پایان نامه درمورد شهر اصفهان، رضایتمندی، جمعیت شناختی

دانلود پایان نامه ارشد

را بررسی کند و به توصیف نظامدار وضعیت فعلی آن میپردازد و در صورت لزوم، ارتباط بین متغیرها را بررسی مینماید (Hafeznia, 1386). در نتیجه تحقیق حاضر از نظر روش از نوع “توصیفی_پیمایشی” است.

3-2- قلمرو موضوعی تحقیق
این تحقیق از نظر موضوعی، در مقوله بازاریابی میباشد که متمرکز بر انتظارات و رضایتمندی گردشگری به خصوص گردشگران چینی است.

3-3- جامعه آماری
جامعه آماری، مجموعهای از تمام عناصری ( افراد، اشیاء، صفات و …) است که میخواهیم درباره آنها اطلاعات کسب کنیم. تعیین محدودهی جامعه آماری بستگی به مشخصهای دارد که به دنبال آن هستیم (Torghi, 1389) جامعه آماری این پژوهش، کلیه گردشگران چینی، هنگ کنگی و تایوانی هستند که در بهار و تابستان 1393 به اصفهان سفر کردهاند.

3-4- روش نمونه گیری
دسترسی به تمام اعضای جامعه آماری خصوصا در صورتی که اعضای جامعه آماری زیاد باشد، بسیار مشکل، زمانبر، پرهزینه و در مواردی نیز غیرممکن میباشد. به همین دلیل در تحقیق حاضر از نمونه گیری استفاده شده است. از آنجایی که جامعه آماری مورد بررسی ما نامحدود و امکان دسترسی به همه آنها غیرممکن بود، از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شده است. از آنجا که جامعه نمونه این تحقیق، گردشگران چینی بودهاند و محقق علیرغم تلاش زیاد نتوانست اطلاعات دقیق از تعداد ورودی دقیق این گردشگران به شهر اصفهان در زمان انجام تحقیق به دست آورد، ضمن هماهنگی با برخی هتلها و تورلیدرهای گردشگران چینی و توزیع پرسشنامهها بین مهمانان آنها هنگام ورود و خروج از هتل، دیگر پرسشنامههای خود را در میان هر تعداد از گردشگرن چینی که در دسترس بودند توزیع کرد. البته با همکاری تورلیدرها و برخی از هتلها، محقق توانست بیشترین تعداد پرسشنامه را هنگام ورود و خروج گردشگران چینی وارد شونده به شهر اصفهان توزیع و جمعآوری کند.

3-5- تعیین حجم نمونه
بر اساس گفته دلاور (1388)، برای تحقیق توصیفی نمونهای با حجم حداقل 100 نفر ضروری است. البته به دلیل نامعلوم بودن اندازه جامعه آماری تصمیم گرفته شد از فرمول کوکران برای تعیین اندازه نمونه استفاده شود.

در اینجا با در نظر گرفتن p=.5 & £=.08 با ضریب اطمینان 95 درصد اندازه نمونه 150 بدست می آید. لازم به ذکر است که، در این تحقیق محقق سعی بر آن داشته است تا پرسشنامه خود را در میان بیشترین تعداد گردشگران چینی در دسترس خود توزیع کند اما با توجه به کاهش سفر گردشگران چینی در زمان توزیع و همینطور هم محدودیتهای اجرایی از قبیل همکاری نکردن برخی از گردشگران چینی، هتلها و راهنمایان تور برای توزیع پرسشنامهها و بازنگشتن پرسشنامههای توزیعی و … ؛ موفق با توزیع 170 پرسشنامه شد که از این تعداد 145 عدد از آنها برگشت و قابل استفاده بود. این تعداد پرسشنامه، حداقل تعداد لازم را برای انجام تحقیق پوشش داد و محقق با اتکاء بر این تعداد، کار تحقیق خود را به انجام رسانید. و همین تعداد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

3-6- قلمرو زمانی تحقیق
محدوده زمانی تحقیق پیش رو زمستان1392 و بهار و تابستان 1393 بوده است. پرسشنامههای این محقق نیز بلافاصله پس از آماده شدن پرسشنامه از اواسط اردیبهشت ماه 93 تا انتهای مرداد ماه 93 توزیع و جمعآوری شد.

