پایان نامه درمورد علامه فضل الله

دانلود پایان نامه ارشد

به همراه علامه فضل الله در سال 1965م به لبنان باز مي گردد و در حوزه علميه نبع? همراه علامه فضل الله بوده است و در سال 1975 که جنگ داخلي لبنان در گرفت شيخ عبدالمنعم منها به روستاي خود صديقين رجوع مي کند و آنجا مدرسه علميه امام مهدي را تأسيس مي کند ولي اين مدرسه در کمتر از دو سال، به دليل فعاليت هاي سازمان هاي فلسطيني و صديقين و هجمات نيروهاي اسرائيلي به آنها، بسته مي شود.
در سال 1982م اين مدرسه با حمايت کامل جمهوري إسلامي ايران، تجديد بنا شده و فعاليت خود را از نو شروع مي کند و بعد از تأسيس حزب الله در لبنان اين مدرسه پناهگاه مجاهدين حزب الله مي شود که روزانه به درس و بحث اشتغال داشتند و شب ها همگام مجاهدين بر عليه دشمن اسرائيلي مجاهده مي کردند و اين مدرسه 33 شهيد را در راه مقاومت إسلامي تقديم کرده است.217
1-11- حوزه علميه اهل البيت – بنت جبيل جبل عامل (برادران) 218
اين حوزه، حوزه أهل البيت نا مدارد و از سال 2001م تا 2006م مديريت اين حوزه با شيخ عبدالحسين صادق بود و تعداد 30 طلبه و 7 استاد در اين مدرسه به تعليم و تعلم مشغول بودند که به جهت مسائل سياسي تعطيل شده است.219
1-12- حوزه علميه اهل البيت – بنت جيبل جبل عامل (برادران) 220
اين حوزه با نام معهد أهل البيت در حد فاصل بنت جبيل و مارون الرأس قرار واقع شده است که 30 طلاب دارد. اين مدرسه شرايط سختي براي تحصيل ندارد و بعد از جنگ 33 روزه اقبال زيادي از سوي جوانان به تحصيل در اين مدرسه ديده مي شود. مديريت اين حوزه با شيخ صالح فياض مي باشد.221
1-13- حوزه علميه بشير – تول222 جبل عامل (برادران) 223
اين حوزه يکي از فعاليت هاي مجمع البشير الديني نبطي? است که تأسيس آن به إشاره علامه محمدمهدي شمس الدين در سال 1998م بوده است. اين حوزه نياز به خوابگاهي براي طلاب مجرد دارد و از نظر مالي توان پرداخت شهريه به طلاب را ندارد. تعداد طلاب اين حوزه بين 30 تا 50 نفر در نوسان است.224
1-14- حوزه علميه ثقلين – حار? حريک بيروت (برادران) 225
اين حوزه در سال 1984م توسط سيد عبدالکريم فضل الله در حار? حريک تأسيس شد و کليه سطوح حوزوي تدريس مي شد. اين مدرسه سالانه 25 نفر طلبه داشت ولي از سال 2005م به جهت فشارهاي مالي و هم چنين به جهت تدبير مالي براي تأسيس ساختمان جديدي در شويفات، از فعاليت بازمانده است. اکنون اين حوزه در با فعاليت هاي درماني و بهداشتي فعاليت دارد.
