پایان نامه درمورد صورتهای مالی، کیفیت گزارشگری، گزارشگری مالی، کیفیت گزارشگری مالی

دانلود پایان نامه ارشد

سرمایهبر بودن فعالیت شرکت و کیفیت گزارشگری مالی رابطه مثبت مشاهده نمود و در تحلیل این رابطه بیان میکند که شرکتهای سرمایهبر به دلیل وجود موانع ورود، از گزارش اطلاعات مالی دقیق و شفاف احساس نگرانی نمیکنند و گزارشهای مالی آنها از کیفیت بالاتر برخوردار است.
2-17-3- چرخه عملیاتی
طولانی بودن چرخه عملیاتی موجب طولانی شدن فاصله زمانی تبدیل اقلام تعهدی به جریانهای نقدی میشود که این امر موجب کاهش دقت پیش بینی اقلام تعهدی و کاهش کیفیت گزارشگری مالی میشود (آیبید، 25). گوئنتر119 (1994)، رنجن120 (1998) و تئو و دیگران121 (1998) نشان میدهند که اقلام تعهدی جاری، عامل اصلی در جابجایی سود بین دورههای جاری و آینده میباشند (کیم و همکاران، 2003: 14)، و طبقهبندی اقلام تعهدی به جاری و غیرجاری بستگی به تعریف چرخه عملیاتی دارد. دیچو ودیگران (1998) نشان میدهند که توانایی سودها برای پیش بینی جریانهای نقدی آینده به چرخه وجه نقد عملیاتی شرکت بستگی دارد (کوهن، 2004: 25).
دیچو و دیچو122 (2002) بین کیفیت گزارشگری مالی و طول چرخه عملیاتی رابطه منفی پیدا کردند. به اعتقاد آنها چرخه عملیاتی طولانیتر نشان دهنده عدم اطمینان بیشتر، خطای در برآورد بیشتر و بنابراین کیفیت گزارشگری مالی پایینتر میباشد (آیبید، 25). کوهن (2004) بین طول چرخه عملیاتی و کیفیت گزارشگری مالی رابطه منفی مشاهده کرد (آیبید، 68). نوروش و دیگران بین طول چرخه عملیاتی و کیفیت اقلام تعهدی رابطهای به دست نیاوردند (نوروش و دیگران، 1385: 156).
2-17-4- اهرم مالی
جنسن و مک لینگ (1976) معتقدند که وجود هزینههای نمایندگی موجب تقاضا برای نظارت میشود و اطلاعاتی که صورتهای مالی یک شرکت را فراهم میکند، ممکن است برای رفع هزینههای نمایندگی مورد استفاده واقع شود (کوهن، 2004: 24). لفت ویچ و دیگران123 (1981) بیان میکنند شرکتهایی که از اهرم بالایی برخوردار هستند، دارای هزینههای نمایندگی بالاتر و بنابراین تقاضای بیشتر برای نظارت میباشند و از این رو به نظر میرسد کیفیت گزارشگری مالی با ساختار تامین مالی شرکت در ارتباط باشد (آیبید، 24). بسیاری از تحقیقات از جمله دیکین124 (1979) و دلیوال125 (1980) نشان میدهد هر قدر نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام بالاتر باشد، احتمال استفاده شرکت از رویههای حسابداری که منجر به افزایش سودهای مورد گزارش در دوره جاری میگردد افزایش مییابد (آیبید، 257). این یافته با نتیجه تحقیق هاگرمن126 و زیمسکی127 (1981) مطابقت دارد (آیبید، 256). بورگ استالر (1997) بیان میکند که اجتناب از زیان موجب کاهش هزینه بدهی میشود (گراهام و همکاران، 2005: 28). گراهام128، هاروی129 و رج کوپال130 (2005) دریافتند شرکتهایی که در آستانه تخطی از شرایط قراردادها (یعنی دارای اهرم بالا یا غیر سودآور) هستند، اهمیت بیشتری به روشهای حسابداری میدهند. آنها همچنین نشان دادند که فرضیه اثرگذاری قراردادهای بدهی بر کیفیت اطلاعات مالی در شرکتهای خصوصی به میزان قویتری پشتیبانی میشود (آیبید، 29). کوهن (2004) به این نتیجه رسید که شرکتهایی که از اهرم بالاتری برخوردار هستند با احتمال زیادی اطلاعات مالی را با کیفیت بالاتر ارائه میکنند.
