پایان نامه درمورد علامه فضل الله، حزب دموکرات، امام صادق

دانلود پایان نامه ارشد

لبنان با إجراي برنامه توسعه و برقراري موازنه ميان واحدهاي مختلف اقتصادي.
4. مدرنيزه کردن لبنان و تبديل طائفه گرايي به نظام سکولار.
رئيس اين حزب در تمام کابينه هاي بعد از قراداد طائف حضور داشته است.182
2-21- کنگره ملي لبنان183؛
کنگره ملي لبنان که در تاريخ 11 ژوييه 1994م برگزار شد چارچوب کلّي نيروهايي به شمار مي رود که تحت فرماندهي ژنرال ميشل عون قرار دارند. کنگره ملي لبنان از جماه جناح هاي بود که خواهان تحريم انتخابات پارلماني لبنان سال هاي 1992م و 1996م شد ولي اين کنگره به سياست تحريم انتخابات پايان داد و در انتخابات شهرداري ها از حوزه بيروت و کوهستان لبنان در سال 1998م شرکت کرد.184
2-22- حزب سوسياليست ترقيخواه185؛
کمال جنبلاط رهبر فقيد دروزي هاي لبنان اين حزب را تأسيس کرد. پايگاه اصلي حزب با نام بيت جنبلاط شناخته مي شود و اکنون وليد جنبلاط رهبر اين حزب مي باشد. وليد جنبلاط پس از ترور کمال به اين منصب رسيد.
حزب سوسياليست ترقيخواه اکنون با برخي گروه هاي ملي و إسلامي هم پيمان است. اين حزب در انتخابات 1996م کرسي هاي حوزه اقليم الخروب و الشوف و عاليه را در پارلمان به دست آورد.186
2-23- حزب سوسيال دموکرات187؛
اين حزب با نام جنبش آگاهي بخش در سال 1960م کار خود را آغاز کرد. رهبر اين حزب کامل الأسد در قبال حزب أمل و حزب الله وفادار بود و در انتخابات 1998م شهرداري منطقه نبطيه را به دست آورد.188
2-24- حزب دموکراتيک کردستان189؛
حزب دموکرات کردستان در 1960م در لبنان تأسيس شد و در جريان جنگ هاي داخلي لبنان در کنار نيروهاي ملي و إسلامي و مقاومت فلسطين شرکت کرد. اين حزب اکنون فعاليت چشمگيري ندارد و فقط به زنده نگه داشتن نوروز مي پردازد.190
2-25- حزب حراس الأرز191 ؛
اين حزب از مسيحيان راست گراي تندرو است که در سال 1975م هم زمان با حمله به اتوبوس هاي فلسطيني در منطقه عين الرمانه بيروت که منجر به جنگ داخلي 15 ساله لبنان هم شد، توسط ايتان صقر192 تأسيس شد.193
هدف حزب مشخص کردن مفهوم امت لبناني بود و در اين زمينه اعراب و به خصوص سوريه و فلسطين رادشمن لبنان مي دانست و با اسرائيل هم پيمان بود. دادستان نظامي لبنان طي درخواستي غيابي در تاريخ 15/01/1996م براي ايتان صقر به جهت همکاري با اسرائيل تقاضاي حکم اعدام کرد.194
2-26- جنبش ليبرال شيعه195؛
جنبش ليبرال شيعه يکي از جريانات سياسي شيعه است که از هم پيمانان گروه 14 مارس مي باشد، اين حزب در سال 2006 به دست شيخ محمد حاج حسن تأسيس شده است و خود نيز رهبري اين حزب را بر عهده دارد و جريان ليبرال شيعه را جريان سوم شيعه در لبنان معرفي مي کند و ادعا دارد که اين حزب در ميان دو حزب شيعي أمل و حزب الله به اعتدال شيعي نزديک تر است.196
اين حزب وزن چنداني در بين جريانات سياسي ندارد و رهبران اين حزب جهت مطرح کردن منويات و حزب خود برخي اوقات سخناني را بر عليه جمهوري إسلامي ايران و حزب الله ارائه مي کنند.