3-7- قلمرو مکانی تحقیق
این تحقیق در شهر اصفهان به انجام رسیده است و مکان توزیع پرسشنامهها نیز در شهر اصفهان بوده است.

3-8- روش گردآوری اطلاعات
در این تحقیق از دو دسته منابع زیر برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است:
دسته اول منابع: به منظور مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق از راه مطالعه کتابخانهای و با مطالعه کتابها، مجلات و مقالات و پایان نامههای معتبر داخلی و خارجی و همچنین وب سایتهای مرتبط استفاده شده است. پس از تحقیقات اولیه معلوم شد که در این زمینه مطالعات چندانی انجام نشده است و بیشتر مبانی نظری و پیشینه تحقیق از طریق منابع خارجی به دست آمده است.
دسته دوم منابع: دادههای اولیه مورد نیاز از راه کار میدانی و به وسیله پرسشنامه جمعآوری شده است. و از پرسشنامه به عنوان ابزار سنجش استفاده شده است.

3-9- پرسشنامه
پرسشنامه یکی از ابزارهای رایج جمع آوری اطلاعات در تحقیقهای توصیفی است. از طریق پرسشنامه میتوان دانش، علایق، نگرش و عقاید فرد را شناسایی کرد. لازم به ذکر است که سوالات پرسشنامه باید بر اساس سوالهای تحقیق تنظیم گردد (Torghi, 1389). تجربه اساتید و دانشجویان نشان داده است که سوالات زیاد باعث میشود، گردشگر تمایل به تکمیل پرسشنامه نداشته باشد و محقق را نیز از بحث اصلی خارج سازد، بنابراین سوالات پرسشنامه براساس سوالات محقق تنظیم گردیده است. پرسشنامهها به زبان چینی ترجمه شده است و توسط محقق توزیع و جمع آوری شده است. آزمون مقدماتی با بیست و دو گردشگر چینی درمورد پرسشنامه انجام یافت ( 12 نفر گردشگر چینی در هتل عباسی و 14 نفر گردشگر چینی در هتل پارسیان عالی قاپو که تعداد 22 پرسشنامه تکمیل شد )، تا تضمین شود که تمام سوالات قابل فهم بوده و سوالات مبهم یا مشکلات تفسیری در آنها وجود ندارد. باتوجه به اینکه پرسشنامه توسط یکی از مترجمین خبره انجام گرفت و همچنین با توجه به مصاحبه با گردشگران چینی پس از تکمیل آنها، متوجه شدم که بیشتر سوالات قابل فهم و شفاف بوده و دو مورد هم وجود داشت که با کمک خود گردشگران چینی حل شد. البته ترجمه پرسشنامهها به زبان چینی یک مزیت به حساب میآمد و باعث میشد که گردشگران چینی تمایل بیشتری به همکاری، از خود نشان دهند. البته بیش از هر چیز سوال در مورد انتظارات و میزان رضایت فردی از چینیها به طور مستقیم بسیار دشوار بود، به علت اینکه در فرهنگهای شرقی و مخصوصا چینیها انتقادگرایی به دلیل حفظ وجهه مردم و جلوگیری از تعارضات امری خصوصی قلمداد میشود (Yvette Reisinger & Turner, 2006). به همین دلیل از طیف لیکرت استفاده شد تا نیازی به توضیح شفاهی نباشد و زمان کمتری را هم نیاز داشته باشد. البته پرسشنامه در میان کسانی توزیع میشد که تمایل به همکاری داشتند.