2-17-5- پیچیدگی محیط فعالیت
رسالت یا ماموریت سازمان ایجاب میکند استراتژیستها درباره ماهیت و دامنه فعالیت های کنونی و آتی آن بیندیشند و در عرصه رقابت و تغییرات فناوری، گامهای لازم برای موفقیت و بقا را طی نمایند. استراتژیهایی مانند یکپارچگی عمودی به پایین، یکپارپگی عمودی به بالا، یکپارچگی افقی، رسوخ در بازار، توسعه بازار، توسعه محصول، تنوع همگن، تنوع ناهمگون، تنوع افقی، مشارکت و مواردی از این قبیل در پاسخ به تحولات محیط تجاری، حفظ موقعیت رقابتی و بهرهمندی از مزیتهای نسبی در بازار مورد استفاده قرار میگیرد. بدیهی است با دگرگونی و پیچیدهتر شدن محیط فعالیت شرکتها نیازهای اطلاعاتی جدیدی به وجود میآید و با توجه به ویژگیهای متفاوت حاکم بر فعالیتهای مختلف، جمعآوری و نمایش نتایج آنها در مجموعه واحد گزارشهای مالی، خواص اقلام آنها و ارتباط بین عناصر گزارشهای مالی را تحت تاثیر قرار میدهد و دچار ناهمگونی میکند. کوهن (2004) نشان داد که پیچیدگی محیط فعالیت شرکت با کیفیت گزارشگری آن رابطه منفی دارد و موجب کاهش دقت پیش بینی کنندگی اجزای سود حسابداری برای جریانهای نقدی آینده میشود.
2-18- افشاء
افشا در لغت عبارت است از گفتار یا عملی که برخی چیزها را آشکار میسازد. بنا به تعریفی دیگر، افشا عبارت است از توزیع عمومی اطلاعات به صورت داوطلبانه یا در رعایت مقررات قانونی و ضوابط اداری، هر چند که این اطلاعات عرفا میتواند محرمانه نگهداری گردد (مدیروس131 و کوئینترو132، 2005).
افشا یکی از اصول اساسی حسابداری است که بر کلیه جوانب گزارشگری مالی تاثیر دارد. اصل افشا ایجاب میکند که کلیه واقعیتهای با اهمیت مربوط به رویدادها و فعالیتهای مالی واحد تجاری به شکل مناسب و کامل گزارش شود. براساس این اصل، صورتهای مالی اساسی باید حاوی تمامی اطلاعات با اهمیت، مربوط و به موقع بوده و این اطلاعات به گونهای قابل فهم و حتیالامکان کامل ارائه شود تا امکان اتخاذ تصمیمهای آگاهانه را برای استفادهکنندگان فراهم سازد (کمیته تدوین سازمان حسابرسی، 1372). مجموعه صورتهای مالی بنا بر الزامات قانونی، قراردادی یا عرفی و به منظور رفع نیازهای اطلاعاتی استفادهکنندگان تهیه و ارائه میشود.
