابداري قيمت تمام شده خواهد بود.
2- بودجه پايه به همراه پاداش عملکردي8
برخي دولت ها در راستاي بودجه ريزي بر مبناي عملكرد، اين جهت گيري را اتخاذ کرده اند که در آن پاداش دستيابي به انتظارات عملکردي مشخصي را به بودجه پايه تخصيص يافته مي افزايد. در صورت برآوردن انتظارات پس از ارزيابي، مبادي ذيربط افزايش بودجه اي مربوطه را بعنوان پاداش تخصيص مي دهند.
بودجه عملياتي بر مبناي برنامه9
باور برخي دولت هاي محلي و ايالتي ايالات متحده بر اين است که ساختار برنامه اي تجانس بيشتري با بودجه ريزي عملکردي دارد. يعني عملکرد مطلوب دستگاه اجرائي برحسب برنامه هاي فراگير و خطوط وظيفه اي(مثل آموزش، توسعه اقتصادي) تعريف مي‌گردد، نه برحسب واحدهاي دستگاهي. برنامه هاي يادشده نمايانگر انواع خدماتي هستند که دولت ارائه مي‌نمايد. در خصوص لزوم برنامه براي دستيابي به اين نظا بودجه ريزي در اداه توضيحات كالي ارائه خواهد گرديد.
3- بودجه ريزي سرمايه گذاري10
البته اين رويکرد به ميزان سه جهت گيري ذکرشده ر ايج نبوده، ولي تمايل و گرايش به اين رويکرد، بويژه در سال هاي اخير، رو به افزايش گذاشته است. بودجه ريزي سرمايه گذاري همانند بودجه ريزي عملياتي روي پيامدها و نتايج مطلوب عملکرد تمركز دارد. تفاوت آن ها اين است كه بودجه ريزي عملياتي مبتني بر هزينه نتايج مطلوب بوده، ولي بودجه ريزي سرمايه گذاري بر نرخ مورد انتظار بازگشت سرمايه، با احتساب هزينه هاي بلند مدت و منافع حاصله قرار گرفته است. (يوسف نژاد، 1386: 9)
6- توسعه سامانه هاي اطلاعاتي و حسابداري پشتيبان
اغلب کشورها پس از تجربه بودجه ريزي عملکردي، متوجه عدم سازگاري و تطابق سامانه هاي حسابداري و بودجه ريزي شده اند. وقتي سامانه حسابداري مي گويد ماه گذشته چه ميزان اعتبار صرف حقوق و ماموريت شده، احتمالاً قادر نخواهد بود ميزان اعتبار مصرف شده براي فعاليت هاي برنامه اي خاص را ارائه نمايد. براي مرتفع نمودن اين عدم هماهنگي بايد از حسابداري برحسب مراکز هزينه11 استفاده نمود.
در اين صورت حساب هاي مستقل هريک از برنامه هاي استراتژيک و فعاليت ها در بودجه و هزينه هريک از مراکز هزينه از هم تفکيک شده و قابل ردگيري خواهد بود. حسابداري برحسب مراکز هزينه ، مبلغ هزينه مستقيم و ماهانه مراکز را به دقت ارائه خواهد داد.
آشكار است كه کدينگ اقلام هزينه در سامانه حسابداري مربوط به بودجه سنتي12 در نظام بودجه ريزي عملکردي قابل ردگيري نمي باشد.
7- پايش عملکرد و گزارش نمودن پيامدها و نتايج حاصل از آن
وقتي اعتبارات تخصيص مي يابد، تجزيه و تحليل ادواري اطلاعات عملکردي براي تعيين انحراف يا عدم انحراف عملکرد ضروري خواهد بود. در اين راستا ، در مراحل طراحي سامانه مراقبت و پايش عملکرد دستگاه اجرائي بايد به سوالات ذيل الذكر پاسخ مناسب داده شود:
آيا نتايج مورد انتظار13 بدست مي آيد؟
روند داده ها، بهبود عملکرد را نشان مي دهند يا افت آن را؟
چگونه عملکرد دستگاه يا برنامه با معيار عملکرد، اهداف يا عملکرد مشابه ساير دستگاه ها يا برنامه ها قابل مقايسه مي باشد.
چه عوامل خارجي مي توانند بر عملکرد اثرگذار باشند؟
براي بازگرداندن عملکرد انحرافي به مسير صحيح آن چه اقدامي در حال انجام مي باشد؟
شناسايي دقيق علل مغايرت عملکرد به خصوص در مقايسه با موارد مشابه در ساير برنامه ها و يا دستگاه هاي اجرائي بسيار حياتي خواهد بود. البته تفاوت عملکرد از عوامل گوناگوني مثل سطح خدمات متفاوت، اطلاعات آماري متفاوت، تفاوت مشتريان و تفاوت فناوري و… ناشي گردد. ذکر اين حقيقت ضروري است که در صورتي که سامانه گزارشگري عملکرد با سامانه هاي اطلاعاتي مديريت14 موجود در دستگاه اجرائي يکپارچه شده باشد پايش عملکرد دستگاه و برنامه ها کار سختي نخواهد بود. استقرار سامانه يکپارچه پايش پيامدهاي عملکرد15 امکان مديريت داده هاي عملکردي دستگاه هاي اجرائي سراسر کشور و تهيه گزارش هاي عملکردي در اشکال مناسب را فراهم مي نمايد. داده هاي اين بانک اطلاعاتي براي بلند مدت قابل حفظ و نگهداري خواهد بود و با كاربرد آن ها مي توان شاخص هاي عملکردي و اهداف مربوط به دوره هاي مختلف را با هم مقايسه نمود. وقتي روش گزارشگري متناسب با نظام بودجه ريزي عملکردي تغيير کند، بايد مخاطبان و استفاده کنندگان گزارش هاي عملکردي و ميزان و نوع ا طلاعات عملکردي مورد نياز، و دوره هاي گزارش دهي به آنان نيز مشخص گردد.