1-15- حوزه علميه جبل عامل – شرقي?226 جبل عامل(برادران) 227
اين مدرسه إبتدا در شهر غساني? بوده که بعد به شهر شرقي? مقام النبي جليل انتقال يافته است. اين انتقال در اثر خواب يکي از مومنين آنجا بوده است. در بين سال هاي 1988م و 1987م طلاب و اساتيد اين مدرسه به جهت جنگ داخلي دو گروه شيعي حزب الله و حرکت أمل به بيروت منتقل شدند و در سال 1990م دوباره به شرقي? رجوع کردند. اين مدرسه سالانه 100 طلبه داشت که از سوي علامه فضل الله و حجت الإسلام اختري سفير وقت جمهوري اسلامي ايران در دمشق، حمايت مالي مي شد. اين مدرسه از سال 2005م به جهت تغيير سفير ايران در دمشق و قطع حمايت هاي مالي از طرف ايشان از فعاليت باز مانده است.228
1-16- حوزه علميه حبوش229 – نبطي? جبل عامل (برادران) 230
سيد علي مکي الحبّوشي اين مدرسه را در سال 1987م در نبطي? تأسيس کرد و مدرسه فعاليتش را با 20 طلبه آغاز نمود. اين مدرسه در سال 1995م به حبّوش منتقل شد. اين مدرسه در حبّوش علاوه بر تربيت طلاب و علما به فعاليت هاي فرهنگي و اجتماعي نيز مشغول است. شرط ورود به اين مدرسه دارا بودن مدرک ديپلم مي باشد.231 اکنون اين مدرسه نزديک 60 طلبه دارد.
1-17- حوزه علميه السيد? الزهرا – بعلبک (خواهران) 232
اين حوزه، اولين حوزه علميه خواهران در لبنان است که توسط شهيد سيد عباس موسوي در سال 1979م تأسيس شد. اهتمام اين حوزه به تربيت زن مسلمان نمونه بوده است. وجود خوابگاه خواهران اين حوزه را از ديگر حوزه هاي خواهران متمايز کرده است و از همه مناطق لبنان و حتي از سوريه براي تحصيل به اين مدرسه مي آيند. تعداد طلبه هاي اين بين 50 و 60 نفر در نوسان است.233
1-18- حوزه علميه سيدالشهدا – بئرالسلاسل234 جبل عامل (برادران) 235
اين حوزه توسط شيخ فادي سعد تأسيس شد. تعداد طلاب اين حوزه 50 نفر مي باشد که در تمام مراحل حوزوي ا زمقدمات تا بحث خارج در تحصيل هستند. بحث خارج اصول را شيخ فادي سعد و بحث خارج فقه را سيد لؤي نورالدين ارائه مي دهد. تلاش شيخ فادي سعد بر اين است که حوزه سيدالشهدا از نظر علمي متمايز باشد و هر سال به طلبه ممتاز که حضور علمي خوبي داشته باشد جائزه مناسبي در نظر مي گيرد و هر سال مدير حوزه نقاط منفي و مثبت سال تحصيلي گذشته را متذکر مي شود.236
1-19- حوزه علميه سيده زينب – صيدا (خواهران) 237
اين حوزه از فعاليت هاي مجمع سيد? زهرا علامه عفيف نابلسي است که که در صيدا خواهران طلبه به تحصيل علوم ديني مشغول هستند. فارغ التحصيلان اين مدرسه بيش از 500 نفر مي باشند.
1-20- حوزه علميه شهيد ثاني – بيروت (برادران) 238
اين مؤسسه در 1971م توسط سيد نسيم عطوي در برج البراجنه بيروت تأسيس شد. اين مؤسسه إبتدا به صورت مرکزي براي تعليم أحکام ديني و أخلاقي براي جوانان بوده است که بعد به صورت مدرسه علميه کار خود را ادامه داد. اين مؤسسه در دوران جنگ داخلي لبنان از برج البراجنه به منطقه جبل عامل انتقال يافت. اکنون در برخي شهرهاي جنوب، اين مدرسه فعاليت دارد و به تربيت مبلغ و عالم پرداخته مي شود.239
به صورت کلي جنبه برگزاري دوره هاي آموزشي و فرهنگي براي جوانان بيش از حوزه علميه بودن اين مدرسه مي باشد. هم اکنون اين حوزه دو شعبه در صرفند و نبطي? دارد که شرح هر کدام در محلش آمده است.
1-21- حوزه علميه شهيد ثاني – جبل عامل (خواهران) 240
اين حوزه از توابع حوزه هاي علميه زير نظر سيد نسيم عطوي مي باشد که تعداد طلبه هاي خواهر اين حوزه از نظر کمي تعداد، قابل قياس با ساير حوزه هاي علميه خواهران نيست به طوري که کل طلبه هاي اين حوزه 18 نفر مي باشد.241
1-22- مدرسه علوم ديني – صور (برادران)242
در بين حوزه هاي علميه معاصر لبنان، اين حوزه مقدم بر ساير حوزه ها مي باشد که در سال 1960م توسط شيخ موسي عزالدين تأسيس شده است و يک سال بعد از تأسيس، پذيرش طلبه داشته است.