اعتقاد بر این است که هرگاه صورتهای مالی معطوف به نیازهای اطلاعاتی سرمایهگذاران باشد، اکثر نیازهای سایر استفدهکنندگان رانیز در حد توان برآورده میکند. به عبارت دیگر، بطلاعات تهیه شده برای سرمایهگذاران، به عنوان یک مرجع اطلاعاتی برای سایر استفادهکنندگان نیز مفید است جرا که آنها میتوانند مشخصتری را که در معاملات خود با واحد تجاری به دست میآورند با این مرجع اطلاعاتی بسنجند. خصوصیات کیفی اصلی مرتبط با محتوای اطلاعات، “مربوط بودن” و “قابل اتکا بودن” است. هرگاه اطلاعات مالی مربوط و قابل اتکا نباشند، برای استفادهکنندگان در راستای ارزیابی وضعیت مالی، عملکرد مالی و قابل انعطاف مالی واحد تجاری مفید نخواهد بود. اطلاعاتی مربوط تلقی میشود که بر تصمیمهای اقتصادی استفادهکنندگان در ارزیابی رویدادهای گذشته، حال و آینده یا تایید یا تصحیح ارزیابیهای گذشته آنها موثر واقع شود. از طرفی اطلاعاتی قابل اتکا است که عاری از اشتباه و تمایلات جانبدارانه با اهمیت باشد و به طور صادقانه معرف آن چیزی باشد که مدعی بیان آن است یا به گونهای معقول انتظار میرود بیان کند.
هرگاه تاخیری نابجا در گزارش اطلاعات رخ دهد، اطلاعات ممکن است خصوصیات مربوط بودن خود را از دست بدهد. ممکن است لازم شود که مدیریت نوعی موازنه بین مزیتهای نسبی “گزارشگری به موقع” و “ارائه اطلاعات قابل اتکا” برقرار کند. بری ارائه به موقع اطلاعات، اغلب ممکن است لازم شود قبل از مشخص شدن همه جنبههای یک معامله یا رویداد، اطلاعات موجود گزارش شود، که این از قابلیت اتکای آن میکاهد. به عکس، هر گاه به منظور مشخص شدن همه جنبههای مزبور، گزارشگری با تاخیری انجام گردد، اطلاعات ممکن کاملا قابل اتکا شود، لیکن برای استفادهکنندگانی که باید طی این مدت تصمیمهایی اتخاذ کنند بیفایده میشود. برای نیل به این موازنه بین خصوصیات مربوط بودن و قابل اتکا بودن، با توجه به الزامات قانونی درمورد زمان ارائه اطلاعات، مهمترین موضوعی که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که چگونه به بهترین وجه به نیازهای تصمیمگیری اقتصادی استفادهکنندگان پاسخ داده شود. اطلاعات مندرج در صورتهای مالی باید با توجه به کیفیت اهمیت و ملاحظات مربوط به فزونی منافع بر هزینه تهیه و ارائه آن کامل باشد.
استفادهکنندگان صورتهای مالی باید بتوانند صورتهای مالی واحد تجاری را طی زمان جهت تشخیص روند تغییرات در وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطافپذیری مالی واحد تجاری مقایسه نمایند. استفادهکنندگان همچنین باید بتوانند صورتهای مالی واحدهای تجاری مختلف را مقایسه کنند تا وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطافپذیری مالی آنها را نسبت به یکدیگر بسنجند. بدین ترتیب ضرورت دارد اثرات معاملات و سایر رویدادهای مشابه در داخل واحد تجاری و در طول زمان برای آن واحد تجاری با ثبات رویه اندازهگیری و ارائه شود و بین واحدهای تجاری مختلف هماهنگی رویه در باب اندازهگیری و ارائه موضوعات مشابه رعایت گردد.
از آنجا که استفادهکنندگان صورتهای مالی علاقهمند به مقایسه وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریانهای وجوه نقد واحد تجاری در طول زمان میباشند، ارائه اطلاعات مقایسهای برای حداقل یک دوره مالی قبل ضرورت دارد (استانداردهای حسابداری سازمان حسابرسی، 1386).
اصل افشا علاوه بر کاربرد در مورد اطلاعات کمی، اطلاعات توصیفی و غیر کمی را نیز شامل میشود. اطلاعاتی نظیر رویههای عمده حسابداری و تعهدات و بدهیهای احتمالی به دلیل اینکه جزء اطلاعات مربوط برای تصمیمگیری توسط استفادهکنندگان صورتهای مالی محسوب میشود، مستلزم افشای مناسب و کامل میباشد. به هر حال، اصل افشا همواره باید با توجه به سایر ویژگیهای کیفی و کلیه مفاهیم و اصول حسابداری به کار گرفته شود (نشریه 76 سازمان حسابرسی، 1372).