8- اقدام بر روي نتايج و پيامدهاي حاصل از عملکرد
سنجش عملکرد به تنهايي کافي نمي باشد و بايد اقدامي مناسب صورت داد. اغلب پاداش هايي براي دستگاه هاي اجرائي منظور مي گردد تا آن ها را در بهبود خدمات خود ترغيب نمايد. پاداش هايي به صورت افزايش اعتبارات، افزايش اختيارات دستگاه اجرائي، افزايش امکان انعطاف در مصرف اعتبار، معافيت دستگاه از برخي الزامات گزارشدهي، اعطاءپاداش به کارکنان يا صور ديگر. متاسفانه تجربه نشان داده که غالباً ارتباط ميان بودجه و عملکرد درست و شفاف تبيين نگرديده است. به عبارتي ناكامي دستگاه اجرائي در دست يابي به اهداف عملکردي، لزوماً ناشي از ضعف مديريت نبوده و از يک مشکل غير قابل کنترلي ناشي شده باشد. در اين صورت جريمه کاهش اعتبار مي تواند عملکرد دستگاه را حتي بدتر نمايد. اين امر از نقاط آسيب نظام بودجه ريزي موضوع گزارش مي باشد. اين شرايط براي احتراز از آسيب مزبور، بايد به مدير دستگاه اجرائي فرصت ارائه توضيحات و دفاعيات به عنوان بخشي از فرآيند گزارش عملکرد داد. تصميم گيران و متصديان امور بودجه بايد دلايل ضعف در مديريت را قبل از هرگونه اقدامي مورد بررسي قرار دهند. علاوه بر جريمه کاهش يا محدود نمودن اعتبار، جريمه هايي مانند کسر حقوق مديريت، كاهش اختيارات مديريت دستگاه اجرائي ، الزام به تهيه برنامه هاي ترميمي، حذف اعتبارات، کاهش کارکنان و موارد ديگر قابل اعمال مي باشد.(يوسف نژاد، 1386: 12)
2-14) مؤلفه ها و عناصر بودجه ريزي عملياتي
توجهات اخير به اجراي بودجه ريزي عملياتي، عقايدي را در مورد عوامل تاثيرگذار بـر اجراي موفق اين نظام ايجاد كرده است. در برخي مدل هاي اجرا شده، به تعدادي از اين عوامل اشاره شده است که در ادامه به توضيح آن ها مي پردازيم.
2-14-1) توانايي براي اجراي بودجه ريزي عملياتي:
آن چه در ابتدا به ذهن مي رسد اين است که سازماني که تصميم به اجراي بودجه ريزي عملياتي گرفته است از توانايي لازم جهت اجراي آن برخوردار باشد. بررسي ها نشان مي دهد كه سه بعد از توانايي سازماني براي اتخاذ كامل بودجه ريزي عملياتي، كليدي مي باشند: توانايي ارزيابي عملكرد، توانايي نيروي انساني و توانايي فني.
2-14-1-1) توانايي ارزيابي عملكرد: توانايي سنجش عملكرد بر همه مراحل اجراي بودجه ريزي عملياتي تاثير مي گذارد. اگر دولت ها توانايي سنجش عملكرد بـه طـور مفيد را نداشـته باشند، بودجه ريزي عملياتي شكست خواهد خـورد. از طرف ديگر بـسياري از دولت ها متوجـه شده اند که سنجش نتيجه و خروجي، مشکل و بسيار وقت گير مي باشد و هنوز بسياري از دولت ها مشغول تعريف نتايج و خروجي مي باشند. در برخي موارد اين احتمال وجود دارد که مشکلات موجود در ارزيابي عملکرد، اجراي بالقوه بودجه عملياتي را منتفي کند اما با توجه به گسترش صنعت ارز يابي عملکرد و شکل گيري توانا يي هاي لازم در دولت هـا، اين مشکلات کمتر خواهد بود. براي اجراي معني دار بودجـه عمليـاتي، اطلاعـات حاصـل از ارزيابي عملکرد بايد در مديريت و تـصميم گيـري، تخـصيص منابع و طراحي طرح ها ي تشويقي مورد استفاده قرار گيرد. نکته مهم ديگر اين است که اطلاعات حاصل از ارزيابي عملکرد بايد صحيح و قابل اطمينان باشد. (ابراهيمي، اسعدي، 1387: 10)
2-14-1-2) توانايي نيروي انساني: مطالعات همچنين بـر اهميت اطمينان از وجود توانمندي هاي نيروي انساني براي اجراي بودجه ريزي عملياتي، تاكيد مي كند. توانمندي هـاي مـورد نيـاز متفاوت مي باشد و به تمام مراحل اجراي بودجه ريزي مرتبط مي باشد .نيروي انساني مورد نياز بايد داراي مهارت هـاي خـاص در سـنجش عملكرد، حفـظ و مديريت بانك هاي اطلاعاتي باشند. در واحدهاي سازماني اجرايي بايد کارشناساني در زمينه تدوين اهداف عملکرد و برقرار ي ارتباط بين اسـتفاده کنندگان از اطلاعات عملکرد وجود داشته باشند. سازمان ها در راستاي اجراي بودجه عملياتي نيازمنـد توسعه توانمندي هايي در رابطــه بــا شناسايي و سنجش عملكرد و استفاده از اطلاعات عملكرد در يك مسير سازنده مي باشند.