فصل سوم: مهم ترين موسسات و مدارس علميه شيعه و سني؛
1- مدارس و حوزه هاي علميه شيعه لبنان
پيشينه مدارس علميه لبنان به سال 760 ه.ق برمي گردد. اولين حوزه علميه به دست شيخ إسماعيل جزيني در شهر جزين بنا شد.197 هر چند اين تأسيس به عنوان اولين حوزه علميه لبنان زود هنگان نبود ولي در لبنان، علماي بزرگي ظهور کردند که به مراحل عالي اجتهاد و فقاهت رسيدند و فقه و کلام و حديث شيعه را قوت بخشيدند.
امروزه لبنان به عنوان کشوري که شيعيانش از اکثريت نسبي برخوردارند در سطوح علمي و ديني و فرهنگي، همگام با شيعيان ايران يا عراق به فعاليت هاي مؤثر و مفيد اشتغال دارند و حوزه هاي علميه لبنان هر چند فعاليت مستمر چشمگيري198 ندارند ولي همواره در مناطق مختلف لبنان فعال بوده و به تربيت عالمان و مبلغان مکتب أهل بيت مشغول هستند. معرفي حوزه هاي علميه معاصر شيعه لبنان نيازمند پژوهش ميداني وسيعي بود که وقت و توان وسيعي مي طلبيد که با شروع کار ميداني، با کتابي با عنوان “الحوزات الشيعي? العاصر? بين مدرستي النجف و قم، لبنان نموذجاً”199 برخوردم. در اين فصل از تحقيق، در کنار پژوهش ميداني خود، از اين کتاب نيز بهره برده ام. بزرگترين مشکلي که حوزه هاي علميه شيعه لبنان از آن رنج مي برد عبارت از اين است که تأسيس آنها غالباً به صورت فردي توسط علماي از نجف يا قم برگشته صورت مي گيرد و مرجع مديريتي و قانوني و يا مرجع هماهنگ کننده در تأسيس و إداره حوزه هاي علميه شيعي وجود ندارد. اين در حالي است که در لبنان مجلس أعلاي شيعيان لبنان که به تدبير إمام موسي صدر تأسيس شده است، فعاليت دارد. مشکلاتي که بر نبود مرجع مديريتي حوزه هاي علميه مترتب مي شود به شرح ذيل مي باشد:
1. آرا و انديشه هاي خاص مؤسس در طلاب مدرسه محل تحصيل تأثير مي گذارد.
2. اوضاع سياسي و امنيتي در حوزه هاي علميه تأثير مستقيم دارند که چه بسا به تعطيلي مدارس بينجامد.
3. تأمين مالي حوزه هاي علميه در پرداخت شهريه و ساير أمور مالي، يکسان نيست.
4. تفاوت در روش هاي آموزشي وجود دارد که موجب شده است سطح علمي فارغ التحصيلان متفاوت باشد.
5. حوزه هاي علميه لبنان از جهت مناطق جغرافيائي، از پراکندگي نامناسبي برخوردار هستند.
6. شرايط پذيرش حوزه هاي علميه لبنان متفاوت است و اين امر موجب آشفتگي در نظام آموزشي مي شود.
7. طلابي که به دلائل مختلف از يک حوزه علميه إخراج مي شوند مي توانند در حوزه ديگر بدون علم حوزه دوم به تحصيل إدامه دهند.
8. فعاليت حوزه هاي علميه به وفات و يا إهتمام مؤسس بستگي دارد.
9. هماهنگي بين حوزه هاي علميه لبنان وجود ندارد.