مقياس ليكرت از مجموعهاي منظم از گويهها كه به ترتيب خاصي تدوين شده است ساخته ميشود. اين گويهها حالات خاصي از پديده مورد اندازه گيري را به صورت گويههايي كه از لحاظ ارزش اندازه گيري داراي فاصلههاي مساوي است عرضه ميكند. جهت امتيازدهي و ارزشگزاري کمي پاسخ‌هاي سوالات مقياس معمولا از طيف ليکرت ۵ درجه استفاده مي‌شود. پاسخ دهنده ميزان موافقت خود را با هر يك از اين عبارات در يك مقياس درجه بندي شده كه معمولا از يك تا پنج درجه است نشان ميدهد.  سپس آزمودني به هريك از گويهها از نظر عددي (رتبه) ارزشگذاري ميشود.  حاصل جمع عددي اين ارزشها نمره آزمودني را در اين مقياس بدست ميدهد (Sarmad.Z, Bazargan.A, & Hejazi.E, 1376).
ریسینگر و ترنر در بررسیهایشان نشان دادند که مقیاس طیف لیکرت دامنه گستردهای از پاسخها رابرای بالا بردن تغییرپذیری آماری پاسخها فراهم میآورد (Yvette Reisinger & Turner, 2006). برای تعداد 22 سوال اصلی در مورد ابعاد از مقیاس پنج بخشی لیکرت از بسیار خوب (5) تا بسیار ضعیف (1) استفاده شده است.
در تحقیقات میدانی در رابطه با زبان چینی به این نتیجه رسیدیم که برای سوالهای بخش نهایی پاسخ سوالات باید به صورت بله و خیر باشد. اما با توجه به روند تحقیقات گذشته و نظر اساتید، پاسخ سوالات به صورت کاملا موافقم (5) تا کاملا مخالفم (1) در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد برای تحقیقات آینده بهتر است در رابطه با چنین سوالاتی از بله و خیر استفاده شود.
ویژگیهای مقصد از طریق مطالعات قبلی که در مورد ابعاد و جاذبههای مقصد و تصویر از مقصد انجام یافته بود، انتخاب شدند. باتوجه به اینکه پژوهش در مورد انتظارات قبل از سفر و رضایتمندی آنها پس از سفر به اصفهان بود، دو پرسشنامه طراحی شد. پرسشنامه شماره یک شامل 34 سوال برای گردشگران چینی در حین ورود و پرسشنامه شماره دو شامل 37 سوال برای گردشگران چینی درحال خروج از اصفهان میشد. پرسشنامه مربوط به گردشگران درحال خروج فقط درمورد رضایت و پرسشنامه مربوط به گردشگران درحین ورود در مورد انتظاراتشان از مقصد بود. گردشگران پاسخدهنده درحین ورود و در حال خروج در هر دو محل یکی بودند. بدین صورت که در همان ابتدای حضور گردشگران در اصفهان در هتل پرسشنامه شماره یک ارائه شده و پس از پایان سفر یا هنگام خروج گردشگر از اصفهان پرسشنامه شماره دو ارائه میشد. البته به خاطر اینکه بخش اطلاعات عمومی پرسشنامه شماره دو با عدم استقبال گردشگران چینی همراه شد در ادامه فقط 25 سوال اصلی در مورد رضایتمندی ارائه شده است.
پرسشنامه شماره یک شامل 2 بخش کلی است که در مجموع 34 سوال در آن مطرح شده است و شامل بخشهای زیر است:
1) انتظارات گردشگران چینی در مرحله قبل از سفر به شهر اصفهان
2) اطلاعات عمومی شامل سوالات جمعیت شناسی و اطلاعات رفتاری سفر
بخش اول شامل 22 سوال در مورد انتظارات قبل از سفر با طیف 5 گزینهای لیکرت ( از گزینه شماره 1 کاملا مخالفم تا گزینه شماره 5 کاملا موافقم).