2-14-1-3) توانايي فني: تجربه دولت ها در رابطه با بودجه ريزي عملياتي اهميت توانايي هاي فني را نشان مي دهد. ملزومات فني خاصي بايد در راستاي جمع آوري اطلاعات عملكرد و ايجاد بانك اطلاعاتي تدارک گردد كه به وسيله آن اطلاعات عملكرد فوري، به شكل هاي مناسب و براي طيف متنوعي از كاربران تهيه گردد. بانك اطلاعاتي بايد با طيف وسيعي از ساير سيستم ها هماهنگ باشد كه تامين كننده مبنايي بـراي حسابداري، نظارت و گزارش دهي در سازمان باشند.
اگر اطلاعات عملكرد به طـور فنـي از سـاير عمليـات حـسابداري و بودجـه ريـزي جـدا باشند، به احتمال فراوان بودجه ريـزي عمليـاتي، فرآيندهاي تـصميم گيـري مـرتبط بـا سـاير عمليات را درك نخواهد كرد و اگر نظام حسابداري مبتنـي بـر داده هـاي ورودي باشـد بـه راحتي اصلاحات مبتني بر عملكرد را تسهيل نخواهد كرد. (ابراهيمي، اسعدي، 1387: 12)
به نظر مي رسد بسياري از دولت ها در مرحله ارزيابي فنـاور ي هـا ي مـورد نيـاز بـرا ي اجراي بودجه عملياتي مي باشند و بسياري در نظـام ها ي مـديريت مالي که در تصميم گيري بسيار مهم مي باشد بـا مشکل مواجـه مي باشند.
برخي نيز معتقدند که کمبود منابع مالي مورد نياز برا ي توسعه نظام هاي جديد مالي و اطلاعاتي يکي از مهمتر ين مشکلات در راستاي اجراي بودجه عملياتي مي باشد. (ابراهيمي، اسعدي، 1387: 14)
2-14-2) اختيار براي اجراي بودجه ريزي عملياتي
عامل دومي كه براي اجراي بودجه ريزي عملياتي اثرگذار مي باشد، مكانيزم هاي اختيار در سازمان ها مي باشد. اگر بودجه ريزان در اجراي بودجه ريزي عملياتي و يا در مراحل آن اختيار لازم را نداشته باشند اجراي بودجه ريزي با مشكل روبـرو خواهد شـد. سـه بعد مهم از اختيار وجود دارد : اختيار قانوني، اختيار رويه اي و اختيار سازماني .
2-14-2-1) اختيار قانوني: فرآيندهاي رسمي بودجه ريزي اغلب بـه صورت فشرده اي قانونمند مي شود. اصلاحات جديد در صورت تعارض با اين قوانين، نمي تواند اجـرا شـود. در برخي دولت ها استفاده بالقوه از ارزيابي عملکرد در بودجه، توسط قوانين و مقررات منـابع انساني محدود مي شود. در برخي کشورها قـوانيني در رابطـه بـا تـشويق وتنبيه سـازمان ها، واحدها و اشخاص تدوين شده است که اغلب اين قوانين بـا تسهيم سـود و پرداخت هاي تشويقي در رابطه با عملکرد سازمان ها و کارکنان در تعارض مي باشد .
در برخي دولت ها به اين دليل که بودجه بر مبناي ورودي ها تنظيم و سازماندهي مي شود. در مورد قوانين استفاده از اطلاعات عملکرد در بودجه داراي مشکل مي باشند. به طور ي که استفاده حداقل از اطلاعات عملکرد در بودجه بر مبنا ي ايـن واقعيت توجيه مي شود که بودجه بدون اطلاعات عملکرد تصويب مي شود.
2-14-2-2) اختيار رويه اي: سنجش عملكرد و استفاده بـالقوه از اطلاعات عملكرد اغلب در فرآيندهاي

پایان نامه
Previous Entries دلبستگی ایمن، پیوند عاطفی، سبک دلبستگی Next Entries پرخاشگری، سبک دلبستگی، دلبستگی ایمن