مديريت اين مدرسه از شيخ موسي عزالدين به سيد هاشم حسني و از ايشان به علامه سيد محمد حسين فضل الله منتقل شده است.
در اين مدرسه از مرحله مقدمات و سطح تا بحث خارج فقه و اصول تدريس مي شود. اين مدرسه علوم ديني با اينکه قديمي ترين مدرسه در بين مدارس معاصر لبنان مي باشد، ولي اکنون بر خلاف عرف مدارس ديني لبنان که با وفات مؤسس، مدرسه درهايش بسته مي شود، دائر مي باشد.243
1-23- حوزه علميه علوم اهل البيت – بيروت (برادران) 244
مؤسس اين حوزه و طلاب اين حوزه عراقي هاي مقيم لبنان بودند. مؤسس شيخ علي بهادلي اهل عراق بوده و معمولاً طلاب اين حوزه بعد از اتمام درس به يکي از کشورهاي غربي سفر مي کردند. در مرام نامه اين حوزه هدف تأسيس را اين گونه بيان آمده است که برخي از حوزه هاي لبناني فقط لبناني ها را مي پذيرد اين حوزه درصدد تأسيس حوزه اي براي عراقي هاي مقيم لبنان مي باشد. اين حوزه بعد از وفات مؤسس تا سال 2003م فعاليت داشت.245
مواد درسي اين حوزه فقه و سيره و عقائد و فن خطابه و درايه و علوم عربي و اخلاق و منطق مي باشد.
1-24- حوزه علميه علوم ديني حبوش – جبل عامل (خواهران) 246
اين حوزه شعبه خواهران حوزه اي است که سيد علي مکي است که تعداد واحد هاي درسي اين حوزه 22 واحد مي باشد و 4 سال طول مي کشد. اين حوزه بزرگترين حوزه علميه خواهران به شمار مي رود و هم اکنون بيش از 350 خواهر طلبه مشغول به تحصيل مي باشند. بنا به گفته مدير حوزه سيد علي مکي 12 وسيله نقليه براي انتقال خواهران طلبه از منزل به حوزه و بالعکس مي باشد.247
1-25- حوزه علميه موسسه شرعي – بيروت (برادران)248
اين حوزه با نام المعهد الشرعي در لبنان فعاليت دارد که توسط مرجع ديني لبنان علامه سيد محمد حسين فضل الله تأسيس شده است. اين مؤسسه إبتدا در بيروت شرقي بوده که در خلال جنگ داخلي لبنان به حي السلم ضاحيه منتقل شد و ساختمان حوزه هم اکنون در منطقه بئر حسن بيروت جنب شهرداري مي باشد.
حوزه علميه موسسه شرعي اولين مدرسه علميه در بيروت مي باشد و هم اکنون حدود 100 نفر طلبه در حال تحصيل دارد و اکثر عالمان لبنان از فارغ التحصيلان اين مدرسه مي باشد. اين مؤسسه با سابقه ترين مدرسه علوم در بيروت مي باشد و اکنون مديريت حوزه با سيد حسين الماجد مي باشد.249
1-26- حوزه علميه موسسه شرعي – بيروت (خواهران) 250
اين حوزه دومين حوزه علميه خواهران در لبنان است که توسط علامه فضل الله تأسيس شده است و هدف اين حوزه تربيت خواهران مبلغ براي اصلاح خانه و جامعه مي باشد. هم اکنون 60 خواهر طلبه به تحصيل اشتغال دارند و مديريت حوزه به عهده شيخ علي منتش مي باشد.