حوزه هاي علميه معاصر لبنان که در حال حاضر فعال بوده و در دو سطح برادران و خواهران به تربيت مبلغ و مدرس اشتغال دارد به شرح ذيل است:
1-1- حوزه علميه النجف الأشرف – حاريص200 جبل عامل (برادران) 201
شيخ محمد الفقيه در سال 1989م بعد از رجوع از نجف اين حوزه را تأسيس کرد و به وضوح اعلام داشت که اين حوزه به حوزه علميه نجف منتسب است و طبق روش آموزشي حوزه هاي علميه کلاسيک اداره مي شود. اين حوزه ابتدا در منزل شيخ مفيد در صور آغاز به کار کرد تا اين که در سال 1999م به ساختمان جديد منتقل شد. ساختمان جديد حوزه داراي پنج طبقه و دو سالن اجتماعات و اتاق هايي براي طلاب و اساتيد مي باشد. اين مدرسه بعد از انتقال به ساختمان جديد، فعاليت هايش تقويت شده و اکنون در هر مرحله تحصيلي، بيش از 60 طلبه دارد و مدرسه مجله اي علمي با نام رسال? النجف دارد.202
1-2- حوزه علميه امام جواد – بيروت (برادران) 203
شيخ يوسف سيبتي يکي از فارغ التحصيلان حوزه علميه قم، بعد از رجوع از ايران به لبنان 1986م حوزه علميه امام جواد را در بيروت تأسيس نمود. دروس حوزه از ساعت 6:30 صبح شروع مي شود و سالانه حدود 35 تا 55 طلبه مشغول به تحصيل در اين مدرسه مي باشند. تمام مراحل حوزوي در اين مدرسه تدريس مي شود و مخارج مدرسه از راه حقوق شرعي تأمين مي شود.204
1-3- حوزه علميه امام حجت – بياض205 جبل عامل (برادران) 206
شيخ إبراهيم سليمان بياضّي که از بزرگان علم و تقوي بوده و در نجف تحصيل نموده است، در سال 1991م در شهر بياض اين حوزه را تأسيس کرد. ايشان اکنون نزديک هشتاد و پنچ سال عمر دارند (حفظه الله) و همواره بر اهميت و نقش حوزه هاي علميه در رسالت و وظائف شرعي شيعيان تأکيد دارند.
شروع فعاليت اين حوزه در منزل شخصي ايشان با تدريس دروس حوزوي بوده که در سال 1991م با ساخت مدرسه اي با دو ساختمان و هر کدام با سه طبقه فعاليت رسمي خود را آغار کرده است.
اين حوزه در دو سطح مقدمات و سطح طلبه دارد که طلبه بعد از گذراندن سطح براي ادامه تحصيل در بحث خارج به نجف يا قم مراجعت مي کند. اين حوزه فعاليت هاي فرهنگي و اجتماعي داشته و هر سال فقط يبست طلبه پذيرش دارد.207
1-4- حوزه علميه امام حسن مجتبي – بعلبک بقاع (برادران) 208
اين حوزه، دومين حوزه شيعي بعلبک مي باشد که توسط شيخ مهدي سليمان يحفوفي در سال 1997م تأسيس شد. در اين حوزه علاوه بر دروس حوزوي برخي مواد درسي فرهنگي اجتماعي نيز تدريس مي شود. هر چند مؤسس اين حوزه از فارغ التحصيلان حوزه علميه قم است ولي اين حوزه در واقع به درخواست آيت الله سيد محسن حکيم تأسيس شده است و به مجلس اعلاي شيعيان لبنان و حوزه علميه نجف مرتبط است. تمام سطوح حوزوي در آن تدريس مي شود. تعداد طلاب آن بيش از 40 نفر مي باشند.
1-5- حوزه علميه امام صادق – صيدا (برادران) 209
علامه عفيف نابلسي در خانه خود به تربيت طلاب علوم ديني مي پرداخت که سپس با حمايت رهبر انقلاب إسلامي ايران محلي براي اين امر اجاره شد ولي اکنون با حمايت جمهوري اسلامي ايران ساختمان زيبايي موسوم به مجمع السيد? الزهرا در پنج طبقه، علاوه بر تربيت طلاب علوم ديني، فعاليت هاي علمي، فرهنگي و اجتماعي نيز انجام مي شود. اين حوزه بعد از حوزه ابوالفتح کراجي م449ه.ق اولين حوزه علميه شيعي در صيدا است. اين حوزه با زعامت علامه نابلسي در صيدا فعاليت خوبي دارد. امتيازات اين حوزه را اين گونه بيان کرد:
1. اين حوزه از مجموعه موسسات علمي و آموزشي و تربيتي تشکيل شده است که بر غناي علمي آن مي افزايد.