بخش دوم شامل 12 سوال در مورد متغیرهای جمعیت شناختی مربوط به گردشگران شامل : جنسیت، سن، شغل، وضعیت تاهل، تحصیلات، و اطلاعات رفتاری سفر شامل نوع سازماندهی، همراهان، مدت اقامت، هدف و انگیزه، منابع اطلاعاتی مورد استفاده جهت سفر به اصفهان می باشد.
پرسشنامه شماره دو شامل 3 بخش کلی است که در مجموع 37 سوال در آن مطرح شده است و شامل بخشهای زیر است:
1) رضایتمندی از سفر به شهر اصفهان
2) تمایلات رفتاری آتی سفر
3) اطلاعات عمومی شامل سوالات جمعیت شناسی و اطلاعات رفتاری سفر
بخش اول شامل 22 سوال در مورد رضایتمندی از سفر با طیف 5 گزینهای لیکرت ( از گزینه شماره 1 کاملا مخالفم تا گزینه شماره 5 کاملا موافقم).
بخش دوم در مورد تمایلات رفتاری آتی سفر شامل : تبلیغات دهان به دهان و توصیه به دیگران و خرید مجدد.
بخش سوم شامل 12 سوال در مورد متغیرهای جمعیت شناختی مربوط به گردشگران شامل : جنسیت، سن، شغل، وضعیت تاهل، تحصیلات، و اطلاعات رفتاری سفر شامل نوع سازماندهی، همراهان، مدت اقامت، هدف و انگیزه، منابع اطلاعاتی مورد استفاده جهت سفر به اصفهان میباشد.
3-9-1- سنجش روایی پرسشنامه
منظور از روایی ( اعتبار) یک ابزار آن است که ابزار مورد نظر واقعا بتواند خصیصه یا صفت مورد نظر را و نه متغیری دیگر را اندازه بگیرد (Torghi, 1389). در تحقیق حاضر، به منظور تعیین روایی پرسشنامه از روایی محتوایی استفاده شده است. اگر سوالهای پرسشنامه معرف ویژگیها و شاخصهایی باشد که محقق قصد اندازه گیری آنها را داشته باشد، آزمون دارای اعتبار محتواست (Sarmad.Z et al., 1376). در این تحقیق برای افزایش اعتبار و روایی صوری، از اساتید و افراد صاحب نظر در این زمینه هم نظرخواهی و با توجه به اظهارات آنان و بررسی نتایج پرسشنامهی اولیه، اصلاحات لازم در پرسشنامه اعمال شد تا پرسشنامه برای توزیع آماده گردد. البته سوالات طرح شده در پرسشنامه پس از بررسی ادبیات موضوع و تحقیقهای مرتبط و با توجه به نحوهی طرح سوالات در پرسشنامههای استاندارد طراحی گردیده است و همچنین با توجه به اینکه پرسشنامه حاضر از یک پرسشنامه استاندارد استخراج نشده است، سپس به تایید اساتید این حوزه رسید.

3-9-2- سنجش پایایی پرسشنامه
میزان پایایی یک ابزار اندازه گیری را میتوان با روشهای مختلفی برآورد کرد، در این زمینه روش آلفای کرونباخ مهمترین و پرکاربردترین روش محاسبه میزان پایایی ابزار اندازه گیری در نرم افزار SPSS است. ضریب آلفای کرونباخ بین صفر و یک نوسان دارد که بر اساس آن، هرچه مقدار این ضریب به عدد یک نزدیک تر باشد، بهتر است (Torghi, 1389).

جدول شماره 3-2 سنجش پایایی پرسشنامه شماره یک با استفاده از آلفای کرونباخ

جدول شماره 3-3 سنجش پایایی پرسشنامه شماره دو با استفاده از آلفای کرونباخ

3-10- روش تجزیه و تحلیل دادهها
محقق اطلاعات جمعآوری شده را، سازماندهی و طبقهبندی میکند و به ارزیابی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد کیفیت خدمات، رضایتمندی، تبلیغات دهان Next Entries پایان نامه درمورد توزیع فراوانی، جمعیت شناختی، رضایتمندی