1-27- مرکز مطالعات إسلامي فقه آل البيت – بيروت (برادران) 251
اين حوزه زير نظر آيت الله قبلان رئيس مجلس اعلاي شيعيان لبنان است و ساختمان بزرگ 5 طبقه اي دارد که اين ساختمان با تعداد اندک طلاب مناسبت ندارد. مدير اين حوزه شيخ ناجي درويش است. اين حوزه تمام امکانات پيشرفت علمي طلاب را اعم از کتابخانه مجهز و اتاق کامپيوتر و حجره هاي کافي و وسيع را دارا است.252
1-28- مرکز مطالعات إسلامي فقه آل البيت – ميس الجبل جبل عامل (برادران) 253
علي رغم وجود مسجدي منسوب به أبوذر غفاري در اين منطقه، اين حوزه اولين فعاليت حوزوي بعد از محقق ميسي م938ه.ق مي باشد که زير نظر آيت الله قبلان به مديريت شيخ أحمد قبلان فرزند آيت الله قبلان، فعاليت دارد. اين حوزه در واقع شعبه دوم حوزه بيروت مي باشد که بعد از افتتاح اين حوزه سيد نسيم عطوي، طلاب مدرسه مرکبا را تشويق کرد که در اين حوزه ادامه تحصيل دهند.254
1-29- موسسه السيد? الزهرا وابسته به جمهوري اسلامي ايران – بيروت (خواهران) 255
اين حوزه در سال 1985م تأسيس شده است و شعيه خواهران حوزه رسول اکرم مي باشد. بعد از جنگ 33 روزه تعداد خواهران طلبه در اين حوزه افزون شده است و هم اکنون بيش از 380 طلبه در اين حوزه تحصيل مي کنند. ساختمان اين حوزه در همسايگي حوزه رسول اکرم در منطقه حار? حريک بيروت مي باشد و مديريت آن به عهده سيد? حاجي? زهرا ملدان مي باشد.
1-30- موسسه السيد? خديج? الکبري – صور (خواهران) 256
اين حوزه، دومين حوزه علميه اي که توسط علامه فضل الله تأسيس شده است. طول دوره تحصيلي اين حوزه 4 سال است که بعضي از خواهران طلبه براي ادامه تحصيل به قم سفر مي کنند. اين حوزه علاوه بر برنامه آموزشي، دوره هاي تابستاني با موضوع تربيت خطيب برگذار مي کند.257
1-31- موسسه امام موسي صدر – صور (خواهران) 258
اين حوزه در سال 1985م تأسيس شد ولي بعد از تأسيس دانشگاه إسلامي صور، اين حوزه از سال 1989م به شعبه اي از دانشگاه إسلامي صور تبديل شد.259
1-32- موسسه امام هادي – بيروت (برادران) 260
شيخ ناجي به همراه برادرش شيخ محمد طالب اين حوزه را تأسيس کرد. شيخ ناجي در حزب الله فعاليت فرهنگي دارد. اين حوزه از روش قدما
براي آموزش طلاب بهره مي برد و هم اکنون 50 نفر طلبه در اين حوزه مشغول به تحصيل هستند.261
1-33- موسسه رسول اکرم وابسته به جمهوري إسلامي ايران – بيروت (برادران)262
اين مدرسه علميه نشانه ارتباط عميق شيعيان لبنان با جمهوري اسلامي ايران و حوزه علميه قم مي باشد. اين مدرسه علميه زير نظر دفتر رهبر معظم فعاليت دارد و ارتباط تنگاتنگي با قم دارد. حوزه رسول اکرم دومين حوزه اي است که زير نظر عالم غيرلبناني فعاليت دارد. تعداد طلاب اين مدرسه 210 نفر مي باشد که در دوره هاي سطح يک تا چهار حوزه تحصيل مي کنند. مدير کل اين حوزه که به حوزه خواهران و برادران إشراف دارد، شيخ مصطفي جعفر پيشه است.
برخي معتقد هستند بقاي حوزه علميه رسول اکرم منوط به قدرت شيعه و حزب الله در لبنان است.263
1-34- موسسه سيد? نساء

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد علامه فضل الله، حزب دموکرات، امام صادق Next Entries پایان نامه درمورد امام صادق، علوم قرآن، دانشکده بهداشت، نهج البلاغه