2. بخش اعظمي از طلاب اين حوزه دانشگاهيان هستند.
3. اين حوزه ارتباط خوب و مناسبي با دانشگاه دارد.
4. فعاليت هاي سياسي و اجتماعي اين حوزه طلبه ها را هوشيار و اجتماعي به بار مي آورد.
5. تشويق طلاب بر مناظرات و گفتگوهاي علمي و سازنده.
مسئولين اين حوزه اميدوار هستند که مشکلات مالي اين حوزه برطرف شود و نشاط اوليه خود را در صيدا احيا کند.
1-6- حوزه علميه امام صادق – نبطي? جبل عامل (برادران) 210
اولين حوزه علميه معاصر در نبطي? است که توسط شيخ عبدالحسين صادق تأسيس شده است ولي اکنون به جهت تأسيس و افتتاح حوزه علميه اهل البيت در نبطي?، اين مدرسه از سال 2001م تعطيل مي باشد.
اين حوزه 30 طلبه و 7 استاد داشت و بحث خارج را استاد شيخ حسن رميتي از فارغ التحصيلان حوزه علميه قم به عهده داشت.
1-7- حوزه علميه امام علي – بيروت (برادران) 211
اين حوزه به درخواست آيت الله بهجت به دست علامه سيد جعفر مرتضي در ساختماني چهار طبقه در همسايگي سفارت جمهوري اسلامي ايران در بيروت در منطقه بئر حسن، در سال 2000م تأسيس شد. طلاب اين حوزه قبل از جنگ 33 روزه بيش از تعداد امروزي بود. اکنون در اين حوزه 40 نفر به تحصيل علوم ديني مشغول هستند. هم جواري اين حوزه با سفارت جمهوري اسلامي ايران در بيروت موجب شده است که رفت و آمد به اين حوزه، مشکل باشد. در اين مدرسه به روش هاي سنتي قم و نجف تأکيد مي شود.
1-8- حوزه علميه امام منتظر – بقاع (برادران) 212
اين مدرسه توسط دبير کل سابق حزب الله شهيد سيد عباس موسوي با حمايت إمام موسي صدر و علامه فضل الله و به درخواست سيد محمدباقر حکيم در سال 1978م تأسيس شد. در سال 1987م ساختمان جديد و زيبايي در بلندي مشرف به بعلبک ساخته شد ولي در نبود حاميان و مؤسس مدرسه رو به ضعف نهاد. سيد حسن نصر الله از طلاب اين مدرسه علميه بوده است.213
اين حوزه اولين هايي را به خود اختصاص داده است. اولين حوزه منطقه بعلبک و اولين حوزه اي که توسط امام موسي صدر و علامه فضل الله حمايت مي شد و اولين حوزه اي که به سفارش مرجع تقليد شيعي بنا تأسيس شده و حوزه اي است که قسمتي از ساختمانش در اثر اصابت موشک آسيبب ديده است.
1-9- حوزه علميه امام مهدي – برج البراجنه بيروت (برادران) 214
مدرسه إمام مهدي توسط سيد حسن شيرازي در سال 1971م تأسيس شد. اين مدرسه در حدود چهل نفر طلبه داشته است و اولين مدرسه اي بود که در بيروت توسط يک غير لبناني تأسيس شد. اين مدرسه بعد از شهادت مؤسس آن در بيروت در سال 1980م بسته شد.
1-10- حوزه علميه امام مهدي – صديقين 215جبل عامل (برادران) 216
اين حوزه علميه بيشترين تأثير را در جنگ هاي داخلي و اوضاع سياسي أمنيتي لبنان داشته است به طوري که در طول فعاليتش، شدت و ضعف هايي را تجربه کرده و نهايتا از فعاليت بازمانده است.
شيخ عبدالمنعم منها بعد از چند ماه حضور در نجف أشرف

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد اقدامات متقابل، سازمان ملل Next Entries پایان نامه درمورد علامه فضل الله