مطابق متون حسابداری میتوان افشا را وابسته به اهداف کیفی اطلاعات حسابداری از قبیل جامعیت، مربوط بودن، اهمیت، قابل اتکا و قابل مقایسه دانست. در واقع در خصوص ماهیت افشا اختلاف نظر وجود دارد که آیا آن یک هدف است یا یک اصل ، یک فرض است یا یک میثاق. میتوان گفت افشا چیزی فراتر از یک اصل است؛ آن یک نوع ارتباط بین فرضها، اصلها و هدفهای حسابداری است. به عبارت دیگر افشا یک وسیله برای دستیابی به اهداف حسابداری است (مدیروس و کوئینترو، 2005).
2-18-1- طبقهبندی افشاء
وریشیا133 (2001) تلاش کرده یک طبقهبندی از ادبیات حسابداری موجود در زمینه افشا را ارائه نماید. به عبارت دیگر وی سعی نموده طبقهبندی مدلهای مختلف افشا در ادبیات حسابداری را در قالب عناوین یکپارچه ارائه دهد. در خصوص طبقهبندی، وی سه گروه عمده از پژوهشهای راجع به افشا در حسابداری را پیشنهاد مینماید. اولین گروه که افشا مبتنی بر رابطه نامیده شده کارهایی است که در آن به مطالعه افشای برونزا بر اثر تجمعی یا اختلال در اقدامات شخصی سرمایهگذاران پرداخته میشود. اثر مذکور در ابتدا از طریق رفتار قیمتهای تعادلی قیمتها و حجم معاملات ظاهر میشود. گروه دوم با عنوان افشای مبتنی بر اختیار نامیده شده، کارهایی است که در آن به بررسی چگونگی اعمال اختیار توسط مدیران و یا شرکتها، در خصوص افشای اطلاعاتی درباره آن چه که آنها ممکن است از آن آگاه باشند، پرداخته شده است. گروه سوم که از آن تحت عنوان افشای مبتنی بر کارایی نام برده شده، کارهایی است که در آن راجع به ترتیبات افشایی که در غیاب آگاهی قبلی از اطلاعات ترجیح داده میشوند یا به عبارتی به صورت مشروط ترجیح داده میشوند، بحث شود. وریشیا در پایان مقاله مبسوط خود، کاهش عدم تقارن اطلاعاتی را به عنوان نقطه شروع بالقوه برای یک تئوری جامع افشا توصیه مینماید، به عبارت دیگر، بنا به توصیه وی، کاهش عدم تقارن اطلاعاتی میتواند محملی باشد برای تلفیق کارایی گزینش افشا، انگیزههای محرک افشا و درونزایی فرآیند بازار سرمایه به عنوان در بر گیرنده تعاملات میان اشخاص و سرمایهگذاران متنوع.
به نظر وریشیا، با وجود اینکه به رغم نظر بسیاری از صاحب نظران، موضوع افشا در حوزه پژوهشهای اقتصادی قرار دارد، ولی از اهمیت این موضوع در حسابداری نمیتوان چشمپوشی کرد. در واقع میتوان این گونه بیان کرد که مدلهای اقتصادی افشا درصدد برقراری ارتباط میان گزارشدهی مالی و نتایج اقتصادی این فعالیت هستند. در غیاب چنین ارتباطی، پژوهش در حسابداری مالی در معرض اتهام بررسی قواعد دفترداری و ترویج باورها بدون هیچ انگیزه اقتصادی قرار دارد.
در مورد انجام یک بررسی کامل در زمینه افشا، عدم وجود یک تئوری جامع یا یک دست، از موارد بسیار مهم

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد گزارشگری مالی، کیفیت گزارشگری، کیفیت گزارشگری مالی، راهبری شرکتی Next Entries پایان نامه درمورد تقارن اطلاعاتی، عدم تقارن اطلاعات، عدم تقارن، عدم تقارن اطلاعاتی